พิมพ์หน้านี้ | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน |
 

    | หมวด ภิกษุ | หมวด ภิกษุณี | หมวด อุบาสก | หมวด อุบาสิกา |

   
 

::...

สารบัญ เอตทัคคะ หมวด ภิกษุ


 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู
  ร่วมทำนายพระลักษณะ / ออกบวชติดตามพระสิทธัตถะ / ปัญจวัคคีย์ปลีกตัวหนี /
  ฟังปฐมเทศนา / พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา / ได้รับยกย่องทางรัตตัญญู / บั้นปลายชีวิต

 2. พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก
  บวชเป็นฤาษีชฎิล / ละลัทธิเดิม / ฟังอาทิตตปริยายสูตร / ตามเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสาร / ได้
  รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก

 3. พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
  เบื่อโลกจึงออกบวช / ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา / ถูกพระภิกษุหนุ่มฟ้อง / เปรียบตนด้วย
  อุปมา ๙ อย่าง / ถูกพราหมณ์ตี / ถูกนันทกยักษ์ทุบ / เป็นต้นแบบการทำสังคายนา / พระธรรม
  เสนาบดีสารีบุตรนิพพาน / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน

 4. พระมหาโมคคัลลานเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์
  ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ / ได้รับยกย่องในทางอิทธิฤทธิ์ / มีความสามารถใน
  ทางอิทธิปาฏิหาริย์ / ทรมานพญานาค / มีอัธยาศัยกว้างขวาง / ถูกโจรทุบ / บุพกรรมของท่าน /
  กราบทูลลานิพพาน

 5. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก
  ปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างนั้น / สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร

 6. พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส
  แจ้งข่าวพระบรมศาสดาเสด็จ

 7. พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์
  อุ้มบาตรตามเสด็จ / จำใจบวช / เปรียบอดีตเจ้าสาวเหมือนลิงแก่ / ได้รับยกย่องเป็นผู้สำรวม
  อินทรีย์

 8. พระราหุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา
  ทูลขอทรัพย์สมบัติ / พระราชทานอริยทรัพย์ / พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร / ได้รับยกย่องเป็นผู้
  ใคร่การศึกษา / เป็นต้นบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน

 9. พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย
  ขอบวชตามเจ้าศากยะ / ตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / ปฐมสังคายนาวิสัชนาพระวินัย

 10. พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง
  บวชเพราะเพื่อนชวน / เปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ

 11. พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ
  พี่ชายชวนบวช / ไม่รู้จักคำว่า “ไม่มี” / เรียนเรื่องการทำนา / ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช / ให้อุบาลี
  กัลบกบวชก่อน / ได้รับยกย่องผู้มีทิพยจักษุญาน / ปฐมเหตุประเพณีทอดผ้าบังสุกุล-ผ้าป่า /
  พระพุทธองค์ช่วยเย็บจีวร

 12. พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
  ได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก / ทูลขอพร ๘ ประการ / พระพุทธองค์ตรัสถามคุณและโทษของ
  พร ๘ ประการ / ยอมสละชีวิตแทนพุทธองค์ / ได้รับยกย่องหลายตำแหน่ง / ปฐมสังคายนารับ
  หน้าที่สำคัญ / นิพพานกลางอากาศ

 13. พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง
  ทดสอบการตรัสรู้ / กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่ ๑๕

 14. พระปิณโฎลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท
  โทษของการไม่รู้ประมาณในอาหาร / เศรษฐีอยากรู้จักพระอรหันต์ / เดียรถีย์แสดงท่าเหาะ /
  พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปเอาบาตร / ได้รับยกย่องในทางผู้บันลือสีหนาท

 15. พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
  กราบทูลขอแก้ไขพุทธบัญญัติ / ความสามารถพิเศษของท่าน / พระเถระแปลงร่าง/ ได้รับยกย่อง
  ในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร

 16. พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก
  พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี / ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก

 17. พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ
  อยู่ชนบทบวชพระยาก / เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค / ถวายพระธรรมเทศนา / ได้รับยกย่องในทางผู้
  มีวาจาไพเราะ

 18. พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์
  ปิปผลิมาณพถูกแปลงสาร / สภาพชีวิตครองคู่ / อุปสมบทด้วยวิธีรับโอวาม ๓ ข้อ /
  ได้รับยกย่องในทางผู้ทรงธุดงค์ / ขับไล่นางเทพธิดา / เป็นประธานปฐมสังคายนา /
  สาระสำคัญของปฐมสังคายนา / ชีวิตบั้นปลาย

 19. พระราธเถระ เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย
  ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

 20. พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ
  คนแคระก็บวชได้ / ถูกล้อเลียนว่าเป็นสามเณร / ได้รับยกย่องว่าพูดเสียงไพเราะ

 21. พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ
  ประสูติบนเชิงตะกอน / โกนผมเสร็จก็บรรลุอรหันต์ / ขอรับภารกิจของสงฆ์ /
  ถูกภิกษุณีกล่าวหาว่าข่มขืน / ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ

 22. พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ
  คลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลา / ลูกใครกันแน่ / เข้ามาบวชในพุทธศาสนา /
  ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธ

 23. พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ
  บวชเพราะอยากชมพระรูปโฉม / ถูกขับไล่ไปโดดเขาตาย

 24. พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ
  ทรงทราบข่าวพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก / เสด็จออกบวชพร้อมอำมาตย์ / พระพุทธองค์ทรง
  รับเสด็จ / พระเทวีและภรรยาอำมาตย์ออกบวช / พระมหากัปปินะเปล่งอุทานว่า “สุขหนอ ๆ”

 25. พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส
  แค่ ๑ พรรษาตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์ / เป็นต้นบัญญัติเรื่องตั้งอุปัชฌาย์ / ความปรารถนาบรรลุผล

 26. พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า
  ๗ ขวบได้แต่งงาน / หนีเมียบวช / พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยม / พระหลวงตานินทาพระเถระ

 27. พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล
  ออกบวชคราวฉลองพระเชตวัน / พักกลางแจ้งฝนจึงแห้งแล้ง

 28. พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา
  เรือแตกแต่รอดตาย / อรหันต์เปลือย / เดินทางทั้งวันทั้งคืน / ตรัสรู้เร็วพลัน

 29. พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ
  รับจ้างดีดกะโหลก / บวชเพื่อเรียนมนต์

 30. พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
  มีขนสีเขียวขึ้นที่ฝ่าเท้า / ทรงแนะนำให้ทำความเพียรเหมือนพิณ ๓ สาย / มูลเหตุทรงอนุญาตให้
  ภิกษุสวมรองเท้าได้

 31. พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสติ

 32. พระนัทกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี
  หลีกเลี่ยงแสดงธรรมแก่ภิกษุณี

 33. พรกังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
  แอบนั่งฟังธรรมท้ายสุด / เหตุที่ได้นามว่ากังขาเรวตะ

 34. พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา
  ธิดาเศรษฐีหนีตามชายหนุ่ม / มาอยู่กับตายายจึงได้บวช / ได้รับยกย่องในทางผู้เจริญวิปัสสนา

 35. พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
  เพราะปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก / ประกาศความเป็นอรหันต์ / บุพกรรมของพระจูฬปันถก

 36. พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง
  มีหญิงสาวตามทุกย่างก้าว / กรรมเก่าของท่าน / พระเจ้าปเสนทิโกศลพิสูจน์ความจริง /
  สุขภาพกายดีจิตก็ดีด้วย

 37. พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
  บวชด้วยศรัทธาแรงกล้า / บิดามารดาอ้อนวอนให้สึก / แสดงธรรมมุทเทศแด่พระเจ้าโกรัพยะ

 38. พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
  ภิกษุณีตั้งท้อง / พระอุบาลีตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / พระเจ้าปเสนทิโกศลขอลูกภิกษุณีไปเลี้ยง /
  พระเถระต่อว่ามารดา / ได้รับยกย่องว่าแสดงธรรมอย่างวิจิตร

 39. พระมหาโกฏฐิตเถระ เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
  ทิ้งพราหมณ์ถือพุทธ / เป็นผู้แตกฉานเพราะชอบถามปัญหา

 40. พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
  แสดงฤทธิ์ช่วยชาวบ้าน / พระเถระเมาเหล้า (ต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา)

 41. พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
  เบื่อโลกจึงออกบวช / มีปกติเรียกคนอื่นว่า “คนถ่อย” / ถูกเพื่อนภิกษุฟ้องพระพุทธเจ้า /
  ได้รับยกย่องว่าเป็นที่รักของเทวดา
 
 
 

 

| หน้าแรก | ส่งเมลให้webmaster | เว็บบอร์ด |