ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
            Ratthapalasuttam
   [423] Evamme sutam ekam samayam bhagava kurusu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  yena  thullakotthitam  nama  kurunam
nigamo  tadavasari  .  assosum  kho thullakotthitaka brahmanagahapatika
samano  khalu  bho  gotamo  sakyaputto  sakyakula  pabbajito kurusu
carikam  caramano  mahata  bhikkhusanghena saddhim thullakotthitam anuppatto
tam  kho  pana  bhavantam  gotamam  evamkalyano kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato
lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho
bhagava 1- so imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim
pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti  so dhammam
deseti   adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham
sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  sadhu
kho pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti.
   [424]  Atha  kho  thullakotthitaka  brahmanagahapatika  yena
bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   appekacce   bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  appekacce bhagavata saddhim sammodimsu
sammodaniyam   katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidimsu
appekacce  yena  bhagava  tenanjalimpanametva  ekamantam  nisidimsu
@Footnote: 1 Yu. bhagavati.
Appekacce  bhagavato  santike  namagottam  savetva  ekamantam
nisidimsu  appekacce  tunhibhuta  ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam
nisinne  kho  thullakotthitake  brahmanagahapatike  bhagava  dhammiya
kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi.
   [425]  Tena  kho  pana samayena ratthapalo nama kulaputto
tasmimyeva  thullakotthite  aggakulikassa  putto tissam parisayam nisinno
hoti  .  atha  kho  ratthapalassa  kulaputtassa  etadahosi  yatha
yatha  khvaham  bhagavata  dhammam desitam ajanami nayidam sukaram agaram
ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam
caritum  yannunaham  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  .  atha  kho
thullakotthitaka   brahmanagahapatika   bhagavata   dhammiya  kathaya
sandassita  samadapita  samuttejita  sampahamsita  bhagavato  bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam katva pakkamimsu.
   {425.1}  Atha  kho  ratthapalo  kulaputto  acirapakkantesu
thullakotthitakesu  brahmanagahapatikesu  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ratthapalo  kulaputto  bhagavantam  etadavoca  yatha
yathaham  bhante  bhagavata  dhammam  desitam  ajanami  nayidam  sukaram
agaram    ajjhavasata    ekantaparipunnam    ekantaparisuddham
Sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum icchamaham bhante kesamassum oharetva
kasayani   vatthani   acchadetva   agarasma   anagariyam
pabbajitum  labheyyaham  bhante  bhagavato  santike  pabbajjam  labheyyam
upasampadanti  .  anunnatosi  pana  tvam  ratthapala  matapituhi
agarasma  anagariyam  pabbajjayati  . na khoham bhante anunnato
matapituhi  agarasma anagariyam pabbajjayati . na kho ratthapala
tathagata  ananunnatam  matapituhi  puttam  pabbajentiti  .  svaham
bhante  tatha  karissami  yatha  mam  matapitaro  anujanissanti
agarasma anagariyam pabbajjayati.
   [426]  Atha  kho ratthapalo kulaputto utthayasana bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  yena  matapitaro  tenupasankami
upasankamitva  matapitaro  etadavoca  ammatata  1- yatha yathaham
bhagavata  dhammam  desitam  ajanami  nayidam sukaram agaram ajjhavasata
ekantaparipunnam   ekantaparisuddham   sankhalikhitam   brahmacariyam  caritum
icchamaham  kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajitum  anujanatha  mam agarasma anagariyam
pabbajjayati.
   [427]  Evam  vutte  ratthapalassa  kulaputtassa  matapitaro
ratthapalam  kulaputtam  etadavocum  tvam  khosi tata ratthapala amhakam
ekaputtako piyo manapo sukhedhito 2- sukhaparihato 3- na tvam tata
@Footnote: 1 Yu. ammatata .  2 Yu. sukhe thito .  3 Yu. sabbattha sukhaparibhatoti dissati.
Ratthapala  kinci  1-  dukkhassa  janasi ehi tvam tata ratthapala
bhunja  ca  piva  ca  paricarehi ca bhunjanto pivanto paricarento
kame  2-  paribhunjanto  punnani  karonto abhiramassu na tam mayam
anujanama  agarasma  anagariyam  pabbajjaya  maranenapi  te  mayam
akamaka  vina  bhavissama  kim  pana  mayam tam jivantam anujanissama
agarasma anagariyam pabbajjayati.
   {427.1} Dutiyampi kho .pe. tatiyampi kho ratthapalo kulaputto
matapitaro  etadavoca ammatata yatha yathaham bhagavata dhammam desitam
ajanami  nayidam  sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam
ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  icchamaham  kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajitum anujanatha mam agarasma anagariyam pabbajjayati.
   {427.2}  Tatiyampi  kho  ratthapalassa kulaputtassa matapitaro
ratthapalam  kulaputtam  etadavocum  tvam  khosi tata ratthapala amhakam
ekaputtako  piyo  manapo sukhedhito 3- sukhaparihato na tvam tata
ratthapala  kinci  1-  dukkhassa  janasi ehi tvam tata ratthapala
bhunja  ca  piva  ca  paricarehi ca bhunjanto pivanto paricarento
kame  paribhunjanto  punnani  karonto  abhiramassu  na  tam  mayam
anujanama   agarasma   anagariyam   pabbajjaya   maranenapi
te  mayam  akamaka  vina  bhavissama  kim  pana  mayam  tam jivantam
@Footnote: 1 Yu. sabbattha kassaciti dissati .  2 Si. kamani .  3 Yu. chasu thanesu sukhe
@thitoti dissati.
Anujanissama agarasma anagariyam pabbajjayati.
   [428] Atha kho ratthapalo kulaputto 1- na mam matapitaro
anujananti   agarasma   anagariyam   pabbajjayati   tattheva
anantarahitaya bhumiya nipajji idha 2- va me maranam bhavissati pabbajja
vati . atha 3- kho ratthapalo kulaputto ekampi bhattam na bhunji
dvepi  bhattani  na  bhunji  tinipi  bhattani  na  bhunji  cattaripi
bhattani  na  bhunji  pancapi  bhattani  na  bhunji  chapi bhattani na
bhunji sattapi bhattani na bhunji.
   [429] Atha kho ratthapalassa kulaputtassa matapitaro ratthapalam
kulaputtam etadavocum tvam khosi 4- tata ratthapala amhakam ekaputtako
piyo  manapo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvam  tata  ratthapala
kinci  dukkhassa  janasi  utthehi  tata  ratthapala  bhunja  ca
piva  ca  paricarehi  ca  bhunjanto  pivanto  paricarento kame
paribhunjanto  punnani  karonto  abhiramassu  na  tam mayam anujanama
agarasma  anagariyam  pabbajjaya  maranenapi  te  mayam  akamaka
vina bhavissama kim pana mayam 5- tam jivantam anujanissama agarasma
anagariyam  pabbajjayati  .  evam  vutte  ratthapalo  kulaputto
tunhi  ahosi  .  dutiyampi kho ratthapalassa kulaputtassa matapitaro
@Footnote: 1 Si. Yu. ito param matapitusu pabbajjam alabhamano tattheva anantarahitaya bhumiya
@nipajjiti vacanam dissati .  2 Yu. idheva .  3 Yu. ito param atha kho ... bhunjiti
@vacanam na dissati .  4 Yu. tam kho .  5 Yu. ayam patho natthi.
Ratthapalam  kulaputtam  etadavocum  .pe.  dutiyampi  kho  ratthapalo
kulaputto  tunhi  ahosi  .  tatiyampi  kho ratthapalassa kulaputtassa
matapitaro  ratthapalam  kulaputtam  etadavocum  tvam  khosi  tata
ratthapala  amhakam  ekaputtako  piyo manapo sukhedhito sukhaparihato
na  tvam  tata  ratthapala  kinci  dukkhassa  janasi utthehi tata
ratthapala  bhunja  ca  piva  ca  paricarehi  ca  bhunjanto pivanto
paricarento  kame  paribhunjanto  punnani  karonto  abhiramassu
na  tam  mayam  anujanama  agarasma anagariyam pabbajjaya maranenapi
te  mayam  akamaka  vina  bhavissama  kim  pana  mayam  tam jivantam
anujanissama   agarasma   anagariyam   pabbajjayati  .
Tatiyampi kho ratthapalo kulaputto tunhi ahosi.
   [430] Atha kho ratthapalassa kulaputtassa sahayaka [1]- yena
ratthapalo   kulaputto   tenupasankamimsu  upasankamitva  ratthapalam
kulaputtam  etadavocum  tvam  khosi  samma  ratthapala  matapitunam
ekaputtako  piyo  manapo sukhedhito sukhaparihato 2- na tvam samma
ratthapala  kinci 3- dukkhassa janasi utthehi samma ratthapala bhunja
ca  piva  ca  paricarehi ca bhunjanto pivanto paricarento kame
paribhunjanto  punnani  karonto  abhiramassu  na  tam  matapitaro
anujananti agarasma anagariyam pabbajjaya maranenapi te matapitaro
akamaka  vina  bhavissanti  kim  pana  te tam jivantam anujanissanti
@Footnote: 1 Yu. ratthapalassa kulaputtassa matapitunam patisutva .  2 Yu. sukhaparibbhato.
@3 Yu. kassaci dukkhassa.
Agarasma  anagariyam  pabbajjayati  .  evam  vutte  ratthapalo
kulaputto  tunhi  ahosi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi kho
ratthapalassa  kulaputtassa  sahayaka  ratthapalam  kulaputtam  etadavocum
tvam  khosi  samma  ratthapala  matapitunam ekaputtako piyo manapo
sukhedhito  sukhaparihato  .pe.  utthehi  samma  ratthapala  bhunja ca
piva  ca  paricarehi  ca  bhunjanto  pivanto  paricarento kame
paribhunjanto  punnani  karonto  abhiramassu  na  tam  matapitaro
anujananti agarasma anagariyam pabbajjaya maranenapi te matapitaro
akamaka  vina  bhavissanti  kim  pana  te tam jivantam anujanissanti
agarasma  anagariyam  pabbajjayati  .  tatiyampi  kho  ratthapalo
kulaputto tunhi ahosi.
   {430.1}  Atha  kho  ratthapalassa kulaputtassa sahayaka yena
ratthapalassa  kulaputtassa  matapitaro  tenupasankamimsu  upasankamitva
ratthapalassa   kulaputtassa   matapitaro   etadavocum  ammatata
eso  ratthapalo  kulaputto  tattheva   anantarahitaya  bhumiya
nipanno  idha va  me maranam bhavissati pabbajja vati sace tumhe
ratthapalam   kulaputtam   nanujanissatha   agarasma   anagariyam
pabbajjaya  tattheva  maranam bhavissati 1- sace pana tumhe ratthapalam
kulaputtam   anujanissatha   agarasma   anagariyam   pabbajjaya
pabbajitampi  nam  dakkhissatha  sace  ratthapalo  kulaputto  nabhiramissati
agarasma  anagariyam  pabbajjaya  ka  tassa  anna gati bhavissati
@Footnote: 1 Yu. agamissati.
Idheva  paccagamissati  anujanatha  ratthapalam  kulaputtam  agarasma
anagariyam pabbajjayati.
   [431]  Anujanama  tata  ratthapalam  kulaputtam  agarasma
anagariyam  pabbajjaya  pabbajitena  ca  pana  te  matapitaro
uddassetabbati  . atha kho ratthapalassa kulaputtassa sahayaka yena
ratthapalo  kulaputto  tenupasankamimsu  upasankamitva ratthapalam kulaputtam
etadavocum  [1]-  anunnatosi  matapituhi  agarasma  anagariyam
pabbajjaya pabbajitena ca pana te matapitaro uddassetabbati.
   [432] Atha kho ratthapalo kulaputto utthahitva balam gahetva 2-
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho ratthapalo kulaputto
bhagavantam  etadavoca  anunnatomhi aham bhante matapituhi agarasma
anagariyam pabbajjaya pabbajetu mam bhagavati . alattha kho ratthapalo
kulaputto bhagavato santike pabbajjam alattha upasampadam . Atha kho bhagava
acirupasampanne   ayasmante   ratthapale   addhamasupasampanne
thullakotthite  yathabhirantam  viharitva  yena  savatthi  tena  carikam
pakkami anupubbena carikam caramano yena savatthi tadavasari.
   [433] Tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa
arame  .  atha  kho  ayasma  ratthapalo eko  vupakattho
appamatto   atapi   pahitatto   viharanto   nacirasseva
@Footnote: 1 Yu. etthantare tvam kho samma ratthapala matapitunnam ekaputtako piyo manapo
@sukhe thito sukhaparibhato; na tvam samma ratthapala kassaci dukkhassa janasi. utthehi
@bhunja ca piva ca paricarehi ca, bhunjanto pivanto paricarento kame paribhunjanto
@punnani karonto abhiramassuti dissanti .  2 Yu. gahetva.
Yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  vihasi  khina  jati  vusitam  brahmacariyam
katam  karaniyam  naparam  itthattayati  abbhannasi  .  annataro
kho panayasma ratthapalo arahatam ahosi.
   [434] Atha kho ayasma ratthapalo yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  ratthapalo  bhagavantam  etadavoca icchamaham
bhante  matapitaro uddassetum sace mam bhagava anujanatiti . atha
kho [1]- ayasmato ratthapalassa cetasa ceto paricca 2- manasakasi
yatha  3-  bhagava annasi abhabbo kho ratthapalo kulaputto sikkham
paccakkhaya  hinayavattitunti . atha kho bhagava ayasmantam ratthapalam
etadavoca  yassidani  4-  ratthapala  kalam  mannasiti . atha kho
ayasma  ratthapalo  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva padakkhinam
katva  senasanam  samsametva  pattacivaramadaya  yena  thullakotthitam
tena  carikam pakkami anupubbena carikam caramano yena thullakotthitam
tadavasari.
   [435]  Tatra  sudam ayasma ratthapalo thullakotthite viharati
ranno  korabyassa  migacire  .  atha  kho  ayasma ratthapalo
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  thullakotthitam  pindaya
pavisi  .  thullakotthite  sapadanam  pindaya caramano yena sakapitu
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhagavati dissati .  2 Yu. parivitakkam .  3 Yu. yada.
@4 Yu. yassadani tvam.
Nivesanam  tenupasankami  .  tena  kho  pana  samayena  ayasmato
ratthapalassa  pita  majjhimaya  dvarasalaya  ullikkhapeti .
Addasa  kho  ayasmato  ratthapalassa  pita  ayasmantam ratthapalam
duratova  agacchantam  disvana  etadavoca imehi mundakehi samanakehi
amhakam  ekaputtako  piyo  manapo  pabbajitoti  .  atha  kho
ayasma  ratthapalo  sakapitu  nivesane  neva  danam  alattha  na
paccakkhanam annadatthum 1- akkosameva alattha.
   [436]  Tena  kho  pana  samayena  ayasmato  ratthapalassa
natidasi  abhidosikam  kummasam  chaddetukama  hoti  .  atha kho
ayasma  ratthapalo  tam  natidasim  etadavoca  sace  tam  bhagini
chaddaniyadhammam  idha  me  patte  akirati  . atha kho ayasmato
ratthapalassa   natidasi  tam  abhidosikam  kummasam  ayasmato
ratthapalassa  patte  akiranti  hatthananca  padananca  sarassa  ca
nimittam  aggahesi  .  atha  kho  ayasmato ratthapalassa natidasi
yenayasmato   ratthapalassa  mata  tenupasankami  upasankamitva
ayasmato  ratthapalassa  mataram  etadavoca  yagghayye  janeyyasi
ayyaputto  ratthapalo  anuppattoti  .  sace  je  saccam  bhanasi
adasim 2- tam karomiti 3- . atha kho ayasmato ratthapalassa mata
yenayasmato   ratthapalassa   pita  tenupasankami  upasankamitva
@Footnote: 1 Yu. annadatthu .  2 Si. Yu. vadasi adasi bhavasi.
@3 Yu. tam karomiti natthi. bhavasiti iti dissati.
Ayasmato  ratthapalassa  pitaram etadavoca yagghe gahapati janeyyasi
ratthapalo kira kulaputto anuppattoti.
   [437]  Tena  kho  pana  samayena  ayasma ratthapalo tam
abhidosikam  kummasam  1-  annataram kuddam nissaya paribhunjati . atha
kho ayasmato ratthapalassa pita yenayasma ratthapalo tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  ratthapalam  etadavoca  atthi  nama
tata  ratthapala  abhidosikam  kummasam  paribhunjissasi  nanu  tata
ratthapala  sakam  geham  gantabbanti  .  kuto  no gahapati amhakam
geham  agarasma  anagariyam  pabbajitanam  anagara 2- mayam gahapati
agamamha  kho  te  gahapati geham tattha neva danam alatthamha na
paccakkhanam  annadatthum  akkosameva  alatthamhati  .  ehi  tata
ratthapala gharam gamissamati . alam gahapati katam me ajja bhattakiccanti.
Tenahi  tata ratthapala adhivasehi svatanaya bhattanti . adhivasesi
kho ayasma ratthapalo tunhibhavena.
   [438]  Atha  kho  ayasmato  ratthapalassa pita ayasmato
ratthapalassa  adhivasanam  viditva  yena  sakam  nivesanam  tenupasankami
upasankamitva  haritena  gomayena  pathaviya upalimpetva 3- mahantam
@Footnote: 1 Si. putikummasam .  2 Yu. anagara .  3 ito param Si. Ma. Yu. mahantam
@hirannasuvannassa punjam karapetva te punje kilanjehi paticchadetva ayasmato
@ratthapalassa puranadutiyike amantesiti vacanam dissati. Yu. haritena gomayena
@pathaviya upalimpetvati natthi.
Hirannasuvannassa  punjam  karapetva  dve  punje  karapetva
ekam  hirannassa  ekam  suvannassa  mahanta  punja  ahesum .
Orato  thito  puriso parato thitam purisam na passati tatha parato
thito  orato  thitam  te punje kilanjehi paticchadapetva majjhe
asanam   pannapetva   tirokaraniyam   parikkhipitva   ayasmato
ratthapalassa  puranadutiyike  amantesi  etha  tumhe  vadhuke yena
alankarena  alankata  pubbe puttassa 1- ratthapalassa piya hotha
manapa  tena  alankarena  alankarothati  . atha kho ayasmato
ratthapalassa  pita  tassa  rattiya accayena sake nivesane panitam
khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva  ayasmato  ratthapalassa  kalam
arocesi kalo tata ratthapala nitthitam bhattanti.
   {438.1} Atha kho ayasma ratthapalo pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  yena  sakapitu  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi . atha kho ayasmato ratthapalassa pita
tam  hirannasuvannassa  punjam  vivarapetva  ayasmantam  ratthapalam
etadavoca idam te tata ratthapala mattikam dhanam annam pettikam annam
petamaham  sakka  tata  ratthapala  bhoge  ca bhunjitum punnani ca
katum  ehi  tvam  tata ratthapala sikkham paccakkhaya hinayavattitva
bhoge ca bhunjassu punnani ca karohiti . sace 2- me tvam gahapati
vacanam  kareyyasi  imam  hirannasuvannassa  punjam sakatesu aropetva
@Footnote: 1 Yu. ratthapalassa kulaputtassa .  2 Yu. sace kho.
Nibbahapetva  majjhe  gangaya nadiya sote osidapeyyasi 1-
tam  kissa  hetu  uppajjissanti  hi  te  gahapati  tatonidanam
sokaparidevadukkhadomanassupayasati   .   atha   kho  ayasmato
ratthapalassa  puranadutiyika  paccekam  padesu  gahetva  ayasmantam
ratthapalam  etadavocum  kidisa  nama  tata  ayyaputta  accharayo
yasam tvam hetu brahmacariyam carasiti . na kho mayam bhagini accharanam hetu
brahmacariyam  caramati  .  bhaginivadena  no  ayyaputto ratthapalo
samudacaratiti  tattheva  mucchita  papatimsu  .  atha  kho  ayasma
ratthapalo  pitaram  etadavoca  sace  gahapati  bhojanam databbam detha
ma  no  vihethethati . bhunja tata ratthapala nitthitam bhattanti .
Atha  kho  ayasmato  ratthapalassa  pita  ayasmantam  ratthapalam
panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi.
   [439]  Atha kho ayasma ratthapalo bhuttavi onitapattapani
thitakova ima gatha abhasi
     passa cittakatam bimbam     arukayam samussitam
     aturam bahusankappam       yassa natthi dhuvam thiti
     passa cittakatam rupam        manina kundalena ca
     atthitacena 2- onaddham   saha vatthebhi sobhati
     alattakakata pada      mukham cunnakamakkhitam
@Footnote: 1 Si. Yu. opilapeyyasi .  2 Yu. atthitancena.
     Alam balassa mohaya     no ca paragavesino
     atthapadakata kesa      netta anjanamakkhita
     alam balassa mohaya     no ca paragavesino
     anjaniva nava citta     putikayo alankato
     alam balassa mohaya     no ca paragavesino
     odahi migavo pasam       nasada vakaram migo
     bhutva nivapam gacchami  kandante migabandhaketi.
Atha  kho  ayasma  ratthapalo  thitakova  ima  gatha bhasitva
yena  ranno  korabyassa  migaciram  tenupasankami  upasankamitva
annatarasmim rukkhamule divaviharam nisidi.
   [440] Atha kho raja korabyo migavam amantesi sodhehi [1]-
migava migaciram uyyanabhumim gacchama subhumim dassanayati . evam devati
kho  migavo ranno korabyassa patissutva migaciram sodhento addasa
ayasmantam  ratthapalam  annatarasmim  rukkhamule  divaviharam  nisinnam
disvana  yena  raja  korabyo tenupasankami upasankamitva rajanam
korabyam  etadavoca  suddham  kho  te  deva migaciram atthi cettha
ratthapalo  nama  kulaputto  imasmimyeva  thullakotthite  aggakulikassa
putto  yassa  tvam  abhinham  kittayamano  ahosi  so  annatarasmim
rukkhamule  divaviharam  nisinnoti  . tenahi samma migava alandanajja
uyyanabhumiya  tamevadani  mayam bhavantam ratthapalam payirupasissamati .
@Footnote: 1 Yu. etthantare sammati dissati.
Atha  kho  raja  korabyo  yam  tattha  khadaniyam bhojaniyam patiyattam
tam  sabbam  visajjethati  vatva  bhadrani  yanani  yojapetva
bhadram  yanam  abhiruhitva  bhadrehi  bhadrehi yanehi thullakotthitamha
niyyasi  mahaccarajanubhavena  ayasmantam  ratthapalam  dassanaya .
Yavatika  yanassa  bhumi  yanena  gantva  yana  paccorohitva
pattikova  ussataya  ussataya  parisaya  yenayasma  ratthapalo
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  ratthapalena  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  atthasi .
Ekamantam thito kho raja korabyo ayasmantam ratthapalam etadavoca
idha bhavam ratthapalo katthatthare 1- nisidatuti . alam maharaja nisida
tvam  nisinno  aham  sake asaneti . nisidi kho raja korabyo
pannatte asane.
   [441]  Nisajja  kho  raja  korabyo ayasmantam ratthapalam
etadavoca  cattarimani bho ratthapala parijunnani yehi parijunnehi
samannagata  idhekacce  kesamassum  oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  katamani  cattari
jaraparijunnam byadhiparijunnam bhogaparijunnam natiparijunnam.
   [442]  Katamam  2- bho ratthapala jaraparijunnam . idha bho
@Footnote: 1 Si. Yu. hatthatthare .  2 Yu. katamanca.
Ratthapala  ekacco  jinno  hoti  vuddho  mahallako  addhagato
vayoanuppatto  .  so  iti  patisancikkhati  aham  khomhi  etarahi
jinno  vuddho  mahallako  addhagato  vayoanuppatto  na  kho
pana maya sukaram anadhigatam va bhogam 1- adhigantum adhigatam va bhogam 2-
phatim  katum  yannunaham  kesamassum  oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  .  so  tena
jaraparijunnena  samannagato  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajati  idam vuccati
bho  ratthapala  jaraparijunnam  . bhavam kho pana ratthapalo etarahi
daharo  yuva  susukalakeso bhadrena yobbanena samannagato pathamena
vayasa  tam  bhoto  ratthapalassa  jaraparijunnam  natthi  . kim bhavam
ratthapalo  natva va disva va sutva va agarasma anagariyam
pabbajito.
   [443] Katamanca pana 3- bho ratthapala byadhiparijunnam . Idha
bho  ratthapala  ekacco abadhiko hoti dukkhito balhagilano .
So  iti  patisancikkhati  aham  khomhi  etarahi  abadhiko dukkhito
balhagilano na kho pana maya sukaram anadhigatam va bhogam 4- adhigantum
adhigatam  va bhogam 5- phatim katum yannunaham kesamassum oharetva
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti.
@Footnote: 1-4 Si. Yu. anadhigata va bhoga .  2-5 Si. Yu. adhigata va bhoga.
@3 Yu. panasaddo natthi.
So  tena  byadhiparijunnena  samannagato  kesamassum  oharetva
kasayani  vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajati
idam vuccati bho ratthapala byadhiparijunnam . bhavam kho pana ratthapalo
etarahi   appabadho   appatanko   samavepakiniya  gahaniya
samannagato  natisitaya  naccunhaya  tam  bhoto  ratthapalassa
byadhiparijunnam  natthi  .  kim  bhavam  ratthapalo natva va disva
va sutva va agarasma anagariyam pabbajito.
   [444]  Katamanca  bho ratthapala bhogaparijunnam . idha [1]-
ratthapala  ekacco  addho  hoti  mahaddhano mahabhogo tassa te
bhoga  anupubbena  parikkhayam  gacchanti . so iti patisancikkhati aham
kho  pubbe  addho  ahosim  mahaddhano  mahabhogo tassa me te
bhoga  anupubbena parikkhayam gata na kho pana maya sukaram anadhigate
va bhoge 2- adhigantum adhigate va bhoge 3- phatim katum yannunaham
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbajeyyanti  .  so tena bhogaparijunnena samannagato
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbajati  idam vuccati bho ratthapala bhogaparijunnam . bhavam
kho  pana  ratthapalo  imasmimyeva  thullakotthite aggakulikassa putto
tam  bhoto  ratthapalassa  bhogaparijunnam natthi . kim bhavam ratthapalo
natva va disva va sutva va agarasma anagariyam pabbajito
@Footnote: 1 Yu. bho .  2 Yu. idha ceva annattha ca anadhigata va bhogati dissati.
@3 Yu. adhigata va bhoga.
   [445]  Katamanca  bho  ratthapala natiparijunnam . idha bho
ratthapala  ekaccassa  bahu  honti  mittamacca  natisalohita
tassa  te  nataka  anupubbena  parikkhayam  gacchanti  .  so iti
patisancikkhati  mamam kho pubbe bahu ahesum mittamacca natisalohita
tassa  me te 1- nataka anupubbena parikkhayam gata na kho pana
maya sukaram anadhigate va bhoge 2- adhigantum adhigate va bhoge 3-
phatim  katum  yannunaham  kesamassum  oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  .  so  tena
natiparijunnena  samannagato  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajati  idam vuccati
bho  ratthapala  natiparijunnam  .  bhoto  kho  pana  ratthapalassa
imasmimyeva thullakotthite bahu mittamacca natisalohita bhoto [4]-
ratthapalassa  natiparijunnam  natthi  .  kim  bhavam  ratthapalo natva
va disva va sutva va agarasma anagariyam pabbajito . Imani
kho  [5]-  ratthapala  cattari  parijunnani  yehi  parijunnehi
samannagata  idhekacce  kesamassum  oharetva kasayani vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  .  tani  bhoto
ratthapalassa  natthi  .  kim bhavam ratthapalo natva va disva va
sutva va agarasma anagariyam pabbajitoti.
   [446]  Atthi kho maharaja tena bhagavata janata passata
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi .  2 Yu. anadhigata va bhoga .  3 Yu. adhigata va bhoga.
@4 Yu. etthantare tanti atthi . 5 Yu. etthantare bhoti atthi.
Arahata  sammasambuddhena  cattaro  dhammuddesa  uddittha  yamaham
natva  ca  disva ca sutva ca agarasma anagariyam pabbajito .
Katame  cattaro  .  upaniyati  loko  addhuvoti  kho  maharaja
tena  bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena pathamo
dhammuddeso  uddittho  yamaham  natva  ca  disva  ca  sutva ca
agarasma  anagariyam  pabbajito  atano  loko  anabhissaroti
kho  maharaja  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  dutiyo  dhammuddeso  uddittho  yamaham  natva
ca disva ca sutva ca agarasma anagariyam pabbajito assako loko
sabbam  pahaya  gamaniyanti  kho  maharaja  tena  bhagavata  janata
passata  arahata  sammasambuddhena  tatiyo  dhammuddeso  uddittho
yamaham natva ca disva ca sutva ca agarasma anagariyam pabbajito
uno  loko  atitto  tanhadasoti  kho maharaja tena bhagavata
janata  passata  arahata  sammasambuddhena  catuttho  dhammuddeso
uddittho  yamaham  natva  ca  disva  ca  sutva  ca  agarasma
anagariyam pabbajito.
   {446.1} Ime kho maharaja tena bhagavata janata passata
arahata   sammasambuddhena   cattaro   dhammuddesa  uddittha
yamaham  1-  natva  ca  disva ca sutva ca agarasma anagariyam
pabbajitoti.
   [447]  Upaniyati  loko  addhuvoti  bhavam  ratthapalo  aha
@Footnote: 1 Yu. ye aham.
Imassa  pana  bho  ratthapala  bhasitassa  katham attho datthabboti .
Tam  kim  mannasi  maharaja  ahosi  tvam  visativassuddesikopi
pannavisativassuddesikopi   1-   hatthismimpi   katavi   assasmimpi
katavi  rathasmimpi  katavi  dhanusmimpi  katavi  tharusmimpi  katavi urubali
bahubali  alamatto  sangamavacaroti  .  ahosimaham  bho  ratthapala
visativassuddesikopi   pannavisativassuddesikopi   2-   hatthismimpi
katavi  assasmimpi  katavi  rathasmimpi  katavi dhanusmimpi katavi tharusmimpi
katavi  urubali  bahubali  alamatto  sangamavacaro  appekadaham
bho  ratthapala  iddhima  3-  manne  na  attano balena samasamam
samanupassamiti .
   {447.1} Tam kim mannasi maharaja evameva tvam etarahipi 4-
urubali bahubali alamatto sangamavacaroti . no hidam bho ratthapala
etarahi  jinno  vuddho  mahallako addhagato vayoanuppatto asitiko
me vayo 5- vattati appekadaham bho ratthapala idha padam karissamiti
anneneva padam karomiti . idam kho tam maharaja tena bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  sandhaya  bhasitam  upaniyati
loko  addhuvoti  yamaham natva ca disva ca sutva ca agarasma
anagariyam  pabbajitoti  .  acchariyam  bho  ratthapala  abbhutam  bho
ratthapala  yava  subhasitancidam  tena  bhagavata  janata  passata
arahata  sammasambuddhena  upaniyati  loko  addhuvoti  upaniyati
@Footnote: 1-2 Yu. pannu... . 3 Si. Yu. iddhimava manneti dissati.
@4 Yu. pisaddo natthi . 5 Yu. asitiko vayo. meti natthi.
Hi bho ratthapala loko addhuvo samvijjante kho bho ratthapala imasmim
rajakule   hatthikayapi   assakayapi  rathakayapi  pattikayapi
ye amhakam apadasu pariyodaya vattissanti.
   [448] Atano 1- loko anabhissaroti bhavam ratthapalo aha
imassa  pana  bho  ratthapala  bhasitassa  katham attho datthabboti .
Tam  kim  mannasi maharaja atthi te koci anusayiko abadhoti .
Atthi me bho ratthapala anusayiko abadho 2- appekada mam bho
ratthapala  mittamacca  natisalohita  parivaretva  thita  honti
idani  raja  korabyo  kalam  karissati  idani raja korabyo
kalam karissatiti.
   {448.1} Tam kim mannasi maharaja labhasi tvam te mittamacce
natisalohite  ayantu  me  bhonto  mittamacca  natisalohita
sabbeva  santa  imam  vedanam  samvibhajatha  yathaham  lahukatarikam  vedanam
vediyeyyanti  udahu  tvamyeva  [3]-  vedanam  vediyasiti . naham
bho ratthapala labhami te mittamacce natisalohite [4]- sabbeva
santa  imam  vedanam  samvibhajatha yathaham lahukatarikam vedanam vediyeyyanti
atha  kho  ahameva tam vedanam vediyamiti . idam kho tam maharaja
tena  bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena sandhaya
bhasitam  atano  loko  anabhissaroti  yamaham  natva  ca  disva
ca  sutva  ca  agarasma  anagariyam  pabbajitoti . acchariyam bho
ratthapala  abbhutam  bho  ratthapala  yava subhasitancidam tena bhagavata
@Footnote: 1 Yu. attano .  2 vatabadho .  3 Yu. etthantare tanti dissati.
@4 Yu. etthantare ayantu me bhonto mittamacca natisalohitati dissati.
Janata  passata  arahata  sammasambuddhena  atano  loko
anabhissaroti  atano  hi  bho ratthapala loko anabhissaro samvijjati
kho  bho  ratthapala imasmim rajakule pahutam hiranna suvannam bhumigatanca
vehasagatanca 1-.
   [449] Assako loko sabbam pahaya gamaniyanti bhavam ratthapalo
aha imassa pana bho ratthapala bhasitassa katham attho datthabboti .
Tam  kim  mannasi  maharaja  yatha  tvam  etarahi pancahi kamagunehi
samappito  samangibhuto  paricaresi  lacchasi tvam paratthapi evamevaham
imeheva  pancahi  kamagunehi  samappito  samangibhuto  paricaremiti
udahu  anne  imam  bhogam  patipajjissanti  tvam  pana  yathakammam
gamissasiti  .  yathaham  bho  ratthapala  etarahi  pancahi kamagunehi
samappito   samangibhuto  paricaremi  naham  lacchami  paratthapi
evamevaham  imeheva  pancahi  kamagunehi  samappito  samangibhuto
paricaremiti  atha  kho  anne  imam  bhogam  patipajjissanti  aham
pana  yathakammam  gamissamiti  .  idam  kho  tam  maharaja  tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  sandhaya
bhasitam  assako  loko  sabbam  pahaya  gamaniyanti  yamaham  natva
ca disva ca sutva ca agarasma anagariyam pabbajitoti . acchariyam
bho  ratthapala  abbhutam  bho  ratthapala  yava  subhasitancidam  tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  assako
@Footnote: 1 Yu. vehasatthanca.
Loko  sabbam  pahaya  gamaniyanti  assako hi bho ratthapala loko
sabbam pahaya gamaniyam.
   [450]  Uno  loko  atitto tanhadasoti bhavam ratthapalo
aha imassa pana bho ratthapala bhasitassa katham attho datthabboti .
Tam kim mannasi maharaja phitam kurum ajjhavasasiti . evam bho ratthapala
phitam  kurum ajjhavasamiti . tam kim mannasi maharaja idha te puriso
agaccheyya  puratthimaya  disaya  saddhayiko  paccayiko  . so tam
upasankamitva  evam  vadeyya  yagghe  maharaja  janeyyasi  aham
agacchami  puratthimaya  disaya  tatthaddasam  mahantam janapadam iddhanceva
phitanca  bahujanam  akinnamanussam  bahu  1-  tattha  hatthikaya
assakaya  rathakaya  pattikaya  bahu  tattha  dantajinam bahu tattha
hirannasuvannam   akatanceva  katanca   bahu  tattha  itthipariggaho
sakkava  2-  tavattakena  balatthena abhivijinitum abhivijina maharajati
kinti  nam  kareyyasiti  .  tampi  mayam  bho  ratthapala abhivijjiya
ajjhavaseyyamati  .  tam  kim  mannasi  maharaja idha te puriso
agaccheyya  pacchimaya disaya ... uttaraya disaya ... dakkhinaya
disaya ... parasamuddato saddhayiko paccayiko . so tam upasankamitva
evam  vadeyya  yagghe  maharaja  janeyyasi  aham  agacchami
parasamuddato   tatthaddasam   mahantam  janapadam  iddhanceva  phitanca
bahujanam   akinnamanussam   bahu   tattha  hatthikaya  assakaya
@Footnote: 1 Yu. bahu .  2 Yu. sakka ca.
Rathakaya  pattikaya  bahu  tattha  dantajinam bahu tattha hirannasuvannam
akatanceva  katanca  bahu  tattha  itthipariggaho  sakkava tavattakena
balatthena  abhivijinitum  abhivijina  maharajati kinti nam kareyyasiti .
Tampi  mayam  bho  ratthapala  abhivijjiya  ajjhavaseyyamati  . idam
kho  tam  maharaja  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  sandhaya  bhasitam uno loko atitto tanhadasoti
yamaham natva ca disva ca sutva ca agarasma anagariyam pabbajitoti.
Acchariyam bho ratthapala abbhutam bho ratthapala yava subhasitancidam tena
bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena  uno loko
atitto  tanhadasoti  uno  hi  bho  ratthapala  loko atitto
tanhadasoti.
   [451]  Idamavoca  ayasma  ratthapalo idam vatva athaparam
etadavoca
       passami loke sadhane manusse
       laddhana vittam na dadanti moha
       luddha dhanam sannicayam karonti
       bhiyyo ca kame abhipatthayanti
       raja pasayha 1- pathavim vijitva
       sasagarantam mahimavasanto
       oram samuddassa atittarupo
@Footnote: 1 Yu. pasayha.
       Param samuddassapi patthayetha
       raja ca anne ca bahu manussa
       avitatanha maranam upenti
       unava hutvana jahanti deham ham
       kamehi lokamhi nahatthi titti
       kandanti nam nati pakiriya kese
       aho vatano amarati cahu
       vatthena nam parutam niharitva
       citam samadaya tato dahanti
       so dayhati sulehi tujjamano
       ekena vatthena pahaya bhoge
       na miyyamanassa bhavanti tana
       nati ca mitta atha va sahaya
       dayadaka tassa dhanam haranti
       satto pana gacchati yena kammam
       na miyyamanam dhanamanveti kinci
       putta ca dara ca dhananca rattham
       na dighamayum labhate dhanena
       na capi vittena jaram vihanti
       appakancidam jivitamahu dhira
       Assassatam vipparinamadhammam
       addha dalidda ca phusanti phassam
       balo ca dhiro ca tatheva phuttho
       balo hi balya vadhitova seti
       dhiro ca na vedhati phassaphuttho
       tasma hi panna ca dhanena seyyo
       yaya vosanam idhadhigacchati
       abyositatta 1- hi bhavabhavesu
       papani kammani karonti moha
       upeti gabbhanca paranca lokam
       samsaramapajja paramparaya
       tassappapanno abhisaddahanto
       upeti gabbhanca paranca lokam
       coro yatha sandhimukhe gahito
       sakammuna hannati papadhammo
       evam paja pecca paramhi loke
       sakammuna hannati papadhamma 2-
       kama hi citra madhura manorama
       viruparupena mathenti cittam
       adinavam kamagunesu disva
@Footnote: 1 Yu. asositatta .  2 Yu. papadhammo.
       Tasmaham pabbajitomhi raja
       dumapphalaneva 1- patanti manava
       dahara ca vuddha ca sarirabheda
       etam 2- viditva pabbajitomhi raja
       apannakam samannameva seyyoti.
         Ratthapalasuttam nitthitam dutiyam.
            -------
@Footnote: 1 Yu. niva .  2 Yu. etampi disva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 388-414. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=423&items=29&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=423&items=29&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=423&items=29&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=423&items=29&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=423              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5284              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5284              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :