ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [65]  Athakho  bhagavā andhakavinde yathābhirantaṃ viharitvā yena
rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhaterasehi
bhikkhusatehi . tena kho pana samayena velaṭṭho 1- kaccāno rājagahā
andhakavindaṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti  pañcamattehi  sakaṭasatehi
sabbeheva guḷakumbhapūrehi . addasā 2- kho bhagavā velaṭṭhaṃ kaccānaṃ
dūrato  va āgacchantaṃ disvāna maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle
nisīdi.
   {65.1}  Athakho velaṭṭho kaccāno yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .
Ekamantaṃ  ṭhito  kho  velaṭṭho  kaccāno  bhagavantaṃ  etadavoca
icchāmahaṃ   bhante  ekamekassa  bhikkhuno  ekamekaṃ  guḷakumbhaṃ
dātunti    .    tenahi   tvaṃ   kaccāna   ekaṃyeva
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. belaṭṭho. 2 Ma. Yu. addasa.
Guḷakumbhaṃ āharāti . evaṃ bhanteti kho velaṭṭho kaccāno bhagavato
paṭissuṇitvā  ekaṃyeva  guḷakumbhaṃ  ādāya  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  āhaṭo  1-  bhante guḷakumbho
kathāhaṃ  bhante  paṭipajjāmīti  .  tenahi  tvaṃ kaccāna bhikkhūnaṃ guḷaṃ
dehīti . evaṃ bhanteti kho velaṭṭho kaccāno bhagavato paṭissuṇitvā
bhikkhūnaṃ  guḷaṃ  datvā bhagavantaṃ etadavoca dinno bhante bhikkhūnaṃ guḷo
bahu  cāyaṃ  guḷo  avasiṭṭho  kathāhaṃ bhante paṭipajjāmīti . tenahi
tvaṃ  kaccāna  bhikkhūnaṃ  guḷaṃ yāvadatthaṃ dehīti . evaṃ bhanteti kho
velaṭṭho  kaccāno  bhagavato  paṭissuṇitvā  bhikkhūnaṃ  guḷaṃ  yāvadatthaṃ
datvā  bhagavantaṃ  etadavoca  dinno bhante bhikkhūnaṃ guḷo yāvadattho
bahu  cāyaṃ  guḷo  avasiṭṭho  kathāhaṃ bhante paṭipajjāmīti . tenahi
tvaṃ kaccāna bhikkhū guḷehi santappehīti . evaṃ bhanteti kho velaṭṭho
kaccāno  bhagavato paṭissuṇitvā bhikkhū gūḷehi santappesi . ekacce
bhikkhū pattepi pūresuṃ parissāvanānipi thavikāyopi pūresuṃ.
   {65.2} Athakho velaṭṭho kaccāno bhikkhū guḷehi santappetvā
bhagavantaṃ  etadavoca  santappitā  bhante  bhikkhū  guḷehi  bahu cāyaṃ
guḷo  avasiṭṭho  kathāhaṃ bhante paṭipajjāmīti . tenahi tvaṃ kaccāna
vighāsādānaṃ guḷaṃ dehīti . evaṃ bhanteti kho velaṭṭho kaccāno bhagavato
paṭissuṇitvā  vighāsādānaṃ  guḷaṃ  datvā  bhagavantaṃ  etadavoca dinno
@Footnote: 1 Po. Ma. ābhato.
Bhante  vighāsādānaṃ  guḷo bahu cāyaṃ guḷo avasiṭṭho kathāhaṃ bhante
paṭipajjāmīti  .  tenahi  tvaṃ  kaccāna  vighāsādānaṃ guḷaṃ yāvadatthaṃ
dehīti . evaṃ bhanteti kho velaṭṭho kaccāno bhagavato paṭissuṇitvā
vighāsādānaṃ  guḷaṃ  1-  yāvadatthaṃ datvā bhagavantaṃ etadavoca dinno
bhante  vighāsādānaṃ  guḷo  yāvadattho  bahu  cāyaṃ guḷo avasiṭṭho
kathāhaṃ  bhante  paṭipajjāmīti  .  tenahi  tvaṃ  kaccāna vighāsāde
guḷehi santappehīti . evaṃ bhanteti kho velaṭṭho kaccāno bhagavato
paṭissuṇitvā  vighāsāde  guḷehi  santappesi . ekacce vighāsādā
kolambepi 2- ghaṭepi pūresuṃ piṭakānipi ucchaṅgepi pūresuṃ.
   {65.3} Athakho velaṭṭho kaccāno vighāsāde guḷehi santappetvā
bhagavantaṃ  etadavoca  santappitā  bhante  vighāsādā  guḷehi  bahu
cāyaṃ guḷo avasiṭṭho kathāhaṃ bhante paṭipajjāmīti . nāhantaṃ kaccāna
passāmi  sadevake  loke  samārake  sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  yassa so 3- guḷo paribhutto sammāpariṇāmaṃ
gaccheyya  aññatra  tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  tenahi
tvaṃ  kaccāna taṃ guḷaṃ apaharite vā chaḍḍehi appāṇake vā udake
opilāpehīti  .  evaṃ  bhanteti  kho velaṭṭho kaccāno bhagavato
paṭissuṇitvā  taṃ  guḷaṃ  appāṇake  udake  opilāpesi  .
Athakho  so  guḷo  udake  pakkhitto  cicciṭāyati  ciṭiciṭāyati
@Footnote: 1 Ma. Yu. guḷanti pāṭho yāvadatthanti pāṭhassa pacchimo. 2 Po. Ma. kolumbepi.
@3 Sī. yasseso.
Sandhūpāyati  sampadhūpāyati  seyyathāpi  nāma  phālo  divasaṃ santatto
udake  pakkhitto  cicciṭāyati  ciṭiciṭāyati  sandhūpāyati  sampadhūpāyati
evameva  so  guḷo  udake  pakkhitto  cicciṭāyati  ciṭiciṭāyati
sandhūpāyati  sampadhūpāyati  .  athakho  velaṭṭho  kaccāno  saṃviggo
lomahaṭṭhajāto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {65.4}  Ekamantaṃ  nisinnassa  kho  velaṭṭhassa  kaccānassa
bhagavā  anupubbīkathaṃ  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ
kāmānaṃ  ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi .
Yadā  bhagavā  aññāsi  velaṭṭhaṃ  kaccānaṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ
vinīvaraṇacittaṃ   udaggacittaṃ   pasannacittaṃ   atha   yā  buddhānaṃ
sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ  pakāsesi  dukkhaṃ  samudayaṃ  nirodhaṃ
maggaṃ  .  seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva
rajanaṃ   paṭiggaṇheyya   evameva   velaṭṭhassa   kaccānassa
tasmiṃyevāsane   virajaṃ   vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci
samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   {65.5}  Athakho  velaṭṭho  kaccāno  diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto   aparappaccayo   satthu   sāsane   bhagavantaṃ
etadavoca   abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi
bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya
mūḷhassa   vā   maggaṃ   ācikkheyya   andhakāre   vā
Telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni dakkhantīti 1- evamevaṃ
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [66] Athakho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena rājagahaṃ
tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Tena  kho  pana  samayena rājagahe guḷo ussanno hoti . bhikkhū
gilānasseva   bhagavatā  guḷo  anuññāto  no  agilānassāti
kukkuccāyantā guḷaṃ na paribhuñjanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave gilānassa guḷaṃ agilānassa guḷodakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 82-86. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1714              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1714              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=65&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=17              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]