ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ยมกปกรณ์ ภาค ๒
ปัจจนีกะ
จักขุนทรียมูลกนัย
[๔๖๓] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์ บุคคล ๖ จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์และก็ไม่เคยละ โทมนัสสินทรีย์ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๐}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์และ ก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็กำลังกำหนด รู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่ ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่ กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๘ จำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์และก็ไม่เคยทำ ให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๑}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนด รู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ บุคคล ๘ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์
จักขุนทรียมูลกนัย จบ
โทมนัสสินทรียมูลกนัย
[๔๖๔] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๖ จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๒ จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์และก็ ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลัง ละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. ใช่ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ใช่ไหม วิ. อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ ใช่ไหม วิ. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่ ไม่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลัง ละโทมนัสสินทรีย์ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๒}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๘ จำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ และก็ไม่เคยทำ ให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละ โทมนัสสินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินทรีย์ บุคคล ๘ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์
โทมนัสสินทรียมูลกนัย จบ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย
[๔๖๕] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้น ก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่มิใช่ไม่ เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลที่ ๘ ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่ กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคย ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๓}

พระอภิธรรมปิฎก ยมก [๑๐. อินทรียยมก]

๓. ปริญญาวาร ๔. ปัจจุปปันนาตีตวาร

วิ. อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่มิใช่ไม่ เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญ- ญัสสามีตินทรีย์และก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคลที่ ๘ ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียมูลกนัย จบ
อัญญินทรียมูลกนัย
[๔๖๖] อนุ. บุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้ แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม วิ. อรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ แต่มิใช่ไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ บุคคล ๕ จำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่เคยทำให้ แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ปฏิ. บุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญ อัญญินทรีย์ใช่ไหม วิ. บุคคล ๓ จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่เคยทำให้แจ้งอัญญา- ตาวินทรีย์ แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ บุคคล ๕ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้ง อัญญาตาวินทรีย์ และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์
อัญญินทรียมูลกนัย จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๙ หน้า : ๖๓๔}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๖๓๐-๖๓๔. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=28              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=39&A=14912&Z=15005                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1405              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=39&item=1405&items=10              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=39&item=1405&items=10                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu39บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :