พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


557 อนุสสติ ๑๐

ปัญหา การน้อมใจระลึกถึงอะไร สามารถนำบุคคลเข้าถึงนิพพานได้ในที่สุด ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหมายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ธรรมอย่างหนึ่งนั้นคืออะไร? คือ
“การระลึกถึงพระพุทธเจ้า
“การระลึกถึงพระธรรม
“การระลึกถึงพระสงฆ์
“การระลึกถึงศีล
“การระลึกถึงการบริจาค
“การระลึกถึงเทวดา
“การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก
“การระลึกถึงความตาย
“การตั้งสติไว้ที่กาย
“การระลึกถึงความสงบ.....”

เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง เอก. อํ. (๑๗๙-๑๘๐)
ตบ. ๒๐ : ๓๙-๔๐ ตท. ๒๐ : ๓๙
ตอ. G.S. ๑ : ๒๗

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :