พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


556 ตำแหน่งที่สตรีครองไม่ได้

ปัญหา ตำแหน่งอะไรบ้าง ที่สตรีไม่สามารถจะเข้าดำรงได้?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่สตรีจะถึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ..... จะพึงเป็นมาร....จะพึงเป็นพรหมนั้น มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสที่จะมีได้...”


อัฏฐานบาลี เอก. อํ. (๑๖๔-๑๖๖)
ตบ. ๒๐ : ๓๖-๓๗ ตท. ๒๐ : ๓๕-๓๖
ตอ. G.S. ๑ : ๒๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :