พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


480 สมณะและพราหมณ์ที่แท้จริง

ปัญหา สมณะและพราหมณ์ที่แท้จริงมีคุณสมบัติอย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์ ๖ ประการนี้ (คือ อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เราไม่นับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือว่าเป็น พราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ เพราะท่านเหล่านั้นไม่กระทำแจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะ หรือของความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์ ๖ ประการนี้ ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เรานับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และเป็น พราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ ...”

สมณพราหมณ สูตรที่ ๑ มหา. สํ. (๙๑๐-๙๑๑ )
ตบ. ๑๙ : ๒๗๓ ตท. ๑๙ : ๒๕๙
ตอ. K.S. ๕ : ๑๘๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :