ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Dasuttarasuttaṃ
   [364]  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā campāyaṃ viharati
gaggarāya  pokkharaṇiyā  tīre  mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi
bhikkhusatehi  .  tatra  kho  āyasmā  sārīputto bhikkhū āmantesi
āvuso bhikkhaveti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
paccassosuṃ. Āyasmā sārīputto etadavoca
   [365] Dasuttaraṃ pavakkhāmi     dhammaṃ nibbānapattiyā
         dukkhassantakiriyāya    sabbaganthappamocanaṃ.
   [366]  Eko  āvuso  dhammo  bahukāro  eko  dhammo
bhāvetabbo  eko  dhammo  pariññeyyo  eko dhammo pahātabbo
eko  dhammo  hānabhāgiyo  eko  dhammo  visesabhāgiyo  eko
dhammo  duppaṭivijjho  eko  dhammo  uppādetabbo  eko dhammo
abhiññeyyo eko dhammo sacchikātabbo.
   [367]  Katamo eko dhammo bahukāro . appamādo kusalesu
dhammesu. Ayaṃ eko dhammo bahukāro.
   [368]  Katamo  eko  dhammo  bhāvetabbo  . kāyagatāsati
sātasahagatā. Ayaṃ eko dhammo bhāvetabbo.
   [369]  Katamo  eko dhammo pariññeyyo . phasso sāsavo
upādāniyo. Ayaṃ eko dhammo pariññeyyo.
   [370]  Katamo  eko  dhammo  pahātabbo . asmimāno .
Ayaṃ eko dhammo pahātabbo.
   [371] Katamo eko dhammo hānabhāgiyo. Ayonisomanasikāro.
Ayaṃ eko dhammo hānabhāgiyo.
   [372] Katamo eko dhammo visesabhāgiyo. Yonisomanasikāro.
Ayaṃ eko dhammo visesabhāgiyo.
   [373]  Katamo  eko  dhammo  duppaṭivijjho  .  anantariko
cetosamādhi. Ayaṃ eko dhammo duppaṭivijjho.
   [374] Katamo eko dhammo uppādetabbo . akuppaṃ ñāṇaṃ.
Ayaṃ eko dhammo uppādetabbo.
   [375]  Katamo  eko  dhammo abhiññeyyo . sabbe sattā
āhāraṭṭhitikā. Ayaṃ eko dhammo abhiññeyyo.
   [376]  Katamo  eko  dhammo  sacchikātabbo  .  akuppā
cetovimutti  . ayaṃ eko dhammo sacchikātabbo . iti ime dasa
dhammā  bhūtā  tacchā  tathā  avitathā  anaññathā sammā tathāgatena
abhisambuddhā.
   [377]  Dve dhammā bahukārā dve dhammā bhāvetabbā dve
dhammā  pariññeyyā  dve  dhammā  pahātabbā  dve  dhammā
hānabhāgiyā  dve  dhammā  visesabhāgiyā  dve dhammā duppaṭivijjhā
dve  dhammā  uppādetabbā  dve  dhammā  abhiññeyyā  dve
Dhammā sacchikātabbā.
   [378] Katame dve dhammā bahukārā . sati ca sampajaññañca.
Ime dve dhammā bahukārā.
   [379] Katame dve dhammā bhāvetabbā . samatho ca vipassanā
ca. Ime dve dhammā bhāvetabbā.
   [380] Katame dve dhammā pariññeyyā . nāmañca rūpañca .
Ime dve dhammā pariññeyyā.
   [381] Katame dve dhammā pahātabbā . avijjā ca bhavataṇhā
ca. Ime dve dhammā pahātabbā.
   [382]  Katame  dve  dhammā hānabhāgiyā . dovacassatā ca
pāpamittatā ca. Ime dve dhammā hānabhāgiyā.
   [383]  Katame  dve dhammā visesabhāgiyā . sovacassatā ca
kalyāṇamittatā ca. Ime dve dhammā visesabhāgiyā.
   [384] Katame dve dhammā duppaṭivijjhā . yo ca hetu yo ca
paccayo sattānaṃ saṅkilesāya yo ca hetu yo ca paccayo sattānaṃ
visuddhiyā. Ime dve dhammā duppaṭivijjhā.
   [385]  Katame  dve dhammā uppādetabbā . dve ñāṇāni
khaye ñāṇaṃ anuppāde ñāṇaṃ. Ime dve dhammā uppādetabbā.
   [386] Katame dve dhammā abhiññeyyā . Dve dhātuyo saṅkhatā
ca dhātu asaṅkhatā ca dhātu. Ime dve dhammā abhiññeyyā.
   [387] Katame dve dhammā sacchikātabbā . vijjā ca vimutti
ca . ime dve dhammā sacchikātabbā . iti ime vīsati dhammā bhūtā
tacchā tathā avitathā anaññathā sammā tathāgatena abhisambuddhā.
   [388]  Tayo  dhammā  bahukārā  tayo  dhammā  bhāvetabbā
tayo  dhammā  pariññeyyā  tayo  dhammā  pahātabbā tayo dhammā
hānabhāgiyā  tayo  dhammā  visesabhāgiyā  tayo dhammā duppaṭivijjhā
tayo  dhammā  uppādetabbā  tayo  dhammā  abhiññeyyā  tayo
dhammā sacchikātabbā.
   [389]  Katame  tayo  dhammā  bahukārā  .  sappurisasaṃsevo
saddhammassavanaṃ dhammānudhammapaṭipatti. Ime tayo dhammā bahukārā.
   [390] Katame tayo dhammā bhāvetabbā . Tayo samādhī savitakko
savicāro  samādhi  avitakko  vicāramatto samādhi avitakko avicāro
samādhi. Ime tayo dhammā bhāvetabbā.
   [391]  Katame  tayo  dhammā pariññeyyā . tisso vedanā
sukhā  vedanā  dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanā . ime tayo
dhammā pariññeyyā.
   [392] Katame tayo dhammā pahātabbā. Tisso taṇhā kāmataṇhā
bhavataṇhā vibhavataṇhā. Ime tayo dhammā pahātabbā.
   [393]  Katame  tayo dhamumā hānabhāgiyā . tīṇi akusalamūlāni
Lobho  akusalamūlaṃ  doso  akusalamūlaṃ  moho  akusalamūlaṃ  .  ime
tayo dhammā hānabhāgiyā.
   [394]  Katame  tayo dhammā visesabhāgiyā . tīṇi kusalamūlāni
alobho  kusalamūlaṃ  adoso  kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  .  ime
tayo dhammā visesabhāgiyā.
   [395] Katame tayo dhammā duppaṭivijjhā. Tisso nissāraṇīyā 1-
dhātuyo  kāmānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  nekkhammaṃ rūpānametaṃ nissaraṇaṃ
yadidaṃ arūpaṃ yaṃ kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ paṭicca samuppannaṃ nirodho
tassa nissaraṇaṃ. Ime tayo dhammā duppaṭivijjhā.
   [396]  Katame  tayo  dhammā uppādetabbā . tīṇi ñāṇāni
atītaṃsañāṇaṃ   anāgataṃsañāṇaṃ  paccuppannaṃsañāṇaṃ  .  ime  tayo
dhammā uppādetabbā.
   [397]  Katame  tayo  dhammā abhiññeyyā . tisso dhātuyo
kāmadhātu rūpadhātu arūpadhātu. Ime tayo dhammā abhiññeyyā.
   [398]  Katame  tayo  dhammā sacchikātabbā . tisso vijjā
pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  vijjā  sattānaṃ  cutūpapāte  ñāṇaṃ  vijjā
āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ vijjā . ime tayo dhammā sacchikātabbā .
Iti  ime tiṃsa dhammā bhūtā tacchā tathā avitathā anaññathā sammā
tathāgatena abhisambuddhā.
@Footnote: 1 Ma. nissaraṇiyā.
   [399] Cattāro dhammā bahukārā cattāro dhammā bhāvetabbā
cattāro  dhammā  pariññeyyā cattāro dhammā pahātabbā cattāro
dhammā  hānabhāgiyā  cattāro dhammā visesabhāgiyā cattāro dhammā
duppaṭivijjhā  cattāro  dhammā  uppādetabbā  cattāro  dhammā
abhiññeyyā cattāro dhammā sacchikātabbā.
   [400]  Katame cattāro dhammā bahukārā . cattāri cakkāni
paṭirūpadesavāso   sappurisūpassayo   attasammāpaṇidhi   pubbe  ca
katapuññatā. Ime cattāro dhammā bahukārā.
   [401]  Katame  cattāro  dhammā  bhāvetabbā  . cattāro
satipaṭṭhānā  idhāvuso  bhikkhu  kāye  kāyānupassī  viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  . vedanāsu
.pe.  citte  .pe.  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . ime cattāro
dhammā bhāvetabbā.
   [402]  Katame  cattāro  dhammā  pariññeyyā  . cattāro
āhārā kavaḷīkāro 1- āhāro oḷāriko vā sukhumo vā phasso
dutiyo  manosañcetanā  tatiyā  viññāṇaṃ  catutthaṃ . ime cattāro
dhammā pariññeyyā.
   [403]  Katame  cattāro  dhammā  pahātabbā  .  cattāro
@Footnote: 1 Ma. kabaḷīkāro. Yu. kabaliṅkāro.
Oghā  kāmogho  bhavogho  diṭṭhogho avijjogho . ime cattāro
dhammā pahātabbā.
   [404] Katame cattāro dhammā hānabhāgiyā . cattāro yogā
kāmayogo  bhavayogo  diṭṭhiyogo  avijjāyogo  . ime cattāro
dhammā hānabhāgiyā.
   [405]  Katame  cattāro  dhammā  visesabhāgiyā . cattāro
visaṃyogā   kāmayogavisaṃyogo   bhavayogavisaṃyogo  diṭṭhiyogavisaṃyogo
avijjāyogavisaṃyogo. Ime cattāro dhammā visesabhāgiyā.
   [406] Katame cattāro dhammā duppaṭivijjhā . cattāro samādhī
hānabhāgiyo  samādhi  ṭhitibhāgiyo  samādhi  visesabhāgiyo  samādhi
nibbedhabhāgiyo samādhi. Ime cattāro dhammā duppaṭivijjhā.
   [407]  Katame  cattāro  dhammā  uppādetabbā . cattāri
ñāṇāni  dhamme  ñāṇaṃ  anvaye  ñāṇaṃ  paricce  1-  ñāṇaṃ
sammatiyā ñāṇaṃ 2-. Ime cattāro dhammā uppādetabbā.
   [408]  Katame  cattāro  dhammā  abhiññeyyā  .  cattāri
ariyasaccāni dukkhaṃ ariyasaccaṃ dukkhasamudayo 3- ariyasaccaṃ dukkhanirodho 4-
ariyasaccaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyasaccaṃ  .  ime cattāro
dhammā abhiññeyyā.
   [409]  Katame  cattāro  dhammā  sacchikātabbā  . cattāri
sāmaññaphalāni  sotāpattiphalaṃ  sakadāgāmiphalaṃ anāgāmiphalaṃ arahattaphalaṃ .
@Footnote: 1 Ma. pariye. 2 Ma. sammutiyā ñāṇaṃ. Yu. sammutiñāṇaṃ. 3 Ma. Yu. dukkhasamudayaṃ.
@4 Ma. Yu. dukkhanirodhaṃ.
Ime  cattāro  dhammā  sacchikātabbā . iti ime cattāḷīsa 1-
dhammā  bhūtā  tacchā  tathā  avitathā  anaññathā sammā tathāgatena
abhisambuddhā.
   [410]  Pañca  dhammā  bahukārā  pañca  dhammā  bhāvetabbā
pañca  dhammā  pariññeyyā  pañca  dhammā  pahātabbā  pañca
dhammā  hānabhāgiyā  pañca  dhammā  visesabhāgiyā  pañca  dhammā
duppaṭivijjhā   pañca   dhammā   uppādetabbā  pañca  dhammā
abhiññeyyā pañca dhammā sacchikātabbā.
   [411]  Katame  pañca dhammā bahukārā . pañca padhāniyaṅgāni
idhāvuso  bhikkhu  saddho  hoti  saddahati  tathāgatassa  bodhiṃ  itipi
so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti  appābādho  hoti  appātaṅko  samavepākiniyā  gahaṇiyā
samannāgato   nātisītāya  nāccuṇhāya  majjhimāya  padhānakkhamāya
asaṭho  hoti  amāyāvī  yathābhūtaṃ  attānaṃ  āvikattā satthari vā
viññūsu  vā  sabrahmacārīsu  āraddhaviriyo  viharati akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  paññavā  hoti  udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā .
Ime pañca dhammā bahukārā.
@Footnote: 1 Yu. itime cattāḷīsaṃ.
   [412] Katame pañca dhammā bhāvetabbā. Pañcaṅgiko sammāsamādhi
pītipharaṇatā    sukhapharaṇatā    cetopharaṇatā    ālokapharaṇatā
paccavekkhaṇānimittaṃ 1- ime pañca dhammā bhāvetabbā.
   [413]  Katame pañca dhammā pariññeyyā . pañcupādānakkhandhā
seyyathīdaṃ  rūpūpādānakkhandho  vedanūpādānakkhandho  saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  .  ime  pañca dhammā
pariññeyyā.
   [414]  Katame  pañca  dhammā  pahātabbā . pañca nīvaraṇāni
kāmacchandanīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇaṃ. Ime pañca dhammā pahātabbā.
   [415]  Katame  pañca dhammā hānabhāgiyā . pañca cetokhīlā
idhāvuso  bhikkhu  satthari  kaṅkhati  vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati
tassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya 2-
yo  so  āvuso  bhikkhu  satthari  kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na
sampasīdati  tassa  cittaṃ  na  namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya  yassa  cittaṃ  na  namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya ayaṃ paṭhamo cetokhīlo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu dhamme
kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati  .pe. saṅghe kaṅkhati
.pe.  sikkhāya kaṅkhati .pe. sabrahmacārīsu kupito hoti anattamano
āhatacitto  khīlajāto  yo  so  āvuso  bhikkhu  sabrahmacārīsu
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccavekkhaṇanimittaṃ. 2 Ma. tassa cittaṃ ... padhānāyāti ime pāṭhā na
@dissanti.
Kupito  hoti  anattamano  āhatacitto  khīlajāto  tassa  cittaṃ na
namati   ātappāya   anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  yassa
cittaṃ  na  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya padhānāya ayaṃ
pañcamo cetokhīlo. Ime pañca dhammā hānabhāgiyā.
   [416]  Katame  pañca  dhammā  visesabhāgiyā . pañcindriyāni
saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ. Ime
pañca dhammā visesabhāgiyā.
   [417]  Katame pañca dhammā duppaṭivijjhā . pañca nissāraṇīyā
dhātuyo idhāvuso bhikkhuno kāme 1- manasikaroto kāmesu cittaṃ na
pakkhandati  na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati nekkhammaṃ kho panassa
manasikaroto   nekkhamme  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati
vimuccati tassa 2- cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ visaṃyuttaṃ
kāmehi  ye  ca  kāmapaccayā  uppajjanti  āsavā vighātapariḷāhā
mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti idaṃ akkhātaṃ kāmānaṃ nissaraṇaṃ.
   {417.1}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhuno byāpādaṃ manasikaroto
byāpāde  cittaṃ  na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
abyāpādaṃ  kho  panassa  manasikaroto  abyāpāde  cittaṃ pakkhandati
pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  tassa  cittaṃ  sugataṃ  subhāvitaṃ  suvuṭṭhitaṃ
suvimuttaṃ   visaṃyuttaṃ   byāpādena   ye  ca  byāpādapaccayā
uppajjanti   āsavā   vighātapariḷāhā   mutto   so  tehi
@Footnote: 1 Yu. kāmaṃ . 2 Ma. tassa taṃ. sabbavāresu īdisameva.
Na so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ byāpādassa nissaraṇaṃ.
   {417.2}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhuno vihesaṃ manasikaroto
vihesāya  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
avihesaṃ  kho  panassa manasikaroto avihesāya cittaṃ pakkhandati pasīdati
santiṭṭhati  vimuccati  tassa  cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ
visaṃyuttaṃ  vihesāya  ye  ca  vihesapaccayā  uppajjanti  āsavā
vighātapariḷāhā mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ
vihesāya nissaraṇaṃ.
   {417.3}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhuno  rūpe manasikaroto
rūpesu  cittaṃ  na  pakkhandati  na  pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
arūpaṃ  kho  panassa  manasikaroto  arūpe  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati
santiṭṭhati  vimuccati  tassa  taṃ  cittaṃ  sugataṃ  subhāvitaṃ  suvuṭṭhitaṃ
suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  rūpehi  ye  ca  rūpapaccayā uppajjanti āsavā
vighātapariḷāhā  mutto  so  tehi  na  so  taṃ  vedanaṃ vedeti
idamakkhātaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ.
   {417.4}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhuno sakkāyaṃ manasikaroto
sakkāye  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
sakkāyanirodhaṃ  kho  panassa  manasikaroto  sakkāyanirodhe  cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  tassa  cittaṃ  sugataṃ subhāvitaṃ
suvuṭṭhitaṃ  suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  sakkāyena  ye  ca  sakkāyapaccayā
uppajjanti  āsavā  vighātapariḷāhā  mutto  so tehi na so taṃ
vedanaṃ  vedeti  idamakkhātaṃ  sakkāyassa  nissaraṇaṃ  .  ime pañca
Dhammā duppaṭivijjhā.
   [418]  Katame  pañca  dhammā  uppādetabbā . pañcañāṇiko
sammāsamādhi  ayaṃ samādhi paccuppannasukho ceva āyatiṃ ca sukhavipākoti
paccattaṃyeva  ñāṇaṃ  uppajjati  .  ayaṃ  samādhi  ariyo nirāmisoti
paccattaṃyeva  ñāṇaṃ  uppajjati  .  ayaṃ  samādhi  akāpurisasevitoti
paccattaṃyeva  ñāṇaṃ  uppajjati  .  ayaṃ  samādhi  santo  paṇīto
paṭippassaddhiladdho  1-  ekodibhāvādhigato  na  ca sasaṅkhāraṃ nigayha
vāritavatoti  2-  paccattaṃyeva  ñāṇaṃ uppajjati . so kho panāhaṃ
imaṃ  samādhiṃ sato ca 3- samāpajjāmi sato vuṭṭhahāmīti paccattaṃyeva
ñāṇaṃ uppajjati. Ime pañca dhammā uppādetabbā.
   [419] Katame pañca dhammā abhiññeyyā . pañca vimuttāyatanāni
idhāvuso bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo 4-
sabrahmacārī  yathā  yathā  āvuso  bhikkhuno  satthā dhammaṃ deseti
aññataro  vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī tathā tathā bhikkhu 5- tasmiṃ
dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca tassa atthapaṭisaṃvedino
dhammapaṭisaṃvedino  pāmojjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti jāyati pītimanassa
kāyo  passambhati  passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati
imaṃ 6- paṭhamaṃ vimuttāyatanaṃ.
   {419.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno na heva kho satthā dhammaṃ deseti
aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī apica kho yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭippassaddhaladdho. 2 Ma. na sasaṅkhāranigayhavāritagatoti. 3 Ma. Yu. va.
@4 Yu. garuṭṭhāniko. 5 Ma. so. 6 Ma. idaṃ.
Dhammaṃ  vitthārena  paresaṃ  deseti  yathā  yathā  āvuso  bhikkhu
yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  vitthārena paresaṃ deseti tathā tathā
so  tasmiṃ  dhamme  atthapaṭisaṃvedī  ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca tassa
atthapaṭisaṃvedino   dhammapaṭisaṃvedino  pāmojjaṃ  jāyati  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ
vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati idaṃ dutiyaṃ vimuttāyatanaṃ.
   {419.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno na heva kho satthā dhammaṃ
deseti aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī na heva kho yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  vitthārena  paresaṃ  deseti apica kho yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  vitthārena  sajjhāyaṃ karoti yathā yathā āvuso
bhikkhu  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ karoti tathā
tathā so tasmiṃ dhamme atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca tassa
atthapaṭisaṃvedino  dhammapaṭisaṃvedino  pāmojjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti
jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedeti
sukhino cittaṃ samādhiyati idaṃ tatiyaṃ vimuttāyatanaṃ.
   {419.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno na heva kho satthā dhammaṃ deseti
aññataro vā garuṭṭhāniyo sabrahmacārī nāpi 1- yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti nāpi 1- yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ
vitthārena  sajjhāyaṃ  karoti  apica  kho yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ
cetasā  anuvitakketi  anuvicāreti  manasānupekkhati  yathā  yathā
@Footnote: 1 Yu. napi.
Āvuso  bhikkhu  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  cetasā  anuvitakketi
anuvicāreti  manasānupekkhati  tathā  tathā  so  tasmiṃ  dhamme
atthapaṭisaṃvedī  ca  hoti  dhammapaṭisaṃvedī  ca  tassa  atthapaṭisaṃvedino
dhammapaṭisaṃvedino   pāmojjaṃ   jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedeti  sukhino
cittaṃ samādhiyati idaṃ catutthaṃ vimuttāyatanaṃ.
   {419.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno na heva kho satthā dhammaṃ deseti
aññataro  vā  garuṭṭhāniyo  sabrahmacārī nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
dhammaṃ vitthārena paresaṃ deseti nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ vitthārena
sajjhāyaṃ karoti nāpi yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ cetasā anuvitakketi
anuvicāreti  manasānupekkhati  apica  khvassa  aññataraṃ  samādhimittaṃ
suggahitaṃ  hoti  sumanasikataṃ  sūpadhāritaṃ suppaṭividdhaṃ paññāya yathā yathā
āvuso  bhikkhuno  aññataraṃ  samādhimittaṃ  suggahitaṃ  hoti  sumanasikataṃ
sūpadhāritaṃ  suppaṭividdhaṃ  paññāya  tathā  tathā  so  tasmiṃ  dhamme
atthapaṭisaṃvedī  ca  hoti  dhammapaṭisaṃvedī  ca  tassa  atthapaṭisaṃvedino
dhammapaṭisaṃvedino   pāmojjaṃ   jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedeti  sukhino
cittaṃ  samādhiyati  idaṃ  pañcamaṃ  vimuttāyatanaṃ  . ime pañca dhammā
abhiññeyyā.
   [420] Katame pañca dhammā sacchikātabbā . pañca dhammakkhandhā
Sīlakkhandho  samādhikkhandho  paññākkhandho  vimuttikkhandho  vimuttiñāṇa-
dassanakkhandho  .  ime  pañca dhammā sacchikātabbā . iti ime
paññāsa  dhammā  bhūtā  tacchā  tathā  avitathā  anaññathā  sammā
tathāgatena abhisambuddhā.
   [421]  Cha dhammā bahukārā cha dhammā bhāvetabbā cha dhammā
pariññeyyā  cha  dhammā  pahātabbā  cha  dhammā  hānabhāgiyā  cha
dhammā visesabhāgiyā cha dhammā duppaṭivijjhā cha dhammā uppādetabbā
cha dhammā abhiññeyyā cha dhammā sacchikātabbā.
   [422]  Katame  cha dhammā bahukārā . cha sārāṇīyā dhammā
idhāvuso  bhikkhuno  mettaṃ  kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvi 1- ceva raho ca ayaṃpi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo
saṅgahāya   avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattati  .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhuno  mettaṃ  vacīkammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti
sabrahmacārīsu  āvi  ceva  raho  ca  ayaṃpi  dhammo  sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati  .  puna  caparaṃ  āvuso bhikkhuno mettaṃ manokammaṃ .pe.
Ekībhāvāya  saṃvattati  . puna caparaṃ āvuso bhikkhu ye te lābhā
dhammikā  dhammaladdhā  antamaso  pattapariyāpannamattaṃpi  tathārūpehi
lābhehi  appaṭivibhattabhogī hoti sīlavantehi sabrahmacārīhi sādhāraṇabhogī
ayaṃpi   dhammo   sārāṇīyo   piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya
@Footnote: 1 Yu. āvī.
Avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati . puna caparaṃ āvuso bhikkhu
yāni  tāni  sīlāni  akhaṇḍāni  acchiddāni  asabalāni  akammāsāni
bhujissāni  viññūpasatthāni  aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  tathārūpesu
sīlesu  sīlasāmaññagato  viharati  sabrahmacārīhi  āvi  ceva  raho
ca  ayaṃpi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya
sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattati . puna caparaṃ āvuso bhikkhu yāyaṃ
diṭṭhi  ariyā  niyyānikā  niyyāti  takkarassa  sammādukkhakkhayāya
tathārūpāya   diṭṭhiyā   diṭṭhisāmaññagato   viharati  sabrahmacārīhi
āvi  ceva  raho  ca ayaṃpi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo
saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattati  .  ime
cha dhammā bahukārā.
   [423]  Katame  cha dhammā bhāvetabbā . cha anussatiṭṭhānāni
buddhānussati  dhammānussati  saṅghānussati  sīlānussati  cāgānussati
devatānussati. Ime cha dhammā bhāvetabbā.
   [424]  Katame  cha  dhammā  pariññeyyā  . cha ajjhattikāni
āyatanāni   cakkhvāyatanaṃ   sotāyatanaṃ   ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ
kāyāyatanaṃ manāyatanaṃ. Ime cha dhammā pariññeyyā.
   [425]  Katame  cha  dhammā  pahātabbā  .  cha taṇhākāyā
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā. Ime cha dhammā pahātabbā.
   [426] Katame cha dhammā hānabhāgiyā . cha agāravā idhāvuso
bhikkhu  satthari  agāravo  viharati appatisso dhamme agāravo viharati
appatisso  saṅghe  agāravo  viharati  appatisso sikkhāya agāravo
viharati appatisso appamāde agāravo viharati appatisso paṭisanthāre
agāravo viharati appatisso. Ime cha dhammā hānabhāgiyā.
   [427] Katame cha dhammā visesabhāgiyā . cha gāravā idhāvuso
bhikkhu  satthari  sagāravo  viharati sappatisso dhamme sagāravo viharati
sappatisso . saṅghe . sikkhāya . Appamāde. Paṭisanthāre sagāravo
viharati sappatisso. Ime cha dhammā visesabhāgiyā.
   [428] Katame cha dhammā duppaṭivijjhā . cha nissāraṇīyā dhātuyo
idhāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya mettā hi kho me 1- cetovimutti bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā
atha  ca pana me byāpādo cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti . so mā
hevantissa  vacanīyo  mā  āyasmā  evaṃ  avaca  mā  bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  aṭṭhānametaṃ āvuso anavakāso yaṃ mettāya cetovimuttiyā
bhāvitāya  bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya
susamāraddhāya  atha  ca  panassa  byāpādo  cittaṃ  pariyādāya
ṭhassatīti  2-  netaṃ ṭhānaṃ vijjati nissaraṇañhetaṃ āvuso byāpādassa
yadidaṃ mettā cetovimutti 3-.
   {428.1} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya
@Footnote: 1 Ma. me āvuso. 2 Ma. itisaddo na dissati. evamupari.
@3 Ma. cetovimuttīti. evamupari.
Karuṇā  hi  kho  me  cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  atha  ca  pana  me
vihesā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhatīti  .  so  mā  hevantissa
vacanīyo  mā  āyasmā  evaṃ  avaca  mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na
hi  sādhu  bhagavato  abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā  evaṃ  vadeyya
aṭṭhānametaṃ  āvuso  anavakāso  yaṃ  karuṇāya  cetovimuttiyā
bhāvitāya   bahulīkatāya   yānīkatāya   vatthukatāya   anuṭṭhitāya
paricitāya  susamāraddhāya  atha  ca  panassa vihesā cittaṃ pariyādāya
ṭhassatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  nissaraṇañhetaṃ  āvuso  vihesāya
yadidaṃ karuṇā cetovimutti.
   {428.2} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya muditā hi kho me
cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  atha  ca  pana  me  arati cittaṃ pariyādāya
tiṭṭhatīti  . so mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca
mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na  hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi
bhagavā  evaṃ  vadeyya  aṭṭhānametaṃ āvuso anavakāso yaṃ muditāya
cetovimuttiyā   bhāvitāya   bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya
anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya  atha  ca  panassa  arati cittaṃ
pariyādāya  ṭhassatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  nissaraṇañhetaṃ  āvuso
aratiyā yadidaṃ muditā cetovimutti.
   {428.3} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya upekkhā hi kho me
Cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  atha  ca  pana  me rāgo cittaṃ pariyādāya
tiṭṭhatīti  . so mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca
mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na  hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi
bhagavā  evaṃ vadeyya aṭṭhānametaṃ āvuso anavakāso yaṃ upekkhāya
cetovimuttiyā   bhāvitāya   bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya
anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya  atha  ca  panassa rāgo cittaṃ
pariyādāya  ṭhassatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  nissaraṇañhetaṃ  āvuso
rāgassa yadidaṃ upekkhā cetovimutti.
   {428.4} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya animittā hi kho
me  cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā
paricitā susamāraddhā atha ca pana me nimittānusāri viññāṇaṃ hotīti.
So mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca mā bhagavantaṃ
abbhācikkhi na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya
aṭṭhānametaṃ  āvuso  anavakāso  yaṃ  animittāya  cetovimuttiyā
bhāvitāya  bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya
susamāraddhāya  atha  ca  panassa  nimittānusāri  viññāṇaṃ  bhavissatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  nissaraṇañhetaṃ  āvuso  sabbanimittānaṃ  yadidaṃ
animittā cetovimutti.
   {428.5} Idha panāvuso bhikkhu evaṃ vadeyya asmīti kho me vigate 1- ayamahamasmīti
@Footnote: 1 Ma. vigataṃ. Yu. vighātaṃ.
Na  samanupassāmi  atha  ca  pana  me  vicikicchākathaṅkathāsallaṃ  cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhatīti  . so mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā
evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ
na  hi  bhagavā  evaṃ  vadeyya aṭṭhānametaṃ āvuso anavakāso yaṃ
asmīti  vigate 1- ayamahamasmīti na samanupassato 2- atha ca panassa
vicikicchākathaṅkathāsallaṃ  cittaṃ  pariyādāya  ṭhassatīti  netaṃ  ṭhānaṃ
vijjati    nissaraṇañhetaṃ    āvuso   vicikicchākathaṅkathāsallassa
yadidaṃ asmimānasamugghāto 3-. Ime cha dhammā duppaṭivijjhā.
   [429]  Katame  cha  dhammā uppādetabbā . cha satatavihārā
idhāvuso  bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā neva sumano hoti na dummano
upekkhako ca 4- viharati sato sampajāno. Sotena saddaṃ sutvā .pe.
Ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .pe.  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā .pe.
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .pe.  manasā  dhammaṃ  viññāya neva
sumano hoti na dummano upekkhako ca 4- viharati sato sampajāno.
Ime cha dhammā uppādetabbā.
   [430]  Katame  cha  dhammā  abhiññeyyā  . cha anuttariyāni
dassanānuttariyaṃ   savanānuttariyaṃ   lābhānuttariyaṃ   sikkhānuttariyaṃ
pāricariyānuttariyaṃ anussatānuttariyaṃ. Ime cha dhammā abhiññeyyā.
   [431] Katame cha dhammā sacchikātabbā . cha abhiññā idhāvuso
bhikkhu  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi  hutvā  bahudhā
@Footnote: 1 Yu. vighāte. 2 Ma. Yu. asamanupassato. 3 Yu. yadidamasmīti mānasamugghāto.
@4 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Hoti  bahudhāpi  hutvā  eko  hoti āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ
tiropākāraṃ   tiropabbataṃ   asajjamāno   gacchati   seyyathāpi
ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi  udake
udakepi  abhijjamāne  gacchati  seyyathāpi  paṭhaviyā  ākāsepi
pallaṅkena  caṅkamati  seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parāmasati  parimajjati  yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti.
   {431.1}  Dibbāya  sotadhātuyā  visuddhāya atikkantamānusikāya
ubho sadde suṇāti dibbe ca mānuse ca ye dūre santike ca. Parasattānaṃ
parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca jānāti 1- sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ
cittanti  pajānāti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ vītarāgaṃ cittanti pajānāti
sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ cittanti pajānāti vītadosaṃ vā cittaṃ vītadosaṃ
cittanti  pajānāti  samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ  cittanti pajānāti
vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  saṅkhittaṃ  vā
cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti  pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ vikkhittaṃ
cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajānāti
sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti  pajānāti  anuttaraṃ  vā
cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti  pajānāti  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ
cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānāti.
Pajānāti  vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti  pajānāti avimuttaṃ
vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāti. [1]-
   {431.2}  Anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekaṃpi
jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo
dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi  jātiyo cattāḷīsaṃpi jātiyo
paññāsaṃpi  jātiyo  sataṃpi  jātiyo  sahassaṃpi  jātiyo  satasahassaṃpi
jātiyo  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi
saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato
cuto  idhūpapannoti  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarati.
   {431.3}  Dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena
satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajānāti  ime
vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena
samannāgatā   manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā
micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
paraṃ  maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannā  ime
vā   pana   bhonto   sattā   kāyasucaritena   samannāgatā
vacīsucaritena    samannāgatā    manosucaritena    samannāgatā
@Footnote: 1 Ma. so.
Ariyānaṃ   anupavādakā   sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti .
Iti  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte
passati   cavamāne   upapajjamāne   hīne   paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāti.
   {431.4}  Āsavānaṃ  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . Ime
cha dhammā sacchikātabbā . iti ime saṭṭhi dhammā bhūtā tacchā tathā
avitathā anaññathā sammā tathāgatena abhisambuddhā.
   [432]  Satta dhammā bahukārā satta dhammā bhāvetabbā satta
dhammā  pariññeyyā  satta  dhammā  pahātabbā  satta  dhammā
hānabhāgiyā  satta  dhammā  visesabhāgiyā  satta dhammā duppaṭivijjhā
satta  dhammā  uppādetabbā  satta  dhammā  abhiññeyyā  satta
dhammā sacchikātabbā.
   [433] Katame satta dhammā bahukārā . satta ariyadhanāni 1-
saddhādhanaṃ  sīladhanaṃ  hiridhanaṃ  ottappadhanaṃ sutadhanaṃ cāgadhanaṃ paññādhanaṃ .
Ime satta dhammā bahukārā.
   [434] Katame satta dhammā bhāvetabbā. Satta sambojjhaṅgā 2-
satisambojjhaṅgo     dhammavicayasambojjhaṅgo    viriyasambojjhaṅgo
pītisambojjhaṅgo     passaddhisambojjhaṅgo    samādhisambojjhaṅgo
@Footnote: 1 Yu. dhanāni . 2 Yu. bojjhaṅgā.
Upekkhāsambojjhaṅgo. Ime satta dhammā bhāvetabbā.
   [435] Katame satta dhammā pariññeyyā . satta viññāṇaṭṭhitiyo
santāvuso   sattā   nānattakāyā  nānattasaññino  seyyathāpi
manussā  ekacce  ca  devā ekacce ca vinipātikā ayaṃ paṭhamā
viññāṇaṭṭhiti  .  santāvuso  sattā  nānattakāyā  ekattasaññino
seyyathāpi  devā  brahmakāyikā  paṭhamābhinibbattā  ayaṃ  dutiyā
viññāṇaṭṭhiti  .  santāvuso  sattā  ekattakāyā  nānattasaññino
seyyathāpi  devā ābhassarā ayaṃ tatiyā viññāṇaṭṭhiti . santāvuso
sattā  ekattakāyā  ekattasaññino  seyyathāpi  devā  subhakiṇhā
ayaṃ  catutthā  1-  viññāṇaṭṭhiti  .  santāvuso  sattā  sabbaso
rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ
amanasikārā   ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanūpagā  ayaṃ
pañcamī  viññāṇaṭṭhiti . santāvuso sattā sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanūpagā   ayaṃ
chaṭṭhī  viññāṇaṭṭhiti  .  santāvuso  sattā sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanūpagā  ayaṃ  sattamī
viññāṇaṭṭhiti. Ime satta dhammā pariññeyyā.
   [436] Katame satta dhammā pahātabbā . satta anusayā kāma-
rāgānusayo  paṭighānusayo  diṭṭhānusayo  vicikicchānusayo  mānānusayo
@Footnote: 1 Ma. catutthī.
Bhavarāgānusayo avijjānusayo. Ime satta dhammā pahātabbā.
   [437]  Katame  satta dhammā hānabhāgiyā . satta asaddhammā
idhāvuso  bhikkhu  assaddho  hoti  ahiriko  hoti anottappī hoti
appassuto  hoti  kusīto  hoti  muṭṭhassati  hoti  duppañño
hoti. Ime satta dhammā hānabhāgiyā.
   [438]  Katame satta dhammā visesabhāgiyā . satta saddhammā
idhāvuso  bhikkhu  saddho  hoti  hiriko  1- hoti ottappī hoti
bahussuto  hoti  āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitassati  hoti  paññavā
hoti. Ime satta dhammā visesabhāgiyā.
   [439] Katame satta dhammā duppaṭivijjhā . satta sappurisadhammā
idhāvuso  bhikkhu  dhammaññū  hoti  atthaññū  attaññū  mattaññū
kālaññū  parisaññū  puggalaparoparaññū  2-  .  ime  satta  dhammā
duppaṭivijjhā.
   [440]  Katame  satta  dhammā uppādetabbā . satta saññā
aniccasaññā  anattasaññā  asubhasaññā  ādīnavasaññā  pahānasaññā
virāgasaññā nirodhasaññā. Ime satta dhammā uppādetabbā.
   [441]  Katame satta dhammā abhiññeyyā . satta niddasavatthūni
idhāvuso  bhikkhu  sikkhāsamādāne  tibbacchando  hoti  āyatiñca
sikkhāsamādāne  avigatapemo  dhammanisantiyā  tibbacchando  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. hirimā. 2 Ma. Yu. dhamamññū ca hoti ... puggalaññū ca iccevaṃ ca saddo
@dissati.
Āyatiñca  dhammanisantiyā  avigatapemo  icchāvinaye  tibbacchando
hoti  āyatiñca  icchāvinaye  avigatapemo  paṭisallāne tibbacchando
hoti  āyatiñca  paṭisallāne  avigatapemo  viriyārambhe tibbacchando
hoti  āyatiñca  viriyārambhe  avigatapemo  satinepakke tibbacchando
hoti  āyatiñca  satinepakke  avigatapemo diṭṭhipaṭivedhe tibbacchando
hoti  āyatiñca  diṭṭhipaṭivedhe  avigatapemo  . ime satta dhammā
abhiññeyyā.
   [442] Katame satta dhammā sacchikātabbā . satta khīṇāsavabalāni
idhāvuso  khīṇāsavassa  bhikkhuno  aniccato  sabbe saṅkhārā yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhā  honti  yaṃpāvuso  khīṇāsavassa  bhikkhuno
aniccato  sabbe  saṅkhārā  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhā
honti  idaṃ  1-  khīṇāsavassa  bhikkhuno balaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma
khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {442.1} Puna caparaṃ āvuso khīṇāsavassa bhikkhuno aṅgārakāsūpamā
kāmā  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhā honti yaṃpāvuso khīṇāsavassa
bhikkhuno  aṅgārakāsūpamā  kāmā  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhā
honti idaṃ khīṇāsavassa bhikkhuno balaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo
bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {442.2} Puna caparaṃ āvuso khīṇāsavassa bhikkhuno vivekaninnaṃ cittaṃ hoti
vivekapoṇaṃ  vivekapabbhāraṃ  vivekaṭṭhaṃ nekkhammābhirataṃ byantībhūtaṃ sabbaso
@Footnote: 1 Ma. Yu. idampi.
Āsavaṭṭhāniyehi  dhammehi  yaṃpāvuso  khīṇāsavassa  bhikkhuno vivekaninnaṃ
cittaṃ  hoti  vivekapoṇaṃ  vivekapabbhāraṃ  vivekaṭṭhaṃ  nekkhammābhirataṃ
byantībhūtaṃ  sabbaso  āsavaṭṭhāniyehi  dhammehi  idaṃpi  khīṇāsavassa
bhikkhuno  balaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ
paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {442.3}  Puna  caparaṃ  āvuso khīṇāsavassa bhikkhuno cattāro
satipaṭṭhānā  bhāvitā  honti  subhāvitā  yaṃpāvuso  khīṇāsavassa
bhikkhuno  cattāro  satipaṭṭhānā  bhāvitā  honti  subhāvitā  idaṃpi
khīṇāsavassa  bhikkhuno  balaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu
āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {442.4} Puna caparaṃ āvuso khīṇāsavassa bhikkhuno pañcindriyāni
bhāvitāni  honti  subhāvitāni  yaṃpāvuso  khīṇāsavassa  bhikkhuno
pañcindriyāni  bhāvitāni  honti  subhāvitāni  idaṃpi  khīṇāsavassa
bhikkhuno  balaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ
paṭijānāti khīṇā me āsavāti.
   {442.5} Puna caparaṃ āvuso khīṇāsavassa bhikkhuno satta bojjhaṅgā
bhāvitā  honti  subhāvitā  yaṃpāvuso  khīṇāsavassa  bhikkhuno  satta
bojjhaṅgā  bhāvitā  honti  subhāvitā  idaṃpi  khīṇāsavassa  bhikkhuno
balaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ khayaṃ paṭijānāti
khīṇā me āsavāti.
   {442.6} Puna caparaṃ āvuso khīṇāsavassa bhikkhuno ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  bhāvito hoti subhāvito yaṃpāvuso khīṇāsavassa bhikkhuno ariyo
Aṭṭhaṅgiko  maggo  bhāvito  hoti  subhāvito  idaṃpi  khīṇāsavassa
bhikkhuno  balaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  khīṇāsavo bhikkhu āsavānaṃ
khayaṃ  paṭijānāti  khīṇā  me  āsavāti  .  ime  satta  dhammā
sacchikātabbā  .  iti  ime  sattati  dhammā  bhūtā tacchā tathā
avitathā anaññathā sammā tathāgatena abhisambuddhā.
          Paṭhamabhāṇavāraṃ 1-.
   [443]  Aṭṭha  dhammā  bahukārā  aṭṭha  dhammā  bhāvetabbā
aṭṭha  dhammā  pariññeyyā  aṭṭha  dhammā  pahātabbā  aṭṭha
dhammā  hānabhāgiyā  aṭṭha  dhammā  visesabhāgiyā  aṭṭha  dhammā
duppaṭivijjhā   aṭṭha   dhammā   uppādetabbā  aṭṭha  dhammā
abhiññeyyā aṭṭha dhammā sacchikātabbā.
   [444]  Katame  aṭṭha  dhammā bahukārā . aṭṭha hetū aṭṭha
paccayā  ādibrahmacariyakāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya
paṭiladdhāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā saṃvattanti
katame aṭṭha 2- idhāvuso bhikkhu 3- satthāraṃ vā 4- upanissāya viharati
aññataraṃ  vā  garuṭṭhāniyaṃ  sabrahmacāriṃ  yatthassa  tibbaṃ  hirottappaṃ
paccupaṭṭhitaṃ hoti pemañca gāravo ca ayaṃ paṭhamo hetu paṭhamo paccayo
ādibrahmacariyakāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {444.1} Taṃ kho pana satthāraṃ upanissāya viharati aññataraṃ vā garuṭṭhāniyaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito. Yu. paṭhamakabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ. 2 Yu. katame aṭṭhāti
@na dissati. 3 Yu. bhikkhūti na dissati. 4 Ma. Yu. vāsaddo na dissati.
Sabrahmacāriṃ  yatthassa  tibbaṃ  hirottappaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti pemañca
gāravo  ca  te  kālena  kālaṃ upasaṅkamitvā paripucchati paripañhati
idaṃ  bhante  kathaṃ  imassa  ko  atthoti  tassa  te āyasmanto
avivaṭañceva  vivaranti  anuttānīkatañca  uttāniṃ karonti anekavihitesu
ca  kaṅkhaṭṭhāniyesu  dhammesu  kaṅkhaṃ  paṭivinodenti  ayaṃ  dutiyo
hetu  dutiyo  paccayo  ādibrahmacariyakāya  paññāya  appaṭiladdhāya
paṭilābhāya   paṭiladdhāya   bhiyyobhāvāya   vepullāya  bhāvanāya
pāripūriyā saṃvattati.
   {444.2} Taṃ kho pana dhammaṃ sutvā dvayena vūpakāsena sampādeti
kāyavūpakāsena ca cittavūpakāsena ca ayaṃ tatiyo hetu tatiyo paccayo
ādibrahmacariyakāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {444.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto
viharati  ācāragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya
sikkhati sikkhāpadesu ayaṃ catuttho hetu catuttho paccayo ādibrahmacariyakāya
paññāya   appaṭiladdhāya   paṭilābhāya  paṭiladdhāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {444.4}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā   sātthaṃ   sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti
Dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā ayaṃ
pañcamo  hetu  pañcamo  paccayo  ādibrahmacariyakāya  paññāya
appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya
bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {444.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya thāmavā daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  ayaṃ chaṭṭho hetu chaṭṭho paccayo
ādibrahmacariyakāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {444.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena
samannāgato cirakataṃpi cirabhāsitaṃpi saritā anussaritā ayaṃ sattamo hetu
sattamo   paccayo   ādibrahmacariyakāya  paññāya  appaṭiladdhāya
paṭilābhāya   paṭiladdhāya   bhiyyobhāvāya   vepullāya  bhāvanāya
pāripūriyā saṃvattati.
   {444.7}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhu pañcasu upādānakkhandhesu
udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo  iti  vedanā  iti  vedanāya  samudayo  iti vedanāya
atthaṅgamo  iti  saññā  iti  saññāya  samudayo  iti  saññāya
atthaṅgamo  iti  saṅkhārā  iti saṅkhārānaṃ samudayo iti saṅkhārānaṃ
atthaṅgamo   iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo  iti
viññāṇassa  atthaṅgamo  1- . ayaṃ aṭṭhamo hetu aṭṭhamo paccayo
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthaṅgamoti.
Ādibrahmacariyakāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati . ime aṭṭha
dhammā bahukārā.
   [445]  Katame aṭṭha dhammā bhāvetabbā . ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo   seyyathīdaṃ   sammādiṭṭhi   sammāsaṅkappo   sammāvācā
sammākammanto    sammāājīvo    sammāvāyāmo   sammāsati
sammāsamādhi. Ime aṭṭha dhammā bhāvetabbā.
   [446]  Katame  aṭṭha dhammā pariññeyyā . aṭṭha lokadhammā
lābho ca alābho ca yaso ca ayaso ca nindā ca pasaṃsā ca sukhañca
dukkhañca. Ime aṭṭha dhammā pariññeyyā.
   [447]  Katame  aṭṭha  dhammā  pahātabbā . aṭṭha micchattā
micchādiṭṭhi    micchāsaṅkappo    micchāvācā   micchākammanto
micchāājīvo  micchāvāyāmo  micchāsati  micchāsamādhi  .  ime
aṭṭha dhammā pahātabbā.
   [448]  Katame  aṭṭha dhammā hānabhāgiyā . aṭṭha kusītavatthūni
idhāvuso  bhikkhunā  kammaṃ  kātabbaṃ  hoti  tassa evaṃ hoti kammaṃ
kho  me  kātabbaṃ  bhavissati kammaṃ kho pana me karontassa kāyo
kilamissati  handāhaṃ  nipajjāmīti  .  so nipajjati na viriyaṃ ārabhati
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya
idaṃ paṭhamaṃ kusītavatthu.
   {448.1}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhunā  kammaṃ  kataṃ
Hoti  tassa evaṃ hoti ahaṃ kho kammaṃ akāsiṃ kammaṃ kho pana me
karontassa  kāyo  kilanto  handāhaṃ  nipajjāmīti  . so nipajjati
na  viriyaṃ  ārabhati  .pe.  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  dutiyaṃ
kusītavatthu.
   {448.2}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā maggo gantabbo hoti
tassa evaṃ hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggaṃ kho pana me
gacchantassa  kāyo  kilamissati  handāhaṃ  nipajjāmīti . so nipajjati
na  viriyaṃ  ārabhati  .pe.  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  tatiyaṃ
kusītavatthu.
   {448.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā maggo gato hoti tassa evaṃ
hoti ahaṃ kho maggaṃ agamāsiṃ maggaṃ kho pana me gacchantassa kāyo kilanto
handāhaṃ nipajjāmīti . so nipajjati na viriyaṃ ārabhati .pe. Asacchikatassa
sacchikiriyāya idaṃ catutthaṃ kusītavatthu.
   {448.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto na labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto nālatthaṃ
lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa me kāyo
kilanto  akammañño  handāhaṃ  nipajjāmīti . so nipajjati na viriyaṃ
ārabhati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ pañcamaṃ kusītavatthu.
   {448.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  labhati  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ
Pāripūriṃ  tassa  evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  alatthaṃ  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ
pāripūriṃ  tassa  me  kāyo  garuko  akammañño  māsācitaṃ maññe
handāhaṃ  nipajjāmīti  .  so  nipajjati  na  viriyaṃ ārabhati .pe.
Asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ chaṭṭhaṃ kusītavatthu.
   {448.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
ābādho tassa evaṃ hoti uppanno kho pana 1- me ayaṃ 2- appamattako
ābādho  atthi  kappo  nipajjituṃ  handāhaṃ  nipajjāmīti  .  so
nipajjati .pe. Asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ sattamaṃ kusītavatthu.
   {448.7}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhu gilānā vuṭṭhito hoti
aciravuṭṭhito  gelaññā  tassa  evaṃ  hoti  ahaṃ  gilānā vuṭṭhito
aciravuṭṭhito  gelaññā  tassa me kāyo dubbalo akammañño [3]-
handāhaṃ  nipajjāmīti  .  so nipajjati na viriyaṃ ārabhati appattassa
pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ
aṭṭhamaṃ kusītavatthu. Ime aṭṭha dhammā hānabhāgiyā.
   [449] Katame aṭṭha dhammā visesabhāgiyā. Aṭṭha ārabbhavatthūni idhāvuso
bhikkhunā kammaṃ kātabbaṃ hoti tassa evaṃ hoti kammaṃ kho me kātabbaṃ bhavissati
kammaṃ kho pana me karontassa 4- na sukaraṃ buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ handāhaṃ
virayaṃ  ārabhāmi appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. ayanti pāṭho na dissati. 3 Ma. atthi
@kappo nipajjituṃ. 4 Ma. Yu. karontena.
Sacchikiriyāyāti  .  so  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā
anadhigatassa   adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  paṭhamaṃ
ārabbhavatthu.
   {449.1}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā kammaṃ kataṃ hoti tassa
evaṃ  hoti  ahaṃ  kho  kammaṃ  akāsiṃ kammaṃ kho panāhaṃ karonto
nāsakkhiṃ  buddhānaṃ  sāsanaṃ  manasikātuṃ  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi
appattassa   pattiyā   anadhigatassa   adhigamāya   asacchikatassa
sacchikiriyāyāti .pe. Idaṃ dutiyaṃ ārabbhavatthu.
   {449.2}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhuno 1- maggo gantabbo
hoti tassa evaṃ hoti maggo kho me gantabbo bhavissati maggaṃ kho
pana  me  gacchantena  na  sukaraṃ buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ handāhaṃ
viriyaṃ  ārabhāmi appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa
sacchikiriyāyāti  . so viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa
adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ tatiyaṃ ārabbhavatthu.
   {449.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā maggo gato hoti tassa evaṃ
hoti  ahaṃ  kho maggaṃ agamāsiṃ maggaṃ kho panāhaṃ gacchanto nāsakkhiṃ
buddhānaṃ  sāsanaṃ  manasikātuṃ  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi  appattassa
pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāyāti .
So  viriyaṃ  ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya
asacchikatassa sacchikiriyāya idaṃ catutthaṃ ārabbhavatthu.
   {449.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhunā.
Na  labhati  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa  evaṃ  hoti  ahaṃ  kho  pana gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  nālatthaṃ  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa yāvadatthaṃ
pāripūriṃ  tassa  me  kāyo  lahuko  kammañño  handāhaṃ  viriyaṃ
ārabhāmi  .pe.  asacchikatassa sacchikiriyāyāti . so viriyaṃ ārabhati
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya
idaṃ pañcamaṃ ārabbhavatthu.
   {449.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya
caranto  labhati lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ
tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya caranto alatthaṃ
lūkhassa vā paṇītassa vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ tassa me kāyo
balavā  kammañño  handāhaṃ  viriyaṃ  ārabhāmi  appattassa  pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāyāti  .  so  viriyaṃ
ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya idaṃ chaṭṭhaṃ ārabbhavatthu.
   {449.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako
ābādho tassa evaṃ hoti uppanno kho me [1]- appamattako ābādho
ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me ābādho pavaḍḍheyya handāhaṃ viriyaṃ ārabhāmi
appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāyāti.
So viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā .pe. asacchikatassa sacchikiriyāya
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ.
Idaṃ sattamaṃ ārabbhavatthu.
   {449.7} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu gilānā vuṭṭhito hoti aciravuṭṭhito
gelaññā tassa evaṃ hoti ahaṃ kho gilānā vuṭṭhito aciravuṭṭhito gelaññā
ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ me ābādho paccudāvatteyya handāhaṃ viriyaṃ
ārabhāmi  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāyāti  . so viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā anadhigatassa
adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idaṃ  aṭṭhamaṃ  ārabbhavatthu .
Ime aṭṭha dhammā visesabhāgiyā.
   [450]  Katame  aṭṭha  dhammā  duppaṭivijjhā . aṭṭha akkhaṇā
asamayā  brahmacariyavāsāya  idhāvuso  tathāgato ca loke uppanno
hoti  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammo  ca  desiyati  upasamiko
parinibbāniko  sambodhagāmī  sugatappavedito  ayañca  puggalo  nirayaṃ
upapanno hoti ayaṃ paṭhamo akkhaṇo asamayo brahmacariyavāsāya.
   {450.1}  Puna  caparaṃ āvuso tathāgato ca loke uppanno
hoti  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammo  ca  desiyati  upasamiko
parinibbāniko   sambodhagāmī   sugatappavedito   ayañca  puggalo
tiracchānayoniṃ  upapanno  hoti  ayaṃ  dutiyo  akkhaṇo  asamayo
brahmacariyavāsāya.
   {450.2}  Puna  caparaṃ āvuso tathāgato ca loke uppanno
hoti  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammo  ca  desiyati  upasamiko
parinibbāniko   sambodhagāmī   sugatappavedito   ayañca  puggalo
Pittivisayaṃ  upapanno  hoti  ayaṃ  tatiyo  akkhaṇo  asamayo
brahmacariyavāsāya.
   {450.3}  Puna  caparaṃ āvuso tathāgato ca loke uppanno
hoti  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammo  ca  desiyati upasamiko .pe.
Ayañca  puggalo  aññataraṃ  dīghāyukaṃ  devanikāyaṃ  upapanno  hoti
ayaṃ catuttho akkhaṇo asamayo brahmacariyavāsāya.
   {450.4} Puna caparaṃ āvuso tathāgato ca loke uppanno hoti
arahaṃ  sammāsambuddho  dhammo  ca  desiyati  .pe. ayañca puggalo
paccantimesu janapadesu paccājāto hoti milakkhakesu 1- aviññātāresu
yattha  natthi gati bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ ayaṃ pañcamo
akkhaṇo asamayo brahmacariyavāsāya.
   {450.5} Puna caparaṃ āvuso tathāgato ca loke uppanno hoti
arahaṃ  sammāsambuddho  .pe.  ayañca  puggalo  majjhimesu janapadesu
paccājāto hoti so ca hoti micchādiṭṭhi 2- viparītadassano natthi dinnaṃ
natthi  yiṭṭhaṃ natthi hutaṃ natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalavipāko natthi
ayaṃ loko natthi paro loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā
opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā
ye  imañca  lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedenti
ayaṃ chaṭṭho akkhaṇo asamayo brahmacariyavāsāya.
   {450.6} Puna caparaṃ āvuso tathāgato ca loke uppanno hoti arahaṃ
sammāsambuddho .pe. ayañca puggalo majjhimesu janapadesu paccājāto
@Footnote: 1 Ma. milakkhesu . 2 Ma. micchādiṭṭhiko.
Hoti  so  ca  hoti  duppañño  jaḷo  elamūgo  nappaṭibalo
subhāsitadubbhāsitānaṃ   atthamaññātuṃ   ayaṃ   sattamo   akkhaṇo
asamayo brahmacariyavāsāya.
   {450.7} Puna caparaṃ āvuso tathāgato ca loke na uppanno
hoti  arahaṃ  sammāsambuddho  dhammo  ca  na  desiyati  upasamiko
parinibbāniko   sambodhagāmī   sugatappavedito   ayañca  puggalo
majjhimesu  janapadesu  paccājāto  hoti  so  ca  paññavā ajaḷo
anelamūgo   paṭibalo   subhāsitadubbhāsitānaṃ   atthamaññātuṃ   ayaṃ
aṭṭhamo  akkhaṇo  asamayo  brahmacariyavāsāya . ime aṭṭha dhammā
duppaṭivijjhā.
   [451]  Katame  aṭṭha  dhammā  uppādetabbā  .  aṭṭha
mahāpurisavitakkā  appicchassāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo  mahicchassa
santuṭṭhassāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo  asantuṭṭhassa  pavivittassāyaṃ
dhammo  nāyaṃ  dhammo  saṅgaṇikārāmassa  āraddhaviriyassāyaṃ  dhammo
nāyaṃ  dhammo  kusītassa  upaṭṭhitassatissāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo
muṭṭhassatissa  samāhitassāyaṃ  dhammo  nāyaṃ  dhammo  asamāhitassa
paññavato  ayaṃ  dhammo  nāyaṃ dhammo duppaññassa nippapañcārāmassāyaṃ
dhammo  nippapañcaratino  nāyaṃ dhammo papañcārāmassa papañcaratinoti .
Ime aṭṭha dhammā uppādetabbā.
   [452] Katame aṭṭha dhammā abhiññeyyā . aṭṭha abhibhāyatanāni
ajjhattaṃrūpasaññī  eko bahiddhārūpāni passati parittāni suvaṇṇadubbaṇṇāni
Tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī  hoti  idaṃ  paṭhamaṃ
abhibhāyatanaṃ   .   ajjhattaṃrūpasaññī   eko   bahiddhārūpāni
passati   appamāṇāni   suvaṇṇadubbaṇṇāni   tāni   abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ dutiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {452.1}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
parittāni  suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
evaṃsaññī hoti idaṃ tatiyaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {452.2}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
appamāṇāni   suvaṇṇadubbaṇṇāni   tāni   abhibhuyya   jānāmi
passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ catutthaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {452.3}  Ajjhattaṃarūpasaññī eko bahiddhārūpāni passati nīlāni
nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  seyyathāpi nāma ummārapupphaṃ
nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ  nīlanidassanaṃ  nīlanibhāsaṃ  seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ
bārāṇaseyyakaṃ  ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ  nīlaṃ  nīlavaṇṇaṃ  nīlanidassanaṃ nīlanibhāsaṃ
evameva  ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati  nīlāni
nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ pañcamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {452.4}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni  seyyathāpi  nāma
kaṇṇikārapupphaṃ  pītaṃ  pītavaṇṇaṃ  pītanidassanaṃ  pītanibhāsaṃ  seyyathāpi vā
pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ pītaṃ pītavaṇṇaṃ pītanidassanaṃ
Pītanibhāsaṃ  evameva  ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ chaṭṭhaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {452.5}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
lohitakāni   lohitakavaṇṇāni   lohitakanidassanāni   lohitakanibhāsāni
seyyathāpi  nāma  bandhujīvakapupphaṃ  lohitakaṃ lohitakavaṇṇaṃ lohitakanidassanaṃ
lohitakanibhāsaṃ seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhaṃ
lohitakaṃ   lohitakavaṇṇaṃ  lohitakanidassanaṃ  lohitakanibhāsaṃ  evameva
ajjhattaṃarūpasaññī   eko   bahiddhārūpāni   passati   lohitakāni
lohitakavaṇṇāni  lohitakanidassanāni  lohitakanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃsaññī hoti idaṃ sattamaṃ abhibhāyatanaṃ.
   {452.6}  Ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati
odātāni   odātavaṇṇāni   odātanidassanāni   odātanibhāsāni
seyyathāpi nāma osadhitārakā odātā odātavaṇṇā odātanidassanā
odātanibhāsā seyyathāpi vā pana taṃ vatthaṃ bārāṇaseyyakaṃ ubhatobhāga-
vimaṭṭhaṃ   odātaṃ   odātavaṇṇaṃ  odātanidassanaṃ  odātanibhāsaṃ
evameva  ajjhattaṃarūpasaññī  eko  bahiddhārūpāni  passati odātāni
odātavaṇṇāni  odātanidassanāni  odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi  passāmīti  evaṃsaññī hoti idaṃ aṭṭhamaṃ abhibhāyatanaṃ . ime
aṭṭha dhammā abhiññeyyā.
   [453]  Katame  aṭṭha dhammā sacchikātabbā . aṭṭha vimokkhā
rūpī  rūpāni  passati  ayaṃ  paṭhamo  vimokkho  .  ajjhattaṃarūpasaññī
eko  bahiddhārūpāni  passati  ayaṃ  dutiyo  vimokkho . subhanteva
adhimutto  hoti  ayaṃ  tatiyo  vimokkho  .  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ
catuttho  vimokkho  .  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma
anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ
pañcamo  vimokkho  .  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma
natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  chaṭṭho
vimokkho  .  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  sattamo  vimokkho .
Sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  aṭṭhamo  vimokkho . ime aṭṭha dhammā
sacchikātabbā  .  iti  ime  asīti  dhammā  bhūtā  gacchā tathā
avitathā anaññathā sammā tathāgatena abhisambuddhā.
   [454] Nava dhammā bahukārā nava dhammā bhāvetabbā nava dhammā
pariññeyyā  nava  dhammā  pahātabbā  nava dhammā hānabhāgiyā nava
dhammā visesabhāgiyā nava dhammā duppaṭivijjhā nava dhammā uppādetabbā
nava dhammā abhiññeyyā nava dhammā sacchikātabbā.
   [455] Katame nava dhammā bahukārā. Nava yonisomanasikāramūlikā 1-
dhammā  yoniso  manasikaroto  pāmojjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti
jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedeti
sukhino cittaṃ samādhiyati samāhitacitto 2- yathābhūtaṃ jānāti 3- passati
yathābhūtaṃ  jānaṃ  passaṃ  sayaṃ 4- nibbindati nibbindaṃ virajjati virāgā
vimuccati. Ime nava dhammā bahukārā.
   [456] Katame nava dhammā bhāvetabbā. Nava pārisuddhipadhāniyaṅgāni
sīlavisuddhi   pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ   cittavisuddhi   pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ
diṭṭhivisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ  kaṅkhāvitaraṇavisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ
maggāmaggañāṇadassanavisuddhi   pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ   paṭipadāñāṇadassana-
visuddhi   pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ  ñāṇadassanavisuddhi  pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ
paññāvisuddhi  pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ vimuttivisuddhi pārisuddhipadhāniyaṅgaṃ .
Ime nava dhammā bhāvetabbā.
   [457]  Katame  nava  dhammā pariññeyyā . nava sattāvāsā
santāvuso  sattā  nānattakāyā  nānattasaññino seyyathāpi manussā
ekacce ca devā ekacce ca vinipātikā ayaṃ paṭhamo sattāvāso.
Santāvuso  sattā  nānattakāyā  ekattasaññino  seyyathāpi devā
brahmakāyikā  paṭhamābhinibbattā  ayaṃ  dutiyo  sattāvāso  .
Santāvuso  sattā  ekattakāyā  nānattasaññino  seyyathāpi devā
ābhassarā ayaṃ tatiyo sattāvāso . santāvuso sattā ekattakāyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...mūlakā. 2 Ma. samāhite citte. Yu. samāhitena cittena.
@3 Yu. pajānāti. 4 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
Ekattasaññino   seyyathāpi  devā  subhakiṇhā  ayaṃ  catuttho
sattāvāso  .  santāvuso  sattā  asaññino  appaṭisaṃvedino
seyyathāpi  devā  asaññisattā  ayaṃ  pañcamo  sattāvāso .
Santāvuso  sattā  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā   nānattasaññānaṃ   amanasikārā  ananto  ākāsoti
ākāsānañcāyatanūpagā  ayaṃ  chaṭṭho  sattāvāso  .  santāvuso
sattā   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma   anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanūpagā  ayaṃ  sattamo  sattāvāso .
Santāvuso  sattā  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi
kiñcīti   ākiñcaññāyatanūpagā  ayaṃ  aṭṭhamo  sattāvāso  .
Santāvuso   sattā   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
santametaṃ    paṇītametanti    1-   nevasaññānāsaññāyatanūpagā
ayaṃ navamo sattāvāso. Ime nava dhammā pariññeyyā.
   [458] Katame nava dhammā pahātabbā . nava taṇhāmūlikā dhammā
taṇhaṃ  paṭicca  pariyesanā  pariyesanaṃ  paṭicca  lābho  lābhaṃ paṭicca
vinicchayo  vinicchayaṃ  paṭicca  chandarāgo  chandarāgaṃ paṭicca ajjhosānaṃ
ajjhosānaṃ  paṭicca  pariggaho  pariggahaṃ  paṭicca  macchariyaṃ  macchariyaṃ
paṭicca  ārakkho  ārakkhādhikaraṇaṃ  paṭicca  daṇḍādānasatthādāna-
kalahaviggahavivādatuvaṃtuvaṃpesuññamusāvādā     aneke    pāpakā
akusalā dhammā saṃvattanti 2-. Ime nava dhammā pahātabbā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. santametaṃ paṇītametantīti na dissati. 2 Yu. sambhavanti.
   [459]  Katame  nava dhammā hānabhāgiyā . nava āghātavatthūni
anatthaṃ  me  acarīti āghātaṃ bandhati . anatthaṃ me caratīti āghātaṃ
bandhati  .  anatthaṃ  me  carissatīti āghātaṃ bandhati . piyassa me
manāpassa  anatthaṃ  acarīti  āghātaṃ bandhati . piyassa me manāpassa
anatthaṃ  caratīti  āghātaṃ  bandhati  .  piyassa me manāpassa anatthaṃ
carissatīti  āghātaṃ  bandhati  .  appiyassa  me  amanāpassa  atthaṃ
acarīti  āghātaṃ  bandhati  . appiyassa me amanāpassa atthaṃ caratīti
āghātaṃ bandhati . appiyassa me amanāpassa atthaṃ carissatīti āghātaṃ
bandhati. Ime nava dhammā hānabhāgiyā.
   [460] Katame nava dhammā visesabhāgiyā . nava āghātapaṭivinayā
anatthaṃ me acarīti 1- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ paṭivineti. Anatthaṃ
me caratīti 1- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ paṭivineti . Anatthaṃ me
carissatīti 2- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ paṭivineti . piyassa me
manāpassa anatthaṃ acarīti 1- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ paṭivineti.
Piyassa me manāpassa anatthaṃ caratīti 1- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ
paṭivineti . piyassa me manāpassa anatthaṃ carissatīti 2- taṃ kutettha
labbhāti  āghātaṃ  paṭivineti  .  appiyassa  me  amanāpassa atthaṃ
acarīti 1- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ paṭivineti . appiyassa me
amanāpassa atthaṃ caratīti 1- taṃ kutettha labbhāti āghātaṃ paṭivineti.
Appiyassa  me  amanāpassa atthaṃ carissatīti 2- taṃ kutettha labbhāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 2 Ma. itisaddo na dissati.
Āghātaṃ paṭivineti. Ime nava dhammā visesabhāgiyā.
   [461]  Katame  nava  dhammā  duppaṭivijjhā  . nava nānattā
dhātunānattaṃ  paṭicca  uppajjati  phassanānattaṃ  phassanānattaṃ  paṭicca
uppajjati   vedanānānattaṃ   vedanānānattaṃ   paṭicca  uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
saṅkappanānattaṃ   paṭicca   uppajjati   chandanānattaṃ  chandanānattaṃ
paṭicca   uppajjati   pariḷāhanānattaṃ   pariḷāhanānattaṃ   paṭicca
uppajjati  pariyesanānānattaṃ  pariyesanānānattaṃ  paṭicca  uppajjati
lābhanānattaṃ. Ime nava dhammā duppaṭivijjhā.
   [462]  Katame  nava  dhammā  uppādetabbā  . nava saññā
asubhasaññā   maraṇasaññā   āhāre   paṭikūlasaññā   sabbaloke
anabhiratasaññā  1-  aniccasaññā  anicce  dukkhasaññā  dukkhe
anattasaññā  pahānasaññā  virāgasaññā  .  ime  nava  dhammā
uppādetabbā.
   [463]  Katame nava dhammā abhiññeyyā . nava anupubbavihārā
idhāvuso bhikkhu viviccaceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ
avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja viharati pītiyā ca
virāgā  upekkhako  ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena
@Footnote: 1 Ma. Yu. anabhiratisaññā.
Paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā  dukkhassa  ca
pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthajjhānaṃ  upasampajja  viharati  sabbaso
rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma   anantaṃ
viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharati   sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja   viharati   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ    upasampajja    viharati    sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja viharati. Ime nava dhammā abhiññeyyā.
   [464] Katame nava dhammā sacchikātabbā . nava anupubbanirodhā
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  kāmasaññā  niruddhā  hoti  dutiyaṃ jhānaṃ
samāpannassa  vitakkavicārā  niruddhā  honti tatiyaṃ jhānaṃ samāpannassa
pīti  niruddhā  hoti  catutthaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  assāsapassāsā
niruddhā   honti   ākāsānañcāyatanaṃ   samāpannassa  rūpasaññā
niruddhā  hoti  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpannassa  ākāsānañcāyatana-
saññā   niruddhā   hoti   ākiñcaññāyatanaṃ   samāpannassa
Viññāṇañcāyatanasaññā   niruddhā   hoti   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpannassa  ākiñcaññāyatanasaññā  niruddhā  hoti  saññāvedayita-
nirodhaṃ samāpannassa saññā ca vedanā ca niruddhā honti. Ime nava
dhammā  sacchikātabbā . iti ime navuti dhammā bhūtā tacchā tathā
avitathā anaññathā sammā tathāgatena abhisambuddhā.
   [465]  Dasa  dhammā  bahukārā  dasa dhammā bhāvetabbā dasa
dhammā  pariññeyyā  dasa  dhammā  pahātabbā  dasa  dhammā
hānabhāgiyā  dasa  dhammā  visesabhāgiyā  dasa  dhammā  duppaṭivijjhā
dasa  dhammā  uppādetabbā  dasa  dhammā  abhiññeyyā dasa dhammā
sacchikātabbā.
   [466] Katame dasa dhammā bahukārā . dasa nāthakaraṇā dhammā
idhāvuso bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocara-
sampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati
sikkhāpadesu  .  yaṃpāvuso  bhikkhu  sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto
viharati   ācāragocarasampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassāvī
samādāya sikkhati sikkhāpadesu ayaṃ dhammo nāthakaraṇo.
   {466.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo
ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti
tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti  dhatā  vacasā  paricitā
Manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  . yaṃpāvuso bhikkhu bahussuto
hoti .pe. Diṭṭhiyā suppaṭividdhā ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {466.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko   .  yaṃpāvuso  bhikkhu  kalyāṇamitto  hoti
kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {466.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraṇehi
dhammehi samannāgato khamo hoti padakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ . yaṃpāvuso
bhikkhu  suvaco  hoti  sovacassakaraṇehi  dhammehi  samannāgato  khamo
hoti padakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {466.4}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhu yāni tāni sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni kiṃkaraṇīyāni tattha dakkho hoti analaso tatrupāyāya vīmaṃsāya
samannāgato  alaṃ kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ . yaṃpāvuso bhikkhu yāni tāni
sabrahmacārīnaṃ  uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  dakkho hoti analaso
tatrupāyāya  vīmaṃsāya  samannāgato  alaṃ  kātuṃ  alaṃ saṃvidhātuṃ ayaṃpi
dhammo nāthakaraṇo.
   {466.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu dhammakāmo hoti piyasamudāhāro
abhidhamme  abhivinaye  oḷārapāmojjo . yaṃpāvuso bhikkhu dhammakāmo
hoti  piyasamudāhāro  abhidhamme  abhivinaye  oḷārapāmojjo  ayaṃpi
dhammo nāthakaraṇo.
   {466.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu santuṭṭho hoti itarītaracīvara-
piṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi    .    yaṃpāvuso
bhikkhu   santuṭṭho   hoti  itarītaracīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārehi   ayaṃpi   dhammo   nāthakaraṇo   .  puna
Caparaṃ  āvuso  bhikkhu  āraddhaviriyo  viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  .  yaṃpāvuso  bhikkhu āraddhaviriyo
viharati .pe. Ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {466.7} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu satimā hoti paramena satinepakkena
samannāgato cirakataṃpi cirabhāsitaṃpi saritā anussaritā . yaṃpāvuso bhikkhu
satimā  hoti  paramena satinepakkena samannāgato cirakataṃpi cirabhāsitaṃpi
saritā anussaritā ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo.
   {466.8} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā .
Yaṃpāvuso  bhikkhu  paññavā  hoti  .pe.  sammādukkhakkhayagāminiyā
ayaṃpi dhammo nāthakaraṇo. Ime dasa dhammā bahukārā.
   [467]  Katame  dasa dhammā bhāvetabbā . dasa kasiṇāyatanāni
paṭhavīkasiṇameko sañjānāti uddhaṃ adho ca 1- tiriyaṃ anvayaṃ 2- appamāṇaṃ.
Āpokasiṇameko  sañjānāti  .  tejokasiṇameko  sañjānāti .
Vāyokasiṇameko  sañjānāti  .  nīlakasiṇameko  sañjānāti .
Pītakasiṇameko  sañjānāti  .  lohitakasiṇameko  sañjānāti .
Odātakasiṇameko  sañjānāti  .  ākāsakasiṇameko  sañjānāti .
Viññāṇakasiṇameko  sañjānāti  uddhaṃ  adho  ca  tiriyaṃ  anvayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi. 2 Ma. Yu. advayaṃ.
Appamāṇaṃ. Ime dasa dhammā bhāvetabbā.
   [468] Katame dasa dhammā pariññeyyā. Dasāyatanāni cakkhvāyatanaṃ
rūpāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ jivhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ. Ime dasa dhammā pariññeyyā.
   [469] Katame dasa dhammā pahātabbā . Dasa micchattā micchādiṭṭhi
micchāsaṅkappo   micchāvācā   micchākammanto   micchāājīvo
micchāvāyāmo  micchāsati  micchāsamādhi  micchāñāṇaṃ  micchāvimutti .
Ime dasa dhammā pahātabbā.
   [470]  Katame dasa dhammā hānabhāgiyā . dasa akusalakammapathā
pāṇātipāto   adinnādānaṃ   kāmesu  micchācāro  musāvādo
pisuṇā  vācā  pharusā  vācā  samphappalāpo  abhijjhā  byāpādo
micchādiṭṭhi. Ime dasa dhammā hānabhāgiyā.
   [471]  Katame dasa dhammā visesabhāgiyā . dasa kusalakammapathā
pāṇātipātā   veramaṇī   adinnādānā   veramaṇī   kāmesu
micchācārā  veramaṇī  musāvādā  veramaṇī  pisuṇāya  vācāya
veramaṇī   pharusāya  vācāya  veramaṇī  samphappalāpā  veramaṇī
anabhijjhā abyāpādo sammādiṭṭhi. Ime dasa dhammā visesabhāgiyā.
   [472]  Katame  dasa  dhammā  duppaṭivijjhā . dasa ariyavāsā
Idhāvuso  bhikkhu  pañcaṅgavippahīno hoti chaḷaṅgasamannāgato ekārakkho
caturāpasseno  panuṇṇapaccekasacco  samavayasaṭṭhesano  anāvilasaṅkappo
passaddhakāyasaṅkhāro suvimuttacitto suvimuttapañño.
   {472.1} Kathañcāvuso bhikkhu pañcaṅgavippahīno hoti . Idhāvuso
bhikkhuno  kāmacchando  pahīno hoti byāpādo pahīno hoti thīnamiddhaṃ
pahīnaṃ hoti uddhaccakukkuccaṃ pahīnaṃ hoti vicikicchā pahīnā hoti. Evaṃ
kho āvuso bhikkhu pañcaṅgavippahīno hoti.
   {472.2} Kathañcāvuso bhikkhu chaḷaṅgasamannāgato hoti. Idhāvuso
bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā neva sumano hoti na dummano upekkhako ca
viharati  sato sampajāno . sotena saddaṃ sutvā . ghānena gandhaṃ
ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā.
Manasā  dhammaṃ viññāya neva sumano hoti na dummano upekkhako ca
viharati sato sampajāno. Evaṃ kho āvuso bhikkhu chaḷaṅgasamannāgato hoti.
   {472.3} Kathañcāvuso bhikkhu ekārakkho hoti. Idhāvuso bhikkhu
satārakkhena cetasā samannāgato hoti. Evaṃ kho āvuso bhikkhu ekārakkho
hoti . Kathañcāvuso bhikkhu caturāpasseno hoti. Idhāvuso bhikkhu saṅkhāyekaṃ
paṭisevati saṅkhāyekaṃ adhivāseti saṅkhāyekaṃ parivajjeti saṅkhāyekaṃ vinodeti.
Evaṃ kho āvuso bhikkhu caturāpasseno hoti.
   {472.4} Kathañcāvuso bhikkhu panuṇṇapaccekasacco hoti. Idhāvuso bhikkhunā 1-
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuno. evamupari.
Yāni  tāni  puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ puthupaccekasaccāni sabbāni tāni 1-
nuṇṇāni  honti  panuṇṇāni  cattāni  vantāni  muttāni  pahīnāni
paṭinissaṭṭhāni. Evaṃ kho āvuso bhikkhu panuṇṇapaccekasacco hoti.
   {472.5} Kathañcāvuso bhikkhu samavayasaṭṭhesano hoti . Idhāvuso
bhikkhunā kāmesanā pahīnā hoti bhavesanā pahīnā hoti brahmacariyesanā
paṭinissaṭṭhā 2- hoti 3-. Evaṃ kho āvuso bhikkhu samavayasaṭṭhesano hoti.
   {472.6} Kathañcāvuso bhikkhu anāvilasaṅkappo hoti . Idhāvuso
bhikkhunā  kāmasaṅkappo  pahīno  hoti byāpādasaṅkappo pahīno hoti
vihiṃsāsaṅkappo pahīno hoti . evaṃ kho āvuso bhikkhu anāvilasaṅkappo
hoti.
   {472.7} Kathañcāvuso bhikkhu passaddhakāyasaṅkhāro hoti. Idhāvuso
bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbe va somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja
viharati. Evaṃ kho āvuso bhikkhu passaddhakāyasaṅkhāro hoti.
   {472.8}  Kathañcāvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti . idhāvuso
bhikkhuno rāgā cittaṃ vimuttaṃ hoti dosā cittaṃ vimuttaṃ hoti mohā
cittaṃ vimuttaṃ hoti. Evaṃ kho āvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti.
   {472.9} Kathañcāvuso bhikkhu suvimuttapañño hoti. Idhāvuso bhikkhu rāgo
me pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṅgato āyatiṃ anuppāda-
dhammoti pajānāti. Doso me pahīno .pe. Moho me pahīno ucchinnamūlo
@Footnote: 1 Yu. sabbānissatāni. 2 Ma. Yu. paṭippassaddhā. 3 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
Tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammoti  pajānāti .
Evaṃ  kho  āvuso bhikkhu suvimuttapañño hoti . ime dasa dhammā
duppaṭivijjhā.
   [473]  Katame  dasa  dhammā  uppādetabbā  . dasa saññā
asubhasaññā   maraṇasaññā   āhāre   paṭikūlasaññā   sabbaloke
anabhiratasaññā   aniccasaññā   anicce   dukkhasaññā   dukkhe
anattasaññā   pahānasaññā   virāgasaññā   nirodhasaññā  .
Ime dasa dhammā uppādetabbā.
   [474] Katame dasa dhammā abhiññeyyā . dasa nijjiṇṇavatthūni 1-
sammādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  nijjiṇṇā  hoti ye ca micchādiṭṭhipaccayā
aneke  pāpakā  akusalā  dhammā sambhavanti tepassa 2- nijjiṇṇā
honti  sammādiṭṭhipaccayā  ca  aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti.
   {474.1}  Sammāsaṅkappassa micchāsaṅkappo nijjiṇṇo hoti ye
ca  micchāsaṅkappapaccayā  aneke  pāpakā akusalā dhammā sambhavanti
tepassa  nijjiṇṇā  honti  sammāsaṅkappapaccayā  ca aneke kusalā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {474.2}  Sammāvācassa  micchāvācā nijjiṇṇā hoti ye ca
micchāvācāpaccayā  aneke  pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti
tepassa  nijjiṇṇā  honti  sammāvācāpaccayā  ca  aneke kusalā
dhammā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  .  sammākammantassa micchākammanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. nijjaravatthūni. 2 Ma. Yu. te cassa. evamupari.
Nijjiṇṇo hoti ye ca micchākammantapaccayā aneke pāpakā akusalā
dhammā  sambhavanti  tepassa  nijjiṇṇā  honti  sammākammantapaccayā
ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {474.3} Sammāājīvassa micchāājīvo nijjiṇṇo hoti ye ca
micchāājīvapaccayā  aneke  pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti
tepassa  nijjiṇṇā  honti  sammāājīvapaccayā  ca  aneke kusalā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {474.4}  Sammāvāyāmassa micchāvāyāmo nijjiṇṇo hoti ye
ca  micchāvāyāmapaccayā  aneke  pāpakā akusalā dhammā sambhavanti
tepassa  nijjiṇṇā  honti  sammāvāyāmapaccayā  ca aneke kusalā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {474.5}  Sammāsatissa  micchāsati  nijjiṇṇā  hoti  ye ca
micchāsatipaccayā  aneke  pāpakā akusalā dhammā sambhavanti tepassa
nijjiṇṇā  honti  sammāsatipaccayā  ca  aneke  kusalā  dhammā
bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {474.6}  Sammāsamādhissa  micchāsamādhi  nijjiṇṇo  hoti ye
ca  micchāsamādhipaccayā  aneke  pāpakā  akusalā dhammā sambhavanti
tepassa  nijjiṇṇā  honti  sammāsamādhipaccayā  ca  aneke kusalā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
   {474.7} Sammāñāṇassa micchāñāṇaṃ nijjiṇṇaṃ hoti ye ca micchāñāṇa-
paccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti tepassa nijjiṇṇā honti
sammāñāṇapaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
Sammāvimuttassa micchāvimutti nijjiṇṇā hoti ye ca micchāvimuttipaccayā
aneke  pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti  tepassa  nijjiṇṇā
honti  sammāvimuttipaccayā  ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti. Ime dasa dhammā abhiññeyyā.
   [475]  Katame  dasa  dhammā  sacchikātabbā . dasa asekkhā
dhammā  asekkhā  sammādiṭṭhi  asekkho  sammāsaṅkappo  asekkhā
sammāvācā  asekkho  sammākammanto  asekkho  sammāājīvo
asekkho  sammāvāyāmo  asekkhā  sammāsati asekkho sammāsamādhi
asekkhaṃ  sammāñāṇaṃ  asekkhā  sammāvimutti  .  ime dasa dhammā
sacchikātabbā . iti ime satadhammā 1- bhūtā tacchā tathā avitathā
anaññathā  sammā  tathāgatena  abhisambuddhāti  . idamavoca āyasmā
sārīputto  .  attamanā  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Dasuttarasuttaṃ niṭṭhitaṃ ekādasamaṃ.
          Pāṭikavaggo niṭṭhito.
           ----------
               Tassuddānaṃ
      pāṭikañca udumbaraṃ        cakkavatti ca aggaññaṃ
      sampasādañca pāsādaṃ     lakkhaṇena siṅgālakaṃ
@Footnote: 1 Yu. itime sataṃ dhammā.
      Āṭānāṭiyaṃ saṅgīti        dasuttarena ekādasāti 1-.
      Catuttiṃsasuttapatimaṇḍito   dīghanikāyo niṭṭhito 2-.
            -----------
      Catuttiṃse ca suttantā      tivaggo yassa saṅgaho
      esa dīghanikāyoti         paṭhamo anulomiko.
      Kasmā panesa            dīghanikāyoti vuccati.
      Dīghappamāṇānaṃ suttānaṃ   samūhato nivāsato
      samūhanivāsāhi           dīghanikāyoti vuccati.
@Footnote: 1 sīhalapotthake pāṭikavaggassa
@      pāṭikodumbarī ceva       cakkavatti agaññakaṃ
@      sampasādañca pāsādaṃ    mahāpurisalakkhaṇaṃ
@      siṅgālakañca āṭānāṭiyakaṃ saṅgītiñca dasuttaraṃ
@      ekādasahi suttehi      pāṭikavaggoti vuccatīti
@īdisuddānaṃ dissati.
@ Ma.    pāthiko ca udumbaraṃ     cakkavatti agaññakaṃ
@      sampasādanapāsādaṃ     mahāpurisalakkhaṇaṃ
@      siṅgālāṭānaṭiyakaṃ     saṅgīti ca dasuttaraṃ
@      ekādasahi suttehi      pāthikavaggoti vuccati.
@2 Ma. pāthikavaggapāli niṭṭhitā. Yu. dīghanikāyaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 288-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=6159              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=6159              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=364&items=112              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=364              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=6419              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=6419              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]