ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 26 / 1อ่านอรรถกถา 26 / 413อรรถกถา เล่มที่ 26 ข้อ 414อ่านอรรถกถา 26 / 415อ่านอรรถกถา 26 / 474
อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรีคาถา เอกกนิบาต
๑๓. วิสาขาเถรีคาถา

               ๑๓. อรรถกถาวิสาขาเถรีคาถา               
               คาถาว่า กโรถ พุทฺธสาสนํ เป็นต้นเป็นคาถาของพระเถรีชื่อวิสาขา.
               เรื่องของพระเถรีชื่อวิสาขานั้น เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อธีรานั่นแหละ พระเถรีชื่อวิสาขานั้นบรรลุพระอรหัตแล้วให้เวลาล่วงไปด้วยวิมุตติสุข ได้พยากรณ์พระอรหัตผลด้วยคาถานี้ว่า
                         ท่านทั้งหลายจงทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
               ที่บุคคลทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลัง ท่านทั้งหลายจง
               รีบล้างเท้าทั้งสองแล้วนั่ง ณ ที่ควรเถิด.

               บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กโรถ พุทฺธสาสนํ ความว่า จงทำตามคำสอน คือคำสั่งสอนและพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือจงปฏิบัติตามที่ทรงพร่ำสอน.
               บทว่า ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ ความว่า เพราะสำเร็จความประสงค์ทั้งหลายโดยชอบทีเดียว ของผู้กระทำตามคำพร่ำสอนที่บุคคลกระทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลัง เพราะเหตุที่กระทำนั้น.
               บทว่า ขิปฺปํ ปาทานิ โธวิตฺวา เอกมนฺเต นิสีทถ ความว่า เพราะตนเองกลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจฉาภัต แสดงวัตรแด่อาจารย์และอุปัชฌาย์แล้ว ล้างเท้าทั้งสองนั่งในที่ลับ ในที่พักกลางวันของตน บรรลุเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ ฉะนั้น พระวิสาขาเถรีเมื่อประกอบแม้คนอื่นๆ เข้าไว้ในประโยชน์นั้น จึงได้กล่าวบทนี้.

               จบอรรถกถาวิสาขาเถรีคาถาที่ ๑๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรีคาถา เอกกนิบาต ๑๓. วิสาขาเถรีคาถา จบ.
อ่านอรรถกถา 26 / 1อ่านอรรถกถา 26 / 413อรรถกถา เล่มที่ 26 ข้อ 414อ่านอรรถกถา 26 / 415อ่านอรรถกถา 26 / 474
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=26&A=8945&Z=8949
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=541
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=541
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :