ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๘]
๘. สหัสสวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๔ เรื่อง
๑. เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง [๘๑]
๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ [๘๒]
๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี [๘๓]
๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ [๘๔]
๕. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ [๘๕]
๖. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ [๘๖]
๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ [๘๗]
๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร [๘๘]
๙. เรื่องสังกิจจสามเณร [๘๙]
๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ [๙๐]
๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ [๙๑]
๑๒. เรื่องนางปฏาจารา [๙๒]
๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี [๙๓]
๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี [๙๔]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 17อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 18อ่านอรรถกถา 25 / 19อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=544&Z=586
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=21&A=1780
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=21&A=1780
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]