ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Cetokhīlasuttaṃ
   [226]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [227]  Bhagavā  etadavoca yassakassaci bhikkhave bhikkhuno pañca
cetokhīlā  appahīnā  pañca  cetaso  vinibandhā  asamucchinnā  so
vatimasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjissatīti  netaṃ
ṭhānaṃ vijjati.
   [228]  Katamassa  pañca  cetokhīlā appahīnā honti . idha
bhikkhave  bhikkhu  satthari kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati .
Yo  so  bhikkhave  bhikkhu  satthari  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati
na  sampasīdati  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya . yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  paṭhamo  cetokhīlo  appahīno
hoti.
   {228.1}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhamme kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  .pe.  saṅghe  kaṅkhati  vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  .pe.  sikkhāya  kaṅkhati  vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu sikkhāya
kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati  tassa  cittaṃ  na
Namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya . yassa cittaṃ
na  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya padhānāya evamassāyaṃ
catuttho cetokhīlo appahīno hoti.
   {228.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīsu kupito hoti
anattamano āhatacitto khīlajāto . yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīsu
kupito  hoti anattamano āhatacitto khīlajāto tassa cittaṃ na namati
ātappāya  anuyogāya sātaccāya padhānāya . yassa cittaṃ na namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  pañcamo
cetokhīlo appahīno hoti. Imassa pañca cetokhīlā appahīnā honti.
   [229] Katamassa pañca cetaso vinibandhā asamucchinnā honti.
Idha bhikkhave bhikkhu kāme avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipāso  avigatapariḷāho  avigatataṇho  .  yo  so  bhikkhave
bhikkhu kāme avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipāso
avīgatapariḷāho  avigatataṇho  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya
anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  .  yassa cittaṃ .pe. padhānāya
evamassāyaṃ paṭhamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
   {229.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kāye avītarāgo hoti .pe.
Rūpe  avītarāgo  hoti  avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso
avigatapariḷāho  avigatataṇho  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  rūpe
avītarāgo  hoti  .pe.  evamassāyaṃ  tatiyo  cetalo  vinibandho
Asamucchinno hoti.
   {229.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ
bhuñjitvā  seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyuñjanto  viharati .
Yo  so  bhikkhave bhikkhu yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ
passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyuñjanto  viharati  tassa  cittaṃ  na  namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  .  yassa  cittaṃ na
namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ
catuttho cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
   {229.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya
brahmacariyaṃ carissati 1- imināhaṃ sīlena vā vattena vā tapena vā
brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro vāti . Yo so
bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ carissati 2-
imināhaṃ sīlena vā vattena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā
bhavissāmi  devaññataro  vāti  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya
anuyogāya sātaccāya padhānāya.
   {229.4} Yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya evamassāyaṃ pañcamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
Imassa  pañca cetaso vinibandhā asamucchinnā honti . yassa kassaci
bhikkhave bhikkhuno ime pañca cetokhīlā appahīnā ime pañca cetaso
vinibandhā  asamucchinnā  honti  3-  so vatimasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. carati. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [230]  Yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno pañca cetokhīlā pahīnā
pañca  cetaso  vinibandhā  samucchinnā  so  vatimasmiṃ  dhammavinaye
vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [231]  Katamassa  pañca  cetokhīlā  pahīnā  honti . idha
bhikkhave bhikkhu satthari na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati sampasīdati .
Yo  so  bhikkhave  bhikkhu satthari na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati
sampasīdati  tassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya
padhānāya  .  yassa  cittaṃ  namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya evamassāyaṃ paṭhamo cetokhīlo pahīno hoti.
   {231.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhamme na kaṅkhati na vicikicchati
adhimuccati  sampasīdati .pe. saṅghe na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati
sampasīdati  .pe.  sikkhāya  na  kaṅkhati  na  vicikicchati  adhimuccati
sampasīdati . yo so bhikkhave bhikkhu sikkhāya na kaṅkhati na vicikicchati
adhimuccati  sampasīdati  tassa  cittaṃ namati .pe. evamassāyaṃ catuttho
cetokhīlo pahīno hoti.
   {231.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīsu na kupito hoti
na anattamano 1- na āhatacitto na khīlajāto. Yo so bhikkhave bhikkhu
sabrahmacārīsu na kupito hoti na anattamano 1- na āhatacitto 2- na
khīlajāto tassa cittaṃ namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya.
Yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya
@Footnote: 1 Yu. attamano 2 Ma. Yu. anāhatacitto akhīlajāto.
Evamassāyaṃ  pañcamo  cetokhīlo  pahīno  hoti  .  imassa pañca
cetokhīlā pahīnā honti.
   [232] Katamassa pañca cetaso vinibandhā susamucchinnā honti.
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kāme vītarāgo hoti vigatacchando vigatapemo
vigatapipāso  vigatapariḷāho  vigatataṇho  .  yo so bhikkhave bhikkhu
kāme vītarāgo hoti vigatacchando vigatapemo vigatapipāso vigatapariḷāho
vigatataṇho   tassa   cittaṃ   namati   ātappāya   anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  paṭhamo  cetaso  vinibandho
susamucchinno hoti.
   {232.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kāye vītarāgo hoti .pe.
Rūpe  vītarāgo hoti .pe. puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu na yāvadatthaṃ
udarāvadehakaṃ  bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ ananuyuñjanto 1-
viharati . yo so bhikkhave bhikkhu na yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā
seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ  ananuyuñjanto  2- viharati tassa cittaṃ
namati  ātappāya  anuyogāya sātaccāya padhānāya yassa cittaṃ namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  catuttho
cetaso vinibandho susamucchinno hoti.
   {232.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu na aññataraṃ devanikāyaṃ
paṇidhāya  brahmacariyaṃ  carissati 3- imināhaṃ sīlena vā vattena vā
tapena   vā   brahmacariyena  vā  devo  vā  bhavissāmi
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. anuyutto. 3 Ma. Yu. carati.
Devaññataro  vāti  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  na  aññataraṃ
devanikāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ  carissati  imināhaṃ  sīlena  vā
vattena  vā  tapena  vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi
devaññataro  vāti  tassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  pañcamo  cetaso  vinibandho
susamucchinno  hoti  .  imassa pañca cetaso vinibandhā susamucchinnā
honti  .  yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhuno ime pañca cetokhīlā
pahīnā  ime  pañca  cetaso  vinibandhā  susamucchinnā  honti .
So  vatimasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjissatīti
ṭhānametaṃ vijjati.
   [233]  So chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti
viriyasamādhicittasamādhivīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ
bhāveti ussoḷhiyeva pañcamī . sa kho so bhikkhave evaṃ ussoḷhi
paṇṇarasaṅgasamannāgato   bhikkhu   bhabbo   abhinibbhidāya   bhabbo
sambodhāya  bhabbo  anuttarassa yogakkhemassa adhigamāya . seyyathāpi
bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni  aṭṭha  vā  dasa  vā  dvādasa vā
tānassu  kukkuṭiyā  sammā  adhisayitāni  sammā  pariseditāni sammā
paribhāvitāni . kiñcāpi tassā kukkuṭiyā na evaṃ icchā uppajjeyya
aho  vatime  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena  vā
Aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā  abhinibbhijjeyyunti  atha  kho
bhabbā  va  te  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā
aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā  abhinibbhijjituṃ  evameva  kho
bhikkhave   evaṃ   ussoḷhipaṇṇarasaṅgasamannāgato   bhikkhu  bhabbo
abhinibbhidāya  bhabbo  sambodhāya  bhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa
adhigamāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cetokhīlasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 205-211. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=4175              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=4175              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=226&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=226              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=10006              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=10006              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]