ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [1087]  Kāmadhātuyā  kati  khandhā  .pe. kati cittāni .
Kāmadhātuyā   pañcakkhandhā  dvādasāyatanāni  aṭṭhārasa  dhātuyo
tīṇi  saccāni  bāvīsatindriyāni  nava  hetū  cattāro  āhārā
satta  phassā  satta  vedanā  satta  saññā  satta  cetanā
satta  cittāni  . tattha katame kāmadhātuyā pañcakkhandhā rūpakkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  vuccanti  kāmadhātuyā pañcakkhandhā .
Tattha   katamāni   kāmadhātuyā   dvādasāyatanāni   cakkhāyatanaṃ
Rūpāyatanaṃ  .pe.  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ imāni vuccanti kāmadhātuyā
dvādasāyatanāni   .   tattha  katamā  kāmadhātuyā  aṭṭhārasa
dhātuyo  cakkhudhātu  rūpadhātu  cakkhuviññāṇadhātu  .pe.  manodhātu
dhammadhātu  manoviññāṇadhātu  imā  vuccanti  kāmadhātuyā  aṭṭhārasa
dhātuyo  .  tattha  katamāni  kāmadhātuyā  tīṇi  saccāni dukkhasaccaṃ
samudayasaccaṃ  maggasaccaṃ  imāni  vuccanti kāmadhātuyā tīṇi saccāni .
Tattha  katamāni  kāmadhātuyā  bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ  .pe.
Aññātāvindriyaṃ imāni vuccanti kāmadhātuyā bāvīsatindriyāni.
   {1087.1} Tattha katame kāmadhātuyā nava hetū tayo kusalahetū tayo
akusalahetū tayo abyākatahetū ime vuccanti kāmadhātuyā nava hetū.
Tattha  katame  kāmadhātuyā cattāro āhārā kabaḷiṅkāro āhāro
phassāhāro  manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  ime  vuccanti
kāmadhātuyā  cattāro  āhārā . tattha katame kāmadhātuyā satta
phassā   cakkhusamphasso   .pe.  manoviññāṇadhātusamphasso  ime
vuccanti  kāmadhātuyā  satta  phassā  .  tattha katamā kāmadhātuyā
satta  vedanā  satta  saññā  satta  cetanā  satta  cittāni
cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  manodhātu  manoviññāṇadhātu  imāni  vuccanti
kāmadhātuyā satta cittāni.
   [1088]  Rūpadhātuyā  kati  khandhā  .pe.  kati cittāni .
Rūpadhātuyā  pañcakkhandhā  cha  āyatanāni  nava  dhātuyo  tīṇi
Saccāni  cuddasindriyāni  aṭṭha  hetū  tayo  āhārā  cattāro
phassā  catasso  vedanā  catasso  saññā  catasso  cetanā
cattāri  cittāni . tattha katame rūpadhātuyā pañcakkhandhā rūpakkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  vuccanti  rūpadhātuyā  pañcakkhandhā .
Tattha  katamāni  rūpadhātuyā  cha  āyatanāni  cakkhāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ
sotāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  imāni  vuccanti
rūpadhātuyā  cha  āyatanāni . tattha katamā rūpadhātuyā nava dhātuyo
cakkhudhātu   rūpadhātu   cakkhuviññāṇadhātu   sotadhātu   saddadhātu
sotaviññāṇadhātu   manodhātu   dhammadhātu  manoviññāṇadhātu  imā
vuccanti rūpadhātuyā nava dhātuyo.
   {1088.1}  Tattha  katamāni rūpdhātuyā tīṇi saccāni dukkhasaccaṃ
samudayasaccaṃ  maggamaccaṃ  imāni  vuccanti  rūpadhātuyā tīṇi saccāni .
Tattha  katamāni  rūpadhātuyā  cuddasindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ
manindriyaṃ    jīvitindriyaṃ    somanassindriyaṃ    upekkhindriyaṃ
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ
anaññātaññassāmītindriyaṃ      aññindriyaṃ     aññātāvindriyaṃ
imāni vuccanti rūpadhātuyā cuddasindriyāni.
   {1088.2} Tattha katame rūpadhātuyā aṭṭha hetū tayo kusalahetū
dve akusalahetū tayo abyākatahetū . tattha katame tayo kusalahetū
alobho  kusalahetu  adoso kusalahetu amoho kusalahetu ime tayo
kusalahetū  .  tattha  katame  dve  akusalahetū lobho akusalahetu
moho   akusalahetu   ime   dve  akusalahetū  .  tattha
Katame  tayo  abyākatahetū  kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ  vipākato
kiriyābyākatesu  vā  dhammesu alobho adoso amoho ime tayo
abyākatahetū  .  ime  vuccanti  rūpadhātuyā aṭṭha hetū . tattha
katame  rūpadhātuyā  tayo  āhārā phassāhāro manosañcetanāhāro
viññāṇāhāro ime vuccanti rūpadhātuyā tayo āhārā.
   {1088.3} Tattha katame rūpadhātuyā cattāro phassā cakkhusamphasso
sotasamphasso   manodhātusamphasso   manoviññāṇadhātusamphasso  ime
vuccanti rūpadhātuyā cattāro phassā . tattha katamā rūpadhātuyā catasso
vedanā  catasso  saññā  catasso  cetanā  cattāri  cittāni
cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   manodhātu  manoviññāṇadhātu  imāni
vuccanti rūpadhātuyā cattāri cittāni.
   [1089]  Arūpadhātuyā  kati  khandhā  .pe. kati cittāni .
Arūpadhātuyā  cattāro  khandhā  dve āyatanāni dve dhātuyo tīṇi
saccāni  ekādasindriyāni aṭṭha hetū tayo āhārā eko phasso
ekā  vedanā ekā saññā ekā cetanā ekaṃ cittaṃ . tattha
katame  arūpadhātuyā  cattāro  khandhā  vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   ime   vuccanti  arūpadhātuyā
cattāro  khandhā  .  tattha  katamāni arūpadhātuyā dve āyatanāni
manāyatanaṃ dhammāyatanaṃ imāni vuccanti arūpadhātuyā dve āyatanāni .
Tattha   katamā  arūpadhātuyā  dve  dhātuyo  manoviññāṇadhātu
Dhammadhātu imā vuccanti arūpadhātuyā dve dhātuyo . tattha katamāni
arūpadhātuyā  tīṇi  saccāni  dukkhasaccaṃ  samudayasaccaṃ  maggasaccaṃ imāni
vuccanti  arūpadhātuyā  tīṇi  saccāni  . tattha katamāni arūpadhātuyā
ekādasindriyāni    manindriyaṃ    jīvitindriyaṃ   somanassindriyaṃ
upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ   aññindriyaṃ   aññātāvindriyaṃ   imāni   vuccanti
arūpadhātuyā ekādasindriyāni.
   {1089.1} Tattha katame arūpadhātuyā aṭṭha hetū tayo kusalahetū
dve akusalahetū tayo abyākatahetū ime vuccanti arūpadhātuyā aṭṭha
hetū  .  tattha  katame  arūpadhātuyā  tayo āhārā phassāhāro
manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  ime  vuccanti  arūpadhātuyā
tayo  āhārā  .  tattha  katame  arūpadhātuyā  eko  phasso
manoviññāṇadhātusamphasso  ayaṃ  vuccati  arūpadhātuyā eko phasso .
Tattha katamā arūpadhātuyā ekā vedanā ekā saññā ekā cetanā
ekaṃ cittaṃ manoviññāṇadhātu idaṃ vuccati arūpadhātuyā ekaṃ cittaṃ.
   [1090]  Apariyāpanne  kati  khandhā .pe. kati cittāni .
Apariyāpanne  cattāro  khandhā  dve  āyatanāni  dve  dhātuyo
dve saccāni dvādasindriyāni cha hetū tayo āhārā eko phasso
ekā vedanā ekā saññā ekā cetanā ekaṃ cittaṃ. Tattha katame
apariyāpanne   cattāro  khandhā  vedanākkhandho  saññākkhandho
Saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho   ime  vuccanti  apariyāpanne
cattāro  khandhā  .  tattha  katamāni  apariyāpanne  dve
āyatanāni  manāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  imāni  vuccanti  apariyāpanne
dve  āyatanāni  .  tattha  katamāni  apariyāpanne dve dhātuyo
manoviññāṇadhātu  dhammadhātu  imā  vuccanti  apariyāpanne  dve
dhātuyo  .  tattha  katamāni  apariyāpanne dve saccāni maggasaccaṃ
nirodhasaccaṃ imāni vuccanti apariyāpanne dve saccāni.
   {1090.1}  Tattha  katamāni  apariyāpanne  dvādasindriyāni
manindriyaṃ    jīvitindriyaṃ    somanassindriyaṃ    upekkhindriyaṃ
saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ
anaññātaññassāmītindriyaṃ      aññindriyaṃ     aññātāvindriyaṃ
imāni  vuccanti  apariyāpanne  dvādasindriyāni  .  tattha  katame
apariyāpanne  cha hetū tayo kusalahetū tayo abyākatahetū . tattha
katame  tayo kusalahetū alobho kusalahetu adoso kusalahetu amoho
kusalahetu ime tayo kusalahetū.
   {1090.2}  Tattha  katame  tayo  abyākatahetū  kusalānaṃ
dhammānaṃ  vipākato  alobho  adoso  amoho  ime  tayo
abyākatahetū  .  ime  vuccanti  apariyāpanne  cha  hetū .
Tattha   katame   apariyāpanne  tayo  āhārā  phassāhāro
manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  ime  vuccanti  apariyāpanne
tayo  āhārā  .  tattha  katamo  apariyāpanne  eko  phasso
manoviññāṇadhātusamphasso  ayaṃ  vuccati apariyāpanne eko phasso .
Tattha  katamā  apariyāpanne  ekā  vedanā ekā saññā ekā
cetanā   ekaṃ   cittaṃ   manoviññāṇadhātu   idaṃ   vuccati
apariyāpanne ekaṃ cittaṃ.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 544-550. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1087&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=1087&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=35&item=1087&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1087&items=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1087              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]