ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

   [197]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  1-  hīnena  hīnaṃ  vadeti  caṇḍālaṃ  veṇaṃ nesādaṃ
rathakāraṃ  pukkusaṃ  caṇḍālosi  veṇosi  nesādosi  rathakārosi
pukkusosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [198]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti khattiyaṃ brāhmaṇaṃ caṇḍālosi
veṇosi   nesādosi  rathakārosi  pukkusosīti  bhaṇati  āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [199]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti  caṇḍālaṃ  veṇaṃ  nesādaṃ
rathakāraṃ  pukkusaṃ  khattiyosi  brāhmaṇosīti  bhaṇati  āpatti  vācāya
vācāya pācittiyassa.
   [200]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  khattiyaṃ  brāhmaṇaṃ
khattiyosi   brāhmaṇosīti   bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
@Footnote: 1 Yu. maṅkuṃ kattukāmo. evamuparipi.
   [201]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  avakaṇṇakaṃ  javakaṇṇakaṃ  dhaniṭṭhakaṃ
saviṭṭhakaṃ   kulavaḍḍhakaṃ   avakaṇṇakosi   javakaṇṇakosi   dhaniṭṭhakosi
saviṭṭhakosi   kulavaḍḍhakosīti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [202]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  buddharakkhitaṃ  dhammarakkhitaṃ
saṅgharakkhitaṃ   avakaṇṇakosi   javakaṇṇakosi  dhaniṭṭhakosi  saviṭṭhakosi
kulavaḍḍhakosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [203]  Upasampanno  upasamapannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti  avakaṇṇakaṃ  javakaṇṇakaṃ
dhaniṭṭhakaṃ   saviṭṭhakaṃ   kulavaḍḍhakaṃ   buddharakkhitosi   dhammarakkhitosi
saṅgharakkhitosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [204]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  buddharakkhitaṃ  dhammarakkhitaṃ
saṅgharakkhitaṃ   buddharakkhitosi  dhammarakkhitosi  saṅgharakkhitosīti  bhaṇati
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [205]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  kosiyaṃ  bhāradvājaṃ  kosiyosi
bhāradvājosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [206]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  gotamaṃ  moggallānaṃ
kaccāyanaṃ  vāseṭṭhaṃ  1-  kosiyosi  bhāradvājosīti  bhaṇati āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [207]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti kosiyaṃ bhāradvājaṃ gotamosi
moggallānosi   kaccāyanosi   vāseṭṭhosīti   bhaṇati   āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [208]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  gotamaṃ  moggallānaṃ
kaccāyanaṃ   vāseṭṭhaṃ   gotamosi   moggallānosi  kaccāyanosi
vāseṭṭhosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [209]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  koṭṭhakaṃ pupphachaḍḍakaṃ koṭṭhakosi
pupphachaḍḍakosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [210]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  kasakaṃ  vāṇijaṃ  gorakkhaṃ
koṭṭhakosi  pupphachaḍḍakosīti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [211]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
@Footnote: 1 Ma. kaccānaṃ vāsiṭṭhaṃ. evamuparipi.
Maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti  koṭṭhakaṃ  pupphachaḍḍakaṃ
kasakosi   vāṇijosi   gorakkhosīti   bhaṇati  āpatti  vācāya
vācāya pācittiyassa.
   [212]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  kasakaṃ  vāṇijaṃ gorakkhaṃ
kasakosi  vāṇijosi  gorakkhosīti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [213]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  naḷakāraṃ  kumbhakāraṃ  pesakāraṃ
cammakāraṃ  nahāpitaṃ  naḷakārosi  kumbhakārosi pesakārosi cammakārosi
nahāpitosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [214]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  muddhikaṃ  1- gaṇakaṃ lekhakaṃ
naḷakārosi  kumbhakārosi  pesakārosi  cammakārosi  nahāpitosīti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [215]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti naḷakāraṃ kumbhakāraṃ pesakāraṃ
cammakāraṃ   nahāpitaṃ   muddhikosi   gaṇakosi  lekhakosīti  bhaṇati
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [216]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
@Footnote: 1 Ma. muddikaṃ. evamuparipi.
Maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  muddhikaṃ  gaṇakaṃ  lekhakaṃ
muddhikosi  gaṇakosi  lekhakosīti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [217]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  kuṭṭhikaṃ gaṇḍikaṃ kilāsikaṃ sosikaṃ
apamārikaṃ  kuṭṭhikosi  gaṇḍikosi  kilāsikosi  sosikosi  apamārikosīti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [218]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  madhumehikaṃ  kuṭṭhikosi
gaṇḍikosi  kilāsikosi  sosikosi  apamārikosīti  bhaṇati  āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [219]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti  kuṭṭhikaṃ  gaṇḍikaṃ  kilāsikaṃ
sosikaṃ  apamārikaṃ  madhumehikosīti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
pācittiyassa.
   [220]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  madhumehikaṃ madhumehikosīti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [221]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  atidīghaṃ  atirassaṃ  atikaṇhaṃ
Accodātaṃ  atidīghosi  atirassosi  atikaṇhosi  accodātosīti  bhaṇati
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [222]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti nātidīghaṃ nātirassaṃ nātikaṇhaṃ
nāccodātaṃ   atidīghosi  atirassosi  atikaṇhosi  accodātosīti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [223]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti  atidīghaṃ  atirassaṃ  atikaṇhaṃ
accodātaṃ  nātidīghosi  nātirassosi  nātikaṇhosi  nāccodātosīti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [224]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  nātidīghaṃ  nātirassaṃ
nātikaṇhaṃ   nāccodātaṃ   nātidīghosi  nātirassosi  nātikaṇhosi
nāccodātosīti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [225]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  rāgapariyuṭṭhitaṃ  dosapariyuṭṭhitaṃ
mohapariyuṭṭhitaṃ  rāgapariyuṭṭhitosi  dosapariyuṭṭhitosi  mohapariyuṭṭhitosīti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [226]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  vītarāgaṃ  vītadosaṃ vītamohaṃ
Rāgapariyuṭṭhitosi   dosapariyuṭṭhitosi   mohapariyuṭṭhitosīti   bhaṇati
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [227]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti  rāgapariyuṭṭhitaṃ dosapariyuṭṭhitaṃ
mohapariyuṭṭhitaṃ  vītarāgosi  vītadososi  vītamohosīti  bhaṇati  āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [228]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ vadeti vītarāgaṃ vītadosaṃ vītamohaṃ
vītarāgosi  vītadososi  vītamohosīti  bhaṇati āpatti vācāya vācāya
pācittiyassa.
   [229]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ vadeti pārājikaṃ ajjhāpannaṃ saṅghādisesaṃ
ajjhāpannaṃ  thullaccayaṃ  ajjhāpannaṃ  pācittiyaṃ  ajjhāpannaṃ pāṭidesanīyaṃ
ajjhāpannaṃ  dukkaṭaṃ  ajjhāpannaṃ  dubbhāsitaṃ  ajjhāpannaṃ  pārājikaṃ
ajjhāpannosi  saṅghādisesaṃ  ajjhāpannosi  thullaccayaṃ  ajjhāpannosi
pācittiyaṃ   ajjhāpannosi   pāṭidesanīyaṃ   ajjhāpannosi  dukkaṭaṃ
ajjhāpannosi   dubbhāsitaṃ   ajjhāpannosīti   bhaṇati   āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [230]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  sotāpannaṃ  pārājikaṃ
Ajjhāpannosi  .pe.  dubbhāsitaṃ  ajjhāpannosīti  bhaṇati  āpatti
vācāya vācāya pācittiyassa.
   [231]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti pārājikaṃ ajjhāpannaṃ .pe.
Dubbhāsitaṃ  ajjhāpannaṃ  sotāpannosīti  bhaṇati  āpatti  vācāya
vācāya pācittiyassa.
   [232]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ vadeti sotāpannaṃ sotāpannosīti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [233]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  hīnaṃ  vadeti  oṭṭhaṃ  meṇḍaṃ  goṇaṃ gadrabhaṃ
tiracchānagataṃ  nerayikaṃ  oṭṭhosi  meṇḍosi  goṇosi  gadrabhosi
tiracchānagatosi  nerayikosi  natthi  tuyhaṃ  sugati  duggatiyeva  tuyhaṃ
pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [234]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  hīnena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  paṇḍitaṃ  byattaṃ  medhāviṃ
bahussutaṃ   dhammakathikaṃ  oṭṭhosi  meṇḍosi  goṇosi  gadrabhosi
tiracchānagatosi  nerayikosi  natthi  tuyhaṃ  sugati  duggatiyeva  tuyhaṃ
pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [235]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
Maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  hīnaṃ  vadeti oṭṭhaṃ meṇḍaṃ goṇaṃ gadrabhaṃ
tiracchānagataṃ  nerayikaṃ  paṇḍitosi  byattosi  medhāvīsi  bahussutosi
dhammakathikosi  natthi  tuyhaṃ  duggati sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti bhaṇati
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [236]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  ukkaṭṭhena  ukkaṭṭhaṃ  vadeti  paṇḍitaṃ byattaṃ medhādhiṃ
bahussutaṃ  dhammakathikaṃ  paṇḍitosi  byattosi  medhāvīsi  bahussutosi
dhammakathikosi  natthi  tuyhaṃ  duggati sugatiyeva tuyhaṃ pāṭikaṅkhāti bhaṇati
āpatti vācāya vācāya pācittiyassa.
   [237]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  evaṃ  vadeti  santi  idhekacce  caṇḍālā  veṇā
nesādā  rathakārā  pukkusāti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
dukkaṭassa.
   [238]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  evaṃ  vadeti  santi idhekacce khattiyā brāhmaṇāti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [239]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo   evaṃ  vadeti  santi  idhekacce  avakaṇṇakā
javakaṇṇakā  dhaniṭṭhakā  saviṭṭhakā  kulavaḍḍhakāti  bhaṇati  āpatti
vācāya  vācāya  dukkaṭassa  .pe.  santi  idhekacce buddharakkhitā
Dhammarakkhitā  saṅgharakkhitāti  bhaṇati  āpatti  vācāya  vācāya
dukkaṭassa  .pe.  santi  idhekacce  kosiyā  bhāradvājāti  bhaṇati
.pe. santi idhekacce gotamā moggallānā kaccāyanā vāseṭṭhāti
bhaṇati  .pe.  santi idhekacce koṭṭhakā pupphachaḍḍakāti bhaṇati .pe.
Santi  idhekacce  kasakā  vāṇijā  gorakkhāti  bhaṇati .pe. santi
idhekacce  naḷakārā  kumbhakārā  pesakārā  cammakārā nahāpitāti
.pe.  santi  idhekacce  muddhikā  gaṇakā  lekhakāti bhaṇati .pe.
Santi  idhekacce  kuṭṭhikā  gaṇḍikā  kilāsikā sosikā apamārikāti
bhaṇati  .pe.  santi  idhekacce  madhumehikāti  bhaṇati  .pe. santi
idhekacce  atidīghā  atirassā  atikaṇhā accodātāti bhaṇati .pe.
Santi  idhekacce  nātidīghā  nātirassā  nātikaṇhā  nāccodātāti
bhaṇati  .pe.  santi  idhekacce  rāgapariyuṭṭhitā  dosapariyuṭṭhitā
mohapariyuṭṭhitāti  bhaṇati  .pe.  santi idhekacce vītarāgā vītadosā
vītamohāti  bhaṇati  .pe.  santi  idhekacce  pārājikaṃ ajjhāpannā
.pe.  dubbhāsitaṃ  ajjhāpannāti  bhaṇati  .pe.  santi  idhekacce
sotāpannāti  bhaṇati  .pe.  santi  idhekacce  oṭṭhā  meṇḍā
goṇā  gadrabhā tiracchānagatā nerayikā natthi tesaṃ sugati duggatiyeva
tesaṃ pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [240]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
Maṅkukattukāmo  evaṃ  vadeti  santi  idhekacce  paṇḍitā  byattā
medhāvino  bahussutā  dhammakathikā  natthi  tesaṃ  duggati  sugatiyeva
tesaṃ pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [241]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  evaṃ  vadeti  ye  nūna caṇḍālā veṇā nesādā
rathakārā  pukkusāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa .pe.
Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo  maṅkukattukāmo
evaṃ  vadeti  ye  nūna  paṇḍitā  byattā  medhāvino  bahussutā
dhammakathikā  natthi  tesaṃ  duggati  sugatiyeva  tesaṃ  pāṭikaṅkhāti
bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.
   [242]  Upasampanno  upasampannaṃ  khuṃsetukāmo  vambhetukāmo
maṅkukattukāmo  evaṃ  vadeti  na  mayaṃ  caṇḍālā veṇā nesādā
rathakārā pukkusāti bhaṇati .pe. na mayaṃ paṇḍitā byattā medhāvino
bahussutā  dhammakathikā  natthi  amhākaṃ  duggati  sugatiyeva  amhākaṃ
pāṭikaṅkhāti bhaṇati āpatti vācāya vācāya dukkaṭassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 167-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=2970              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=2970              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=197&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=34              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่