ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [71]  Tena  kho pana samayena sunīdhavassakārā magadhamahāmattā
pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ  paṭibāhāya  . addasā kho
bhagavā  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena   sambahulā  devatāyo  pāṭaligāme  vatthūni
pariggaṇhantiyo  yasmiṃ padese mahesakkhā devatā vatthūni pariggaṇhanti
mahesakkhānaṃ  tattha rājūnaṃ rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ  yasmiṃ  padese  majjhimā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti
majjhimānaṃ  tattha  rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ  yasmiṃ  padese  nīcā  devatā vatthūni pariggaṇhanti nīcānaṃ
tattha rājūnaṃ rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni māpetuṃ.
   {71.1} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi ke nu kho
te  ānanda pāṭaligāme nagaraṃ māpentīti . sunīdhavassakārā bhante
magadhamahāmattā  pāṭaligāme  nagaraṃ māpenti vajjīnaṃ paṭibāhāyāti .
Seyyathāpi  nāma  1- ānanda devehi tāvatiṃsehi saddhiṃ mantetvā
evameva  kho  ānanda  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā pāṭaligāme
nagaraṃ māpenti vajjīnaṃ paṭibāhāya idhāhaṃ ānanda rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  addasaṃ  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena
sambahulā  devatāyo  pāṭaligāme  vatthūni  pariggaṇhantiyo  yasmiṃ
padese  mahesakkhā  devatā  vatthūni pariggaṇhanti mahesakkhānaṃ tattha
rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni  māpetuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāmasaddo natthi.
Yasmiṃ  padese  majjhimā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  majjhimānaṃ
tattha  rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti nivesanāni māpetuṃ
yasmiṃ  padese  nīcā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  nīcānaṃ tattha
rājūnaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni namanti nivesanāni māpetuṃ yāvatā
ānanda  ariyānaṃ  āyatanaṃ  yāvatā  vaṇijjapatho  idaṃ  agganagaraṃ
bhavissati  pāṭaliputtaṃ  puṭabhedanaṃ  pāṭaliputtassa  kho  ānanda  tayo
antarāyā  bhavissanti  aggito  vā  udakato  vā  abbhantarato
vā mithubhedāti.
   [72]  Atha  kho  sunīdhavassakārā magadhamahāmattā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā
kho  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu
no  bhavaṃ  gotamo  ajjatanāya  1- bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti .
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena . athakho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā
bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā 2- pakkamiṃsu.
   {72.1}  Athakho  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā [3]- paṇītaṃ
khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesuṃ  kālo
bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya yena sunīdhavassakārānaṃ magadhamahāmattānaṃ parivesanā 4-
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ
@Footnote: 1 Po. ajjasvātanāya. Ma. svātanāya. 2 Ma. Yu. uṭṭhāyāsanāti pāṭhā na dissanti.
@3 Po. sake nivesane. 4 Po. nivesanāni. Ma. parivesanaṃ.
Bhikkhusaṅghena  .  athakho  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā  buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappetvā
sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdiṃsu .
Ekamantaṃ  nisinne  kho sunīdhavassakāre magadhamahāmatte bhagavā imāhi
gāthāhi anumodi
   [73] Yasmiṃ padese kappeti      vāsaṃ paṇḍitajātiyo
     sīlavantettha bhojetvā       saññate brahmacārino 1-
     yā tattha devatā āsuṃ        tāsaṃ dakkhiṇamādise.
     Tā pūjitā pūjayanti          mānitā mānayanti naṃ
     tato naṃ anukampanti         mātā puttaṃva orasaṃ.
     Devatānukampito poso       sadā bhadrāni passatīti.
   [74]  Athakho  bhagavā  sunīdhavassakāre  magadhamahāmatte imāhi
gāthāhi  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  .  tena  kho pana
samayena  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito
anubaddhā  honti  yenajja  samaṇo  gotamo  dvārena  nikkhamissati
taṃ  gotamadvāraṃ  nāma bhavissati yena titthena gaṅgaṃ nadiṃ uttarissati
taṃ  gotamatitthaṃ  nāma  bhavissatīti  . athakho bhagavā yena dvārena
nikkhami  taṃ  gotamadvāraṃ  nāma  ahosi  .  athakho  bhagavā yena
gaṅgā  nadī  tenupasaṅkami  .  tena kho pana samayena gaṅgā nadī
pūrā  hoti  samatittikā  kākapeyyā  .  manussā  aññe  nāvaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmacāriye.
Pariyesanti  aññe  uḷumpaṃ  pariyesanti  aññe  kullaṃ  bandhanti
orā  pāraṃ  gantukāmā  .  addasā  kho  bhagavā te manusse
aññe  nāvaṃ  pariyesante  aññe  uḷumpaṃ  pariyesante  aññe
kullaṃ  bandhante  orā  pāraṃ  gantukāme  disvāna  seyyathāpi
nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā
bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva  bhagavā gaṅgāya nadiyā orime tīre
antarahito  pārime  tīre  paccuṭṭhāsi saddhiṃ bhikkhusaṅghena . athakho
bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
       ye taranti aṇṇavaṃ saraṃ
       setuṃ katvāna visajja pallalāni
       kullaṃ hi jano pabandhati
       tiṇṇā medhāvino janāti.
   [75]  Athakho  bhagavā  yena  koṭigāmo  tenupasaṅkami .
Tatra  sudaṃ  bhagavā  koṭigāme  viharati  .  tatra  kho  bhagavā
bhikkhū   āmantesi  catunnaṃ  bhikkhave  ariyasaccānaṃ  ananubodhā
appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ  mamañceva
tumhākañca   katamesaṃ  catunnaṃ  dukkhassa  bhikkhave  ariyasaccassa
ananubodhā  appaṭivedhā  evamidaṃ  dīghamaddhānaṃ  sandhāvitaṃ  saṃsaritaṃ
mamañceva   tumhākañca   dukkhasamudayassa   ariyasaccassa   .pe.
Dukkhanirodhassa  ariyasaccassa  .pe.  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya
Ariyasaccassa 1- ananubodhā appaṭivedhā evamidaṃ dīghamaddhānaṃ sandhāvitaṃ
saṃsaritaṃ  mamañceva  tumhākañca  tayidaṃ  bhikkhave  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ
anubuddhaṃ  paṭividdhaṃ  dukkhasamudayo  2-  ariyasaccaṃ  anubuddhaṃ  paṭividdhaṃ
dukkhanirodho  3- ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ  anubuddhaṃ  paṭividdhaṃ  ucchinnā  bhavataṇhā  khīṇā  bhavanettī
natthidāni punabbhavoti.
   [76] Catunnaṃ ariyasaccānaṃ      yathābhūtaṃ adassanā
     saṃsitaṃ 4- dīghamaddhānaṃ       tāsu tāsveva jātisu.
     Tāni etāni diṭṭhāni       bhavanettī samūhatā
     ucchinnaṃ mūlaṃ dukkhassa       natthidāni punabbhavoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 90-94. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1872              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1872              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=71&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=71              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4006              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4006              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]