ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [204] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  adhammena  vaggā . so tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ
@Footnote: 1 Ma. parivāsārahaṃ. 2 Ma. mānattārahaṃ. 3 Ma. abbhānārahaṃ. 4 Ma.
@upālipucchābhāṇavāro niṭṭhito dutiyo.
Gacchati . tatthapi 1- bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
tajjanīyakammakato  adhammena  vaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ
karomāti  .  te tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā .
So  tamhā  āvāsā  aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ
evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato
adhammena  samaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti . te
tassa  tajjanīyakammaṃ karonti dhammena vaggā . so tamhā āvāsā
aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  dhammena vaggehi handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ karonti
dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  so  tamhā  āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ
gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
tajjanīyakammakato  dhammapaṭirūpakena  vaggehi  handassa  mayaṃ tajjanīyakammaṃ
karomāti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapaṭirūpakena samaggā.
   [205] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
@Footnote: 1 Yu. pisaddo natthi.
Karonti  adhammena  samaggā  .  so tamhā āvāsā aññaṃpi 1-
āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso
bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  adhammena  samaggehi  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ karonti
dhammena  vaggā . so tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ gacchati .
Tatthapi  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  saṅghena
tajjanīyakammakato  dhammena  vaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ
karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ  karoti  dhammapaṭirūpakena
vaggā. So tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ gacchati.
   {205.1}  Tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
saṅghena   tajjanīyakammakato   dhammapaṭirūpakena   vaggehi  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ karonti
dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  so  tamhā  āvāsā  aññaṃpi
āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso
bhikkhu   saṅghena   tajjanīyakammakato   dhammapaṭirūpakena   samaggehi
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti adhammena vaggā.
   [206] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi.
Handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  dhammena  vaggā  . so tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ
gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
tajjanīyakammakato  dhammena  vaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ
karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ  karonti  dhammapaṭirūpakena
vaggā. So tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ gacchati.
   {206.1} Tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
tajjanīyakammakato  dhammapaṭirūpakena  vaggehi  handassa  mayaṃ tajjanīyakammaṃ
karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ  karonti  dhammapaṭirūpakena
samaggā  . so tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ gacchati . tatthapi
bhikkhūnaṃ  evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato
dhammapaṭirūpakena   samaggehi   handassa   mayaṃ   tajjanīyakammaṃ
karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā .
So  tamhā  āvāsā  aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ
evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato
adhammena  vaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  . te
tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā.
   [207] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
Kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  so  tamhā āvāsā aññaṃpi
āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso
bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  dhammapaṭirūpakena  vaggehi  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ karonti
dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  so  tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ
gacchati.
   {207.1}  Tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
saṅghena   tajjanīyakammakato   dhammapaṭirūpakena  samaggehi  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ karonti
adhammena  vaggā  .  so  tamhā  āvāsā  aññaṃpi  āvāsaṃ
gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
tajjanīyakammakato  adhammena  vaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ
karomāti  .  te tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā .
So  tamhā  āvāsā  aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ
evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato
adhammena  samaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti .
Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammena vaggā.
   [208] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  .  tatra  ce
Bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  bhaṇḍanakārako
kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako
handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa tajjanīyakammaṃ
karonti  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  so tamhā āvāsā aññaṃpi
āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso
bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  dhammapaṭirūpakena  samaggehi  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ karonti
adhammena vaggā. So tamhā āvāsā aññaṃpi āvāsaṃ gacchati.
   {208.1} Tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
tajjanīyakammakato  adhammena  vaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ
karomāti  .  te tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā .
So  tamhā  āvāsā  aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ
evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato
adhammena  samaggehi  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti . te
tassa  tajjanīyakammaṃ karonti dhammena vaggā . so tamhā āvāsā
aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  dhammena vaggehi handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ karonti
dhammapaṭirūpakena vaggā.
   [209] Idha pana bhikkhave bhikkhu bālo hoti abyatto āpattibahulo
Anapadāno  gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi  gihisaṃsaggehi .
Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu bālo abyatto
āpattibahulo   anapadāno   gihisaṃsaṭṭho   viharati  ananulomikehi
gihisaṃsaggehi  handassa  mayaṃ  niyassakammaṃ  karomāti  .  te  tassa
niyassakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā  .  so  tamhā āvāsā
aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  niyassakammakato  adhammena vaggehi handassa
mayaṃ  niyassakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  niyassakammaṃ  karonti
adhammena  samaggā  .pe.  dhammena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena
vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  . yathā heṭṭhā tathā cakkaṃ
kātabbaṃ.
   [210] Idha pana bhikkhave bhikkhu kuladūsako hoti pāpasamācāro.
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu kuladūsako
pāpasamācāro  handassa  mayaṃ  pabbājanīyakammaṃ  karomāti  .  te
tassa  pabbājanīyakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā  .  so tamhā
āvāsā  aññaṃpi  āvāsaṃ  gacchati  .  tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti
ayaṃ  kho  āvuso  bhikkhu  saṅghena  pabbājanīyakammakato  adhammena
vaggehi  handassa  mayaṃ  pabbājanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa
pabbājanīyakammaṃ  karonti adhammena samaggā .pe. dhammena vaggā .
Dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  cakkaṃ
Kātabbaṃ.
   [211]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu gihī akkosati paribhāsati .
Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu gihī akkosati
paribhāsati  handassa  mayaṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ  karomāti  .  te tassa
paṭisāraṇīyakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā  .pe.  adhammena
samaggā  .  dhammena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  vaggā .
Dhammapaṭirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [212] Idha pana bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati
āpattiṃ  passituṃ  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  āpattiṃ  āpajjitvā  na  icchati  āpattiṃ passituṃ
handassa  mayaṃ  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  karomāti .
Te  tassa  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena
vaggā .pe. adhammena samaggā . dhammena vaggā . Dhammapaṭirūpakena
vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā . cakkaṃ kātabbaṃ . idha pana
bhikkhave  bhikkhu  āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ paṭikātuṃ .
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ kho āvuso bhikkhu āpattiṃ
āpajjitvā  na  icchati  āpattiṃ  paṭikātuṃ handassa mayaṃ āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa  āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā  .pe.
Adhammena  samaggā  .  dhammena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena
Vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  cakkaṃ  kātabbaṃ .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  na icchati pāpikaṃ diṭṭhiṃ paṭinissajjituṃ .
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu na icchati
pāpikaṃ  diṭṭhiṃ  paṭinissajjituṃ  handassa  mayaṃ  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  karomāti  .  te  tassa pāpikāya
diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  karonti  adhammena  vaggā
.pe.  adhammena  samaggā  .  dhammena  vaggā . dhammapaṭirūpakena
vaggā. Dhammapaṭirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [213]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ yācati.
   {213.1} Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ
vattati   tajjanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa  mayaṃ
tajjanīyakammaṃ   paṭippassambhemāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhenti adhammena vaggā . so tamhā āvāsā aññaṃpi 1-
āvāsaṃ gacchati . tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ hoti imassa kho āvuso bhikkhuno
saṅghena  tajjanīyakammaṃ  paṭippassaddhaṃ  adhammena  vaggehi handassa mayaṃ
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemāti . te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti
adhammena  samaggā  .pe.  dhammena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena
vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  idha  pana  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi.
Bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra
ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa  mayaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemāti .
Te  tassa  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  samaggā
.pe.  dhammena  vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā . dhammapaṭirūpakena
samaggā. Adhammena vaggā.
   {213.2}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ yācati . tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso
bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhenti  dhammena  vaggā  .pe.  dhammapaṭirūpakena vaggā .
Dhammapaṭirūpakena samaggā . adhammena vaggā . adhammena samaggā .
Idha pana bhikkhave bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā vattati lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati .
Tatra  ce  bhikkhūnaṃ  evaṃ  hoti  ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena
tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati
Tajjanīyakammaṃ  paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa  mayaṃ  tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhemāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhenti
dhammapaṭirūpakena  vaggā  .pe.  dhammapaṭirūpakena samaggā . adhammena
vaggā. Adhammena samaggā. Dhammena vaggā.
   {213.3}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ yācati . tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso
bhikkhu  saṅghena  tajjanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ  vattati  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa
mayaṃ  tajjanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa  tajjanīyakammaṃ
paṭippassambhenti  dhammapaṭirūpakena  samaggā .pe. adhammena vaggā .
Adhammena samaggā. Dhammena vaggā. Dhammapaṭirūpakena vaggā.
   [214] Idha pana bhikkhave bhikkhu saṅghena niyassakammakato sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati niyassakammassa paṭippassaddhiṃ
yācati  .  tatra  ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu
saṅghena  niyassakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ
vattati  niyassakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa mayaṃ niyassakammaṃ
paṭippassambhemāti  .  te  tassa  niyassakammaṃ  paṭippassambhenti
adhammena  vaggā  .pe.  adhammena samaggā . dhammena vaggā .
Dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [215]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati pabbājanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  pabbājanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  pabbājanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa  mayaṃ  pabbājanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa
pabbājanīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  vaggā  .pe. adhammena
samaggā . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [216]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu saṅghena paṭisāraṇīyakammakato
sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati paṭisāraṇīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso  bhikkhu  saṅghena  paṭisāraṇīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  paṭisāraṇīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati
handassa  mayaṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa
paṭisāraṇīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  vaggā  .pe. adhammena
samaggā . dhammena vaggā . dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena
samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   [217]  Idha pana bhikkhave bhikkhu saṅghena āpattiyā adassane
ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ vattati
Āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati .
Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena āpattiyā
adassane  ukkhepanīyakammakato  sammā vattati lomaṃ pāteti netthāraṃ
vattati   āpattiyā   ukkhepanīyakammassa   paṭippassaddhiṃ   yācati
handassa mayaṃ āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhemāti .
Te  tassa  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhenti
dhammena 1- vaggā .pe. adhammena samaggā . dhammena vaggā .
Dhammapaṭirūpakena vaggā. Dhammapaṭirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   {217.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu saṅghena āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti netthāraṃ vattati
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati .
Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho āvuso bhikkhu saṅghena āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ   vattati   āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ   yācati  handassa  mayaṃ  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa  āpattiyā
appaṭikamme    ukkhepanīyakammaṃ    paṭippassambhenti   adhammena
vaggā  .pe.  adhammena  samaggā  .  dhammena  vaggā .
Dhammapaṭirūpakena  vaggā  .  dhammapaṭirūpakena  samaggā  .  cakkaṃ
kātabbaṃ  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhu saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā
@Footnote: 1 Po. Ma. adhammena.
Appaṭinissagge  ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti
netthāraṃ  vattati  pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  .  tatra  ce  bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho
āvuso   bhikkhu  saṅghena  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
ukkhepanīyakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ
vattati   pāpikāya   diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācati  handassa  mayaṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhemāti  .  te  tassa pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  paṭippassambhenti  adhammena  vaggā
.pe. adhammena samaggā . dhammena vaggā. Dhammapaṭirūpakena vaggā.
Dhammapaṭirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 278-291. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=5771              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=5771              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=204&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=55              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]