ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Laḍukikopamasuttaṃ 1-
   [175]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā aṅguttarāpesu
viharati  āpaṇaṃ  nāma  aṅguttarāpānaṃ  nigamo  . atha kho bhagavā
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   āpaṇaṃ  piṇḍāya
pāvisi  .  āpaṇe  piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yenaññataro  vanasaṇḍo  tenupasaṅkami  divāvihārāya  taṃ  vanasaṇḍaṃ
ajjhogahetvā  2-  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisīdi .
Āyasmāpi  kho  udāyī  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
āpaṇaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  āpaṇe  piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   yena   so   vanasaṇḍo   tenupasaṅkami
divāvihārāya   taṃ  vanasaṇḍaṃ  ajjhogahetvā  3-  aññatarasmiṃ
rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi . atha kho āyasmato udāyissa rahogatassa
paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  bahunnaṃ vata no
bhagavā dukkhadhammānaṃ apahattā 4- bahunnaṃ vata no bhagavā sukhadhammānaṃ
upahattā  bahunnaṃ  vata  no  bhagavā  akusalānaṃ  dhammānaṃ apahattā
bahunnaṃ  vata  no  bhagavā kusalānaṃ dhammānaṃ upahattāti . atha kho
āyasmā  udāyī  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [176]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  udāyī bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Ma. laṭukikopamasuttaṃ .  2-3 Po. Ma. ajjhogāhetvā. Yu. ajjhogāhitvā.
@4 Po. upahantā.
Etadavoca  idha  mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ
cetaso  parivitakko  udapādi  bahunnaṃ  vata no bhagavā dukkhadhammānaṃ
apahattā  bahunnaṃ  vata  no  bhagavā  sukhadhammānaṃ  upahattā bahunnaṃ
vata  no  bhagavā  akusalānaṃ  dhammānaṃ  apahattā  bahunnaṃ vata no
bhagavā  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upahattāti  .  mayañhi  bhante  pubbe
sāyañceva bhuñjāma pāto ca divā ca vikāle . ahu kho so 1-
bhante  samayo  yaṃ  bhagavā  bhikkhū āmantesi iṅgha tumhe bhikkhave
etaṃ  divā  vikālabhojanaṃ  pajahathāti . tassa mayhaṃ bhante ahudeva
aññathattaṃ  ahudeva  2-  domanassaṃ  yampi  no  saddhā  gahapatikā
divā  vikāle  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ denti tassapi no bhagavā
pahānamāha  tassapi  no  sugato  paṭinissaggamāhāti te mayaṃ bhante
bhagavati  pemañca  gāravañca  hiriñca  ottappañca  sampassamānā
evantaṃ  divā  vikālabhojanaṃ  pajahimhā  te mayaṃ bhante sāyañceva
bhuñjāma  pāto  ca  ahu kho so bhante samayo yaṃ bhagavā bhikkhū
āmantesi  iṅgha  tumhe bhikkhave etaṃ rattiṃ vikālabhojanaṃ pajahathāti
tassa  mayhaṃ  bhante  ahudeva  aññathattaṃ  ahudeva  domanassaṃ yampi
no  imesaṃ  dvinnaṃ  bhattānaṃ  paṇītasaṅkhātataraṃ  3-  tassapi  no
bhagavā pahānamāha tassapi no sugato paṭinissaggamāhāti.
   {176.1} Bhūtapubbaṃ bhante aññataro puriso divā sūpeyyaṃ 4-
labhitvā pajāpatiṃ 5- evamāha handa 6- imaṃ nikkhipatha sāyaṃ sabbeva
@Footnote: 1 Po. ahu so kho. aparaṃpi īdisameva .  2 Yu. ahu .  3 Ma. paṇītasaṅkhātaṃ.
@Yu. paṇītasaṅkhātataraṃ . 4 Ma. sukhapeyyaṃ .  5 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@6 Ma. Yu. handa ca imaṃ.
Samaggā  bhuñjissāmāti  yākāci  bhante  saṅkhatiyo  sabbā  tā
rattiṃ  appā  divā  te  mayaṃ  bhante  bhagavati pemañca gāravañca
hiriñca  ottappañca  sampassamānā  evantaṃ  rattiṃ  vikālabhojanaṃ
pajahimhā  .  bhūtapubbaṃ  bhante  bhikkhū  rattandhakāratimisāyaṃ  piṇḍāya
carantā  candanikampi  pavisanti oḷigallepi papatanti kaṇṭakarājimpi 1-
ārohanti  suttampi  gāviṃ  ārohanti  māṇavehipi  samāgacchanti
katakammehipi   akatakammehipi   mātugāmopi   te   asaddhammena
nimanteti  .  bhūtapubbāhaṃ  bhante  rattandhakāratimisāyaṃ  piṇḍāya
carāmi  addasā  kho  maṃ  bhante  aññatarā  itthī  vijjantarikāya
bhājanaṃ  dhovantī disvā maṃ bhītā vissaramakāsi abbhumme 2- pisāco
vata manti.
   {176.2} Evaṃ vutte ahaṃ bhante taṃ itthiṃ etadavocaṃ na 3-
bhagini  pisāco  bhikkhu  piṇḍāya ṭhitoti . bhikkhussa ātu māri 4-
bhikkhussa mātu māri varante bhikkhu tiṇhena govikantanena 5- kucchi 6-
parikanto 7- na tveva 8- yaṃ rattandhakāratimisāyaṃ kucchihetu piṇḍāya
carasīti  9-  . tassa mayhaṃ bhante tadanussarato evaṃ hoti bahunnaṃ
vata  no  bhagavā  dukkhadhammānaṃ  apahattā  bahunnaṃ vata no bhagavā
sukhadhammānaṃ  upahattā  bahunnaṃ  vata  no  bhagavā akusalānaṃ dhammānaṃ
apahattā bahunnaṃ vata no bhagavā kusalānaṃ dhammānaṃ upahattāti.
   [177] Evameva panudāyi idhekacce moghapurisā idaṃ pajahathāti
@Footnote: 1 Sī. Yu. kaṇṭakavaṭṭampi. Ma. kaṇṭakāvāṭaṃpi .  2 Ma. abbhū me.
@3 Ma. nāhaṃ .  4 Ma. mārī .  5 Yu. govikattanena .  6 Ma. koṭṭhake kucchiṃ.
@7 Yu. parikatto . 8 Ma. natveva varaṃ. Yu. na tvevayā . 9 Yu. carasā.
Mayā  vuccamānā  te  evamāhaṃsu  kiṃ  panimassa  appamattakassa
oramattakassa  adhisallikhatevāyaṃ  1- samaṇoti te tañceva nappajahanti
mayi  ca  appaccayaṃ  upaṭṭhapenti  2-  ye  ca bhikkhū sikkhākāmā
tesantaṃ  udāyi  hoti  balavaṃ  bandhanaṃ  daḷhaṃ  bandhanaṃ  thiraṃ bandhanaṃ
apūtikaṃ  bandhanaṃ  thūlo  kaḷiṅgaro  .  seyyathāpi  udāyi  laḍukikā
sakuṇikā  pūtilatāya  bandhanena  bandhā  3- tattheva vadhaṃ vā bandhaṃ
vā  maraṇaṃ  vā āgameti yo nu kho udāyi evaṃ vadeyya yena
sā  laḍukikā  sakuṇikā  pūtilatāya  bandhanena  bandhā  tattheva vadhaṃ
vā  bandhaṃ  vā  maraṇaṃ  vā  āgameti tañhi tassā abalaṃ bandhanaṃ
dubbalaṃ  bandhanaṃ  pūtikaṃ  bandhanaṃ  asārakaṃ  bandhananti  sammā 4- nu
kho so udāyi vadamāno vadeyyāti.
   {177.1} No hetaṃ bhante yena sā bhante laḍukikā sakuṇikā
pūtilatāya  bandhanena  bandhā tattheva vadhaṃ vā bandhaṃ vā maraṇaṃ vā
āgameti  tañhi  tassā  balavaṃ  bandhanaṃ  daḷhaṃ  bandhanaṃ thiraṃ bandhanaṃ
apūtikaṃ  bandhanaṃ  thūlo  kaḷiṅgaroti  evameva kho udāyi idhekacce
moghapurisā  idaṃ  pajahathāti  mayā  vuccamānā  te  evamāhaṃsu
kiṃ  panimassa  appamattakassa  oramattakassa  adhisallikhatevāyaṃ  5-
samaṇoti  te  tañceva  nappajahanti  mayi  ca appaccayaṃ upaṭṭhapenti
ye  ca  bhikkhū  sikkhākāmā  tesantaṃ  udāyi  hoti balavaṃ bandhanaṃ
daḷhaṃ bandhanaṃ thiraṃ bandhanaṃ apūtikaṃ bandhanaṃ thūlo kaḷiṅgaro.
@Footnote: 1-5 Ma. adhisallekhatevāyaṃ . 2 Ma. Yu. upaṭṭhāpenti .  3 Sī. Yu. baddhā.
@4 Yu. sammannu.
   [178]  Idha  panudāyi  ekacce  kulaputtā  idaṃ  pajahathāti
mayā  vuccamānā  te  evamāhaṃsu  kiṃ  panimassa  appamattakassa
oramattakassa  pahātabbassa  yassa  no  bhagavā  pahānamāha  yassa
no  sugato  paṭinissaggamāhāti  te  tañceva  pajahanti mayi ca na
appaccayaṃ  upaṭṭhapenti  ye  ca  bhikkhū sikkhākāmā te taṃ pahāya
appossukkā  pannalomā  paradavuttā 1- migabhūtena cetasā viharanti
tesantaṃ  udāyi  hoti  abalaṃ  bandhanaṃ  dubbalaṃ bandhanaṃ pūtikaṃ bandhanaṃ
asārakaṃ  bandhanaṃ  .  seyyathāpi  udāyi  rañño nāgo īsādanto
uruḷhavābhijāto  2- saṅgāmāvacaro daḷhehi varattehi 3- bandhanehi
bandho  īsakaṃyeva  kāyaṃ  sannāmetvā  tāni bandhanāni sañchinditvā
sampadāletvā  yenakāmaṃ pakkamati yo nu kho udāyi evaṃ vadeyya
yehi  so  rañño nāgo īsādanto uruḷhavābhijāto saṅgāmāvacaro
daḷhehi varattehi bandhanehi bandho īsakaṃyeva tāyaṃ 4- sannāmetvā
tāni  bandhanāni  sañchinditvā  sampadāletvā  yenakāmaṃ  pakkamati
tañhi  tassa  balavaṃ  bandhanaṃ  daḷhaṃ  bandhanaṃ  thiraṃ  bandhanaṃ  apūtikaṃ
bandhanaṃ  thūlo  kaḷiṅgaroti  sammā  nu  kho  so udāyi vadamāno
vadeyyāti.
   {178.1}  No hetaṃ bhante yehi bhante so rañño nāgo
īsādanto  uruḷhavābhijāto  saṅgāmāvacaro  daḷhehi  varattehi
bandhanehi  bandho  īsakaṃyeva  kāyaṃ  sannāmetvā  tāni  bandhanāni
@Footnote: 1 Ma. paradattavuttā .  2 Yu. ubbuḷhavābhijāto. aparaṃpi īdisameva.
@3 Yu. vārattehi . 4 Yu. kāyaṃ.
Sañchinditvā  sampadāletvā  yenakāmaṃ  pakkamati  tañhi  tassa
abalaṃ bandhanaṃ .pe. Asārakaṃ bandhananti.
   {178.2}  Evameva  kho  udāyi  idhekacce kulaputtā idaṃ
pajahathāti  mayā vuccamānā te evamāhaṃsu kiṃ panimassa appamattakassa
oramattakassa  pahātabbassa  yassa  no  bhagavā  pahānamāha  yassa
no  sugato  paṭinissaggamāhāti  te  tañceva  pajahanti mayi ca na
appaccayaṃ  upaṭṭhapenti  ye  ca  bhikkhū sikkhākāmā te taṃ pahāya
appossukkā  pannalomā  paradavuttā  migabhūtena  cetasā  viharanti
tesantaṃ udāyi hoti abalaṃ bandhanaṃ pūtikaṃ bandhanaṃ asārakaṃ bandhanaṃ.
   [179] Seyyathāpi udāyi puriso daḷiddo assako anāḷiyo 1-
tassassa  ekaṃ  agārakaṃ  oluggaviluggaṃ kākātidāyiṃ 2- na paramarūpaṃ
ekā  kaḷopikā 3- oluggaviluggā na paramarūpā ekissā kumbhiyā
dhaññasamavāpakaṃ  na  paramarūpaṃ  ekā  jāyikā  na  paramarūpā  so
ārāmagataṃ  bhikkhuṃ  passeyya  sudhotahatthapādaṃ  manuññaṃ bhojanaṃ bhuttāviṃ
sītāya  chāyāya  nisinnaṃ  adhicitte  yuttaṃ  . tassa evamassa sukhaṃ
vata  bho  sāmaññaṃ  ārogyaṃ  vata  bho sāmaññaṃ so vatassaṃ 4-
yohaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  .  so  na sakkuṇeyya ekaṃ
agārakaṃ  oluggaviluggaṃ  kākātidāyiṃ  na  paramarūpaṃ  pahāya  ekaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. anāḷhiyo .  2 Po. kākātisāyaṃ . ito paraṃ īdisameva.
@3 Yu. khaṭopikā .  4 Ma. vatassa.
Kaḷopikaṃ  oluggaviluggaṃ  na  paramarūpaṃ  pahāya  ekissā  kumbhiyā
dhaññasamavāpakaṃ  na  paramarūpaṃ  pahāya  ekaṃ  jāyikaṃ  na  paramarūpaṃ
pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ pabbajituṃ . yo nu kho udāyi evaṃ vadeyya
yehi  so  puriso  bandhanehi  bandho  na  sakkoti ekaṃ agārakaṃ
oluggaviluggaṃ  kākātidāyiṃ  na  paramarūpaṃ  pahāya  ekaṃ  kaḷopikaṃ
oluggaviluggaṃ  na  paramarūpaṃ  pahāya  ekissā kumbhiyā dhaññasamavāpakaṃ
na  paramarūpaṃ  pahāya  ekaṃ  jāyikaṃ  na  paramarūpaṃ pahāya kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajituṃ  tañhi  tassa  abalaṃ  bandhanaṃ  dubbalaṃ  bandhanaṃ pūtikaṃ bandhanaṃ
asārakaṃ bandhananti sammā nu kho so udāyi vadamāno vadeyyāti.
   {179.1} No hetaṃ bhante yehi 1- bhante so puriso bandhanehi bandho
na  sakkoti  ekaṃ  agārakaṃ  oluggaviluggaṃ kākātidāyiṃ na paramarūpaṃ
pahāya  ekaṃ  kaḷopikaṃ  oluggaviluggaṃ  na paramarūpaṃ pahāya ekissā
kumbhiyā  dhaññasamavāpakaṃ  na paramarūpaṃ pahāya ekaṃ jāyikaṃ na paramarūpaṃ
pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  tañhi  tassa  balavaṃ  bandhanaṃ
daḷhaṃ bandhanaṃ thiraṃ bandhanaṃ apūtikaṃ bandhanaṃ thūlo kaḷiṅgaroti.
   {179.2} Evameva kho udāyi idhekacce moghapurisā idaṃ pajahathāti
mayā vuccamānā te evamāhaṃsu kiṃ panimassa appamattakassa oramattakassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. yehi so bhante.
Adhisallikhatevāyaṃ  samaṇoti  te tañceva nappajahanti mayi ca appaccayaṃ
upaṭṭhapenti  ye  ca bhikkhū sikkhākāmā tesantaṃ udāyi hoti balavaṃ
bandhanaṃ daḷhaṃ bandhanaṃ thiraṃ bandhanaṃ apūtikaṃ bandhanaṃ thūlo kaḷiṅgaroti.
   [180] Seyyathāpi udāyi gahapati vā gahapatiputto vā addho
mahaddhano  mahābhogo  nekānaṃ  nikkhagaṇānaṃ cayo nekānaṃ dhaññagaṇānaṃ
cayo  nekānaṃ  khettagaṇānaṃ cayo nekānaṃ vatthugaṇānaṃ cayo nekānaṃ
bhariyagaṇānaṃ  cayo  nekānaṃ  dāsagaṇānaṃ  cayo  nekānaṃ  dāsigaṇānaṃ
cayo  so  ārāmagataṃ  bhikkhuṃ  passeyya  sudhotahatthapādaṃ  manuññaṃ
bhojanaṃ  bhuttāviṃ  sītāya  chāyāya  nisinnaṃ  adhicitte 1- yuttaṃ .
Tassa  evamassa  sukhaṃ vata bho sāmaññaṃ ārogyaṃ vata bho sāmaññaṃ
so  vatassaṃ  yohaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajeyyanti . so sakkuṇeyya
nekāni  nikkhagaṇāni  pahāya  nekāni  dhaññagaṇāni  pahāya  nekāni
khettagaṇāni   pahāya   nekāni  vatthugaṇāni  pahāya  nekāni
bhariyagaṇāni  pahāya  nekāni  dāsagaṇāni  pahāya nekāni dāsigaṇāni
pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ pabbajituṃ . yo nu kho udāyi evaṃ vadeyya
yehi  so  gahapati  vā gahapatiputto vā bandhanehi bandho sakkoti
nekāni  nikkhagaṇāni  pahāya  nekāni  dhaññagaṇāni  pahāya  nekāni
@Footnote: 1 Po. vivitate.
Khettagaṇāni  pahāya  nekāni  vatthugaṇāni pahāya nekāni bhariyagaṇāni
pahāya  nekāni  dāsagaṇāni  pahāya  nekāni  dāsigaṇāni  pahāya
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajituṃ  tañhi  tassa  balavaṃ  bandhanaṃ  daḷhaṃ bandhanaṃ thiraṃ
bandhanaṃ  apūtikaṃ  bandhanaṃ thūlo kaḷiṅgaroti sammā nu kho so udāyi
vadamāno vadeyyāti.
   {180.1} No hetaṃ bhante yehi bhante so gahapati vā gahapatiputto
vā  bandhanehi  bandho  sakkoti nekāni nikkhagaṇāni pahāya nekāni
dhaññagaṇāni  pahāya  nekāni  khettagaṇāni pahāya nekāni vatthugaṇāni
pahāya nekāni bhariyagaṇāni pahāya nekāni dāsagaṇāni pahāya nekāni
dāsigaṇāni  pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  tañhi  tassa  abalaṃ
bandhanaṃ dubbalaṃ bandhanaṃ pūtikaṃ bandhanaṃ asārakaṃ bandhananti.
   {180.2} Evameva kho udāyi idhekacce kulaputtā idaṃ pajahathāti
mayā  vuccamānā  te  evamāhaṃsu  kiṃ  panimassa  appamattakassa
oramattakassa  pahātabbassa  yassa  no bhagavā pahānamāha yassa no
sugato  paṭinissaggamāhāti te tañceva pajahanti mayi ca na appaccayaṃ
upaṭṭhapenti  ye ca bhikkhū sikkhākāmā te taṃ pahāya appossukkā
pannalomā  paradavuttā  migabhūtena  cetasā  viharanti tesantaṃ udāyi
hoti abalaṃ bandhanaṃ dubbalaṃ bandhanaṃ pūtikaṃ bandhanaṃ asārakaṃ bandhanaṃ.
   [181] Cattārome udāyi puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
Katame  cattāro  idhudāyi ekacco puggalo upadhipahānāya paṭipanno
hoti  upadhipaṭinissaggāya  tamenaṃ  upadhipahānāya  paṭipannaṃ  upadhi-
paṭinissaggāya   upadhipaṭisaṃyuttā  sarasaṅkappā  samudācaranti  so
te adhivāseti nappajahati na vinodeti na byantīkaroti 1- na anabhāvaṅgameti
imaṃ kho ahaṃ udāyi puggalaṃ saṃyuttoti vadāmi no visaṃyutto taṃ kissa
hetu indriyavemattatā hi me udāyi imasmiṃ puggale viditā.
   {181.1} Idha panudāyi ekacco puggalo upadhipahānāya paṭipanno
hoti   upadhipaṭinissaggāya   tamenaṃ   upadhipahānāya   paṭipannaṃ
upadhipaṭinissaggāya   upadhipaṭisaṃyuttā   sarasaṅkappā   samudācaranti
so  te  nādhivāseti  pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti
imampi  kho  ahaṃ udāyi puggalaṃ saṃyuttoti vadāmi no visaṃyutto taṃ
kissa hetu indriyavemattatā hi me udāyi imasmiṃ puggale viditā.
   {181.2} Idha panudāyi ekacco puggalo upadhipahānāya paṭipanno
hoti  upadhipaṭinissaggāya  tamenaṃ  upadhipahānāya  paṭipannaṃ  upadhi-
paṭinissaggāya   kadāci   karahaci   satisammosā  upadhipaṭisaṃyuttā
sarasaṅkappā  samudācaranti  dandho  udāyi  satuppādo  atha kho naṃ
khippameva  pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti . seyyathāpi
udāyi  puriso  divasasantatte  2- ayokaṭāhe dve vā tīṇi vā
udakaphusitāni  nipāteyya  dandho  udāyi  udakaphusitānaṃ  nipāto atha
kho naṃ khippameva parikkhayaṃ pariyādānaṃ gaccheyya evameva kho udāyi
@Footnote: 1 Ma. byantiṃ karoti. Yu. bayantikaroti . 2 Ma. divasaṃ.
Idhekacco  puggalo  upadhipahānāya  paṭipanno hoti upadhipaṭinissaggāya
tamenaṃ  upadhipahānāya  paṭipannaṃ  upadhipaṭinissaggāya  kadāci  karahaci
satisammosā   upadhipaṭisaṃyuttā  sarasaṅkappā  samudācaranti  dandho
udāyi satuppādo atha kho naṃ khippameva pajahati vinodeti byantīkaroti
anabhāvaṅgameti  imampi kho ahaṃ udāyi puggalaṃ saṃyuttoti vadāmi no
visaṃyutto  taṃ  kissa  hetu indriyavemattatā hi me udāyi imasmiṃ
puggale viditā.
   {181.3} Idha panudāyi ekacco puggalo upadhi dukkhassa mūlanti
iti viditvā nirupadhī 1- hoti upadhisaṅkhaye vimutto imaṃ kho ahaṃ udāyi
puggalaṃ visaṃyuttoti vadāmi no saṃyutto taṃ kissa hetu indriyavemattatā
hi me udāyi imasmiṃ puggale viditā . Ime 2- kho udāyi cattāro
puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   [182]  Pañca  kho  ime  udāyi  kāmaguṇā  katame pañca
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajanīyā  sotaviññeyyā  saddā  ...  ghānaviññeyyā gandhā ...
Jivhāviññeyyā  rasā ... kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  .  ime  kho  udāyi
pañca  kāmaguṇā  .  yaṃ  kho udāyi ime pañca kāmaguṇe paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  idaṃ  vuccati kāmasukhaṃ miḷhasukhaṃ puthujjanasukhaṃ
anariyasukhaṃ  na  āsevitabbaṃ  3-  na  bhāvetabbaṃ  na  bahulīkātabbaṃ
@Footnote: 1 Yu. nirupadhi .  2 Ma. Yu. ime kho ... lokasminti ime pāṭhā na dissanti.
@3 Ma. sevitabbaṃ.
Bhāyitabbaṃ etassa sukhassāti vadāmi.
   [183]  Idhudāyi  bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhassa  ca  pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
idaṃ  vuccati  nekkhammasukhaṃ  vivekasukhaṃ  upasamasukhaṃ  sambodhisukhaṃ  1-
āsevitabbaṃ  bhāvetabbaṃ  bahulīkātabbaṃ  na  bhāyitabbaṃ  etassa
sukhassāti vadāmi.
   [184]  Idhudāyi bhikkhu  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  idaṃ  kho  ahaṃ  udāyi  iñjitasmiṃ vadāmi
kiñca  tattha  iñjitasmiṃ  yedeva  2- tattha vitakkavicārā aniruddhā
honti  idaṃ  tattha  iñjitasmiṃ  .  idhudāyi  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . idampi kho
ahaṃ  udāyi  iñjitasmiṃ  vadāmi  kiñca  tattha  iñjitasmiṃ  yadeva
tattha  pītisukhaṃ  aniruddhaṃ  hoti  idaṃ  tattha  iñjitasmiṃ  . idhudāyi
bhikkhu  pītiyā  ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Idampi  kho  ahaṃ  udāyi  iñjitasmiṃ  vadāmi kiñca tattha iñjitasmiṃ
yadeva  tattha  upekkhāsukhaṃ  aniruddhaṃ  hoti idaṃ tattha iñjitasmiṃ .
Idhudāyi  bhikkhu  sukhassa  ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati. Idaṃ kho ahaṃ udāyi aneñjitasmiṃ 3- vadāmi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambodhasukhaṃ .  2 Ma. yadeva .  3 Ma. Yu. aniñjitasmiṃ.
   [185]  Idhudāyi  bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  idaṃ  kho  ahaṃ  udāyi  analanti  vadāmi
pajahathāti  vadāmi  samatikkamathāti vadāmi . ko ca tassa samatikkamo
idhudāyi  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  tassa  samatikkamo  .  idampi  kho ahaṃ
udāyi  analanti  vadāmi  pajahathāti  vadāmi samatikkamathāti vadāmi .
Ko  ca  tassa samatikkamo idhudāyi bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  tassa samatikkamo . idampi
kho  ahaṃ  udāyi  analanti  vadāmi  pajahathāti vadāmi samatikkamathāti
vadāmi . ko ca tassa samatikkamo idhudāyi bhikkhu sukhassa ca pahānā
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati ayaṃ tassa samatikkamo .
Idampi kho ahaṃ udāyi analanti vadāmi pajahathāti vadāmi samatikkamathāti
vadāmi.
   {185.1}  Ko  ca  tassa samatikkamo idhudāyi bhikkhu sabbaso
rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati ayaṃ tassa samatikkamo . idampi kho ahaṃ udāyi analanti vadāmi
pajahathāti  vadāmi  samatikkamathāti vadāmi . ko ca tassa samatikkamo
idhudāyi  bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  tassa
Samatikkamo.
   {185.2}  Idampi  kho ahaṃ udāyi analanti vadāmi pajahathāti
vadāmi  samatikkamathāti  vadāmi  . ko ca tassa samatikkamo idhudāyi
bhikkhu   sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  tassa  samatikkamo .
Idampi  kho  ahaṃ  udāyi  analanti  vadāmi  pajahathāti  vadāmi
samatikkamathāti  vadāmi  .  ko  ca tassa samatikkamo idhudāyi bhikkhu
sabbaso    ākiñcaññāyatanaṃ    samatikkamma    nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  tassa  samatikkamo .
Idampi  kho  ahaṃ  udāyi  analanti  vadāmi  pajahathāti  vadāmi
samatikkamathāti  vadāmi  .  ko ca tassa samatikkamo idhudāyi [1]-
sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  tassa samatikkamo . iti kho ahaṃ udāyi
nevasaññānāsaññāyatanassapi   pahānaṃ  vadāmi  .  passasi  no
tvaṃ  udāyi  taṃ  saññojanaṃ aṇuṃ vā thūlaṃ vā yassāhaṃ no pahānaṃ
vadāmīti. No hetaṃ bhanteti.
   {185.3} Idamavoca bhagavā attamano āyasmā udāyī bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Laḍukikopamasuttaṃ 2- niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare bhikkhūti pāṭho dissati .  2 Sī. Ma. Yu. laṭukikopamasuttaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 179-192. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=3650              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=3650              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=175&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3060              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3060              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่