ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [438]  Tena kho pana samayena saddhivihārikā upajjhāyesu na
sammā  vattanti . ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  saddhivihārikā  upajjhāyesu
na  sammā  vattissantīti  .  athakho  te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave  saddhivihārikā upajjhāyesu
na  sammā  vattantīti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhave  saddhivihārikā  upajjhāyesu  na  sammā
vattissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave
saddhivihārikānaṃ   upajjhāyesu   vattaṃ   paññāpessāmi   yathā
saddhivihārikehi upajjhāyesu sammā vattitabbaṃ.
   [439] Saddhivihārikena bhikkhave upajjhāyamhi sammā vattitabbaṃ.
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  kālasseva  uṭṭhāya  upāhanā  omuñcitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  dantakaṭṭhaṃ  dātabbaṃ  mukhodakaṃ dātabbaṃ
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  sace  yāgu  hoti  bhājanaṃ  dhovitvā yāgu
upanāmetabbā  yāguṃ  pītassa  udakaṃ  datvā  bhājanaṃ  paṭiggahetvā
nīcaṃ   katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  dhovitvā  paṭisāmetabbaṃ
upajjhāyamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ uddharitabbaṃ sace so deso uklāpo
Hoti so deso sammajjitabbo
   {439.1}  sace  upajjhāyo gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ
dātabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ  kāyabandhanaṃ  dātabbaṃ  saguṇaṃ
katvā  saṅghāṭiyo  dātabbā  dhovitvā  patto  saudako dātabbo
sace  upajjhāyo  pacchāsamaṇaṃ  ākaṅkhati  timaṇḍalaṃ  paṭicchādentena
parimaṇḍalaṃ   nivāsetvā  kāyabandhanaṃ  bandhitvā  saguṇaṃ  katvā
saṅghāṭiyo  pārupitvā  gaṇṭhikaṃ  paṭimuñcitvā  dhovitvā  pattaṃ
gahetvā  upajjhāyassa  pacchāsamaṇena  hotabbaṃ  nātidūre  gantabbaṃ
nāccāsanne   gantabbaṃ   pattapariyāpannaṃ   paṭiggahetabbaṃ   na
upajjhāyassa   bhaṇamānassa   antarantarā   kathā  opātetabbā
upajjhāyo āpattisāmantā bhaṇamāno nivāretabbo
   {439.2} nivattantena paṭhamataraṃ āgantvā āsanaṃ paññāpetabbaṃ
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipitabbaṃ  paccuggantvā
pattacīvaraṃ   paṭiggahetabbaṃ   paṭinivāsanaṃ   dātabbaṃ   nivāsanaṃ
paṭiggahetabbaṃ  sace  cīvaraṃ  sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ
na ca uṇhe cīvaraṃ nidahitabbaṃ cīvaraṃ saṃharitabbaṃ 1- cīvaraṃ saṃharantena 2-
caturaṅgulaṃ  kaṇṇaṃ  ussādetvā  3-  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  mā majjhe
bhaṅgo  ahosīti  obhoge  kāyabandhanaṃ  kātabbaṃ  sace  piṇḍapāto
hoti   upajjhāyo   ca  bhuñjitukāmo  hoti  udakaṃ  datvā
@Footnote: 1 Ma. Rā. saṅgharitabbaṃ. 2 Ma. Rā. saṅgharantena. 3 Ma. Yu. ussāretvā.
Piṇḍapāto   upanāmetabbo   upajjhāyo  pānīyena  pucchitabbo
bhuttāvissa  udakaṃ  datvā  pattaṃ  paṭiggahetvā  nīcaṃ katvā sādhukaṃ
aparighaṃsantena  dhovitvā  vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe otāpetabbo
na  ca  uṇhe  patto  nidahitabbo  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ
nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā  ekena  hatthena
heṭṭhāmañcaṃ  vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā patto nikkhipitabbo
na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā patto nikkhipitabbo cīvaraṃ nikkhipantena
ekena  hatthena  cīvaraṃ  gahetvā  ekena  hatthena cīvaravaṃsaṃ vā
cīvararajjuṃ  vā  pamajjitvā  pārato  antaṃ  orato  bhogaṃ katvā
cīvaraṃ   nikkhipitabbaṃ  upajjhāyamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ  uddharitabbaṃ
pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  paṭisāmetabbaṃ  sace  so  deso
uklāpo hoti so deso sammajjitabbo
   {439.3}  sace  upajjhāyo  nahāyitukāmo  hoti  nahānaṃ
paṭiyādetabbaṃ  sace  sītena  attho  hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ sace
uṇhena  attho  hoti  uṇhaṃ  paṭiyādetabbaṃ  sace  upajjhāyo
jantāgharaṃ   pavisitukāmo   hoti   cuṇṇaṃ  sannetabbaṃ  mattikā
temetabbā   jantāgharapīṭhaṃ   ādāya   upajjhāyassa   piṭṭhito
piṭṭhito   gantvā  jantāgharapīṭhaṃ  datvā  cīvaraṃ  paṭiggahetvā
ekamantaṃ    nikkhipitabbaṃ    cuṇṇaṃ    dātabbaṃ    mattikā
dātabbā   sace   ussahati   jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  jantāgharaṃ
pavisantena  mattikāya  mukhaṃ  makkhetvā  purato  ca  pacchato  ca
Paṭicchādetvā  jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  na  there  bhikkhū  anūpakhajja
nisīditabbaṃ  na  navā  bhikkhū  āsanena  paṭibāhitabbā  jantāghare
upajjhāyassa   parikammaṃ   kātabbaṃ   jantāgharā   nikkhamantena
jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  purato  ca  pacchato  ca  paṭicchādetvā
jantāgharā nikkhamitabbaṃ
   {439.4}  udakepi  upajjhāyassa  parikammaṃ  kātabbaṃ nahātena
paṭhamataraṃ  uttaritvā  attano  gattaṃ  vodakaṃ  katvā  nivāsetvā
upajjhāyassa   gattato   udakaṃ  pamajjitabbaṃ  nivāsanaṃ  dātabbaṃ
saṅghāṭi  dātabbā  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ
upajjhāyo  pānīyena  pucchitabbo  sace  uddisāpetukāmo  hoti
uddisāpetabbo sace paripucchitukāmo hoti paripucchitabbo
   {439.5} yasmiṃ vihāre upajjhāyo viharati sace so vihāro
uklāpo  hoti sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ
pattacīvaraṃ   nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ  nisīdanapaccattharaṇaṃ
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ  mañco  nīcaṃ  katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbo  pīṭhaṃ  nīcaṃ  katvā
sādhukaṃ   aparighaṃsantena   asaṅghaṭṭantena   kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā
ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   mañcapaṭipādakā   nīharitvā   ekamantaṃ
nikkhipitabbā   kheḷamallako   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbo
Apassenaphalakaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   bhummattharaṇaṃ
yathāpaññattaṃ   sallakkhetvā   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
sace  vihāre  santānakaṃ  hoti  ullokā  paṭhamaṃ  ohāretabbaṃ
ālokasandhikaṇṇabhāgā   pamajjitabbā   sace   gerukaparikammakatā
bhitti  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā  pīḷetvā  pamajjitabbā
sace  kāḷavaṇṇakatā  bhūmi  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā
pīḷetvā pamajjitabbā
   {439.6}  sace  akatā  hoti  bhūmi  udakena paripphositvā
sammajjitabbā  mā  vihāro  rajena  ūhaññīti  saṅkāraṃ  vicinitvā
ekamantaṃ   chaḍḍetabbaṃ   bhummattharaṇaṃ   otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā    atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ
mañcapaṭipādakā  otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā  yathāṭhāne
ṭhapetabbā  mañco  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ atiharitvā
yathāpaññattaṃ   paññāpetabbo   piṭhaṃ   otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  bhisibimbohanaṃ
otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā  yathāpaññattaṃ
paññāpetabbaṃ    nisīdanapaccattharaṇaṃ   otāpetvā   sodhetvā
pappoṭetvā  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  kheḷamallako
Otāpetvā pamajjitvā atiharitvā yathāṭhāne ṭhapetabbo apassenaphalakaṃ
otāpetvā   pamajjitvā   atiharitvā   yathāṭhāne  ṭhapetabbaṃ
pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ
gahetvā ekena hatthena heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā parāmasitvā
patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā  patto
nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  cīvaraṃ gahetvā
ekena  hatthena  cīvaravaṃsaṃ  vā  cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato
antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ
   {439.7}  sace  puratthimā  sarajā vātā vāyanti puratthimā
vātapānā  thaketabbā sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā
vātapānā  thaketabbā sace uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā
vātapānā  thaketabbā sace dakkhiṇā sarajā vātā vāyanti dakkhiṇā
vātapānā thaketabbā sace sītakālo hoti divā vātapānā vivaritabbā
rattiṃ  thaketabbā sace uṇhakālo hoti divā vātapānā thaketabbā
rattiṃ vivaritabbā
   {439.8}  sace  pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ
sace  koṭṭhako  uklāpo  hoti  koṭṭhako  sammajjitabbo  sace
upaṭṭhānasālā   uklāpā  hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā
sace  aggisālā  uklāpā  hoti  aggisālā  sammajjitabbā sace
vaccakuṭī  uklāpā  hoti  vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace  pānīyaṃ
na  hoti  pānīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  paribhojanīyaṃ  na  hoti
Paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ  na  hoti
ācamanakumbhiyaṃ udakaṃ āsiñcitabbaṃ
   {439.9}  sace  upajjhāyassa  anabhirati  uppannā  hoti
saddhivihārikena  vūpakāsetabbo  vūpakāsāpetabbo  1-  dhammakathā
vāssa   kātabbā   sace   upajjhāyassa   kukkuccaṃ  uppannaṃ
hoti   saddhivihārikena   vinodetabbaṃ  vinodāpetabbaṃ  dhammakathā
vāssa  kātabbā  sace  upajjhāyassa  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti
saddhivihārikena   vivecetabbaṃ  vivecāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa
kātabbā   sace   upajjhāyo   garudhammaṃ  ajjhāpanno  hoti
parivāsāraho  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho
saṅgho  upajjhāyassa  parivāsaṃ  dadeyyāti  sace  upajjhāyo mūlāya
paṭikassanāraho  hoti  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti
nu  kho  saṅgho  upajjhāyaṃ  mūlāya paṭikasseyyāti sace upajjhāyo
mānattāraho  hoti  saddhivihārikena  ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho
saṅgho upajjhāyassa mānattaṃ dadeyyāti sace upajjhāyo abbhānāraho
hoti saddhivihārikena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho upajjhāyaṃ
abbheyyāti  sace  saṅgho  upajjhāyassa  kammaṃ  kattukāmo  hoti
tajjanīyaṃ  vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ
vā  saddhivihārikena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho
upajjhāyassa  kammaṃ  na  kareyya  lahukāya  vā  pariṇāmeyyāti
@Footnote: 1 Yu. Rā. vūpakāsetabbā vūpakāsāpetabbā.
Kataṃ  vā  panassa  hoti  saṅghena  kammaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā
pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā  saddhivihārikena
ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  upajjhāyo  sammā  vatteyya
lomaṃ pāteyya netthāraṃ vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti
   {439.10} sace upajjhāyassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti saddhivihārikena
dhovitabbaṃ  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ
dhoviyethāti  sace  upajjhāyassa  cīvaraṃ kātabbaṃ hoti saddhivihārikena
kātabbaṃ  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ
kariyethāti sace upajjhāyassa rajanaṃ pacitabbaṃ 1- hoti saddhivihārikena
pacitabbaṃ  1- ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho upajjhāyassa rajanaṃ
paciyethāti sace upajjhāyassa cīvaraṃ rajetabbaṃ 2- hoti saddhivihārikena
rajetabbaṃ 2- ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho upajjhāyassa cīvaraṃ
rajiyethāti  cīvaraṃ  rajentena  3-  sādhukaṃ samparivattakaṃ samparivattakaṃ
rajetabbaṃ 2- na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ
   {439.11}  na  upajjhāyaṃ  anāpucchā  ekaccassa  patto
dātabbo  na  ekaccassa  patto  paṭiggahetabbo  na  ekaccassa
cīvaraṃ  dātabbaṃ  na  ekaccassa  cīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ na ekaccassa
parikkhāro  dātabbo  na  ekaccassa  parikkhāro  paṭiggahetabbo
na   ekaccassa  kesā  chedetabbā  4-  na  ekaccena
@Footnote: 1 Ma. rajanā pacitabbā. 2 Ma. rajitabbaṃ. 3 Ma. rajantena. 4 Yu. chedātabbā.
Kesā  chedāpetabbā  na  ekaccassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  na
ekaccena  parikammaṃ  kārāpetabbaṃ  na  ekaccassa  veyyāvacco
kātabbo  na  ekaccena veyyāvacco kārāpetabbo na ekaccassa
pacchāsamaṇena  hotabbaṃ  na  ekacco  pacchāsamaṇo  ādātabbo
na  ekaccassa  piṇḍapāto  nīharitabbo  na  ekaccena  piṇḍapāto
nīharāpetabbo
   {439.12}  na  upajjhāyaṃ  anāpucchā  gāmo  pavisitabbo
na  susānaṃ  gantabbaṃ  na  disā  pakkamitabbā  sace  upajjhāyo
gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo vuṭṭhānassa āgametabbaṃ
   {439.13} idaṃ kho bhikkhave saddhivihārikānaṃ upajjhāyesu vattaṃ
yathā saddhivihārikehi upajjhāyesu sammā vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 245-253. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4918              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4918              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=438&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=438              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com