พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


481 สุข ทุกข์ อุเบกขา เกิดได้อย่างไร

ปัญหา อินทรีย์ทั้ง ๕ คือ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา เกิดได้อย่างไร?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไม้ ๒ อันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อน เกิดไฟขึ้น เพราะแยกไม้ ๒ อันนั้นออกจากกันเสียความร้อนที่เกิดเพราะความเสียดสี ย่อมดับสงบไปฉันใด
สุขินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา จึงเกิดขึ้น....
ทุกขินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา จึงเกิดขึ้น....
โทมนัสสินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสสเวทนา จึงเกิดขึ้น....
โสมนัสสินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสสเวทนา จึงเกิดขึ้น....
อุเบกขินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนา จึงเกิดขึ้น....
“เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง สุขเวทนา.... ทุกขเวทนา.... โสมนัสสเวทนา.... โทมนัสสเวทนา.... อุเบกขาเวทนา นั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแก่ผัสสะนั้น คือ สุขินทรีย์.... ทุกขินทรีย์.... โสมนัสสินทรีย์.... โทมนัสสินทรีย์.... อุเบกขินทรีย์ ย่อมดับไป สงบไป ฉันนั้นเหมือนกัน”


อรหันตสูตร มหา. สํ. (๙๕๕ )
ตบ. ๑๙ : ๒๘๒ ตท. ๑๙ : ๒๖๖-๒๖๗
ตอ. K.S. ๕ : ๑๘๖-๑๘๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :