ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Madhupiṇḍikasuttaṃ
   [243]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ  nigrodhārāme  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  kapilavatthuṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
Kapilavatthusmiṃ   piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
yena  mahāvanaṃ  tenupasaṅkami  divāvihārāya  mahāvanaṃ ajjhogāhetvā
veluvalaṭṭhikāya  mūle  divāvihāraṃ  nisīdi  . daṇḍapāṇipi kho sakko
jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno yena mahāvanaṃ tenupasaṅkami
mahāvanaṃ ajjhogāhetvā yena veluvalaṭṭhikā yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā daṇḍamolubbha ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   {243.1} Ekamantaṃ ṭhito kho daṇḍapāṇi sakko bhagavantaṃ etadavoca
kiṃvādī samaṇo kimakkhāyīti. Yathāvādī kho āvuso sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  na  kenaci
loke  viggayha  tiṭṭhati  yathā  ca  pana kāmehi visaṃyuttaṃ viharantaṃ
taṃ  brāhmaṇaṃ  akathaṃkathiṃ  chinnakukkuccaṃ  bhavābhave  vītataṇhaṃ  saññā
nānusentīti evaṃvādī kho ahaṃ āvuso evamakkhāyīti . evaṃ vutte
daṇḍapāṇi  sakko  sīsaṃ  okampetvā  jivhaṃ  nillāḷetvā tivisākhaṃ
Nalāṭikaṃ nalāṭe vuṭṭhāpetvā daṇḍamolubbha pakkāmi.
   [244]  Atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
yena  nigrodhārāmo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte āsane
nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi idhāhaṃ bhikkhave
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  kapilavatthuṃ  piṇḍāya
pāvisiṃ  kapilavatthusmiṃ  piṇḍāya  caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yena    mahāvanaṃ   tenupasaṅkamiṃ   divāvihārāya   mahāvanaṃ
ajjhogāhetvā veluvalaṭṭhikāya mūle divāvihāraṃ nisīdiṃ.
   {244.1}  Daṇḍapāṇipi  kho  bhikkhave  sakko  jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  yena  mahāvanaṃ  tenupasaṅkami  mahāvanaṃ
ajjhogāhetvā yena veluvalaṭṭhikā yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
mama saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā daṇḍamolubbha
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho  bhikkhave  daṇḍapāṇi
sakko  maṃ  etadavoca  kiṃvādī  samaṇo  kimakkhāyīti  evaṃ  vutte
ahaṃ  bhikkhave  daṇḍapāṇiṃ  sakkaṃ  etadavocaṃ  yathāvādī kho āvuso
sadevake  loke  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  na  kenaci  loke  viggayha tiṭṭhati  yathā ca pana
kāmehi  visaṃyuttaṃ  viharantaṃ  taṃ  brāhmaṇaṃ  akathaṃkathiṃ  chinnakukkuccaṃ
bhavābhave  vītataṇhaṃ  saññā  nānusentīti  1-  evaṃvādī  kho ahaṃ
āvuso  evamakkhāyīti  .  evaṃ  vutte bhikkhave daṇḍapāṇi sakko
@Footnote: 1 Ma. Yu. nānusenti.
Sīsaṃ  okampetvā  jivhaṃ  nillāḷetvā  tivisākhaṃ  nalāṭikaṃ nalāṭe
vuṭṭhāpetvā daṇḍamolubbha pakkāmīti.
   [245]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
kiṃvādī  pana  bhante  bhagavā  sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  na  kenaci  loke
viggayha  tiṭṭhati  kathaṃ 1- pana bhante kāmehi visaṃyuttaṃ viharantaṃ taṃ
brāhmaṇaṃ   akathaṃkathiṃ  chinnakukkuccaṃ  bhavābhave  vītataṇhaṃ  saññā
nānusentīti   .  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā
samudācaranti   ettha   ce   natthi  abhinanditabbaṃ  abhivaditabbaṃ
ajjhositabbaṃ  esevanto  rāganusayānaṃ  esevanto  paṭighānusayānaṃ
esevanto  diṭṭhānusayānaṃ  esevanto  vicikicchānusayānaṃ esevanto
mānānusayānaṃ  esevanto bhavarāgānusayānaṃ esevanto avijjānusayānaṃ
esevanto daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuvapesuñña-
musāvādānaṃ  2-  etthete  pāpakā  akusalā dhammā aparisesā
nirujjhantīti  .  idamavoca  bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ pāvisi.
   [246] Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho  yatonidānaṃ bhikkhu
purisaṃ   papañcasaññāsaṅkhā   samudācaranti   ettha  ce  natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kathaṇca pana. 2 Po. Ma. tuvaṃtuvaṃ. Yu. tuvantuva.
Abhinanditabbaṃ  abhivaditabbaṃ  ajjhositabbaṃ  esevanto  rāgānusayānaṃ
esevanto  paṭighānusayānaṃ  esevanto  vicikicchānusayānaṃ esevanto
mānānusayānaṃ  esevanto bhavarāgānusayānaṃ esevanto avijjānusayānaṃ
esevanto daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuva-
pesuññamusāvādānaṃ  etthete  pāpakā  akusalā dhammā aparisesā
nirujjhantīti  ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {246.1} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena
atthaṃ   vibhajituṃ   yannūna   mayaṃ   yenāyasmā   mahākaccāno
tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāmāti  .  atha kho te bhikkhū yenāyasmā mahākaccāno
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākaccānena  saddhiṃ
sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu.
   {246.2} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū āyasmantaṃ mahākaccānaṃ
etadavocuṃ idaṃ kho no āvuso kaccāna bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti
Ettha  ca  natthi  abhinanditabbaṃ  .pe. etthete pāpakā akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhantīti  tesaṃ no āvuso kaccāna amhākaṃ
acirapakkantassa  bhagavato  etadahosi  idaṃ  kho no āvuso bhagavā
saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho yatonidānaṃ bhikkhu purisaṃ papañcasaññāsaṅkhā
samudācaranti ettha ce natthi abhinanditabbaṃ .pe. etthete pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā nirujjhantīti ko nu kho imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena  atthaṃ  vibhajeyyāti  tesaṃ no āvuso kaccāna amhākaṃ
etadahosi  ayaṃ  kho  āvuso  āyasmā mahākaccāno satthu ceva
saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā
mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ yannūna mayaṃ
yenāyasmā   mahākaccāno   tenupasaṅkameyyāma   upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  vibhajatāyasmā
mahākaccānoti.
   [247]  Seyyathāpi  āvuso  puriso  sāratthiko  sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
mūlaṃ  atikkamma  khandhaṃ  sākhāpalāse  sāraṃ  pariyesitabbaṃ  maññeyya
evaṃ  sampadamidaṃ  āyasmantānaṃ  satthari  sammukhībhūte  taṃ  bhagavantaṃ
Atisitvā  amhe  etamatthaṃ  paṭipucchitabbaṃ  maññatha  so  hāvuso
bhagavā  jānaṃ  jānāti  passaṃ  passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto
brahmabhūto  vattā  pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā
dhammasāmi  tathāgato  so  ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ
bhagavantaṃyeva  etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha yathā no bhagavā byākareyya
tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {247.1}  Addhāvuso  kaccāna  bhagavā  jānaṃ  jānāti
passaṃ  passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā
pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmi  tathāgato
so  ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ  bhagavantaṃyeva  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāma  yathā  no bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma
apicāyasmā  mahākaccāno  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  vibhajatāyasmā  mahākaccāno
agarukaritvāti 1- .
   [248]  Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa paccassosuṃ .
Āyasmā  mahākaccāno  etadavoca  yaṃ  kho  no āvuso bhagavā
saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ   paviṭṭho  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā
@Footnote: 1 Ma. agaruṃ katvāti.
Samudācaranti ettha ce natthi abhinanditabbaṃ .pe. etthete pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhantīti  imassa  kho ahaṃ āvuso
bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa
evaṃ  vitthārena  atthaṃ  ājānāmi  cakkhuñcāvuso paṭicca rūpe ca
uppajjati   cakkhuviññāṇaṃ   tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā
vedanā  yaṃ  vedeti  taṃ  sañjānāti  yaṃ sañjānāti taṃ vitakketi
yaṃ  vitakketi  taṃ  papañceti  yaṃ  papañceti  tatonidānaṃ  purisaṃ
papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti atītānāgatapaccuppannesu cakkhuviññeyyesu
rūpesu.
   {248.1}  Sotañcāvuso  paṭicca  sadde  ca  uppajjati
sotaviññāṇaṃ  .pe.  ghānañcāvuso  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati
ghānaviññāṇaṃ  ...  .  jivhañcāvuso  paṭicca  rase  ca uppajjati
jivhāviññāṇaṃ  ... . kāyañcāvuso paṭicca phoṭṭhabbe ca uppajjati
kāyaviññāṇaṃ  ...  .  manañcāvuso  paṭicca  dhamme  ca uppajjati
manoviññāṇaṃ   tiṇṇaṃ   saṅgati   phasso  phassapaccayā  vedanā
yaṃ  vedeti  taṃ  sañjānāti  yaṃ  sañjānāti  taṃ  vitakketi  yaṃ
vitakketi taṃ papañceti yaṃ papañceti tatonidānaṃ purisaṃ papañcasaññāsaṅkhā
samudācaranti     atītānāgatapaccuppannesu     manoviññeyyesu
dhammesu . so vatāvuso cakkhusmiṃ sati rūpe sati cakkhuviññāṇe sati
phassapaññattiṃ   paññāpessatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  phassapaññattiyā
sati  vedanāpaññattiṃ paññāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati vedanāpaññattiyā
Sati   saññāpaññattiṃ   paññāpessatīti   ṭhānametaṃ   vijjati
saññāpaññattiyā   sati  vitakkapaññattiṃ  paññāpessatīti  ṭhānametaṃ
vijjati   vitakkapaññattiyā   sati  papañcasaññāsaṅkhāsamudācaraṇapaññattiṃ
paññāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   {248.2} So vatāvuso sotasmiṃ sati sadde sati .... Ghānasmiṃ
sati gandhe sati ... . jivhāya sati rase sati ... . kāyasmiṃ
sati phoṭṭhabbe  sati ... . manasmiṃ sati dhamme sati manoviññāṇe
sati    phassapaññattiṃ   paññāpessatīti   ṭhānametaṃ   vijjati
phassapaññattiyā    sati    vedanāpaññattiṃ    paññāpessatīti
ṭhānametaṃ   vijjati   vedanāpaññattiyā   sati   saññāpaññattiṃ
paññāpessatīti    ṭhānametaṃ    vijjati    saññāpaññattiyā
sati   vitakkapaññattiṃ   paññāpessatīti   ṭhānametaṃ   vijjati
vitakkapaññattiyā     sati     papañcasaññāsaṅkhāsamudācaraṇapaññattiṃ
paññāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   {248.3} So vatāvuso cakkhusmiṃ asati rūpe asati cakkhuviññāṇe
   asati  phassapaññattiṃ  paññāpessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
phassapaññattiyā asati vedanāpaññattiṃ paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati
vedanāpaññattiyā  asati  saññāpaññattiṃ  paññāpessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ
vijjati saññāpaññattiyā asati vitakkapaññattiṃ paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjati   vitakkapaññattiyā  asati  papañcasaññāsaṅkhāsamudācaraṇapaññattiṃ
paññāpessatīti   netaṃ   ṭhānaṃ  vijjati  .  so  vatāvuso
Sotasmiṃ asati sadde asati .pe. ghānasmiṃ asati gandhe asati ....
Jivhāya asati rase asati .... Kāyasmiṃ asati phoṭṭhabbe asati ....
Manasmiṃ  asati  dhamme  asati  manoviññāṇe  asati  phassapaññattiṃ
paññāpessatīti   netaṃ   ṭhānaṃ  vijjati  phassapaññattiyā  asati
vedanāpaññattiṃ  paññāpessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati vedanāpaññattiyā
asati   saññāpaññattiṃ   paññāpessatīti   netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
saññāpaññattiyā    asati    vitakkapaññattiṃ    paññāpessatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  vitakkapaññattiyā  asati  papañcasaññāsaṅkhā-
samudācaraṇapaññattiṃ paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {248.4}  Yaṃ  kho  no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti ettha ce
natthi abhinanditabbaṃ .pe. etthete pāpakā akusalā dhammā aparisesā
nirujjhantīti  imassa  kho ahaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ
ājānāmi  . ākaṅkhamānā ca pana tumhe āyasmanto bhagavantaṃyeva
upasaṅkamitvā  etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha yathā no bhagavā byākaroti
tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   [249]  Atha kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
Upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu  . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ 1- kho no bhante
bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañca
saññāsaṅkhā  samudācaranti  ettha  ce  natthi  abhinanditabbaṃ  .pe.
Etthete pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhantīti.
   {249.1} Tesaṃ no bhante amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho yatonidānaṃ bhikkhu purisaṃ
papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti  ettha  ce  natthi  abhinanditabbaṃ
abhivaditabbaṃ  ajjhositabbaṃ  esevanto  rāgānusayānaṃ  esevanto
paṭighānusayānaṃ  esevanto  diṭṭhānusayānaṃ esevanto vicikicchānusayānaṃ
esevanto  mānānusayānaṃ  esevanto  bhavarāgānusayānaṃ esevanto
avijjānusayānaṃ  esevanto  daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuva-
pesuññamusāvādānaṃ    etthete    pāpakā    akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhantīti  ko  nu  kho  imassa  bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {249.2}  Tesaṃ  no  bhante  amhākaṃ  etadahosi  ayaṃ
kho   āyasmā   mahākaccāno   satthu   ceva   saṃvaṇṇito
sambhāvito   ca   viññūnaṃ   sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā
@Footnote: 1 Yu. idaṃ kho noti.
Mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna
mayaṃ  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  .  atha kho
mayaṃ  bhante  yenāyasmā  mahākaccāno tenupasaṅkamimha upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipucchimha . tesaṃ no bhante
āyasmatā  mahākaccānena  imehi  ākārehi imehi padehi imehi
byañjanehi  attho  vibhattoti  .  paṇḍito  bhikkhave  mahākaccāno
mahāpañño  bhikkhave  mahākaccāno  mañcepi  tumhe  bhikkhave
etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha ahampi taṃ evamevaṃ 1- byākareyyaṃ yathā
taṃ  mahākaccānena  byākataṃ  eso  ceva etassa attho evañca
naṃ dhārethāti.
   [250]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
seyyathāpi  bhante puriso jighacchādubbalyapareto madhupiṇḍikaṃ adhigaccheyya
so  yato  yato  sāyeyya  labhetheva  sāduṃ  rasaṃ  asecanakaṃ
evameva  kho bhante cetaso bhikkhu dabbajātiko yato yato imassa
dhammapariyāyassa  paññāya  atthaṃ  upaparikkheyya labhetha ceva attamanataṃ
labhetha  ca  cetaso  pasādaṃ ko nāmāyaṃ bhante dhammapariyāyoti .
Tasmātiha  tvaṃ  ānanda  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  madhupiṇḍikapariyāyotveva
naṃ dhārehīti.
@Footnote: 1 Po. evameva.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Madhupiṇḍikasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 220-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=4469              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=4469              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=243&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=243              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=10149              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=10149              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่