ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
   [294]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu   ariyasaccesu   .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammānupassī  viharati  catūsu  ariyasaccesu . idha bhikkhave bhikkhu idaṃ
dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti [1]-.
   {294.1} Katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā    maraṇampi   dukkhaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi
@Footnote: 1 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito.
Dukkhā  appiyehi  sampayogopi  dukkho  piyehi  vippayogopi dukkho
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā
dukkhā.
   [295] Katamā ca bhikkhave jāti . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi  sattanikāye  jāti  sañjāti  okkanti nibbatti 1-
abhinibbatti  khandhānaṃ  pātubhāvo  āyatanānaṃ  paṭilābho  ayaṃ vuccati
bhikkhave jāti.
   {295.1} Katamā ca bhikkhave jarā . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valitacatā 2-
āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati bhikkhave jarā.
   {295.2} Katamañca bhikkhave maraṇaṃ . yā 3- tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ
kālakiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassa upacchedo
idaṃ vuccati bhikkhave maraṇaṃ.
   {295.3} Katamo ca bhikkhave soko. Yo kho bhikkhave aññataraññatarena
byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa
soko socanā socitattaṃ antosoko antoparisoko ayaṃ vuccati bhikkhave
soko.
   {295.4} Katamo ca bhikkhave paridevo. Yo kho bhikkhave aññataraññatarena
byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa
ādevo paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ ayaṃ
vuccati bhikkhave paridevo.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 valittacatātipi pāṭho. 3 Ma. yaṃ.
Katamañca  bhikkhave  dukkhaṃ  .  yaṃ kho bhikkhave kāyikaṃ dukkhaṃ kāyikaṃ
asātaṃ  kāyasamphassajaṃ  dukkhaṃ  asātaṃ  vedayitaṃ  idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhaṃ.
   {295.5} Katamañca bhikkhave domanassaṃ . yaṃ kho bhikkhave cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetasikaṃ  asātaṃ manosamphassajaṃ 1- dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ
vuccati bhikkhave domanassaṃ.
   {295.6} Katamo ca bhikkhave upāyāso . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena   phuṭṭhassa   āyāso   upāyāso   āyāsitattaṃ
upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave upāyāso.
   {295.7} Katamo 2- ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.
Idha yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā gandhā
rasā phoṭṭhabbā [3]- ye vā panassa honti anatthakāmā ahitakāmā
aphāsukakāmā  ayogakkhemakāmā tesaṃ 4- saṅgati samāgamo samodhānaṃ
missībhāvo ayaṃ vuccati bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.
   {295.8} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha yassa te
honti  iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā
ye vā panassa honti atthakāmā hitakāmā phāsukakāmā yogakkhemakāmā
mātā  vā  pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā vā amaccā
vā  ñātisālohitā  vā  tesaṃ  asaṅgati  asamāgamo  asamodhānaṃ
amissībhāvo ayaṃ vuccati bhikkhave piyehi vippayogo dukkho 2-.
@Footnote: 1 cetosamphassajanti vā pāṭho. 2-2 Yu. ime pāṭhā natthi. 3 Ma. dhammā.
@ito paraṃ īdisameva. 4 Ma. yā tehi saddhiṃ saṅgati ... ito paraṃ īdisameva.
   {295.9}  Katamañca bhikkhave yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ .
Jātidhammānaṃ  bhikkhave sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ
na  jātidhammā  assāma  na  ca vata no jāti āgaccheyyāti na
kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ  idampi  yampicchaṃ  na  labhati tampi
dukkhaṃ  .  jarādhammānaṃ  bhikkhave  sattānaṃ . byādhidhammānaṃ bhikkhave
sattānaṃ  .  maraṇadhammānaṃ  bhikkhave  sattānaṃ  .  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammānaṃ  bhikkhave  sattānaṃ  evaṃ  icchā  uppajjati
aho  vata  mayaṃ  na  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā  assāma
na  ca  vata  no  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  āgaccheyyunti
na  kho  panetaṃ  icchāya  pattabbaṃ  idampi  yampicchaṃ  na  labhati
tampi  dukkhaṃ  .  katame  ca bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā
dukkhā  .  seyyathīdaṃ  rūpūpādānakkhandho  1-  vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho
ime  vuccanti  bhikkhave  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā  dukkhā .
Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [296] Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccaṃ. Yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  3-  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ
kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā.
   [297]  Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha uppajjamānā
uppajjati  kattha  nivisamānā  nivisati  . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. rūpupādānakkhandho ... viññāṇupā .... 2 Ma. dukkhasamudayaṃ.
@3 Sī. Yu. ponobhavikā.
Etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā
nivisati.
   {297.1} Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ . cakkhuṃ loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivisamānā  nivisati  .  sotaṃ  loke  . ghānaṃ loke . jivhā
loke . kāyo loke . mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.2} Rūpā loke. Saddā loke. Gandhā loke. Rasā loke.
Phoṭṭhabbā  loke  .  dhammā  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.3}  Cakkhuviññāṇaṃ  loke  .  sotaviññāṇaṃ  loke .
Ghānaviññāṇaṃ loke . jivhāviññāṇaṃ loke . kāyaviññāṇaṃ loke.
Manoviññāṇaṃ  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā
uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.4} Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. Ghānasamphasso
loke . jivhāsamphasso loke . Kāyasamphasso loke. Manosamphasso
loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {297.5} Cakkhusamphassajā vedanā loke. Sotasamphassajā vedanā
loke . ghānasamphassajā vedanā loke . jivhāsamphassajā vedanā
loke  . kāyasamphassajā vedanā loke . manosamphassajā vedanā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
Ettha nivisamānā nivisati.
   {297.6} Rūpasaññā loke . saddasaññā loke . Gandhasaññā
loke  . rasasaññā loke . phoṭṭhabbasaññā loke . dhammasaññā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā uppajjamānā uppajjati
ettha nivisamānā nivisati.
   {297.7}  Rūpasañcetanā  loke . saddasañcetanā loke .
Gandhasañcetanā  loke . rasasañcetanā loke . phoṭṭhabbasañcetanā
loke  .  dhammasañcetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.8} Rūpataṇhā loke . saddataṇhā loke . Gandhataṇhā
loke . rasataṇhā loke . Phoṭṭhabbataṇhā loke. Dhammataṇhā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati.
   {297.9} Rūpavitakko loke . Saddavitakko loke. Gandhavitakko
loke  .  rasavitakko  loke  .  phoṭṭhabbavitakko  loke .
Dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā uppajjamānā
uppajjati ettha nivisamānā nivisati.
   {297.10} Rūpavicāro loke. Saddavicāro loke. Gandhavicāro
loke . Rasavicāro loke. Phoṭṭhabbavicāro loke. Dhammavicāro loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivisamānā nivisati. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [298]  Katamañca  bhikkhave dukkhanirodho 1- ariyasaccaṃ . yo
@Footnote: 1 Ma. dukkhanirodhaṃ.
Tassāyeva  taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo  paṭinissaggo  mutti
anālayo.
   {298.1}  Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha pahīyamānā
pahīyati  kattha  nirujjhamānā  nirujjhati  .  yaṃ  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.2}  Kiñca  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  . cakkhuṃ loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati  ettha
nirujjhamānā  nirujjhati  .  sotaṃ loke . ghānaṃ loke . jivhā
loke . kāyo loke . mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.3} Rūpā loke . saddā loke. Gandhā loke. Rasā
loke . phoṭṭhabbā loke . dhammā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.4}  Cakkhuviññāṇaṃ  loke  .  sotaviññāṇaṃ  loke .
Ghānaviññāṇaṃ loke . jivhāviññāṇaṃ loke . kāyaviññāṇaṃ loke.
Manoviññāṇaṃ  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā taṇhā pahīyamānā
pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.5} Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. Ghānasamphasso
loke. Jivhāsamphasso loke. Kāyasamphasso loke. Manosamphasso loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.6} Cakkhusamphassajā vedanā loke. Sotasamphassajā vedanā
Loke . ghānasamphassajā vedanā loke . jivhāsamphassajā vedanā
loke  . kāyasamphassajā vedanā loke . manosamphassajā vedanā
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati
ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.7} Rūpasaññā loke . saddasaññā loke . Gandhasaññā
loke . rasasaññā loke . Phoṭṭhabbasaññā loke. Dhammasaññā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.8}  Rūpasaññacetanā loke . saddasañcetanā loke .
Gandhasañcetanā  loke . rasasañcetanā loke . phoṭṭhabbasañcetanā
loke  . dhammasaññacetanā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.9} Rūpataṇhā loke . saddataṇhā loke . Gandhataṇhā
loke . rasataṇhā loke . Phoṭṭhabbataṇhā loke. Dhammataṇhā loke
piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati.
   {298.10} Rūpavitakko loke. Saddavitakko loke. Gandhavitakko
loke . rasavitakko loke . phoṭṭhabbavitakko loke. Dhammavitakko
loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {298.11} Rūpavicāro loke. Saddavicāro loke. Gandhavicāro loke.
Rasavicāro loke . phoṭṭhabbavicāro loke. Dhammavicāro loke piyarūpaṃ
Sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahīyamānā  pahīyati ettha nirujjhamānā
nirujjhati. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [299] Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ .
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi.
   {299.1} Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi. Yaṃ kho bhikkhave dukkhe
ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi.
   {299.2} Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo. Nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo.
   {299.3} Katamā ca bhikkhave sammāvācā . Musāvādā veramaṇī
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya veramaṇī samphappalāpā
veramaṇī ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā.
   {299.4}  Katamo ca bhikkhave sammākammanto . pāṇātipātā
veramaṇī  adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā veramaṇī ayaṃ
vuccati bhikkhave sammākammanto.
   {299.5} Katamo ca bhikkhave sammāājīvo. Idha bhikkhave ariyasāvako
micchāājīvaṃ pahāya sammāājīvena jīvikaṃ kappeti ayaṃ vuccati bhikkhave
sammāājīvo.
   {299.6} Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati
Viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ   paggaṇhāti   padahati   anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ
uppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati   uppannānaṃ   kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya
bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  . ayaṃ vuccati bhikkhave
sammāvāyāmo.
   {299.7} Katamā ca bhikkhave sammāsati . idha bhikkhave bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  .pe.
Citte  .pe.  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  ayaṃ vuccati bhikkhave
sammāsati.
   {299.8} Katamo ca bhikkhave sammāsamādhi . Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
.pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati . ayaṃ vuccati
Bhikkhave sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ.
   {299.9}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  .  atthi  dhammāti  vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya paṭissatimattāya . anissito ca viharati
na ca kiñci loke upādiyati . evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu.
           Saccapabbaṃ niṭṭhitaṃ.
         Dhammānupassanā niṭṭhitā.
   [300] Yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ
bhāveyya  satta  vassāni  tassa  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ
pāṭikaṅkhaṃ diṭṭhe va dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitā.
   {300.1} Tiṭṭhantu bhikkhave satta vassāni. Yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha vassāni. Pañca vassāni.
Cattāri vassāni . tīṇi vassāni . dve vassāni. Ekaṃ vassaṃ .pe.
Tiṭṭhatu bhikkhave ekaṃ vassaṃ . yo hi koci bhikkhave ime cattāro
satipaṭṭhāne  evaṃ  bhāveyya  satta  māsāni  tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  aññā  sati  vā
Upādisese anāgāmitā.
   {300.2} Tiṭṭhantu bhikkhave satta māsāni. Yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha māsāni. Pañca māsāni.
Cattāri māsāni . tīṇi māsāni . dve māsāni . ekaṃ māsaṃ.
Addhamāsaṃ 1- .pe. tiṭṭhatu bhikkhave addhamāso. Yo hi koci bhikkhave
ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattāhaṃ tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭhe va dhamme aññā sati vā upādisese
anāgāmitā 2-.
   {300.3}  Ekāyano  ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā
sokaparidevānaṃ   samatikkamāya   dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya
ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  yadidaṃ  cattāro
satipaṭṭhānāti  .  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca vuttanti .
Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
              ------------------
@Footnote: 1 Ma. aḍḍhamāsaṃ. 2 Ma. anāgāmitāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 340-351. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=294&items=7              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=294&items=7&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=294&items=7              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=294&items=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=294              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=9140              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=9140              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :