ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
มูลปริยายสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๑] ถึง [๙]
มูลปริยายสูตร

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๕ หน้าต่าง
               อรรถกถามูลปริยายสูตร    หน้าต่างที่                        บทนมัสการพระรัตนตรัย    ๑.                             อธิบายนิทานพจน์                                อธิบาย เอวมฺเม สุตํ                                อธิบาย สมย ศัพท์                                อธิบาย ภควา                                ที่มาของชื่อเมืองอุกกัฏฐา                                ที่มาของป่าสุภควัน                                อธิบาย ราช ศัพท์    ๒.                             เหตุเกิดพระสูตร ๔ อย่าง                        มานะเกิดเพราะปริยัติ                        ความหมายของมูลปริยายสูตรและธรรมะ                                หลักการใช้ โว ศัพท์                                หลักการใช้ สาธุ ศัพท์                        ความหมายของปุถุชน                        อริยะ-สัตบุรุษ                        อยู่กับพระอริยะ แต่ไม่รู้จักพระอริยะ                                วินัย ๒ อย่าง                                ปหานะ ๕    ๓.                                     เทศนา ๔                        ปฐวี ๔ อย่าง                        ความหมายของ ภูต ศัพท์                        ความสำคัญด้วยอำนาจตัณหา มานะ ทิฏฐิ                        เทพ ๓                        ท้าวปชาบดีคือพญามาร                        ความหมายของพรหม                        อธิบายอาภัสสรพรหม                        อธิบายสุภกิณหพรหม                        อธิบายเวหัปผลพรหม                        อธิบายอภิภูพรหม    ๔.                             สุทธาวาสภูมิ                                แก้บท ทิฎฺฐํ สุตํ มุตํ วิญฺญาตํ                                แก้บท เอกตฺตํ นานตฺตํ                                แก้บท สพฺพํ สพฺพโต                                แก้บท นิพฺพานํ นิพฺพานโต                        เสขบุคคล                        อธิบายคำว่า มานัส                        อธิบายพระอริยบุคคล                        อธิบายคำว่า ตถาคต    ๕.                                     ตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น                                ตถาคตผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้น                                ตถาคตผู้เสด็จมาสู่ลักษณะอันแท้จริง                                ตถาคตผู้ตรัสรู้ธรรมที่แท้จริง                                ตถาคตผู้ปกติเห็นอารมณ์ที่จริงแท้                                ตถาคตผู้มีปกติตรัสวาทะที่จริงแท้                                ตถาคต-ผู้มีปกติทำจริง                                ตถาคต-ผู้ครอบงำ                                ตถาคต-ผู้ถึงด้วยความจริงแท้                        อธิบาย อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ                        ปริญญาตวาระ                        แก้บท นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ                        อธิบายปฏิจจสมุปบาท                        แก้บท ขยา วิราคา ปฏินิสฺสคฺคา                        ความหมายของคำว่า โพธิ                        เหตุผลที่พระไม่ชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจ้า                        ภิกษุ ๕๐๐ รูปได้บรรลุอรหัตตผล

.. สารบัญ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค มูลปริยายสูตร จบ.
อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 12 / 10อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=1&Z=237
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]