พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


555 สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ปัญหา อะไรบ้างเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นชอบ
จะพึงยึดถือสังขารใดๆ ว่าเป็นสภาพเที่ยง...ว่าเป็นสุข...จะพึงยึดถือธรรมใด ๆ ว่าเป็นตน..จะถึงฆ่ามารดา...บิดา...พระอรหันต์...จะพึงยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ... จะพึงทำลายสงฆ์ให้แตกกัน....จะพึงถือศาสดาอื่น...
ข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้...”


อัฏฐานบาลี เอก. อํ. (๑๕๓-๑๖๒)
ตบ. ๒๐ : ๓๔-๓๖ ตท. ๒๐ : ๓๔-๓๕
ตอ. G.S. ๑ : ๒๕-๒๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :