ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [247] Idha pana bhikkhave tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa pavāraṇaṃ
ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho āyasmā
aparisuddhakāyasamācāro    aparisuddhavacīsamācāro   aparisuddhaājīvo
bālo  abyatto  na  paṭibalo  anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātunti .
Alaṃ  bhikkhu  mā  bhaṇḍanaṃ  mā  kalahaṃ  mā  viggahaṃ mā vivādanti
omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ.
   {247.1}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho
āyasmā     parisuddhakāyasamācāro     aparisuddhavacīsamācāro
aparisuddhaājīvo  bālo  abyatto  na  paṭibalo  anuyuñjiyamāno
anuyogaṃ  dātunti  . alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ
mā vivādanti omadditvā saṅghena pavāretabbaṃ.
   {247.2}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho
āyasmā  parisuddhakāyasamācāro  parisuddhavacīsamācāro  aparisuddhaājīvo
bālo  abyatto  na  paṭibalo  anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātunti .
Alaṃ bhikkhu mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā
saṅghena pavāretabbaṃ.
   {247.3}  Idha  pana bhikkhave tadahupavāraṇāya bhikkhussa pavāraṇaṃ
ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho āyasmā
Parisuddhakāyasamācāro  parisuddhavacīsamācāro  parisuddhaājīvo  bālo
abyatto  na paṭibalo anuyuñjiyamāno anuyogaṃ dātunti . alaṃ bhikkhu
mā bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā vivādanti omadditvā saṅghena
pavāretabbaṃ.
   {247.4}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya bhikkhu bhikkhussa
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  .  tañce  bhikkhuṃ aññe bhikkhū jānanti ayaṃ kho
āyasmā  parisuddhakāyasamācāro  parisuddhavacīsamācāro  parisuddhaājīvo
paṇḍito  byatto  medhāvī  paṭibalo  anuyuñjiyamāno  anuyogaṃ
dātunti . so evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno
pavāraṇaṃ ṭhapesi kimhi naṃ ṭhapesi sīlavipattiyā [1]- ṭhapesi ācāravipattiyā [2]-
ṭhapesi diṭṭhivipattiyā [3]- ṭhapesīti. So ce evaṃ vadeyya sīlavipattiyā [4]-
ṭhapemi ācāravipattiyā ṭhapemi diṭṭhivipattiyā ṭhapemīti.
   {247.5} So evamassa vacanīyo jānāti panāyasmā sīlavipattiṃ
jānāti  ācāravipattiṃ  jānāti  diṭṭhivipattinti  .  so ce evaṃ
vadeyya  jānāmi  kho ahaṃ āvuso sīlavipattiṃ jānāmi ācāravipattiṃ
jānāmi  diṭṭhivipattinti  .  so evamassa vacanīyo katamā panāvuso
sīlavipatti  katamā  ācāravipatti  katamā  diṭṭhivipattīti  . so ce
evaṃ  vadeyya  cattāri  pārājikāni  terasa  saṅghādisesā  ayaṃ
sīlavipatti    thullaccayaṃ   pācittiyaṃ   pāṭidesanīyaṃ   dukkaṭaṃ
dubbhāsitaṃ   ayaṃ   ācāravipatti   micchādiṭṭhi   antaggāhikā
diṭṭhi  ayaṃ  diṭṭhivipattīti  .  so  evamassa  vacanīyo  yaṃ  kho
@Footnote:1-2-3 Ma. vā . 4 Ma. evamupari.
Tvaṃ  āvuso  imassa  bhikkhuno  pavāraṇaṃ  ṭhapesi  diṭṭhena  ṭhapesi
sutena  ṭhapesi  parisaṅkāya  ṭhapesīti  .  so  ce evaṃ vadeyya
diṭṭhena  vā ṭhapemi sutena vā ṭhapemi parisaṅkāya vā ṭhapemīti .
So  evamassa  vacanīyo  yaṃ  kho  tvaṃ  āvuso  imassa bhikkhuno
diṭṭhena  pavāraṇaṃ  ṭhapesi  kinte  diṭṭhaṃ  kinti  te  diṭṭhaṃ kadā
te  diṭṭhaṃ  kattha  te  diṭṭhaṃ  pārājikaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho
saṅghādisesaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  thullaccayaṃ pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ
dukkaṭaṃ   dubbhāsitaṃ  ajjhāpajjanto  diṭṭho  kattha  ca  tvaṃ
ahosi  kattha  cāyaṃ  bhikkhu  ahosi kiñci 1- tvaṃ karosi kiñcāyaṃ
bhikkhu karotīti.
   {247.6} So ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ āvuso imassa
bhikkhuno  diṭṭhena  pavāraṇaṃ ṭhapemi apica sutena pavāraṇaṃ ṭhapemīti .
So  evamassa vacanīyo yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno sutena
pavāraṇaṃ  ṭhapesi  kinte  sutaṃ kinti te sutaṃ kadā te sutaṃ kattha
te  sutaṃ  pārājikaṃ  ajjhāpannoti  sutaṃ  saṅghādisesaṃ ajjhāpannoti
sutaṃ   thullaccayaṃ   pācittiyaṃ   pāṭidesanīyaṃ  dukkaṭaṃ  dubbhāsitaṃ
ajjhāpannoti  sutaṃ  bhikkhussa  sutaṃ  bhikkhuniyā  sutaṃ  sikkhamānāya
sutaṃ  sāmaṇerassa  sutaṃ  sāmaṇeriyā  sutaṃ  upāsakassa  sutaṃ
upāsikāya  sutaṃ  rājūnaṃ  sutaṃ  rājamahāmattānaṃ  sutaṃ  titthiyānaṃ
sutaṃ  titthiyasāvakānaṃ sutanti . so ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ
āvuso    imassa    bhikkhuno    sutena    pavāraṇaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kiñca.
Ṭhapemi  apica parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemīti . so evamassa vacanīyo
yaṃ  kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapesi kiṃ
parisaṅkasi  kinti  parisaṅkasi kadā parisaṅkasi kattha parisaṅkasi pārājikaṃ
ajjhāpannoti   parisaṅkasi  saṅghādisesaṃ  ajjhāpannoti  parisaṅkasi
thullaccayaṃ  pācittiyaṃ  pāṭidesanīyaṃ  dukkaṭaṃ  dubbhāsitaṃ  ajjhāpannoti
parisaṅkasi  bhikkhussa  sutvā  parisaṅkasi  bhikkhuniyā  sutvā  parisaṅkasi
sikkhamānāya  sutvā  parisaṅkasi  sāmaṇerassa  sutvā  parisaṅkasi
sāmaṇeriyā  sutvā  parisaṅkasi  upāsakassa  sutvā  parisaṅkasi
upāsikāya   sutvā   parisaṅkasi   rājūnaṃ   sutvā  parisaṅkasi
rājamahāmattānaṃ  sutvā  parisaṅkasi  titthiyānaṃ  sutvā  parisaṅkasi
titthiyasāvakānaṃ sutvā parisaṅkasīti.
   {247.7} So ce evaṃ vadeyya na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno
parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemi apica ahampi 1- na jānāmi kenapāhaṃ 2-
imassa bhikkhuno pavāraṇaṃ ṭhapemīti . so ce bhikkhave codako bhikkhu
anuyogena  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  cittaṃ  na  ārādheti ananuvādo
cudito bhikkhūti alaṃ vacanāya . so ce bhikkhave codako bhikkhu anuyogena
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  cittaṃ  ārādheti  sānuvādo  cudito bhikkhūti
alaṃ vacanāya . so ce bhikkhave codako bhikkhu amūlakena pārājikena
anuddhaṃsitaṃ paṭijānāti saṅghādisesaṃ āropetvā saṅghena pavāretabbaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ahaṃ . 2 Sī. Ma. Yu. kena ahaṃ. Sī. Ma. Yu. kenapahaṃ.
@Sī. Ma. Yu. kena panāhaṃ.
So  ce  bhikkhave codako bhikkhu amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃsitaṃ
paṭijānāti  yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghena  pavāretabbaṃ  . so
ce  bhikkhave  codako  bhikkhu  amūlakena  thullaccayena  pācittiyena
pāṭidesanīyena   dukkaṭena   dubbhāsitena  anuddhaṃsitaṃ  paṭijānāti
yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena pavāretabbaṃ . so ce bhikkhave cudito
bhikkhu  pārājikaṃ  ajjhāpannoti  paṭijānāti  nāsetvā  saṅghena
pavāretabbaṃ  .  so  ce  bhikkhave  cudito  bhikkhu  saṅghādisesaṃ
ajjhāpannoti   paṭijānāti  saṅghādisesaṃ  āropetvā  saṅghena
pavāretabbaṃ  .  so ce bhikkhave cudito bhikkhu thullaccayaṃ pācittiyaṃ
pāṭidesanīyaṃ   dukkaṭaṃ   dubbhāsitaṃ   ajjhāpannoti   paṭijānāti
yathādhammaṃ kārāpetvā saṅghena pavāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 348-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=247&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=247&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=247&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=247&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=247              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :