ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1473อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1476อ่านอรรถกถา 19 / 1481อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ เวฬุทวารวรรคที่ ๑
๑๐. คิญชกาวสถสูตรที่ ๓

               อรรถกถาตติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบอธิบายในตติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๑๐
               บทว่า [อติเรกปญฺญาส] เกินกว่า ๕๐ ได้แก่ มากกว่า ๕๐ คน.
               บทว่า [อติเรกนวุติ] เกินกว่า ๙๐ คน ได้แก่ มากกว่า ๙๐ คน.
               บทว่า ฉาติเรกานิ ได้แก่ จำนวน ๖ คน ทราบมาว่า หมู่บ้านนั้นไม่ได้ใหญ่ยิ่งก็จริง ถึงกระนั้น ในหมู่บ้านนั้นก็ยังมีอริยสาวกมาก ในหมู่บ้านนั้น สัตว์ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ตายคราวเดียวกันด้วยอหิวาตกโรค. ในคนเหล่านั้น อริยสาวกได้มีประมาณเท่านี้.
               คำที่เหลือในที่ทุกแห่งตื้นทั้งนั่นเทียวแล.

               จบอรรถกถาตติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๑๐               
               จบอรรถกถาเวฬุทวารวรรคที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ราชาสูตร
                         ๒. โอคธสูตร
                         ๓. ทีฆาวุสูตร
                         ๔. สาริปุตตสูตรที่ ๑
                         ๕. สาริปุตตสูตรที่ ๒
                         ๖. ถปติสูตร
                         ๗. เวฬุทวารสูตร
                         ๘. คิญชกาวสถสูตรที่ ๑
                         ๙. คิญชกาวสถสูตรที่ ๒
                         ๑๐. คิญชกาวสถสูตรที่ ๓.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค โสตาปัตติสังยุตต์ เวฬุทวารวรรคที่ ๑ ๑๐. คิญชกาวสถสูตรที่ ๓ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1473อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1476อ่านอรรถกถา 19 / 1481อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=8587&Z=8631
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7913
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7913
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :