ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

         Mahakaccanabhaddekarattasuttam
   [548]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
tapodarame  .  atha  kho  ayasma  samiddhi rattiya paccusasamayam
paccutthaya  yena  tapodo  tenupasankami  gattani  parisincitum .
Tapode  gattani  parisincitva  paccuttaritva  ekacivaro  atthasi
gattani  pubbapayamano  . atha kho annatara devata abhikkantaya
rattiya  abhikkantavanna  kevalakappam tapodam obhasetva yenayasma
samiddhi tenupasankami upasankamitva ekamantam atthasi.
   [549]  Ekamantam  thita kho sa devata ayasmantam samiddhim
etadavoca dharesi tvam bhikkhu bhaddekarattassa uddesanca vibhangancati.
Na  kho  aham  avuso  dharemi  bhaddekarattassa  uddesanca
vibhanganca  tvam  panavuso  dharesi  bhaddekarattassa  uddesanca
vibhangancati  .  ahampi  kho  bhikkhu  na  dharemi  bhaddekarattassa
uddesanca  vibhanganca  dharesi  pana  tvam  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gathati  .  na  kho  aham avuso dharemi bhaddekarattiyo gatha
tvam  panavuso  dharesi  bhaddekarattiyo  gathati  .  ahampi kho
bhikkhu  na  dharemi  bhaddekarattiyo  gatha  ugganhahi  tvam bhikkhu
bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca  pariyapunahi  tvam  bhikkhu
bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca dharehi tvam bhikkhu bhaddekarattassa
uddesanca   vibhanganca   atthasanhito   bhikkhu   bhaddekarattassa
Uddeso  ca  vibhango  ca  adibrahmacariyakoti  .  idamavoca sa
devata idam vatva tatthevantaradhayi.
   [550]  Atha  kho ayasma samiddhi tassa rattiya accayena
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma samiddhi bhagavantam
etadavoca  idhaham  bhante  rattiya  paccusasamayam  paccutthaya  yena
tapodo  tenupasankamim  gattani  parisincitum  .  tapode  gattani
parisincitva   paccuttaritva   ekacivaro   atthasim   gattani
pubbapayamano  .  atha  kho bhante annatara devata abhikkantaya
rattiya  abhikkantavanna  kevalakappam  tapodam  obhasetva  yenaham
tenupasankami  upasankamitva  ekamantam  atthasi  ekamantam  thita
kho  sa  devata mam etadavoca dharesi tvam bhikkhu bhaddekarattassa
uddesanca vibhangancati.
   {550.1} Evam vutte aham bhante tam devatam etadavocam na kho
aham  avuso  dharemi  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca
tvam    panavuso   dharesi   bhaddekarattassa   uddesanca
vibhangancati  .  ahampi  kho  bhikkhu  na  dharemi  bhaddekarattassa
uddesanca  vibhanganca  dharesi  pana  tvam  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gathati  .  na  kho  aham avuso dharemi bhaddekarattiyo gatha
tvam  panavuso  dharesi  bhaddekarattiyo  gathati  .  ahampi kho
bhikkhu  na  dharemi  bhaddekarattiyo  gatha  ugganhahi  tvam bhikkhu
Bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca  pariyapunahi  tvam  bhikkhu
bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca dharehi tvam bhikkhu bhaddekarattassa
uddesanca   vibhanganca   atthasanhito   bhikkhu   bhaddekarattassa
uddeso  ca  vibhango  ca  adibrahmacariyakoti . idamavoca bhante
sa devata idam vatva tatthevantaradhayi . sadhu me bhante bhagava
bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca  desetuti  .  tenahi  bhikkhu
sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evambhanteti  kho
ayasma samiddhi bhagavato paccassosi.
   [551] Bhagava etadavoca
     atitam nanvagameyya      nappatikankhe anagatam
     yadatitampahinantam        appattanca anagatam
     paccuppannanca yo dhammam  tattha tattha vipassati
     asamhiram asankuppam        tam viddha manubruhaye
     ajjeva kiccamatappam     ko janna maranam suve
     na hi no sangarantena     mahasenena maccuna
     evamviharimatapim        ahorattamatanditam
     tam ve bhaddekarattoti     santo acikkhate muniti.
Idamavoca bhagava idam vatvana sugato utthayasana viharam pavisi.
   [552] Atha kho tesam bhikkhunam acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena
Attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
     atitam nanvagameyya      nappatikankhe anagatam
     yadatitampahinantam        appattanca anagatam
     paccuppannanca yo dhammam  tattha tattha vipassati
     asamhiram asankuppam        tam viddha manubruhaye
     ajjeva kiccamatappam      ko janna maranam suve
     na hi no sangarantena     mahasenena maccuna
     evamviharimatapim        ahorattamatanditam
     tam ve bhaddekarattoti     santo acikkhate muniti
ko  nu  kho  imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa udditthassa
vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati . atha kho
tesam  bhikkhunam  etadahosi  ayam  kho  ayasma mahakaccano satthu
ceva  samvannito  sambhavito  ca  vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti
cayasma  mahakaccano  imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham vibhajitum
yannuna mayam yenayasma mahakaccano tenupasankameyyama upasankamitva
ayasmantam mahakaccanam etamattham patipuccheyyamati.
   [553] Atha kho te bhikkhu yenayasma mahakaccano tenupasankamimsu
upasankamitva  ayasmata  mahakaccanena  saddhim sammodimsu sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam
Nisinna  kho  te  bhikkhu  ayasmantam  mahakaccanam etadavocum idam
kho  no  avuso  kaccana  bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
   atitam nanvagameyya   .pe.
   Tam  ve  bhaddekarattoti    santo  acikkhate  muniti
tesanno  avuso  kaccana  amhakam  acirapakkantassa  bhagavato
etadahosi  idam  kho  no  avuso  bhagava  sankhittena  uddesam
uddisitva vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
   atitam nanvagameyya   .pe.
   Tam  ve  bhaddekarattoti    santo  acikkhate  muniti
ko  nu  kho  imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa udditthassa
vittharena  attham  avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati tesanno
avuso kaccana amhakam etadahosi ayam kho ayasma mahakaccano
satthu  ceva  samvannito  sambhavito  ca  vinnunam  sabrahmacarinam
pahoti  cayasma mahakaccano imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  ...  attham
vibhajitum  yannuna  mayam  yenayasma  mahakaccano  tenupasankameyyama
upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam  etamattham  patipuccheyyamati
vibhajatayasma mahakaccanoti.
   [554]  Seyyathapi  avuso  puriso  saratthiko  saragavesi
Sarapariyesanancaramano  mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
mulam  atikkamma  khandham  sakhapalase  saram  pariyesitabbam  manneyya
evam  sampadamidam  ayasmantanam  satthari  sammukhibhute  tam  bhagavantam
atisitva 1- amhe etamattham patipucchitabbam mannatha 2- so havuso
bhagava  janam  janati  passam  passati cakkhubhuto nanabhuto dhammabhuto
brahmabhuto  vatta  pavatta  atthassa  ninneta  amatassa  data
dhammasami  tathagato  so  ceva  panetassa  kalo ahosi 3- yam
bhagavantamyeva etamattham patipuccheyyatha yatha no 4- bhagava byakareyya
tatha nam dhareyyathati.
   {554.1}  Addhavuso  kaccana  bhagava  janam  janati
passam  passati  cakkhubhuto  nanabhuto  dhammabhuto  brahmabhuto  vatta
pavatta  atthassa  ninneta  amatassa  data  dhammasami  tathagato
so  ceva  panetassa  kalo  ahosi  yam  bhagavantamyeva  etamattham
patipuccheyyama  yatha  no bhagava byakareyya tatha nam dhareyyama
apicayasma  mahakaccano  satthu  ceva  samvannito  sambhavito  ca
vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti  cayasma  mahakaccano  imassa
bhagavata  sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham
avibhattassa  vittharena  attham  vibhajitum  vibhajatayasma  mahakaccano
agarukaritvati . tenahavuso sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti.
Evamavusoti kho te bhikkhu ayasmato mahakaccanassa paccassosum.
@Footnote: 1 Po. atikkamitva . 2 Yu. mannetha . 3 Yu. hoti . 4 Po. Ma. Yu. vo.
   [555] Ayasma mahakaccano etadavoca yam kho no avuso
bhagava  sankhittena  uddesam  uddisitva vittharena attham avibhajitva
utthayasana viharam pavittho
    atitam nanvagameyya    .pe.
    Tam ve bhaddekarattoti   santo acikkhate muniti
imassa  kho  aham avuso bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa
vittharena attham avibhattassa evam vittharena attham ajanami.
   [556]  Kathancavuso  atitam  anvagameti  . iti me cakkhu
ahosi  atitamaddhanam  iti  rupati  tattha  chandaragapatibaddham  hoti
vinnanam    chandaragapatibaddhatta    vinnanassa    tadabhinandati
tadabhinandanto atitam anvagameti . iti me sotam ahosi atitamaddhanam
iti saddati ... iti me ghanam ahosi atitamaddhanam iti gandhati ...
Iti me jivha ahosi atitamaddhanam iti rasati ... iti me kayo
ahosi  atitamaddhanam  iti  photthabbati ... iti me mano ahosi
atitamaddhanam  iti  dhammati  tattha  chandaragapatibaddham  hoti  vinnanam
chandaragapatibaddhatta   vinnanassa   tadabhinandati   tadabhinandanto
atitam anvagameti. Evam kho avuso atitam anvagameti.
   [557]  Kathancavuso  atitam  nanvagameti . iti me cakkhu
ahosi  atitamaddhanam  iti  rupati  tattha  na chandaragapatibaddham hoti
vinnanam  na  chandaragapatibaddhatta  vinnanassa  na  tadabhinandati
Na  tadabhinandanto  atitam  nanvagameti  .  iti me sotam ahosi
atitamaddhanam  iti  saddati ... iti me ghanam ahosi atitamaddhanam
iti gandhati ... iti me jivha ahosi atitamaddhanam iti rasati ...
Iti me kayo ahosi atitamaddhanam iti photthabbati ... iti me
mano  ahosi  atitamaddhanam  iti  dhammati tattha na chandaragapatibaddham
hoti    vinnanam   na   chandaragapatibaddhatta   vinnanassa
na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto atitam nanvagameti . evam kho
avuso atitam nanvagameti.
   [558]  Kathancavuso  anagatam  patikankhati  . iti me cakkhu
siya  anagatamaddhanam  iti  rupati  appatiladdhassa  patilabhaya cittam
panidahati   cetaso   panidhanapaccaya   tadabhinandati  tadabhinandanto
anagatam  patikankhati  .  iti  me  sotam siya anagatamaddhanam iti
saddati ... iti me ghanam siya anagatamaddhanam iti gandhati ...
Iti me jivha siya anagatamaddhanam iti rasati ... Iti me kayo
siya  anagatamaddhanam  iti  photthabbati ... iti me mano siya
anagatamaddhanam  iti  dhammati  appatiladdhassa  patilabhaya  cittam
panidahati   cetaso   panidhanapaccaya   tadabhinandati  tadabhinandanto
anagatam patikankhati. Evam kho avuso anagatam patikankhati.
   [559]  Kathancavuso  anagatam nappatikankhati . iti me cakkhu
siya  anagatamaddhanam  iti  rupati  appatiladdhassa  patilabhaya cittam
Na  panidahati  cetaso  apanidhanapaccaya  na  tadabhinandati  na
tadabhinandanto  anagatam  nappatikankhati  .  iti  me  sotam  siya
anagatamaddhanam iti saddati ... iti me ghanam siya anagatamaddhanam
iti gandhati ... iti me jivha siya anagatamaddhanam iti rasati ...
Iti me kayo siya anagatamaddhanam iti photthabbati ... iti me
mano  siya  anagatamaddhanam  iti  dhammati appatiladdhassa patilabhaya
cittam  na  panidahati  cetaso  apanidhanapaccaya  na  tadabhinandati
na  tadabhinandanto  anagatam  nappatikankhati  .  evam  kho  avuso
anagatam nappatikankhati.
   [560]  Kathancavuso  paccuppannesu  dhammesu  samhirati .
Yancavuso  cakkhu  ye  ca  rupa  ubhayametam  paccuppannam tasmimyeva
paccuppanne  chandaragapatibaddham  hoti  vinnanam  chandaragapatibaddhatta
vinnanassa    tadabhinandati    tadabhinandanto    paccuppannesu
dhammesu samhirati . yancavuso sotam ye ca sadda ... yancavuso
ghanam ye ca gandha ... Ya cavuso jivha ye ca rasa ... Yo cavuso
kayo ye ca photthabba ... Yo cavuso mano ye ca dhamma ubhayametam
paccuppannam    tasmimyeva    paccuppanne    chandaragapatibaddham
hoti     vinnanam     chandaragapatibaddhatta    vinnanassa
tadabhinandati  tadabhinandanto  paccuppannesu  dhammesu  samhirati  .
Evam kho avuso paccuppannesu dhammesu samhirati.
   [561]  Kathancavuso  paccuppannesu  dhammesu  na  samhirati .
Yancavuso  cakkhu  ye  ca  rupa  ubhayametam  paccuppannam tasmimyeva
paccuppanne   na   chandaragapatibaddham   hoti   vinnanam   na
chandaragapatibaddhatta    vinnanassa   na   tadabhinandati   na
tadabhinandanto  paccuppannesu  dhammesu  na  samhirati  .  yancavuso
sotam ye ca sadda ... Yancavuso ghanam ye ca gandha ... Ya cavuso
jivha ye ca rasa ... Yo cavuso kayo ye ca photthabba ... Yo cavuso
mano  ye ca dhamma ubhayametam paccuppannam tasmimyeva paccuppanne na
chandaragapatibaddham   hoti   vinnanam   na   chandaragapatibaddhatta
vinnanassa   na  tadabhinandati  na  tadabhinandanto  paccuppannesu
dhammesu  na samhirati . evam kho avuso paccuppannesu dhammesu na
samhirati.
   [562] Yam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
    atitam nanvagameyya   .pe.
    Tam ve bhaddekarattoti  santo acikkhate muniti
imassa  kho  aham avuso bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa
vittharena  attham  avibhattassa  evam  vittharena  attham  ajanami
akankhamana  ca  pana tumhe ayasmanto bhagavantamyeva upasankamitva
etamattham  patipuccheyyatha  yatha  vo  bhagava  byakaroti tatha nam
dhareyyathati.
   [563]  Atha kho te bhikkhu ayasmato mahakaccanassa bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna  kho  te  bhikkhu  bhagavantam etadavocum yam kho no bhante
bhagava  sankhittena  uddesam  uddisitva vittharena attham avibhajitva
utthayasana viharam pavittho
   atitam nanvagameyya   .pe.
   Tam  ve  bhaddekarattoti    santo  acikkhate  muniti
tesanno  bhante  amhakam  acirapakkantassa  bhagavato etadahosi idam
kho  no  avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena
attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
    atitam nanvagameyya     nappatikankhe anagatam
    yadatitampahinantam       appattanca anagatam
    paccuppannanca yo dhammam  tattha tattha vipassati
    asamhiram asankuppam        tam viddha manubruhaye
    ajjeva kiccamatappam     ko janna maranam suve
    na hi no sangarantena    mahasenena maccuna
    evamviharimatapim        ahorattamatanditam
    tam ve bhaddekarattoti     santo acikkhate muniti
ko  nu  kho  imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa udditthassa
Vittharena  attham  avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati tesanno
bhante  amhakam  etadahosi  ayam  kho  ayasma  mahakaccano
satthu  ceva  samvannito  sambhavito  ca  vinnunam  sabrahmacarinam
pahoti  cayasma mahakaccano imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham vibhajitum
yannuna   mayam   yenayasma   mahakaccano  tenupasankameyyama
upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam  etamattham  patipuccheyyamati
atha  kho  mayam  bhante  yenayasma  mahakaccano tenupasankamimha
upasankamitva   ayasmantam  mahakaccanam  etamattham  patipucchimha
tesanno  bhante ayasmata mahakaccanena imehi akarehi imehi
padehi imehi byanjanehi attho vibhattoti.
   [564]  Pandito  bhikkhave  mahakaccano  mahapanno bhikkhave
mahakaccano mancepi [1]- bhikkhave etamattham patipuccheyyatha ahampi
tam  evamevam  byakareyyam  yathatam  mahakaccanena  byakatam eso
ceva tassa attho evanca nam dharethati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
      Mahakaccanabhaddekarattasuttam nitthitam tatiyam.
            --------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare tumheti dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 357-368. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7114&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7114&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=548&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=548              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4487              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4487              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]