ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๕. ติกติกปฏฺฐานวณฺณนา
   ติกติกปฏฺฐาเนปิ กุสลํ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ กุสโล
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาติ ปญฺหุทฺธารวเสเนว
สงฺเขปโต เทสนา กตา. เอตฺถ จ กุสลตฺติกํ เวทนาตฺติกาทีหิ, เวทนาตฺติกาทโย
จ กุสลตฺติเกนาติ เอวํ ติเกสุเยว ติกา ปกฺขิตฺตา. เยน เยน จ ปเทน สทฺธึ
ยํ ยํ ปทํ โยชนํ น คจฺฉติ, ตํ ตํ หาเปตฺวา ลพฺภมานวเสเนว สพฺพปจฺจเยสุ
วารา จ คณนนยา จ ทสฺสิตา, ตสฺมา เต สาธุกํ ปาลึ อุปปริกฺขิตฺวา เวทิตพฺพา.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. ตํ ตํ
ยถา จ กุสลตฺติกํ เวทนาตฺติกาทีหิ เวทนาตฺติกาทโย จ เตน สทฺธึ โยเชตฺวา
เวทิตพฺพา, ตถา เอเกกํ ติกํ เสเสหิ เสสา จ เตหิ สทฺธึ โยเชตฺวา เวทิตพฺพาติ.
           ติกติกปฏฺฐานวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             ------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๕๖๘-๕๖๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12848&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12848&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3091              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=16181              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11135              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11135              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com