ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Sappurisasuttaṃ
   [178]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sappurisadhammañca  vo  bhikkhave  desessāmi
asappurisadhammañca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [179] Bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave asappurisadhammo.
Idha  bhikkhave  asappuriso  uccākulā  pabbajito hoti . so iti
paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  uccākulā  pabbajito  ime  panaññe
bhikkhū na uccākulā pabbajitāti. So tāya uccākulīnatāya attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti ayaṃ 1- bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  uccākulīnatāya  lobhadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi uccākulā pabbajito hoti so
ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī  so
tattha pujjo so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā
tāya  uccākulīnatāya nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayaṃ bhikkhave
sappurisadhammo.
@Footnote: 1 Yu. ayampi.
   [180] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso mahākulā pabbajito hoti
mahābhogakulā  pabbajito  hoti  uḷārabhogakulā  pabbajito  hoti .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  uḷārabhogakulā  pabbajito
ime  panaññe  na  uḷārabhogakulā  pabbajitāti  .  so  tāya
uḷārabhogatāya  attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave
asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  iti paṭisañcikkhati
na kho uḷārabhogatāya lobhadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti dosadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  mohadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi
uḷārabhogakulā  pabbajito  hoti  so  ca hoti dhammānudhammapaṭipanno
sāmīcipaṭipanno anudhammacārī so tattha pujjo so tattha pāsaṃsoti .
So paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tāya uḷārabhogatāya nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [181] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso ñāto hoti yasassī .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  ñāto yasassī ime panaññe
bhikkhū appañātā appesakkhāti . So tena ñātattena 1- attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  ñātattena  lobhadhammā  vā
parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  mohadhammā
vā  parikkhayaṃ gacchanti no cepi ñāto hoti yasassī so ca hoti
dhammānudhammapaṭipanno   sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī  so  tattha
@Footnote: 1 Po. ñātena. Ma. ñattena.
Pujjo so tattha pāsaṃsoti . So 1- tena ñātattena nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [182] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso lābhī hoti cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  .  so  iti  paṭisañcikkhati
ahaṃ  khomhi  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ
ime  panaññe  bhikkhū  na  lābhino cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānanti  .  so  tena  lābhena attānukkaṃseti paraṃ
vambheti ayampi bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho bhikkhave
iti  paṭisañcikkhati  na kho lābhena lobhadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
dosadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti mohadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
no  cepi  lābhī  hoti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānaṃ  so  ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī so tattha pujjo so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva
antaraṃ karitvā tena lābhena nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [183] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso bahussuto hoti . so
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  bahussuto  ime  panaññe  bhikkhū
na bahussutāti . so tena bāhusaccena attānukkaṃseti paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati  na  kho  bāhusaccena  lobhadhammā  vā  parikkhayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā.
Gacchanti  dosadhammā  vā  parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā vā parikkhayaṃ
gacchanti no cepi bahussuto hoti so ca hoti dhammānudhammapaṭipanno
sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī   so   tattha   pujjo   so
tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena bāhusaccena
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [184] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso vinayadharo hoti . so
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  vinayadharo  ime  panaññe  bhikkhū
na vinayadharāti . so tena vinayadharattena attānukkaṃseti paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati  na  kho vinayadharattena lobhadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
dosadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti mohadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
no cepi vinayadharo hoti so ca hoti dhammānudhammapaṭipanno sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī  so  tattha  pujjo  so  tattha  pāsaṃsoti .
So  paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena vinayadharattena nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [185]  Puna  caparaṃ  bhikkhave asappuriso dhammakathiko hoti .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  dhammakathiko  ime  panaññe
bhikkhū  na  dhammakathikāti  . so tena dhammakathikattena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
kho  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na kho dhammakathikattena lobhadhammā
Vā  parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi dhammakathiko hoti so ca hoti
dhammānudhammapaṭipanno   sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī  so  tattha
pujjo  so  tattha  pāsaṃsoti  .  so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā
tena  dhammakathikattena  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [186] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso āraññako 1- hoti.
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  āraññako  ime  panaññe
bhikkhū  na  āraññakāti  . so tena āraññakattena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  āraññakattena  lobhadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi āraññako hoti so ca hoti
dhammānudhammapaṭipanno   sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī  so  tattha
pujjo  so  tattha  pāsaṃsoti  .  so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā
tena  āraññakattena  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [187] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso paṃsukūliko hoti . so
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  paṃsukūliko  ime  panaññe  bhikkhū
na  paṃsukūlikāti  .  so  tena  paṃsukūlikattena  attānukkaṃseti paraṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. āraññiko.
Vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  paṃsukūlikattena lobhadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā  vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā vā
parikkhayaṃ gacchanti no cepi paṃsukūliko hoti so ca hoti dhammānudhammapaṭipanno
sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī   so   tattha   pujjo   so
tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena paṃsukūlikattena
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [188]  Puna  caparaṃ bhikkhave asappuriso piṇḍapātiko hoti .
So  ati  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  piṇḍapātiko  ime  panaññe
bhikkhū  na piṇḍapātikāti . so tena piṇḍapātikattena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
kho  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  piṇḍapātikattena
lobhadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
mohadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi  piṇḍapātiko hoti
so  ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī
so  tattha  pujjo  so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ
karitvā  tena  piṇḍapātikattena  nevattānukkaṃseti  na paraṃ vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [189] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso rukkhamūliko hoti . So
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  rukkhamūliko  ime  panaññe  bhikkhū
Na  rukkhamūlikāti  .  so  tena rukkhamūlikattena attānukkaṃseti paraṃ
vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho rukkhamūlikattena lobhadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā  vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi  rukkhamūliko  hoti  so  ca  hoti
dhammānudhammapaṭipanno sāmīcipaṭipanno anudhammacārī so tattha pujjo so
tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena rukkhamūlikattena
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [190]  Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso sosāniko hoti ...
Abbhokāsiko hoti ... nesajjiko hoti ... Yathāsanthatiko hoti ...
Ekāsaniko  hoti . so iti paṭisañcikkhati ahaṃ khomhi ekāsaniko
ime  panaññe bhikkhū na ekāsanikāti . so tena ekāsanikattena
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo .
Sappuriso  ca kho bhikkhave iti paṭisañcikkhati na kho ekāsanikattena
lobhadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
mohadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi  ekāsaniko hoti
so  ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī
so  tattha  pujjo  so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ
karitvā  tena  ekāsanikattena  nevattānukkaṃseti  na paraṃ vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [191] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  so  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi
paṭhamajjhānasamāpattiyā  lābhī ime panaññe bhikkhū paṭhamajjhānasamāpattiyā
na  lābhinoti  .  so  tāya  paṭhamajjhānasamāpattiyā attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti paṭisañcikkhati paṭhamajjhānasamāpattiyāpi kho agammayatā 1-
vuttā bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti aññathāti .
So  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya  paṭhamajjhānasamāpattiyā
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [192]  Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  so iti paṭisañcikkhati ahaṃ khomhi catutthajjhānasamāpattiyā
lābhī  ime  panaññe  bhikkhū catutthajjhānasamāpattiyā na lābhinoti .
So   tāya   catutthajjhānasamāpattiyā   attānukkaṃseti   paraṃ
vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
@Footnote: 1 Yu. atammayatāti dissati . Sī. akammayadā akammayatātī duvidhena dissati.
@Ma. atammayāti dissati.
Kho  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  catutthajjhānasamāpattiyāpi  kho
agammayatā  vuttā  bhagavatā  yena  yena  hi  maññanti  tato taṃ
hoti  aññathāti  .  so  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya
catutthajjhānasamāpattiyā   nevattānukkaṃseti   na   paraṃ  vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [193]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  asappuriso  [1]- rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto ākāsoti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati . so iti
paṭisañcikkhati   ahaṃ  khomhi  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  lābhī
ime  panaññe  bhikkhū  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā na lābhinoti .
So  tāya  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā attānukkaṃseti paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati   ākāsānañcāyatanasamāpattiyāpi   kho   agammayatā
vuttā bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti aññathāti. So
agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
nevattānukkaṃseti   na   paraṃ   vambheti   ayampi   bhikkhave
sappurisadhammo.
   [194] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma  2-  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati . so iti paṭisañcikkhati ahaṃ khomhi viññāṇañcāyatanasamāpattiyā
@Footnote: 1 Ma. etthantare sabbasoti dissati . 2 Yu. samatikkamā.
Lābhī   ime  panaññe  bhikkhū  viññāṇañcāyatanasamāpattiyā  na
lābhinoti  .  so  tāya  viññāṇañcāyatanasamāpattiyā attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave   iti   paṭisañcikkhati  viññāṇañcāyatanasamāpattiyāpi  kho
agammayatā  vuttā  bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti
aññathāti  .  so  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā    nevattānukkaṃseti    na    paraṃ
vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [195] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
lābhī ime panaññe bhikkhū ākiñcaññāyatanasamāpattiyā na lābhinoti .
So  tāya  ākiñcaññāyatanasamāpattiyā  attānukkaṃseti  paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati   ākiñcaññāyatanasamāpattiyāpi   kho   agammayatā
vuttā bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti aññathāti .
So  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya  ākiñcaññāyatana-
samāpattiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  ayampi bhikkhave
sappurisadhammo.
   [196]  Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso [1]- ākiñcaññāyatanaṃ
@Footnote: 1 etthantare sabbasoti dissati.
Samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  . so iti
paṭisañcikkhati   ahaṃ   khomhi   nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
lābhī  ime  panaññe  bhikkhū  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā  na
lābhinoti   .   so   tāya  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo .
Sappuriso  ca  kho bhikkhave iti paṭisañcikkhati nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattiyāpi  kho  agammayatā  vuttā  bhagavatā  yena  yena hi
maññanti  tato  taṃ  hoti  aññathāti . so agammayataññeva antaraṃ
karitvā  tāya  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā  nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [197]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sappuriso sabbaso nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ   samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja
viharati . paññāyapassa 1-  disvā āsavā parikkhīṇā 2- honti.
Ayaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  na  kiñci maññati na kuhiñci maññati na
kenaci maññatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Sappurisasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paññāyacassa . 2 Yu. parikkhayāpenti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 134-144. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=2650              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=2650              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=178&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=178              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1719              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1719              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่