ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

Ime kho panāyasmanto terasa saṅghādisesā dhammā uddesaṃ āgacchanti.
                Paṭhamasaṅghādisesaṃ
   [301] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
seyyasako anabhirato brahmacariyaṃ carati . so tena kiso hoti lūkho
dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto   dhamanisanthatagatto  .  addasā
kho  āyasmā  udāyi  āyasmantaṃ  seyyasakaṃ  kisaṃ  lūkhaṃ  dubbaṇṇaṃ
uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ    dhamanisanthatagattaṃ    disvāna   āyasmantaṃ
seyyasakaṃ etadavoca kissa tvaṃ āvuso seyyasaka kiso lūkho dubbaṇṇo
uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto  kacci  no  tvaṃ  āvuso
seyyasaka  anabhirato  brahmacariyaṃ  carasīti . evamāvusoti . tenahi
tvaṃ  āvuso  seyyasaka  yāvadatthaṃ  bhuñja  yāvadatthaṃ supa yāvadatthaṃ
nahāya  yāvadatthaṃ  bhuñjitvā  yāvadatthaṃ supitvā yāvadatthaṃ nahāyitvā
yadā  te anabhirati uppajjati rāgo cittaṃ anuddhaṃseti tadā hatthena
upakkamitvā  asuciṃ  mocehīti . kinnu kho āvuso kappati evarūpaṃ
kātunti. Āmāvuso ahaṃpi evarūpaṃ 1- karomīti.
   {301.1} Athakho āyasmā seyyasako yāvadatthaṃ bhuñji yāvadatthaṃ supi
yāvadatthaṃ nahāyi yāvadatthaṃ bhuñjitvā yāvadatthaṃ supitvā yāvadatthaṃ nahāyitvā
yadā anabhirati uppajjati rāgo cittaṃ anuddhaṃseti tadā hatthena upakkamitvā asuciṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. evaṃ.
Moceti 1- . athakho āyasmā seyyasako aparena samayena vaṇṇavā
ahosi  pīnindriyo  pasannamukhavaṇṇo  vippasannacchavivaṇṇo  .  athakho
āyasmato  seyyasakassa  sahāyakā  bhikkhū  āyasmantaṃ  seyyasakaṃ
etadavocuṃ  pubbe  kho  tvaṃ āvuso seyyasaka kiso ahosi lūkho
dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagatto  sodāni  tvaṃ
etarahi  vaṇṇavā  pīnindriyo  pasannamukhavaṇṇo  vippasannacchavivaṇṇo
kinnu  kho tvaṃ āvuso seyyasaka bhesajjaṃ karosīti . na kho ahaṃ
āvuso  bhesajjaṃ  karomi  apicāhaṃ  yāvadatthaṃ  bhuñjāmi  yāvadatthaṃ
supāmi  yāvadatthaṃ  nahāyāmi  yāvadatthaṃ  bhuñjitvā yāvadatthaṃ supitvā
yāvadatthaṃ  nahāyitvā  yadā  me  anabhirati  uppajjati rāgo cittaṃ
anuddhaṃseti  tadā  hatthena  upakkamitvā asuciṃ mocemīti . kiṃ pana
tvaṃ  āvuso seyyasaka yeneva hatthena saddhādeyyaṃ bhuñjasi teneva
hatthena  upakkamitvā  asuciṃ mocesīti . evamāvusoti . ye te
bhikkhū  appicchā  .pe.  te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi
nāma āyasmā seyyasako hatthena upakkamitvā asuciṃ mocessatīti.
   {301.2} Athakho te bhikkhū āyasmantaṃ seyyasakaṃ anekapariyāyena vigarahitvā
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  seyyasakaṃ paṭipucchi
saccaṃ kira tvaṃ seyyasaka hatthena upakkamitvā asuciṃ mocesīti. Saccaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. mocesi.
Bhagavāti  .  vigarahi  buddho bhagavā ananucchavikaṃ moghapurisa ananulomikaṃ
appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa
hatthena upakkamitvā asuciṃ mocessasi nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena
virāgāya  dhammo  desito  no  sarāgāya  visaṃyogāya  dhammo
desito no saṃyogāya anupādānāya dhammo desito no saupādānāya
tattha  nāma tvaṃ moghapurisa mayā virāgāya dhamme desite sarāgāya
cetessasi visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya cetessasi anupādānāya
dhamme  desite  saupādānāya  cetessasi  nanu  mayā  moghapurisa
anekapariyāyena rāgavirāgāya dhammo desito madanimmadanāya pipāsavinayāya
ālayasamugghātāya    vaṭṭūpacchedāya   taṇhakkhayāya   virāgāya
nirodhāya nibbānāya dhammo desito nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena
kāmānaṃ   pahānaṃ   akkhātaṃ  kāmasaññānaṃ  pariññā  akkhātā
kāmapipāsānaṃ  paṭivinayo  akkhāto kāmavitakkānaṃ samugghāto akkhāto
kāmapariḷāhānaṃ  vūpasamo  akkhāto  netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā
pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ moghapurisa appasannānañceva
appasādāya  pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyāti . athakho bhagavā
āyasmantaṃ seyyasakaṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubbharatāya dupposatāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {301.3} sañcetanikā sukkavisaṭṭhi saṅghādisesoti.
   {301.4} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [302] Tena kho pana samayena bhikkhū paṇītāni bhojanāni bhiñjitvā
muṭṭhassatī  asampajānā  niddaṃ  okkamanti  .  tesaṃ  muṭṭhassatīnaṃ
asampajānānaṃ  niddaṃ  okkamantānaṃ  supinantena  asuci  muccati .
Tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi  bhagavatā  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  sañcetanikā
sukkavisaṭṭhi  saṅghādisesoti  amhākañca  supinantena asuci muccati 1-
atthi  cettha cetanā upalabbhati 2- kacci nu kho mayaṃ saṅghādisesaṃ
āpattiṃ  āpannāti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . atthesā
bhikkhave cetanā sā ca kho abbohārikāti . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {302.1} sañcetanikā sukkavisaṭṭhi aññatra supinantā saṅghādisesoti.
   [303] Sañcetanikāti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā
vītikkamo  .  sukkanti  dasa  sukkāni  nīlaṃ pītakaṃ lohitakaṃ odātaṃ
takkavaṇṇaṃ  dakavaṇṇaṃ  telavaṇṇaṃ  khīravaṇṇaṃ  dadhivaṇṇaṃ  sappivaṇṇaṃ .
Visaṭṭhīti  ṭhānā 3- cāvanā vuccati visaṭṭhīti . aññatra supinantāti
ṭhapetvā  supinantaṃ  .  saṅghādisesoti saṅgho va tassā āpattiyā
parivāsaṃ  deti mūlāya paṭikassati mānattaṃ deti abbheti na sambahulā
na ekapuggalo tena vuccati saṅghādisesoti . Tasseva āpattinikāyassa
nāmakammaṃ adhivacanaṃ tenapi vuccati saṅghādisesoti.
@Footnote: 1 Yu. mucci. 2 Yu. Ma. labbhati. 3 Yu. Ma. ṭhānato.
   [304] Ajjhattarūpe moceti bahiddhārūpe moceti ajjhattabahiddhārūpe
moceti  ākāse  kaṭiṃ  kampento  moceti rāgūpatthambhe moceti
vaccūpatthambhe  moceti  passāvūpatthambhe  moceti  vātūpatthambhe
moceti   uccāliṅgapāṇakadaṭṭhūpatthambhe   moceti   ārogyatthāya
moceti  sukhatthāya moceti bhesajjatthāya moceti dānatthāya moceti
puññatthāya  moceti  yaññatthāya  moceti  saggatthāya  moceti
vījatthāya  moceti  vīmaṃsatthāya  moceti  davatthāya  moceti  nīlaṃ
moceti  pītakaṃ  moceti lohitakaṃ moceti odātaṃ moceti takkavaṇṇaṃ
moceti  dakavaṇṇaṃ  moceti  telavaṇṇaṃ  moceti  khīravaṇṇaṃ  moceti
dadhivaṇṇaṃ moceti sappivaṇṇaṃ moceti.
   [305]  Ajjhattarūpeti  ajjhattaṃ upādinnarūpe . bahiddhārūpeti
bahiddhā  upādinne  vā  anupādinne  vā . ajjhattabahiddhārūpeti
tadubhaye . ākāse kaṭiṃ kampentoti ākāse vāyamantassa aṅgajātaṃ
kammaniyaṃ  hoti . rāgūpatthambheti rāgena pīḷitassa aṅgajātaṃ kammaniyaṃ
hoti . vaccūpatthambheti vaccena pīḷitassa aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti .
Passāvūpatthambheti  passāvena  pīḷitassa  aṅgajātaṃ  kammaniyaṃ hoti .
Vātūpatthambheti vātena pīḷitassa aṅgajātaṃ kammaniyaṃ hoti. Uccāliṅga-
pāṇakadaṭṭhūpatthambheti   uccāliṅgapāṇakadaṭṭhena  pīḷitassa  aṅgajātaṃ
kammaniyaṃ hoti . ārogyatthāyāti arogo bhavissāmīti . Sukhatthāyāti
sukhaṃ vedanaṃ uppādessāmīti . bhesajjatthāyāti bhesajjaṃ bhavissatīti .
Dānatthāyāti  dānaṃ  dassāmīti  . puññatthāyāti puññaṃ bhavissatīti .
Yaññatthāyāti  yaññaṃ yajissāmīti . saggatthāyāti saggaṃ gamissāmīti .
Vījatthāyāti  vījaṃ  bhavissatīti  .  vīmaṃsatthāyāti vīmaṃsissāmi 1- nīlaṃ
bhavissati  pītakaṃ  bhavissati  lohitakaṃ  bhavissati odātaṃ bhavissati .pe.
Sappivaṇṇaṃ bhavissatīti. Davatthāyāti khiḍḍādhippāyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 221-226. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4348              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4348              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=301&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่