พิมพ์หน้านี้ | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน |
 

    | หมวด ภิกษุ | หมวด ภิกษุณี | หมวด อุบาสก | หมวด อุบาสิกา |

   
 

::...

สารบัญ เอตทัคคะ หมวด อุบาสก


เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา
หมวดอุบาสก
 1. ตปุสสะ-ภัลลิกะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน
  ทฺววาจิกอุบาสก / พระพุทธเจ้าประสานบาตร

 2. อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
  ได้ชื่อใหม่เพราให้ทาน / สำเร็จพระโสดาบัน / สร้างวัดถวาย / ทำบุญจนหมดตัว /
  ขับไล่เทวดา / ต้นแบบการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย / มอบภารกิจของตนให้ลูกหลาน /
  ลูกสาวป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย /พระโสดาบันร้องไห้ไปกราบทูลพระศาสดา

 3. จิตตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก
  สร้างวัดอัมพาตการาม / เชี่ยวชาญในการแสดงธรรม

 4. หัตถกคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
  ถูกยักษ์จับ / พุทธานุภาพปราบยักษ์

 5. พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต
  ครองกรุงกบิลพัสดุ์ / ถวายทานมีรสประณีต

 6. อุคคคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิต
  ผู้ให้ของที่ชอบใจ ย่อมได้ของที่ชอบใจ

 7. อุคคตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์
  ต้นคดปลายตรง

 8. สูรอัมพัฏฐอุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
  ความคิดมีเหตุผล / มารแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้า / มารร้ายพ่ายพระ

 9. ชีวกโกมารภัจ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล
  จากทารกถูกทิ้งที่กองขยะมาเห็นลูกเจ้า / หนีจากวังหาสำนักศึกษา /
  ได้เรียนวิชาแพทย์พิเศษ / คนไข้คนแรกของหมอชีวก / ประวัติการรักษาโรคครั้งสำคัญ /
  หลอกให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตเสวยเนยใส / แพทย์ประจำองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ /
  พาพระเจ้าอชาตศรัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า / กราบทูลขอพรห้ามบวชคนมีโรคติดต่อ /
  กราบทูลขอพรให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้ / สร้างวัดชีวกัมพวัน

 10. นกุลบิดาคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคย
  กล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว
 
 
 

 

| หน้าแรก | ส่งเมลให้webmaster | เว็บบอร์ด |