ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Dhananjanisuttam 1-
   [672] Evamme sutam ekam samayam bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  .  tena  kho  pana  samayena ayasma sariputto
dakkhinagirismim   carikancarati   mahata  bhikkhusanghena  saddhim  .
Atha  kho  annataro  bhikkhu rajagahe vassam vuttho yena dakkhinagiri
yenayasma  sariputto  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata
sariputtena  saddhim  sammodi  sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva
ekamantam nisidi.
   [673]  Ekamantam  nisinnam kho tam bhikkhum ayasma sariputto
etadavoca  kaccavuso  bhagava arogo ca balava cati . arogo
cavuso  bhagava balava cati . kacci panavuso bhikkhusangho arogo
ca  balava  cati  . bhikkhusanghopi kho avuso arogo ca balava
cati  .  ettha  avuso  tandulapaladvarayam  dhananjani  nama
brahmano  atthi  kaccavuso  dhananjani  2-  brahmano  arogo
ca  balava  cati  .  dhananjanipi kho avuso brahmano arogo
ca  balava  cati  .  kacci  panavuso  dhananjani  brahmano
appamattoti  .  kuto  no  avuso  dhananjanissa  brahmanassa
appamado  dhananjani  avuso  brahmano  rajanam  nissaya
brahmanagahapatike  vilumpati  brahmanagahapatike  nissaya  rajanam
@Footnote: 1 Yu. dhananjanisuttam. 2 Yu. dhananjani nama.
Vilumpati yapissa bhariya saddha saddha kula anita sapi 1- kalakata
annassa  bhariya  asaddha  asaddha  kula anitati . dussutam 2-
vatavuso assumha [3]- ye mayam dhananjanim brahmanam pamattam assumha
appevanama  4-  mayam kadaci karahaci dhananjanina brahmanena saddhim
samagaccheyyama  appevanama  siya  kocideva  kathasallapoti .
Atha  kho  ayasma  sariputto  dakkhinagirismim yathabhirantam viharitva
yena  rajagaham  tena  carikam  pakkami  anupubbena carikancaramano
yena rajagaham tadavasari.
   [674] Tatra sudam ayasma sariputto rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  .  atha  kho  ayasma  sariputto  pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  rajagaham  [5]- pavisi . tena kho
pana  samayena  dhananjani  brahmano  bahinagare  gavo  gotthe
duhapeti  6-  . atha kho ayasma sariputto rajagahe pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  dhananjani brahmano
tenupasankami  .  addasa  kho  dhananjani  brahmano  ayasmantam
sariputtam  duratova  agacchantam  disvana  yenayasma  sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  sariputtam  etadavoca  ito
bho  sariputta  payo  piyatam tava bhattassa kalo bhavissatiti . alam
brahmana  katam  me  ajja  bhattakiccam  amukasmim  me  rukkhamule
divaviharo  bhavissati  tatra  agaccheyyasiti  .  evam bhoti kho
@Footnote: 1 Yu. sapissa. 2 Yu. ettha amenditam katam. 3 Yu. dussatam.
@4 Yu. appeva ca nama. 5 Yu. etthantare pindayati dissati.
@6 Yu. dohapeti.
Dhananjani  1- brahmano ayasmato sariputtassa paccassosi . atha
kho  dhananjani 2- brahmano pacchabhattam bhuttapataraso yenayasma
sariputto  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi.
   [675]  Ekamantam  nisinnam  kho dhananjanim brahmanam ayasma
sariputto  etadavoca  kaccisi  dhananjani appamattoti . kuto bho
sariputta  amhakam  appamado  yesanno  matapitaro  posetabba
puttadaro  posetabbo  dasakammakaraporisam  posetabbam  mittamaccanam
mittamaccakaraniyam   katabbam   natisalohitanam   natisalohitakaraniyam
katabbam  atithinam  atithikaraniyam  katabbam  pubbapetanam  pubbapetakaraniyam
katabbam  devatanam  devatakaraniyam  katabbam  ranno  rajakaraniyam
katabbam ayampi kayo pinetabbo bruhetabboti.
   [676]  Tam  kim  mannasi dhananjani idhekacco matapitunam 3-
hetu  adhammacari  visamacari  assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala  upakaddheyyum  labheyya  nu  kho  so  aham
kho  matapitunam  4-  hetu  adhammacari  visamacari ahosim ma mam
nirayam  nirayapalati  matapitaro  va  panassa  labheyyum eso kho
amhakam  hetu  adhammacari  visamacari  ahosi  ma  nam  nirayam
nirayapalati  .  no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva
@Footnote: 1-2 Yu. dhananjani. 3-4 Yu. matapitunnam.
Niraye nirayapala pakkhipeyyum.
   [677]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  idhekacco  puttadarassa
hetu  adhammacari  visamacari  assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala  upakaddheyyum  labheyya  nu  kho  so  aham kho
puttadarassa  hetu  adhammacari  visamacari  ahosim  ma  mam  nirayam
nirayapalati  puttadaro  va  panassa  labheyya eso kho amhakam
hetu  adhammacari  visamacari  ahosi  ma nam nirayam nirayapalati .
No hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala
pakkhipeyyum.
   [678] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco dasakammakaraporisassa
hetu  adhammacari  visamacari  assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho dasakammakara-
porisassa hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati
dasakammakaraporisam  va  panassa  labheyya  eso kho amhakam hetu
adhammacari  visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam
bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.
   [679]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  idhekacco mittamaccanam
hetu  adhammacari  visamacari  assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala  upakaddheyyum  labheyya  nu  kho  so  aham kho
Mittamaccanam  hetu  adhammacari  visamacari  ahosim  ma  mam nirayam
nirayapalati  mittamacca  va  panassa labheyyum eso kho amhakam
hetu  adhammacari  visamacari  ahosi  ma nam nirayam nirayapalati .
No hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala
pakkhipeyyum.
   [680]  Tam  kim  mannasi dhananjani idhekacco natisalohitanam
hetu  adhammacari  visamacari  assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala  upakaddheyyum  labheyya  nu  kho  so  aham kho
natisalohitanam  hetu  adhammacari  visamacari  ahosim  ma  mam
nirayam  nirayapalati  natisalohita  va  panassa  labheyyum  eso
kho  amhakam  hetu  adhammacari  visamacari  ahosi  ma nam nirayam
nirayapalati  .  no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva
niraye nirayapala pakkhipeyyum.
   [681]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  idhekacco atithinam hetu
adhammacari   visamacari   assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho atithinam
hetu  adhammacari  visamacari  ahosim  ma  mam  nirayam  nirayapalati
atithino  va  panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari
visamacari  ahosi  ma  nam  nirayam  nirayapalati  . no hidam bho
sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.
   [682]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  idhekacco  pubbapetanam
hetu  adhammacari  visamacari  assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala  upakaddheyyum  labheyya  nu  kho  so  aham kho
pubbapetanam  hetu  adhammacari  visamacari  ahosim  ma  mam  nirayam
nirayapalati  pubbapeta  va  panassa  labheyyum eso kho amhakam
hetu  adhammacari  visamacari  ahosi  ma nam nirayam nirayapalati .
No hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala
pakkhipeyyum.
   [683]  Tam  kim  mannasi dhananjani idhekacco devatanam hetu
adhammacari   visamacari   assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala  upakaddheyyum  labheyya  nu  kho  so  aham kho
devatanam hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati
devata  va  panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari
visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta
atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.
   [684]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  idhekacco ranno hetu
adhammacari   visamacari   assa  tamenam  adhammacariyavisamacariyahetu
nirayam  nirayapala  upaddheyyum labheyya nu kho so aham kho ranno
hetu  adhammacari  visamacari  ahosim  ma  mam  nirayam  nirayapalati
Raja  va  panassa  labheyya eso kho amhakam hetu adhammacari
visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta
atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.
   [685] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco kayassa pinanahetu
bruhanahetu  adhammacari  visamacari  assa  tamenam  adhammacariyavisama-
cariyahetu  nirayam  nirayapala  upakaddheyyum  labheyya  nu kho so
aham  kho  kayassa  pinanahetu  bruhanahetu  adhammacari  visamacari
ahosim  ma  mam  nirayam  nirayapalati  pare  va  panassa labheyyum
eso  kho  kayassa  pinanahetu  bruhanahetu adhammacari visamacari
ahosi  ma  nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha
kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.
   [686]  Tam  kim  mannasi dhananjani yo va matapitunam hetu
adhammacari  visamacari  assa  yo  va  matapitunam hetu dhammacari
samacari  assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta matapitunam
hetu  adhammacari  visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho
sariputta  matapitunam  hetu  dhammacari  samacari  assa  tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta  dhammacariyasamacariya
seyyoti  .  atthi  kho  dhananjani  anne  sahetuka  dhammika
kammanta  yehi  sakka matapitaro ceva posetum na ca papakammam
katum punnanca patipadam patipajjitum.
   [687]  Tam  kim  mannesi  dhananjani  yo  va puttadarassa
hetu  adhammacari  visamacari  1- assa yo va puttadarassa hetu
dhammacari  samacari  assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta
puttadarassa  hetu  adhammacari  visamacari  assa  na  tam  seyyo
yo  ca  kho  bho  sariputta puttadarassa hetu dhammacari samacari
assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta
dhammacariyasamacariya  seyyoti  .  atthi  kho  dhananjani  anne
sahetuka  dhammika  kammanta yehi sakka puttadare ceva posetum
na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum.
   [688]  Tam kim mannasi dhananjani yo va dasakammakaraporisassa
hetu  adhammacari  visamacari  assa  yo  va  dasakammakaraporisassa
hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta
dasakammakaraporisassa  hetu  adhammacari  visamacari  assa  na  tam
seyyo  yo  ca  kho  bho  sariputta  dasakammakaraporisassa hetu
dhammacari  samacari  assa  tadevettha  seyyo adhammacariyavisamacariyahi
bho  sariputta  dhammacariyasamacariya  seyyoti . atthi kho dhananjani
anne  sahetuka  dhammika  kammanta yehi sakka dasakammakaraporisam
ceva posetum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum.
   [689]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  yo  va mittamaccanam
@Footnote: 1 Yu. visamacariti na dissati.
Hetu  adhammacari  visamacari  assa  yo  va  mittamaccanam hetu
dhammacari  samacari  assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta
mittamaccanam  hetu  adhammacari  visamacari  assa  na  tam seyyo
yo  ca  kho  bho sariputta mittamaccanam hetu dhammacari samacari
assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta
dhammacariyasamacariya  seyyoti  .  atthi  kho  dhananjani  anne
sahetuka  dhammika  kammanta  yehi  sakka  mittamaccananceva
mittamaccakaraniyam  katum  na  ca  papakammam  katum  punnanca  patipadam
patipajjitum.
   [690]  Tam  kim  mannasi  dhananjani yo va natisalohitanam
hetu  adhammacari  visamacari  assa  yo va natisalohitanam hetu
dhammacari  samacari  assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta
natisalohitanam  hetu  adhammacari  visamacari  assa na tam seyyo
yo  ca kho bho sariputta natisalohitanam hetu dhammacari samacari
assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta
dhammacariyasamacariya  seyyoti  .  atthi  kho  dhananjani  anne
sahetuka  dhammika  kammanta  yehi  sakka  natisalohitananceva
natisalohitakaraniyam  katum  na  ca  papakammam  katum  punnanca
patipadam patipajjitum.
   [691]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  yo  va atithinam hetu
Adhammacari  visamacari assa yo va atithinam hetu dhammacari samacari
assa  katamam  seyyoti  .  yo  hi  bho sariputta atithinam hetu
adhammacari  visamacari  assa  na  tam  seyyo  yo  ca kho bho
sariputta  atithinam  hetu  dhammacari  samacari  assa  tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta  dhammacariyasamacariya
seyyoti  .  atthi  kho  dhananjani  anne  sahetuka  dhammika
kammanta  yehi  sakka  atithinanceva  atithikaraniyam  katum  na  ca
papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum.
   [692]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  yo  va  pubbapetanam
hetu  adhammacari  visamacari  assa  yo  va  pubbapetanam  hetu
dhammacari  samacari  assa  katamam  seyyoti  .  yo  hi  bho
sariputta  pubbapetanam  hetu  adhammacari  visamacari  assa  na tam
seyyo  yo  ca  kho  bho sariputta pubbapetanam hetu dhammacari
samacari  assa  tadevettha  seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho
sariputta  dhammacariyasamacariya  seyyoti  .  atthi  kho  dhananjani
anne  sahetuka  dhammika  kammanta yehi sakka pubbapetananceva
pubbapetakaraniyam  katum  na  ca  papakammam  katum  punnanca  patipadam
patipajjitum.
   [693]  Tam  kim  mannasi  dhananjani yo va devatanam hetu
adhammacari  visamacari  assa  yo  va  devatanam  hetu dhammacari
Samacari  assa  katamam seyyoti . yo hi bho sariputta devatanam
hetu  adhammacari  visamacari  assa  na  tam  seyyo yo ca kho
bho  sariputta  devatanam  hetu dhammacari samacari assa tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta  dhammacariyasamacariya
seyyoti  .  atthi  kho  dhananjani  anne  sahetuka  dhammika
kammanta  yehi  sakka  devatananceva  devatakaraniyam  katum  na
ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum.
   [694]  Tam  kim  mannasi  dhananjani  yo  va ranno hetu
adhammacari  visamacari  assa  yo  va  ranno  hetu  dhammacari
samacari  assa  katamam  seyyoti  . yo hi bho sariputta ranno
hetu  adhammacari  visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho
sariputta  ranno  hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo
adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta  dhammacariyasamacariya seyyoti .
Atthi  kho  dhananjani  anne  sahetuka  dhammika  kammanta yehi
sakka  ranno  ceva  rajakaraniyam  katum  na  ca  papakammam katum
punnanca patipadam patipajjitum.
   [695]  Tam kim mannasi dhananjani yo va kayassa pinanahetu
bruhanahetu  adhammacari visamacari assa yo va kayassa pinanahetu
bruhanahetu  dhammacari  samacari  assa  katamam seyyoti . yo hi
bho  sariputta  kayassa  pinanahetu  bruhanahetu  adhammacari
Visamacari  assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta kayassa
pinanahetu  bruhanahetu  dhammacari  samacari  assa  tadevettha
seyyo  adhammacariyavisamacariyahi  bho  sariputta  dhammacariyasamacariya
seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta
yehi sakka kayassa 1- ceva pinetum bruhetum na ca papakammam katum
punnanca  patipadam  patipajjitunti  .  atha  kho  dhananjani brahmano
ayasmato   sariputtassa   bhasitam   abhinanditva   anumoditva
utthayasana pakkami.
   [696]  Atha  kho  dhananjani  brahmano  aparena  samayena
abadhiko  hoti  2- dukkhito balhagilano . atha kho dhananjani
brahmano  annataram  purisam  amantesi  ehi  tvam  ambho  purisa
yena  bhagava  tenupasankama  upasankamitva  mama  vacanena  bhagavato
pade  sirasa  vandahi  dhananjani  bhante  brahmano  abadhiko
dukkhito  balhagilano  so  bhagavato  pade sirasa vandatiti yena
cayasma  sariputto  tenupasankama  upasankamitva  mama  vacanena
ayasmato  sariputtassa  pade  sirasa  vandahi  dhananjani bhante
brahmano  abadhiko  dukkhito  balhagilano  so  ayasmato
sariputtassa  pade  sirasa  vandatiti  evanca  vadehi  sadhu kira
bhante  ayasma  sariputto  yena  dhananjanissa  brahmanassa
nivesanam tenupasankamatu anukampam upadayati.
@Footnote: 1 Yu. kayam. 2 Yu. ahosi.
   [697] Evam bhanteti kho so puriso dhananjanissa brahmanassa [1]-
patissutva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho so puriso
bhagavantam  etadavoca  dhananjani  bhante  brahmano  abadhiko
dukkhito balhagilano so bhagavato pade sirasa vandatiti yenayasma 2-
sariputto   tenupasankami   upasankamitva  ayasmantam  sariputtam
abhivadetva  ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho so puriso
ayasmantam  sariputtam  etadavoca  dhananjani  bhante  brahmano
abadhiko  dukkhito  balhagilano  so  ayasmato  sariputtassa
pade  sirasa  vandati  evanca vadeti sadhu kira bhante ayasma
sariputto  yena  dhananjanissa  brahmanassa  nivesanam  tenupasankamatu
anukampam  upadayati  .  adhivasesi  kho  ayasma  sariputto
tunhibhavena.
   [698] Atha kho ayasma sariputto nivasetva pattacivaramadaya
yena   dhananjanissa   brahmanassa   nivesanam   tenupasankami
upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  nisajja kho ayasma
sariputto  dhananjanim  brahmanam  etadavoca  kacci  te  dhananjani
khamaniyam  kacci  yapaniyam  kacci  dukkha  vedana  patikkamanti  no
abhikkamanti patikkamosanam pannayati no abhikkamoti.
   [699]  Na  me  bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha
@Footnote: 1 Yu. etthantare vacananti dissati 2 Yu. yena cayasma.
Me  dukkha  vedana  abhikkamanti  no  patikkamanti  abhikkamosanam
pannayati  no  patikkamo  seyyathapi  bho sariputta balava puriso
tinhena  sikharena  muddhanam  abhimattheyya  evameva  kho  me bho
sariputta adhimatta vata muddhanam ohananti 1-
   {699.1} na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha me
dukkha  vedana  abhikkamanti  no patikkamanti abhikkamosanam pannayati
no  patikkamo  seyyathapi  bho  sariputta  balava puriso dalhena
varattakkhandhena 2- sise sisavedhanam dadeyya 3- evameva kho me bho
sariputta adhimatta sise sisavedana na me bho sariputta khamaniyam na
yapaniyam  balha  me  dukkha  vedana abhikkamanti no patikkamanti
abhikkamosanam  pannayati  no  patikkamo  seyyathapi  bho sariputta
dakkho  goghatako  va goghatakantevasi va tinhena govikantanena
kucchim parikanteyya evameva kho me bho sariputta adhimatta vata kucchim
parikantanti
   {699.2} na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha me
dukkha  vedana  abhikkamanti  no patikkamanti abhikkamosanam pannayati
no patikkamo seyyathapi bho sariputta dve balavanto purisa dubbalataram
purisam   nanabahasu   gahetva   angarakasuya  santapeyyum
samparitapeyyum  evameva  kho me bho sariputta adhimatto kayasmim
daho na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha me dukkha
vedana    abhikkamanti   no   patikkamanti   abhikkamosanam
@Footnote: 1 Yu. uhananti. 2 Yu. varattabandhena. 3 Yu. bandheyya.
Pannayati no patikkamoti.
   [700]  Tam  kim  mannasi dhananjani katamam seyyo nirayo va
tiracchanayoni vati . niraya bho sariputta tiracchanayoni seyyoti.
Tam  kim  mannasi  dhananjani  katamam  seyyo  tiracchanayoni  va
pittivisayo  vati  . tiracchanayoniya bho sariputta pittivisayo 1-
seyyoti  .  tam  kim  mannasi  dhananjani katamam seyyo pittivisayo
va manussa vati . pittivisaya bho sariputta manussa seyyoti.
Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo manussa va catummaharajika
deva  vati  .  manussehi  bho  sariputta  catummaharajika
deva seyyoti.
   {700.1} Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo catummaharajika 2-
deva va tavatimsa deva vati . catummaharajikehi bho sariputta
devehi tavatimsa deva seyyoti . tam kim mannasi dhananjani katamam
seyyo tavatimsa deva va yama deva vati . tavatimsehi bho
sariputta devehi yama deva seyyoti . tam kim mannasi dhananjani
katamam seyyo yama deva va tusita deva vati . Yamehi bho
sariputta devehi tusita deva seyyoti . tam kim mannasi dhananjani
katamam seyyo tusita deva va nimmanarati deva vati . Tusitehi
bho sariputta devehi nimmanarati deva seyyoti . tam kim mannasi
dhananjani katamam seyyo nimmanarati deva va paranimmitavasavatti deva
@Footnote: 1 Yu. pettivisayo 2 Yu. catummaharajika va deva tavatimsa va devati.
Vati  . nimmanaratihi bho sariputta devehi paranimmitavasavatti deva
seyyoti.
   {700.2} Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo paranimmitavasavatti
deva  va  brahmaloko  vati  .  brahmalokoti bhavam sariputto
aha  brahmalokoti bhavam sariputto ahati . atha kho ayasmato
sariputtassa  etadahosi  ime  kho  brahmana  brahmalokadhimutta
yannunaham   dhananjanissa   brahmanassa   brahmanam   sahabyataya
maggam  deseyyanti  .  brahmanam  1-  dhananjani sahabyataya maggam
desessami tam sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti
kho dhananjani brahmano ayasmato sariputtassa paccassosi.
   [701]  Ayasma  sariputto etadavoca katamo ca dhananjani
brahmanam  sahabyataya  maggo  idha  dhananjani bhikkhu mettasahagatena
cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham
iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbatthataya  2-  sabbavantam lokam
mettasahagatena   cetasa   vipulena   mahaggatena  appamanena
averena  abyapajjhena  pharitva  viharati  ayampi  kho  dhananjani
brahmanam sahabyataya
   {701.1}  maggo  puna  caparam dhananjani bhikkhu karunasahagatena
cetasa  ...  muditasahagatena  cetasa  ...  upekkhasahagatena
cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha
catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbatthataya  sabbavantam
@Footnote: 1 Yu. brahmanam te. 2 katthaci sabbattatayatipi dissati.
Lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena
averena  abyapajjhena pharitva viharati ayam kho dhananjani brahmanam
sahabyataya  maggoti  . tenahi bho sariputta mama vacanena bhagavato
pade  sirasa  vandahi  dhananjani  bhante  brahmano  abadhiko
dukkhito balhagilano so bhagavato pade sirasa vandatiti.
   [702]  Atha  kho  ayasma  sariputto dhananjanim brahmanam
sati  uttarikaraniye  hine  brahmaloke  patitthapetva utthayasana
pakkami  . atha kho dhananjani brahmano acirapakkante ayasmante
sariputte  kalamakasi  brahmalokam  upapajji  .  atha  kho bhagava
bhikkhu  amantesi  eso  bhikkhave  sariputto  dhananjanim brahmanam
sati  uttarikaraniye  hine  brahmaloke  patitthapetva utthayasana
pakkantoti.
   [703] Atha kho ayasma sariputto yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  sariputto  bhagavantam  etadavoca dhananjani
bhante  brahmano  abadhiko  dukkhito  balhagilano so bhagavato
pade  sirasa  vandatiti  .  kim  pana  tvam  sariputta  dhananjanim
brahmanam  sati  uttarikaraniye  hine  brahmaloke  patitthapetva
utthayasana  pakkantoti  .  mayham  kho  bhante  evam  ahosi
ime  kho  brahmana  brahmalokadhimutta  yannunaham  dhananjanissa
Brahmanassa brahmanam sahabyataya maggam deseyyanti . kalakatova 1-
sariputta dhananjani brahmano brahmaloke 2- upapannoti 3-.
         Dhananjanisuttam nitthitam sattamam.
           ----------
@Footnote:Yu. kalakato ca . 2 Yu. brahmalokanca. 3 Yu. uppanno.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 623-640. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=12752&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=12752&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=672&items=32              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=47              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=672              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7753              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7753              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com