ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahāassapurasuttaṃ
   [459]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā aṅgesu viharati
assapuraṃ nāma aṅgānaṃ nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  samaṇā  samaṇāti  vo  bhikkhave jano sañjānāti tumhe
ca  pana  ke  tumheti  puṭṭhā  samānā  samaṇamhāti  paṭijānātha
tesaṃ  vo  bhikkhave  evaṃsamaññānaṃ  sataṃ  evaṃpaṭiññānaṃ  sataṃ  ye
dhammā  samaṇakaraṇā  ca  brāhmaṇakaraṇā  ca  te  dhamme samādāya
vattissāma  evanno  ayaṃ  amhākaṃ  samaññā  ca  saccā bhavissati
paṭiññā  ca  bhūtā  yesañca  mayaṃ  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāre 1- paribhuñjāma tesante kārā amhesu mahapphalā
bhavissanti   mahānisaṃsā   amhākañcevāyaṃ   pabbajjā   avañjhā
bhavissati saphalā saudrayāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [460] Katame ca bhikkhave dhammā samaṇakaraṇā ca brāhmaṇakaraṇā
ca  .  hirottappena  samannāgatā  bhavissāmāti  evañhi  vo
bhikkhave  sikkhitabbanti  . siyā kho pana bhikkhave tumhākaṃ evamassa
hirottappenamha   samannāgatā   alamettāvatā   katamettāvatā
anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  [2]- kañci uttariṃ karaṇīyanti
tāvatakeneva  ca  3-  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo
@Footnote: 1 Ma. cīvara ... parikkhāraṃ. 2 Po. Ma. no. 3 Ma. sabbattha casaddo natthi.
Bhikkhave  paṭivedayāmi  vo  bhikkhave  mā  vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ
sāmaññattho parihāyi sati 1- uttariṃ karaṇīye.
   [461]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  parisuddho no
kāyasamācāro  bhavissati  uttāno vivaṭo na ca chiddavā saṃvuto ca
tāya  ca  pana  parisuddhakāyasamācāratāya nevattānukkaṃsissāma na paraṃ
vambhissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ . siyā kho pana
bhikkhave   tumhākaṃ   evamassa   hirottappenamha   samannāgatā
parisuddho   no  kāyasamācāro  alamettāvatā  katamettāvatā
anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ karaṇīyanti
tāvatakeneva  ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo bhikkhave
paṭivedayāmi  vo  bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ sāmaññattho
parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [462]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  parisuddho no
vacīsamācāro  bhavissati  uttāno  vivaṭo na ca chiddavā saṃvuto ca
tāya  ca  pana  parisuddhavacīsamācāratāya  nevattānukkaṃsissāma na paraṃ
vambhissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ . siyā kho pana
bhikkhave   tumhākaṃ   evamassa   hirottappenamha   samannāgatā
parisuddho  no  kāyasamācāro parisuddho vacīsamācāro alamettāvatā
katamettāvatā  anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci
uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva ca tuṭṭhiṃ āpajjeyyātha ārocayāmi
@Footnote: 1 Po. sabbattha ayaṃ pāṭho natthi.
Vo  bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ
sāmaññattho parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [463]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  parisuddho no
manosamācāro  bhavissati  uttāno vivaṭo na ca chiddavā saṃvuto ca
tāya  ca  pana    parisuddhamanosamācāratāya nevattānukkaṃsissāma na
paraṃ  vambhissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave sikkhitabbaṃ . siyā kho
pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  hirottappenamha  samannāgatā
parisuddho  no  kāyasamācāro  parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho
manosamācāro  alametatāvatā  katamettāvatā  anuppatto  no
sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva
ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo
bhikkhave  mā  vo  sāmaññatthikānaṃ  sataṃ  sāmaññattho parihāyi sati
uttariṃ karaṇīye.
   [464] Kiñca bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ . parisuddho no ājīvo
bhavissati  uttāno  vivaṭo  na  ca  chiddavā  saṃvuto ca tāya ca
pana  parisuddhājīvatāya  nevattānukkaṃsissāma  na  paraṃ  vambhissāmāti
evañhi  vo bhikkhave sikkhitabbaṃ . siyā kho pana bhikkhave tumhākaṃ
evamassa   hirottappenamha   samannāgatā   parisuddho   no
kāyasamācāro  parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho  manosamācāro
parisuddho  ājīvo  alamettāvatā  katamettāvatā  anuppatto  no
Sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti tāvatakeneva ca
tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo  bhikkhave  paṭivedayāmi vo
bhikkhave  mā  vo  sāmaññatthikānaṃ  sataṃ  sāmaññattho  parihāyi
sati uttariṃ karaṇīye.
   [465] Kiñca bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ . indriyesu guttadvārā
bhavissāma  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjissāma
rakkhissāma  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjissāma  .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjissāma  rakkhissāma  manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ āpajjissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ .
Siyā  kho  pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  hirottappenamha
samannāgatā  parisuddho  no  kāyasamācāro  parisuddho vacīsamācāro
parisuddho   manosamācāro   parisuddho   ājīvo  indriyesumha
guttadvārā   alamettāvatā   katamettāvatā  anuppatto  no
sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva
Ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo
bhikkhave  mā  vo  sāmaññatthikānaṃ  sataṃ  sāmaññattho parihāyi sati
uttariṃ karaṇīye.
   [466]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ . bhojane mattaññū
bhavissāma  paṭisaṅkhā  yoniso  āhāraṃ  āharissāma  neva  davāya
na  madāya  na  maṇḍanāya  na  vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa
ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca
vedanaṃ  paṭihaṅkhāma  navañca  vedanaṃ  na  uppādessāma  yātrā
ca  no  bhavissati  anavajjatā  ca  phāsuvihāro cāti evañhi vo
bhikkhave  sikkhitabbaṃ  .  siyā  kho pana bhikkhave tumhākaṃ evamassa
hirottappenamha   samannāgatā   parisuddho  no  kāyasamācāro
parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho  manosamācāro parisuddho ājīvo
indriyesumha  guttadvārā  bhojane  mattaññuno  alamettāvatā
katamettāvatā   anuppatto   no   sāmaññattho  natthi  no
kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva  ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha
ārocayāmi  vo  bhikkhave  paṭivedayāmi  vo  bhikkhave  mā  vo
sāmaññatthikānaṃ sataṃ sāmaññattho parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [467]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  . jāgariyamanuyuttā
bhavissāma  divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ
parisodhessāma  rattiyā  paṭhamaṃ yāmaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi
Dhammehi  cittaṃ  parisodhessāma  rattiyā  majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena
passena  sīhaseyyaṃ  kappessāma pādena 1- pādaṃ accādhāya satā
sampajānā  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ
paccuṭṭhāya  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ
parisodhessāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ  . siyā kho
pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  hirottappenamha  samannāgatā
parisuddho  no  kāyasamācāro  parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho
manosamācāro   parisuddho  ājīvo  indriyesumha  guttadvārā
bhojane  mattaññuno  jāgariyaṃ anuyuttā alamettāvatā katamettāvatā
anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ karaṇīyanti
tāvatakeneva  ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo bhikkhave
paṭivedayāmi  vo  bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ sāmaññattho
parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [468]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  satisampajaññena
samannāgatā   bhavissāma   abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī
ālokite  vilokite sampajānakārī sammiñjite pasārite sampajānakārī
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe   sampajānakārī   asite  pīte  khāyite
sāyite  sampajānakārī  uccārapassāvakamme  sampajānakārī  gate
ṭhite  nisinne  sutte  jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārīti
evañhi  vo bhikkhave sikkhitabbaṃ . siyā kho pana bhikkhave tumhākaṃ
@Footnote: 1 Ma. pāde.
Evamassa  hirottappenamha  samannāgatā parisuddho no kāyasamācāro
parisuddho    vacīsamācāro    parisuddho    manosamācāro
parisuddho  ājīvo  indriyesumha  guttadvārā  bhojane  mattaññuno
jāgariyaṃ  anuyuttā  satisampajaññena  samannāgatā  alamettāvatā
katamettāvatā  anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci
uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva ca tuṭṭhiṃ āpajjeyyātha ārocayāmi
vo  bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ
sāmaññattho parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [469]  Kiñca  bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ . idha bhikkhave bhikkhu
vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ
susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ. So pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
nisīdati   pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ
satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā
viharati  abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti  .  byāpādapadosaṃ  pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ parisodheti . thīnamiddhaṃ pahāya vigatathīnamiddho viharati ālokasaññī
sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  .  uddhaccakukkuccaṃ
pahāya  anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā
cittaṃ  parisodheti  .  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati
akathaṃkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [470]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  iṇaṃ ādāya kammante
payojeyya  tassa  te kammantā sampajjeyyuṃ 1- . so yāni ca
porāṇāni  iṇamūlāni  tāni  ca  byantīkareyya  siyā cassa uttariṃ
avasiṭṭhaṃ  dārābharaṇāya  2-  .  tassa  evamassa ahaṃ kho pubbe
iṇaṃ  ādāya  kammante  payojesiṃ  tassa  me  te  kammantā
sampajjiṃsu  sohaṃ  yāni  ca  porāṇāni  tāni  ca  byantīakāsiṃ
atthi ca pana me uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārābharaṇāyāti . so tatonidānaṃ
labhetha pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso ābādhiko assa dukkhito
bāḷhagilāno  bhattañcassa na chādeyya na cassa kāye balamattā .
So aparena samayena tamhā ābādhā mucceyya bhattañcassa chādeyya
siyā cassa kāye balamattā . Tassa evamassa ahaṃ kho pubbe ābādhiko
ahosiṃ dukkhito bāḷhagilāno bhattañca me na chādesi na ca me āsi
kāye  balamattā  somhi  etarahi tamhā ābādhā mutto bhattañca
me  chādesi  atthi  ca me kāye balamattāti . so tatonidānaṃ
labhetha pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.2} Seyyathāpi bhikkhave puriso bandhanāgāre bandho 3-
assa  .  so aparena samayena tamhā bandhanā mucceyya sotthinā
abhayena  na  cassa  kiñci  bhogānaṃ  vayo . tassa evamassa ahaṃ
kho   pubbe   bandhanāgāre   bandho   ahosiṃ   somhi
@Footnote: 1 Sī. Yu. samijjheyyuṃ. 2 Po. Ma. dārabharaṇāya. 3 Ma. baddho.
Etarahi  tamhā  bandhanā  mutto  sotthinā  abhayena  natthi  ca
me  kiñci  bhogānaṃ  vayoti  .  so  tatonidānaṃ labhetha pāmujjaṃ
adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.3}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  dāso  assa
anattādhīno  parādhīno  na  yenakāmaṅgamo . so aparena samayena
tamhā  dāsabyā  mucceyya  attādhīno  aparādhīno  bhujisso
yenakāmaṅgamo  .  tassa  evamassa ahaṃ kho pubbe dāso ahosiṃ
anattādhīno  parādhīno  na  yenakāmaṅgamo  somhi  etarahi tamhā
dāsabyā  mutto  attādhīno aparādhīno bhujisso yenakāmaṅgamoti .
So tatonidānaṃ labhetha pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.4}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  sadhano  sabhogo
kantāraddhānamaggaṃ  paṭipajjeyya  .  so  aparena  samayena  tamhā
kantārā  nitthareyya  sotthinā  abhayena  na  cassa kiñci bhogānaṃ
vayo . tassa evamassa ahaṃ kho pubbe sadhano sabhogo kantāraddhānamaggaṃ
paṭipajjiṃ  somhi  etarahi  tamhā  kantārā  nitthiṇṇo  sotthinā
abhayena natthi ca me kiñci bhogānaṃ vayoti . so tatonidānaṃ labhetha
pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yathā iṇaṃ
yathā  rogaṃ yathā bandhanāgāraṃ yathā dāsabyaṃ yathā kantāraddhānamaggaṃ
ime pañca nīvaraṇe appahīne attani samanupassati.
   {470.5} Seyyathāpi bhikkhave yathā ānaṇaññaṃ yathā ārogyaṃ yathā
bandhanā mokkhaṃ yathā bhujissaṃ yathā khemantabhūmi 1- evameva kho bhikkhu ime pañca
@Footnote: 1 Ma. khemantabhūmiṃ.
Nīvaraṇe pahīne attani samanuppassati.
   [471]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
So  imameva  kāyaṃ vivekajena pītisukhena abhisanneti 1- parisanneti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa vivekajena
pītisukhena  apphutaṃ  hoti  .  seyyathāpi  bhikkhave dakkho nhāpako
vā  nhāpakantevāsī  vā  kaṃsathāle  nhānīyacuṇṇāni  ākīritvā
udakena  paripphosakaṃ  paripphosakaṃ  sanneyya  sāyaṃ  nhānīyapiṇḍi
sinehānuggatā sinehaparetā 2- santarabāhirā phuṭṭhā sinehena na ca
paggharaṇī  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  imameva kāyaṃ vivekajena
pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci
sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphutaṃ hoti.
   [472]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  so  imameva kāyaṃ
samādhijena  pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati
nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  samādhijena  pītisukhena  apphutaṃ
hoti  .  seyyathāpi  bhikkhave  udakarahado  gambhīro  ubbhidodako
@Footnote: 1 Yu. abhisandeti parisandetīti dissanti 2 Ma. snehānuggatā snehaparetā.
Tassa  nevassa  puratthimāya  disāya  udakassa  āyamukhaṃ na pacchimāya
disāya  udakassa  āyamukhaṃ  na  uttarāya  disāya  udakassa āyamukhaṃ
na  dakkhiṇāya  disāya  udakassa  āyamukhaṃ devo pana kālena kālaṃ
sammādhāraṃ  anupaveccheyya  atha  kho  tamhā  ca udakarahadā sītā
vāridhārā ubbhijjitvā tameva udakarahadaṃ sītena vārinā abhisanneyya 1-
parisanneyya  paripūreyya  paripphareyya  nāssa  kiñci  sabbāvato
udakarahadassa  sītena  vārinā  apphutaṃ  assa evameva kho bhikkhave
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  samādhijena  pītisukhena  abhisanneti parisanneti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa samādhijena
pītisukhena apphutaṃ hoti.
   [473] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  so  imameva  kāyaṃ  nippītikena  sukhena
abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci sabbāvato
kāyassa  nippītikena  sukhena  apphutaṃ  hoti  . seyyathāpi bhikkhave
uppaliniyaṃ  vā  paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ vā appekaccāni uppalāni
vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni
udakānuggatāni  antonimuggapositāni  yāva  ca  aggā  yāva  ca
@Footnote: 1 Yu. abhisandeyya parisandeyyāti dissanti.
Mūlā  sītena  vārinā  abhisannāni  parisannāni paripūrāni paripphutāni
nāssa  kiñci  sabbāvataṃ  uppalānaṃ  vā  padumānaṃ  vā puṇḍarīkānaṃ
vā  sītena  vārinā  apphutaṃ  assa  evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kāyaṃ  nippītikena  sukhena  abhisanneti parisanneti paripūreti
parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  nippītikena  sukhena
apphutaṃ hoti.
   [474] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  aṭṭhaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  so
imameva  kāyaṃ  parisuddhena  cetasā  pariyodātena pharitvā nisinno
hoti  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena  cetasā
pariyodātena  apphutaṃ hoti . seyyathāpi bhikkhave puriso odātena
vatthena  sīsaṃ  pārupitvā  nisinno  assa  nāssa kiñci sabbāvato
kāyassa  odātena  vatthena  apphutaṃ  assa evameva kho bhikkhave
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  parisuddhena  cetasā  pariyodātena  pharitvā
nisinno  hoti  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena
cetasā pariyodātena apphutaṃ hoti.
   [475]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
Pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati .
Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  sakamhā  gāmā aññaṃ gāmaṃ gaccheyya
tamhāpi  gāmā  aññaṃ  gāmaṃ  gaccheyya  tamhāpi  gāmā sakaṃyeva
gāmaṃ  paccāgaccheyya  tassa  evamassa  ahaṃ  kho  sakamhā gāmā
amuṃ  gāmaṃ  agañchiṃ  tatra  evaṃ aṭṭhāsiṃ evaṃ nisīdiṃ evaṃ abhāsiṃ
evaṃ  tuṇhī  ahosiṃ  tamhāpi  gāmā  amuṃ  gāmaṃ  agañchiṃ tatrapi
evaṃ  aṭṭhāsiṃ  evaṃ  nisīdiṃ  evaṃ  abhāsiṃ  evaṃ  tuṇhī  ahosiṃ
somhi  tamhā  gāmā  sakaṃyeva  gāmaṃ  paccāgatoti evameva kho
bhikkhave  bhikkhu  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi
jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati.
   [476] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  .pe.
Yathākammūpage  satte pajānāti . seyyathāpi bhikkhave dve agārā
sadvārā  tattha  cakkhumā  puriso  majjhe  ṭhito passeyya manusse
gehaṃ   pavisantepi  nikkhamantepi  anucaṅkamantepi  anusañcarantepi
Anuvicarantepi evameva kho bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  .pe.  yathākammūpage
satte pajānāti.
   [477] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti
yathābhūtaṃ   pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {477.1} Tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ
vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati
vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  seyyathāpi  bhikkhave
pabbatasaṅkhepe   udakarahado   accho   vippasanno   anāvilo
tattha  cakkhumā  puriso  tīre  ṭhito  passeyya sippikasambukampi 1-
sakkharakaṭhalampi   macchagumbampi   tiṭṭhantaṃpi   carantaṃpi  .  tassa
evamassa  ayaṃ  kho  udakarahado  accho  vippasanno  anāvilo
tatrīme    sippikasambukāpi    sakkharakaṭhalāpi    macchagumbāpi
@Footnote: 1 Ma. sippisambukampi.
Tiṭṭhantipi  carantipīti  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ pajānāti .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [478]  Ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo
itipi  nhātako  itipi  vedagū  itipi sottiyo itipi ariyo itipi
arahā  itipi  .  kathañca bhikkhave bhikkhu samaṇo hoti . samitāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
samaṇo hoti.
   {478.1}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  brāhmaṇo  hoti .
Bāhitāssa  honti pāpakā akusalā dhammā saṅkilesikā ponobbhavikā
sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ  kho  bhikkhave
bhikkhu brāhmaṇo hoti.
   {478.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu nhātako hoti . nhātāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā evaṃ kho bhikkhave bhikkhu nhātako
hoti.
   {478.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu vedagū hoti. Viditāssa honti
pāpakā akusalā dhammā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā
āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vedagū hoti.
   {478.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti . nissutāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
sottiyo hoti.
   {478.5}    Kathañca    bhikkhave    bhikkhu   ariyo
Hoti  .  ārakāssa  honti  pāpakā akusalā dhammā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu ariyo hoti.
   {478.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu arahā 1- hoti. Ārakāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā evaṃ kho bhikkhave bhikkhu arahā 2-
hotīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāassapurasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1-2 Ma. arahaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 496-511. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=10045              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=10045              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=459&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=459              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=5612              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=5612              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่