ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๓. วิปากติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

๒. เวทนาติกะ ๑. เหตุทุกะ
[๕๒] สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ มี ๗ วาระ (ย่อ) สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๗ วาระ (ย่อ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นเหตุ เหตุปัจจัย มี ๔๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๙ วาระ สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๕ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๔ วาระ
๓. วิปากติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ
[๕๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓๒ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๗ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๒๕}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๓. วิปากติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

อธิปติปัจจัย มี ๒๙ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓๐ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๒๕ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓๒ วาระ [๕๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่ เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและ ที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอุปาทานซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อาเสวนปัจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๕๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของ กิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของ กิเลสซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๒๖}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๓. วิปากติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

[๕๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๔๘ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๔๕ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๔๗ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๔๔ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๔๔ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๔๘ วาระ [๕๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๔๙ วาระ) [๕๘] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรค เบื้องบน ๓ ซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๒๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๓. วิปากติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๓๑ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๕๙] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ จุติ และนิพพานซึ่งไม่ เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๖๐] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหัคคตะซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓๒ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๗ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๓๐ วาระ ฯลฯ ปุเรชาตปัจจัย มี ๒๔ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๒๔ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๒๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๓. วิปากติกะเป็นต้น ๑. เหตุทุกะ

[๖๑] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุก ปัจจัยมีปัจจัยละ ๕๑ วาระ) [๖๒] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นประณีตซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ วิปากปัจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๖๓] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๙ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๙ วาระ [๖๔] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๔๙ วาระ) [๖๕] ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จักเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุกปัจจัยมี ปัจจัยละ ๙ วาระ) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๑๒๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๒๒. สนิทัสสนติกะ ๑. เหตุทุกะเป็นต้น

[๖๖] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) [๖๗] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๔๙ วาระ) [๖๘] ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัย ละ ๒ วาระ) ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ ฯลฯ ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ (ย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๑๒๕-๑๓๐. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=25              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=2024&Z=2105                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=307              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=307&items=20              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=307&items=20                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :