ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

                       Pañhāvāro
     [1418]   Paritto   dhammo   parittassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo   parittā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
     [1419]   Mahaggato   dhammo   mahaggatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo tīṇi. Pavatti paṭisandhi kātabbā.
     [1420]   Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo tīṇi.
     [1421]   Paritto   dhammo  parittassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo   dānaṃ   datvā   sīlaṃ   samādiyitvā   uposathakammaṃ   katvā  taṃ
paccavekkhati    pubbe    suciṇṇāni    paccavekkhati    ariyā    gotrabhuṃ
paccavekkhanti   vodānaṃ   paccavekkhanti   pahīne   kilese  paccavekkhanti
vikkhambhite      kilese      paccavekkhanti     pubbe     samudāciṇṇe
kilese  jānanti  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ...  paritte khandhe aniccato ...
Vipassanti   assādenti   abhinandanti   taṃ   ārabbha   rāgo   uppajjati
domanassaṃ    uppajjati    rūpāyatanaṃ    cakkhu    .pe.    phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
     [1422]   Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ ...
Cetopariyañāṇena   parittacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti  parittā  khandhā
iddhividhañāṇassa        cetopariyañāṇassa       pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
     [1423]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ       nevasaññānāsaññāyatanassa       ārammaṇapaccayena
Paccayo    cetopariyañāṇena    mahaggatacittasamaṅgissa    cittaṃ    jānāti
mahaggatā        khandhā        iddhividhañāṇassa       cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
     [1424]   Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo     paṭhamaṃ     jhānaṃ     paccavekkhati     nevasaññānāsaññāyatanaṃ
paccavekkhati    dibbaṃ    cakkhuṃ    paccavekkhati   dibbaṃ   sotadhātuṃ   ...
Iddhividhañāṇaṃ  paccavekkhati  cetopariyañāṇaṃ ... Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ...
Yathākammūpagañāṇaṃ     ...     anāgataṃsañāṇaṃ    paccavekkhati    mahaggate
khandhe   aniccato   ...   vipassati   assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati.
     [1425]  Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo nibbānaṃ maggassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo.
     [1426]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti phalaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ   paccavekkhanti   nibbānaṃ   gotrabhussa   vodānassa  āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
     [1427]  Appamāṇo  dhammo  mahaggatassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo       ariyā      cetopariyañāṇena      appamāṇacittasamaṅgissa
Cittaṃ  jānanti  appamāṇā  khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussati-
ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
     [1428]   Paritto   dhammo   parittassa   dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo     ārammaṇādhipati     sahajātādhipati     .    ārammaṇādhipati:
dānaṃ   datvā   sīlaṃ   samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati   pubbe   suciṇṇāni   garuṃ   katvā   paccavekkhati   sekkhā
gotrabhuṃ  garuṃ  katvā  ...  vodānaṃ  garuṃ  katvā paccavekkhanti cakkhuṃ ...
Vatthuṃ   ...   paritte  khandhe  garuṃ  katvā  assādenti  abhinandanti  taṃ
garuṃ   katvā   rāgo   uppajjati   diṭṭhi   uppajjati  .  sahajātādhipati:
parittādhipati    sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
     [1429]   Mahaggato   dhammo  mahaggatassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo    .   sahajātādhipati:   mahaggatādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
     [1430]   Mahaggato   dhammo   parittassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo     ārammaṇādhipati     sahajātādhipati     .    ārammaṇādhipati:
paṭhamaṃ   jhānaṃ   garuṃ   katvā   ...  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  ...  dibbaṃ
cakkhuṃ   ...   anāgataṃsañāṇaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  mahaggate  khandhe
garuṃ   katvā   assādeti   abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati
Diṭṭhi   uppajjati   .   sahajātādhipati:   mahaggatādhipati   cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
     [1431]  Mahaggato  dhammo  parittassa  ca  mahaggatassa  ca  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo  .  sahajātādhipati:  mahaggatādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
     [1432]     Appamāṇo     dhammo     appamāṇassa     dhammassa
adhipatipaccayena     paccayo     ārammaṇādhipati     sahajātādhipati    .
Ārammaṇādhipati:   nibbānaṃ   maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo .
Sahajātādhipati:   appamāṇādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
     [1433]   Appamāṇo   dhammo  parittassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .   ārammaṇādhipati:   ariyā
maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  phalaṃ garuṃ katvā ...
Nibbānaṃ  garuṃ  katvā  ...  nibbānaṃ  gotrabhussa vodānassa adhipatipaccayena
paccayo     .     sahajātādhipati:    appamāṇādhipati    cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
     [1434]   Appamāṇo   dhammo   parittassa   ca   appamāṇassa  ca
dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo   .   sahajātādhipati:  appamāṇādhipati
sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   adhipatipaccayena
Paccayo.
     [1435]   Paritto   dhammo   parittassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo    purimā    purimā    parittā   khandhā   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ
khandhānaṃ    anantarapaccayena    paccayo   anulomaṃ   gotrabhussa   anulomaṃ
vodānassa     āvajjanā     parittānaṃ     khandhānaṃ    anantarapaccayena
paccayo.
     [1436]   Paritto   dhammo  mahaggatassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo   parittaṃ   cuticittaṃ   mahaggatassa  upapatticittassa  anantarapaccayena
paccayo    parittā   khandhā   mahaggatassa   vuṭṭhānassa   anāgataṃsañāṇassa
anantarapaccayena   paccayo  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  ...  nevasaññā-
nāsaññāyatanassa   parikammaṃ   ...   dibbassa   cakkhussa   parikammaṃ  ...
Anāgataṃsañāṇassa      parikammaṃ      anāgataṃsañāṇassa     anantarapaccayena
paccayo.
     [1437]   Paritto  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo   gotrabhu   maggassa   vodānaṃ  maggassa  anulomaṃ  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
     [1438]   Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo      purimā     purimā     mahaggatā     khandhā     pacchimānaṃ
pacchimānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
     [1439]   Mahaggato   dhammo  parittassa  dhammassa  anantarapaccayena
Paccayo   mahaggataṃ   cuticittaṃ   parittassa  upapatticittassa  anantarapaccayena
paccayo    mahaggataṃ    bhavaṅgaṃ   āvajjanāya   anantarapaccayena   paccayo
mahaggatā khandhā parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
     [1440]  Mahaggato  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo       nevasaññānāsaññāyatanaṃ       nirodhā       vuṭṭhahantassa
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
     [1441]  Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo     purimā     purimā     appamāṇā     khandhā     pacchimānaṃ
pacchimānaṃ   ...   anantarapaccayena  paccayo  maggo  phalassa  phalaṃ  phalassa
anantarapaccayena paccayo.
     [1442]   Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo phalaṃ parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
     [1443]  Appamāṇo  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo   phalaṃ   mahaggatassa   vuṭṭhānassa   anantarapaccayena   paccayo .
Samanantarapaccayaṃ anantarapaccayasadisaṃ.
     [1444]   Paritto   dhammo   parittassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo   paritto   eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   sahajātapaccayena   paccayo   dve   khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe
khandhā     vatthussa     vatthu    khandhānaṃ    sahajātapaccayena    paccayo
Ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ....
     [1445]  Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ... Paṭisandhikkhaṇe
vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
     [1446]   Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ...  mahaggato
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
     [1447]   Mahaggato   dhammo  parittassa  dhammassa  ...  mahaggatā
khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
     [1448]  Mahaggato  dhammo  parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ...
Mahaggato    eko    khandho    tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
     [1449]    Appamāṇo    dhammo   appamāṇassa   dhammassa   ...
Appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
     [1450]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa  ...  appamāṇā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
     [1451]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  ca  appamāṇassa ca dhammassa
...   appamāṇo   eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
     [1452]  Paritto  ca  appamāṇo  ca dhammā parittassa dhammassa ...
Appamāṇā    khandhā    ca    mahābhūtā   ca   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
Sahajātapaccayena paccayo.
     [1453]  Paritto  ca  mahaggato  ca  dhammā parittassa dhammassa ...
Mahaggatā    khandhā    ca    mahābhūtā    ca   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
sahajātapaccayena    paccayo    paṭisandhikkhaṇe    mahaggatā    khandhā   ca
mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
     [1454]   Paritto  ca  mahaggato  ca  dhammā  mahaggatassa  dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   mahaggato  eko  khandho  ca
vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
     [1455]   Paritto   dhammo  parittassa  dhammassa  aññamaññapaccayena
paccayo   paritto   eko   khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena
paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
     [1456]   Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  aññamaññapaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe   vatthu   mahaggatānaṃ   khandhānaṃ  aññamaññapaccayena
paccayo.
     [1457]   Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ...  mahaggato
eko    khandho    tiṇṇannaṃ    khandhānaṃ    aññamaññapaccayena    paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
     [1458]  Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa  ... Paṭisandhikkhaṇe
Mahaggatā khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo.
     [1459]  Mahaggato  dhammo  parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ...
Paṭisandhikkhaṇe   mahaggato   eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena paccayo.
     [1460]    Appamāṇo    dhammo   appamāṇassa   dhammassa   ...
Appamāṇo    eko    khandho    tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   aññamaññapaccayena
paccayo dve khandhā ....
     [1461]   Paritto  ca  mahaggato  ca  dhammā  mahaggatassa  dhammassa
aññamaññapaccayena     paccayo     paṭisandhikkhaṇe     mahaggato    eko
khandho vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo.
     [1462]   Paritto   dhammo   parittassa   dhammassa  nissayapaccayena
paccayo      paritto      eko     khandho     tiṇṇannaṃ     khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...
Paṭisandhikkhaṇe   khandhā   vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo
ekaṃ   mahābhūtaṃ   .pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa     kāyāyatanaṃ     kāyaviññāṇassa     vatthu    parittānaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1463]   Paritto   dhammo   mahaggatassa   dhammassa   ...  vatthu
mahaggatānaṃ    khandhānaṃ   nissayapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   vatthu
mahaggatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1464]   Paritto   dhammo   appamāṇassa   dhammassa  ...  vatthu
appamāṇānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1465]   Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ...  mahaggato
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
     [1466]   Mahaggato   dhammo  parittassa  dhammassa  ...  mahaggatā
khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1467]  Mahaggato  dhammo  parittassa  ca mahaggassa ca dhammassa ...
Mahaggato    eko    khandho    tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
     [1468]  Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa ... Appamāṇo
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1469]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa  ...  appamāṇā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1470]   Appamāṇo   dhammo   parittassa   ca   appamāṇassa  ca
dhammassa    ...    appamāṇo    eko    khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1471]  Paritto  ca  appamāṇo  ca dhammā parittassa dhammassa ...
Appamāṇā    khandhā    ca    mahābhūtā   ca   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
nissayapaccayena paccayo.
     [1472]   Paritto   ca   appamāṇo   ca   dhammā   appamāṇassa
dhammassa   ...   appamāṇo  eko  khandho  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
nissayapaccayena paccayo dve khandhā ....
     [1473]  Paritto  ca  mahaggato  ca  dhammā parittassa dhammassa ...
Mahaggatā    khandhā    ca    mahābhūtā    ca   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ
nissayapaccayena    paccayo    paṭisandhikkhaṇe    mahaggatā    khandhā    ca
mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
     [1474]  Paritto  ca  mahaggato  ca dhammā mahaggatassa dhammassa ...
Mahaggato  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo    paṭisandhikkhaṇe   mahaggato   eko   khandho   ca   vatthu   ca
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ....
     [1475]   Paritto   dhammo  parittassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo     ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo    pakatūpanissayo   .
Pakatūpanissayo:   parittaṃ   saddhaṃ   upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati
uposathakammaṃ   karoti  vipassanaṃ  uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti
parittaṃ  sīlaṃ  ...  paññaṃ  rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ  ...  vipassanaṃ uppādeti pāṇaṃ hanati
saṅghaṃ   bhindati   parittā   saddhā  ...  paññā  rāgo  patthanā  kāyikaṃ
sukhaṃ   ...   senāsanaṃ   parittāya  saddhāya  paññāya  rāgassa  patthanāya
kāyikassa    sukhassa    kāyikassa   dukkhassa   upanissayapaccayena   paccayo
Kusalākusalaṃ   kammaṃ   vipākassa   upanissayapaccayena  paccayo  pāṇātipāto
pāṇātipātassa   upanissayapaccayena   paccayo   .   cakkaṃ   kātabbaṃ  .
Mātughātikammaṃ   mātughātikammassa   upanissayapaccayena   paccayo   .  cakkaṃ
kātabbaṃ kusalattikasadisaṃ.
     [1476]  Paritto  dhammo  mahaggatassa dhammassa ... Anantarūpanissayo
pakatūpanissayo     .    pakatūpanissayo:    parittaṃ    saddhaṃ    upanissāya
mahaggataṃ   jhānaṃ   uppādeti  abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti  parittaṃ
sīlaṃ ... Paññaṃ ... Rāgaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti
abhiññaṃ   ...   samāpattiṃ   uppādeti  parittā  saddhā  ...  senāsanaṃ
mahaggatāya    saddhāya   paññāya   upanissayapaccayena   paccayo   paṭhamassa
jhānassa     parikammaṃ     ...     nevasaññānāsaññāyatanassa    parikammaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa     upanissayapaccayena     paccayo     dibbassa
cakkhussa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa ....
     [1477]  Paritto  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo     anantarūpanissayo     pakatūpanissayo     .    pakatūpanissayo:
parittaṃ   saddhaṃ   upanissāya   appamāṇaṃ   jhānaṃ   uppādeti  maggaṃ  ...
Phalasamāpattiṃ   uppādeti   parittaṃ   sīlaṃ   ...   paññaṃ   rāgaṃ   patthanaṃ
kāyikaṃ  sukhaṃ  ... Senāsanaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ...
Phalasamāpattiṃ   uppādeti   parittā  saddhā  ...  senāsanaṃ  appamāṇāya
saddhāya   paññāya   maggassa   phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena  paccayo
Paṭhamassa    maggassa   parikammaṃ   paṭhamassa   maggassa   catutthassa   maggassa
parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
     [1478]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo     anantarūpanissayo     pakatūpanissayo     .    pakatūpanissayo:
mahaggataṃ   saddhaṃ   upanissāya   mahaggataṃ   jhānaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  ...
Samāpattiṃ   uppādeti   mahaggataṃ   sīlaṃ  ...  paññaṃ  upanissāya  mahaggataṃ
jhānaṃ  ...  abhiññaṃ  ... Samāpattiṃ uppādeti mahaggatā saddhā ... Paññā
mahaggatāya    saddhāya    paññāya    upanissayapaccayena   paccayo   paṭhamaṃ
jhānaṃ    dutiyassa   jhānassa   ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena paccayo.
     [1479]  Mahaggato  dhammo  parittassa dhammassa ... Ārammaṇūpanisyo
anantarūpanissayo     pakatūpanissayo     .     pakatūpanissayo:    mahaggataṃ
saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ karoti vipassanaṃ
uppādeti   mānaṃ   jappeti   diṭṭhiṃ  gaṇhāti  mahaggataṃ  sīlaṃ  ...  paññaṃ
upanissāya  dānaṃ deti ... Vipassanaṃ uppādeti .pe. Mahaggatā saddhā ...
Paññā    parittāya   saddhāya   paññāya   kāyikassa   sukhassa   kāyikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
     [1480]  Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa ... Anantarūpanissayo
pakatūpanissayo       .       pakatūpanissayo:       mahaggataṃ      saddhaṃ
upanissāya   appamāṇaṃ   jhānaṃ   uppādeti   maggaṃ   ...   phalasamāpattiṃ
Uppādeti  mahaggataṃ  sīlaṃ  ...  paññaṃ  upanissāya  appamāṇaṃ  jhānaṃ  ...
Maggaṃ   ...   phalasamāpattiṃ   uppādeti  mahaggatā  saddhā  ...  paññā
appamāṇāya      saddhāya      paññāya     maggassa     phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
     [1481] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ... Ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   appamāṇaṃ   saddhaṃ
upanissāya  appamāṇaṃ  jhānaṃ  uppādeti  maggaṃ ... Phalasamāpattiṃ uppādeti
appamāṇaṃ  sīlaṃ  ...  paññaṃ  upanissāya  appamāṇaṃ  jhānaṃ  ... Maggaṃ ...
Phalasamāpattiṃ   uppādeti   appamāṇā  saddhā  ...  paññā  appamāṇāya
saddhāya   paññāya   upanissayapaccayena   paccayo  paṭhamo  maggo  dutiyassa
... Tatiyo maggo catutthassa maggassa.
     [1482]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo     ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo    pakatūpanissayo   .
Pakatūpanissayo:   appamāṇaṃ   saddhaṃ   upanissāya   dānaṃ  deti  sīlaṃ  ...
Uposathakammaṃ   ...   vipassanaṃ   uppādeti   appamāṇaṃ  sīlaṃ  ...  paññaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  ...  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ ...
Appamāṇā   saddhā  ...  paññā  parittāya  saddhāya  paññāya  kāyikassa
sukhassa   kāyikassa   dukkhassa   upanissayapaccayena   paccayo   phalasamāpatti
kāyikassa     sukhassa    upanissayapaccayena    paccayo    ariyā    maggaṃ
Upanissāya   saṅkhāre   aniccato   ...   vipassanti   maggo   ariyānaṃ
atthapaṭisambhidāya           dhammapaṭisambhidāya          niruttipaṭisambhidāya
paṭibhāṇapaṭisambhidāya        ṭhānāṭhānakosallassa        upanissayapaccayena
paccayo.
     [1483]  Appamāṇo  dhammo  mahaggatassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo     anantarūpanissayo     pakatūpanissayo     .    pakatūpanissayo:
appamāṇaṃ  saddhaṃ  upanissāya  mahaggataṃ  jhānaṃ  ...  abhiññaṃ  ... Samāpattiṃ
uppādeti  appamāṇaṃ  sīlaṃ  ...  paññaṃ  upanissāya  mahaggataṃ  jhānaṃ  ...
Abhiññaṃ   ...   samāpattiṃ   uppādeti  appamāṇā  saddhā  ...  paññā
mahaggatāya    saddhāya    paññāya   upanissayapaccayena   paccayo   ariyā
maggaṃ    upanissāya    anuppannaṃ    samāpattiṃ    uppādenti    uppannaṃ
samāpajjanti.
     [1484]   Paritto   dhammo  parittassa  dhammassa  purejātapaccayena
paccayo    ārammaṇapurejātaṃ    vatthupurejātaṃ    .   ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ   aniccato   ...   vipassati   assādeti   abhinandati  taṃ  ārabbha
rāgo  ...  domanassaṃ  uppajjati sotaṃ ... Vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ
uppajjati    rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ .pe. Vatthu parittānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
     [1485]   Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  purejātapaccayena
Paccayo    ārammaṇapurejātaṃ    vatthupurejātaṃ    .   ārammaṇapurejātaṃ:
dibbena   cakkhunā   rūpaṃ   ...   dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  ... .
Vatthupurejātaṃ: vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
     [1486]  Paritto  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  purejātapaccayena
paccayo vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
     [1487]   Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  pacchājātapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  parittā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
     [1488]  Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa  pacchājātapaccayena
paccayo     .     pacchājātā:    mahaggatā    khandhā    purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
     [1489]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  appamāṇā  khandhā  purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
     [1490]   Paritto   dhammo  parittassa  dhammassa  āsevanapaccayena
paccayo   purimā   purimā   parittā   khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  ...
Anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
     [1491]   Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  āsevanapaccayena
paccayo    paṭhamassa    jhānassa    parikammaṃ   tasseva   āsevanapaccayena
paccayo   nevasaññānāsaññāyatanassa   parikammaṃ  tasseva  āsevanapaccayena
Paccayo   dibbassa   cakkhussa   parikammaṃ   ...  anāgataṃsañāṇassa  parikammaṃ
anāgataṃsañāṇassa āsevanapaccayena paccayo.
     [1492]  Paritto  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  āsevanapaccayena
paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
     [1493]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  āsevanapaccayena
paccayo   purimā  purimā  mahaggatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  khandhānaṃ
āsevanapaccayena paccayo.
     [1494]   Paritto   dhammo   parittassa   dhammassa   kammapaccayena
paccayo   sahajātā   nānākhaṇikā   .   sahajātā:   parittā   cetanā
sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ   kammapaccayena
paccayo    paṭisandhikkhaṇe    parittā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
kaṭattā   ca   rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  parittā
cetanā  vipākānaṃ  parittānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
     [1495]   Mahaggato   dhammo   mahaggatassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo   sahajātā   nānākhaṇikā   .   sahajātā:   mahaggatā  cetanā
sampayuttakānaṃ     khandhānaṃ     kammapaccayena    paccayo    paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā:    mahaggatā    cetanā   vipākānaṃ   mahaggatānaṃ   khandhānaṃ
Kammapaccayena paccayo.
     [1496]   Mahaggato   dhammo   parittassa   dhammassa  kammapaccayena
paccayo   sahajātā   nānākhaṇikā   .   sahajātā:   mahaggatā  cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ     rūpānaṃ    kammapaccayena    paccayo    paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā  cetanā  kaṭattārūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo . Nānākhaṇikā:
mahaggatā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
     [1497]  Mahaggato  dhammo  parittassa  ca  mahaggatassa  ca  dhammassa
kammapaccayena    paccayo    sahajātā    nānākhaṇikā    .   sahajātā:
mahaggatā   cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena      paccayo     paṭisandhikkhaṇe     mahaggatā     cetanā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā:    mahaggatā    cetanā   vipākānaṃ   mahaggatānaṃ   khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
     [1498]   Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo   sahajātā   nānākhaṇikā   .   sahajātā:  appamāṇā  cetanā
sampayuttakānaṃ    khandhānaṃ    kammapaccayena   paccayo   .   nānākhaṇikā:
appamāṇā   cetanā   vipākānaṃ   appamāṇānaṃ   khandhānaṃ   kammapaccayena
paccayo.
     [1499]   Appamāṇo   dhammo   parittassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo   appamāṇā   cetanā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  kammapaccayena
Paccayo.
     [1500]   Appamāṇo   dhammo   parittassa   ca   appamāṇassa  ca
dhammassa   kammapaccayena   paccayo   appamāṇā   cetanā   sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
     [1501]   Paritto   dhammo   parittassa   dhammassa  vipākapaccayena
paccayo    vipāko    paritto    eko    khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ    vipākapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe
khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
     [1502]   Mahaggato   dhammo  mahaggatassa  dhammassa  vipākapaccayena
paccayo tisso pañhā pavatti paṭisandhiyā kātabbā.
     [1503]  Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  vipākapaccayena
paccayo tīṇi. Pavattimeva.
     [1504]   Paritto   dhammo   parittassa  dhammassa  āhārapaccayena
paccayo     indriyapaccayena     paccayo     jhānapaccayena     paccayo
maggapaccayena   paccayo   sampayuttapaccayena   paccayo   vippayuttapaccayena
paccayo   sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  parittā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ    rūpānaṃ    vippayuttapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe
parittā     khandhā     kaṭattārūpānaṃ     vippayuttapaccayena     paccayo
khandhā    vatthussa    vatthu   khandhānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo  .
Purejātaṃ:    cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   vippayuttapaccayena   paccayo
Kāyāyatanaṃ     kāyaviññāṇassa     vippayuttapaccayena    paccayo    vatthu
parittānaṃ    khandhānaṃ    vippayuttapaccayena   paccayo   .   pacchājātā:
parittā    khandhā    purejātassa   imassa   kāyassa   vippayuttapaccayena
paccayo.
     [1505]   Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo    sahajātaṃ   purejātaṃ   .   sahajātā:   paṭisandhikkhaṇe   vatthu
mahaggatānaṃ   khandhānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu
mahaggatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
     [1506]  Paritto  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo   .   purejātaṃ:  vatthu  appamāṇānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo.
     [1507]   Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo    sahajātaṃ    pacchājātaṃ   .   sahajātā:   mahaggatā   khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo  .  pacchājātā:
mahaggatā    khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa   vippayuttapaccayena
paccayo.
     [1508]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo    sahajātaṃ   pacchājātaṃ   .   sahajātā:   appamāṇā   khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo  .  pacchājātā:
appamāṇā   khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa   vippayuttapaccayena
Paccayo.
     [1509]   Paritto   dhammo   parittassa   dhammassa   atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajāto:
paritto    eko    khandho    tiṇṇannaṃ    khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo   dve   khandhā   ...   paṭisandhikkhaṇe
khandhā   vatthussa   atthipaccayena   paccayo  vatthu  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ....
     {1509.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati   taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa      phoṭṭhabbāyatanaṃ     kāyaviññāṇassa     atthipaccayena
paccayo   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   vatthu   parittānaṃ   khandhānaṃ   atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  parittā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa atthipaccayena
paccayo   .   kabaḷiṃkāro   āhāro   imassa   kāyassa   atthipaccayena
paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
     [1510]   Paritto   dhammo   mahaggatassa   dhammassa  atthipaccayena
paccayo    sahajātaṃ    purejātaṃ   .   sahajātaṃ:   paṭisandhikkhaṇe   vatthu
mahaggatānaṃ   khandhānaṃ   atthipaccayena   paccayo   .  purejātaṃ:  dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  ...  vatthu mahaggatānaṃ
Khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
     [1511]   Paritto   dhammo   appamāṇassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo   .   purejātaṃ:   vatthu   appamāṇānaṃ   khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo.
     [1512]   Mahaggato   dhammo   mahaggatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  mahaggato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  dve  khandhā  ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
     [1513]   Mahaggato   dhammo   parittassa   dhammassa  atthipaccayena
paccayo    sahajātaṃ    pacchājātaṃ   .   sahajātā:   mahaggatā   khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ     rūpānaṃ    atthipaccayena    paccayo    paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā  khandhā  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
     [1514]  Mahaggato  dhammo  parittassa  ca  mahaggatassa  ca  dhammassa
atthipaccayena   paccayo   mahaggato   eko   khandho   tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
     [1515]     Appamāṇo     dhammo     appamāṇassa     dhammassa
atthipaccayena paccayo appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ.
     [1516]   Appamāṇo   dhammo   parittassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo    sahajātaṃ   pacchājātaṃ   .   sahajātā:   appamāṇā   khandhā
Cittasamuṭṭhānānaṃ    rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo   .   pacchājātā:
appamāṇā    khandhā    purejātassa    imassa   kāyassa   atthipaccayena
paccayo.
     [1517]   Appamāṇo   dhammo   parittassa   ca   appamāṇassa  ca
dhammassa   atthipaccayena   paccayo   appamāṇo   eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
     [1518]   Paritto  ca  appamāṇo  ca  dhammā  parittassa  dhammassa
atthipaccayena   paccayo   sahajātaṃ   pacchājātaṃ   āhāraṃ   indriyaṃ  .
Sahajātā:   appamāṇā   khandhā   ca   mahābhūtā   ca   cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  appamāṇā  khandhā  ca
kabaḷiṃkāro   āhāro   ca   imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:   appamāṇā   khandhā   ca   rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
     [1519]   Paritto   ca   appamāṇo   ca   dhammā   appamāṇassa
dhammassa   atthipaccayena   paccayo   sahajātaṃ   purejātaṃ   .  sahajāto:
appamāṇo    eko    khandho    ca    vatthu   ca   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
     [1520]   Paritto   ca  mahaggato  ca  dhammā  parittassa  dhammassa
atthipaccayena   paccayo   sahajātaṃ   pacchājātaṃ   āhāraṃ   indriyaṃ  .
Sahajātā:    mahaggatā   khandhā   ca   mahābhūtā   ca   cittasamuṭṭhānānaṃ
Rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   mahaggatā   khandhā  ca
mahābhūtā   ca   kaṭattārūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
mahaggatā   khandhā   ca   kabaḷiṃkāro   āhāro  ca  imassa  kāyassa .
Pacchājātā:   mahaggatā   khandhā   ca   rūpajīvitindriyañca   kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
     [1521]   Paritto  ca  mahaggato  ca  dhammā  mahaggatassa  dhammassa
atthipaccayena   paccayo   sahajātaṃ   purejātaṃ   .  sahajāto:  mahaggato
eko   khandho   ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
dve  khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe  mahaggato  eko  khandho  ca  vatthu ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ca  vatthu ca ...
Natthipaccayena     paccayo    vigatapaccayena    paccayo    avigatapaccayena
paccayo.
     [1522]   Hetuyā   satta   ārammaṇe   satta   adhipatiyā  satta
anantare    nava   samanantare   nava   sahajāte   ekādasa   aññamaññe
satta   nissaye   terasa   upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte
tīṇi   āsevane   cattāri   kamme  satta  vipāke  āhāre  indriye
jhāne   magge   satta   sampayutte   tīṇi   vippayutte   pañca  atthiyā
terasa natthiyā nava vigate nava avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
                     Anulomaṃ.
     [1523]   Paritto   dhammo  parittassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo     sahajātapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
purejātapaccayena   paccayo   pacchājātapaccayena   paccayo  kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
     [1524]   Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo     sahajātapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
purejātapaccayena paccayo.
     [1525]  Paritto  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo purejātapaccayena paccayo.
     [1526]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
     [1527]   Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo     sahajātapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
     [1528]  Mahaggato  dhammo  appamāṇassa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo.
     [1529]    Mahaggato   dhammo   parittassa   ca   mahaggatassa   ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
     [1530]  Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
     [1531]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo     sahajātapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena    paccayo
pacchājātapaccayena paccayo.
     [1532]  Appamāṇo  dhammo  mahaggatassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
     [1533]   Appamāṇo   dhammo   parittassa   ca   appamāṇassa  ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
     [1534]    Paritto    ca   appamāṇo   ca   dhammā   parittassa
dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
     [1535]   Paritto   ca   appamāṇo   ca   dhammā   appamāṇassa
dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
     [1536]  Paritto  ca  mahaggato  ca  dhammā parittassa dhammassa ...
Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
     [1537]  Paritto  ca  mahaggato  ca dhammā mahaggatassa dhammassa ...
Sahajātaṃ purejātaṃ.
     [1538]   Nahetuyā   paṇṇarasa   naārammaṇe  paṇṇarasa  naadhipatiyā
naanantare      nasamanantare      paṇṇarasa      nasahajāte     dvādasa
naaññamaññe    dvādasa    nanissaye    dvādasa    naupanissaye   cuddasa
Napurejāte    cuddasa    napacchājāte    paṇṇarasa    naāsevane   .
Saṅkhittaṃ   .   namagge   paṇṇarasa   nasampayutte   dvādasa   navippayutte
dasa    noatthiyā    dasa    nonatthiyā   paṇṇarasa   novigate   paṇṇarasa
noavigate dasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
                        Paccanīyaṃ.
     [1539]   Hetupaccayā   naārammaṇe   satta   ...   naadhipatiyā
naanantare    nasamanantare    satta    naaññamaññe    tīṇi   naupanissaye
satta   napurejāte   .   saṅkhittaṃ  .  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
                     Anulomapaccanīyaṃ.
     [1540]   Nahetupaccayā  ārammaṇe  satta  ...  adhipatiyā  satta
anantare    nava   samanantare   nava   sahajāte   ekādasa   aññamaññe
satta   nissaye   terasa   upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte
tīṇi   āsevane   cattāri  kamme  satta  .  saṅkhittaṃ  .  magge  satta
sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  nava  vigate
nava avigate terasa.
                     Paccanīyānulomaṃ.
                    Parittattikaṃ dvādasamaṃ
                        niṭṭhitaṃ.
                         --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 425-452. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8339              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8339              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1418&items=123              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1418              Contents of The Tipitaka Volume 41 http://84000.org/tipitaka/read/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com