ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [538] Tena kho pana samayena āyasmā udāyi 3- ovādaṃ ṭhapetvā
@Footnote: 1 Yu. uposatho. 2 Ma. Yu. vūpasantaṃ hotīti. 3 Ma. udāyī.
Cārikaṃ  pakkāmi  . bhikkhuniyo ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi
nāma  ayyo  udāyi  ovādaṃ ṭhapetvā cārikaṃ pakkamissatīti .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe. na bhikkhave ovādaṃ ṭhapetvā
cārikaṃ pakkamitabbaṃ 1- yo pakkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [539] Tena kho pana samayena bhikkhū 2- bālā abyattā ovādaṃ
ṭhapenti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
bālena  abyattena  ovādo  ṭhapetabbo  yo  ṭhapeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [540]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū avatthusmiṃ akāraṇe
ovādaṃ  ṭhapenti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.
Na  bhikkhave  avatthusmiṃ  akāraṇe ovādo ṭhapetabbo yo ṭhapeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [541] Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ ṭhapetvā vinicchayaṃ
na  denti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave ovādaṃ
ṭhapetvā  vinicchayo  na  dātabbo  yo  na  dadeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [542] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchanti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na bhikkhave bhikkhuniyā ovādo
@Footnote: 1 Ma. Yu. cārikā pakkamitabbā. 2 Ma. Yu. bhikkhūti pāṭho natthi.
Na gantabbo yā na gaccheyya yathādhammo kāretabboti.
   [543]  Tena  kho pana samayena sabbo bhikkhunīsaṅgho ovādaṃ
gacchati  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti jāyāyo imā
imesaṃ  jāriyo  imā  imesaṃ  idāni  ime  imāhi  saddhiṃ
abhiramissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na bhikkhave
sabbena   bhikkhunīsaṅghena  ovādo  gantabbo  gaccheyya  ce
āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  catūhi  pañcahi  bhikkhunīhi
ovādaṃ gantunti.
   [544] Tena kho pana samayena catasso pañca bhikkhuniyo ovādaṃ
gacchanti  .  manussā tatheva ujjhāyanti khīyanti vipācenti jāyāyo
imā imesaṃ jāriyo imā imesaṃ idāni ime imāhi saddhiṃ abhiramissantīti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {544.1} Na bhikkhave catūhi pañcahi bhikkhunīhi ovādo gantabbo
gaccheyyuṃ  ce 1- āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave dvīhi tīhi
bhikkhunīhi 2- ovādaṃ gantuṃ. Ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā
evamassa   vacanīyo  bhikkhunīsaṅgho  ayya  bhikkhusaṅghassa  pāde
vandati  ovādupasaṅkamanañca  yācati  labhatu  kira  ayya  bhikkhunīsaṅgho
ovādupasaṅkamananti  . tena bhikkhunā pātimokkhuddesako upasaṅkamitvā
evamassa  vacanīyo  bhikkhunīsaṅgho  bhante  bhikkhusaṅghassa pāde vandati
@Footnote: 1 Yu. gaccheyyuñceva. 2 Ma. dve tisso bhikkhuniyo. Yu. dve tisso
@bhikkhunīhi.
Ovādupasaṅkamanañca   yācati  labhatu  kira  bhante  bhikkhunīsaṅgho
ovādupasaṅkamananti   .   pātimokkhuddesakena  vattabbo  atthi
koci  bhikkhu  bhikkhunovādako  sammatoti  .  sace  hoti  koci
bhikkhu   bhikkhunovādako  sammato  pātimokkhuddesakena  vattabbo
itthannāmo  bhikkhu  bhikkhunovādako  sammato  taṃ  bhikkhunīsaṅgho
upasaṅkamatūti  .  sace  na  hoti  koci  bhikkhu  bhikkhunovādako
sammato  pātimokkhuddesakena  vattabbo  ko  āyasmā  ussahati
bhikkhuniyo  ovaditunti  .  sace  koci  ussahati bhikkhuniyo ovadituṃ
so  ca  hoti  aṭṭhahaṅgehi  samannāgato  sammannitvā  vattabbo
itthannāmo  bhikkhu  bhikkhunovādako  sammato  taṃ  bhikkhunīsaṅgho
upasaṅkamatūti  .  sace  na  koci  ussahati  bhikkhuniyo  ovadituṃ
pātimokkhuddesakena  vattabbo  natthi  koci  bhikkhu  bhikkhunovādako
sammato pāsādikena bhikkhunīsaṅgho sampādetūti.
   [545] Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ na gaṇhanti .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  ovādo na
gahetabbo yo na gaṇheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [546]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu bālo
hoti  .  taṃ  bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  ovādaṃ ayya
gaṇhāhīti  .  ahamhi  bhaginī  bālo  kathāhaṃ ovādaṃ gaṇhāmīti .
Gaṇhāhayya   ovādaṃ  evaṃ  hi  bhagavatā  paññattaṃ  bhikkhūhi
bhikkhunīnaṃ  ovādo  gahetabboti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā bālaṃ avasesehi ovādaṃ gahetunti.
   [547]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  taṃ  bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  ovādaṃ ayya
gaṇhāhīti  .  ahamhi  bhaginī  gilāno kathāhaṃ ovādaṃ gaṇhāmīti .
Gaṇhāhayya  ovādaṃ  evaṃ  hi  bhagavatā  paññattaṃ  ṭhapetvā
bālaṃ  avasesehi  ovādo  gahetabboti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā bālaṃ ṭhapetvā gilānaṃ
avasesehi ovādaṃ gahetunti.
   [548]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu gamiko
hoti  .  taṃ  bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  ovādaṃ ayya
gaṇhāhīti  .  ahamhi  bhaginī  gamiko  kathāhaṃ ovādaṃ gaṇhāmīti .
Gaṇhāhayya  ovādaṃ  evaṃ  hi  bhagavatā  paññattaṃ  ṭhapetvā
bālaṃ  ṭhapetvā gilānaṃ avasesehi ovādo gahetabboti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ṭhapetvā bālaṃ
ṭhapetvā gilānaṃ ṭhapetvā gamikaṃ avasesehi ovādaṃ gahetunti.
   [549]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu araññe
viharati  .  taṃ  bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  ovādaṃ
ayya  gaṇhāhīti  .  ahaṃ  hi  bhaginī  araññe  viharāmi  kathāhaṃ
Ovādaṃ  gaṇhāmīti  .  gaṇhāhayya  ovādaṃ  evaṃ  hi  bhagavatā
paññattaṃ  ṭhapetvā  bālaṃ  ṭhapetvā  gilānaṃ  ṭhapetvā  gamikaṃ
avasesehi ovādo gahetabboti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi   bhikkhave  āraññakena  bhikkhunā  ovādaṃ  gahetuṃ
saṅketañca kātuṃ atra paṭiharissāmīti.
   [550] Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ gahetvā na ārocenti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Na bhikkhave ovādo na ārocetabbo
yo na āroceyya āpatti dukkaṭassāti.
   [551] Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ gahetvā na paccāharanti
.pe. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na bhikkhave ovādo na paccāharitabbo
yo na paccāhareyya āpatti dukkaṭassāti.
   [552] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo saṅketaṃ na gacchanti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave bhikkhuniyā saṅketaṃ na
gantabbaṃ yā na gaccheyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 338-343. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6810              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6810              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=538&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=86              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=538              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com