ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [225]  Ekaṃ  samayaṃ sambahulā therā bhikkhū kosambiyaṃ viharanti
ghositārāme . tena kho pana samayena āyasmā khemako badarikārāme
viharati  ābādhiko  dukkhito bāḷhagilāno . atha kho therā bhikkhū
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhitā  āyasmantaṃ  dāsakaṃ  āmantesuṃ
ehi  tvaṃ  āvuso  dāsaka  yena  khemako  bhikkhu  tenupasaṅkama
@Footnote: 1 Po. Yu. vediyati . 2 Po. na..
Upasaṅkamitvā  khemakaṃ  bhikkhuṃ evaṃ vadehi therā taṃ āvuso khemaka
evamāhaṃsu  kacci  te  āvuso khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci dukkhā
vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti  paṭikkamo  sānaṃ  paññāyati
no  abhikkamoti  .  evamāvusoti  kho āyasmā dāsako therānaṃ
bhikkhūnaṃ  paṭissutvā  yenāyasmā  khemako  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  khemakaṃ  etadavoca therā taṃ āvuso khemaka evamāhaṃsu
kacci  te  āvuso  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ kacci dukkhā vedanā
paṭikkamanti   no   abhikkamanti   paṭikkamo   sānaṃ  paññāyati
no  abhikkamoti  .  na  me āvuso khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ
paññāyati no paṭikkamoti.
   [226] Atha kho āyasmā dāsako yena therā bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā there bhikkhū etadavoca khemako āvuso bhikkhu evamāha
na  me  āvuso  khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā vedanā
abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamo  sānaṃ  paññāyati  no
paṭikkamoti . ehi tvaṃ āvuso dāsaka yena khemako bhikkhu tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā  khemakaṃ  bhikkhuṃ evaṃ vadehi therā taṃ āvuso khemaka
evamāhaṃsu pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā bhagavatā. Seyyathīdaṃ.
Rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho    viññāṇūpādānakkhandho    .   imesu
Āyasmā  khemako  pañcasu  upādānakkhandhesu  kiñci attaṃ 1- vā
attaniyaṃ vā samanupassatīti.
   {226.1} Evamāvusoti kho āyasmā dāsako therānaṃ bhikkhūnaṃ
paṭissutvā yenāyasmā khemako tenupasaṅkami .pe. therā taṃ āvuso
khemaka evamāhaṃsu pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā bhagavatā.
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho .
Imesu  āyasmā  khemako pañcasu upādānakkhandhesu kiñci attaṃ vā
attaniyaṃ vā samanupassatīti . pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā
bhagavatā . seyyathīdaṃ . Rūpūpādānakkhandho .pe. Viññāṇūpādānakkhandho.
Imesu  khvāhaṃ āvuso pañcasu upādānakkhandhesu na kiñci attaṃ vā
attaniyaṃ vā samanupassāmīti.
   [227] Atha kho āyasmā dāsako yena therā bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  there  bhikkhū  etadavoca  khemako  āvuso  bhikkhu
evamāha  pañcime  upādānakkhandhā vuttā bhagavatā . seyyathīdaṃ .
Rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho  .  imesu  khvāhaṃ
āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu 2- na kiñci attaṃ vā attaniyaṃ
vā samanupassāmīti.
   {227.1}  Ehi  tvaṃ  āvuso  dāsaka yena khemako bhikkhu
tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  khemakaṃ  bhikkhuṃ  evaṃ  vadehi  therā
taṃ  āvuso  khemaka  evamāhaṃsu  pañcime  āvuso upādānakkhandhā
vuttā  bhagavatā  .  seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.
Viññāṇūpādānakkhandho  .  no  ce  kirāyasmā  khemako  imesu
@Footnote: 1 Yu. attānaṃ .  2 Po. pañcupādānakkhandhesu.
Pañcasu  upādānakkhandhesu  kiñci  attaṃ  vā  attaniyaṃ  vā
samanupassati tenahāyasmā khemako arahaṃ khīṇāsavoti.
   {227.2} Evamāvusoti kho āyasmā dāsako therānaṃ bhikkhūnaṃ
paṭissutvā  yenāyasmā  khemako  .pe. therā taṃ āvuso khemaka
evamāhaṃsu  pañcime  āvuso  upādānakkhandhā  vuttā  bhagavatā .
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho .pe. viññāṇūpādānakkhandho . no
ce  kirāyasmā khemako imesu pañcasu upādānakkhandhesu kiñci attaṃ
vā attaniyaṃ vā samanupassati tenahāyasmā khemako arahaṃ khīṇāsavoti.
Pañcime  āvuso  upādānakkhandhā  vuttā bhagavatā . seyyathīdaṃ .
Rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho  .  imesu  khvāhaṃ
āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  na  kiñci  attaṃ  vā attaniyaṃ
vā  samanupassāmi  na  camhi  arahaṃ  khīṇāsavo  apica me āvuso
pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti  adhigataṃ  ayamahamasmīti  ca 1- na
samanupassāmīti.
   [228]  Atha  kho  āyasmā  dāsako  yena  therā  bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  there bhikkhū etadavoca khemako āvuso
bhikkhu  evamāha pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā bhagavatā .
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho .
Imesu  khvāhaṃ  āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  na kiñci attaṃ
vā  attaniyaṃ  vā  samanupassāmi  na  camhi  arahaṃ khīṇāsavo apica
@Footnote: 1 Ma. na ca.
Me  āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti adhigataṃ ayamahamasmīti
ca na 1- samanupassāmīti.
   {228.1} Ehi tvaṃ āvuso dāsaka yena khemako bhikkhu tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā khemakaṃ bhikkhuṃ evaṃ vadehi therā taṃ āvuso khemaka evamāhaṃsu
yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti vadesi. Rūpaṃ asmīti
vadesi . aññatra rūpā asmīti vadesi. Vedanaṃ. Saññaṃ. Saṅkhāre.
Viññāṇaṃ  asmīti  vadesi .pe. aññatra viññāṇā asmīti vadesi .
Yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti vadesīti. Evamāvusoti
kho āyasmā dāsako therānaṃ bhikkhūnaṃ paṭissutvā yenāyasmā khemako
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  khemakaṃ  etadavoca  therā
taṃ  āvuso khemaka evamāhaṃsu yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi
kimetaṃ asmīti vadesi . rūpaṃ asmīti vadesi . aññatra rūpā asmīti
vadesi . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ asmīti vadesi.
Aññatra  viññāṇā  asmīti vadesi . yametaṃ āvuso khemaka asmīti
vadesi  kimetaṃ  asmīti  vadesīti . alaṃ āvuso dāsaka kiṃ imāya
sandhāvanikāya  āharāvuso  daṇḍaṃ  ahameva  yena  therā  bhikkhū
tenupasaṅkamissāmīti.
   [229] Atha kho āyasmā khemako daṇḍamolambha 2- yena therā
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  therehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  sammodi
@Footnote: 1 Po. nasaddo na dissati. 2 Ma. daṇḍamolumbha.
Sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  khemakaṃ therā bhikkhū etadavocuṃ
yametaṃ  āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti vadesi . rūpaṃ
asmīti vadesi . aññatra rūpā asmīti vadesi . vedanaṃ . Saññaṃ.
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  asmīti  vadesi  .  aññatra  viññāṇā
asmīti vadesi . yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti
vadesīti  .  na  khvāhaṃ  āvuso rūpaṃ asmīti vadāmi napi aññatra
rūpā asmīti vadāmi na vedanaṃ . na saññaṃ. Na saṅkhāre. Na viññāṇaṃ
asmīti  vadāmi  napi  aññatra  viññāṇā  asmīti vadāmi apica me
āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti  adhigataṃ  ayamahamasmīti
na ca samanupassāmi.
   {229.1}  Seyyathāpi  āvuso  uppalassa  vā padumassa vā
puṇḍarīkassa  vā gandho yo nu kho evaṃ vadeyya pattassa gandhoti
vā  1-  vaṇṇassa  gandhoti  vā  kiñjakkhassa  2-  gandhoti vā
sammā  nu kho so vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ āvuso .
Yathākathaṃ  panāvuso  sammā  byākaramāno byākareyyāti . pupphassa
gandhoti  kho  āvuso  sammā  byākaramāno  byākareyyāti .
Evameva  khvāhaṃ  āvuso  na  rūpaṃ  asmīti  vadāmi napi aññatra
rūpā  asmīti  vadāmi  na vedanaṃ . na saññaṃ . na saṅkhāre .
@Footnote: 1 Yu. vāsaddo na dissati. 2 Ma. kiñjakkharāya. Po. kiñjakkhussa.
Na  viññāṇaṃ  asmīti  vadāmi  napi  aññatra  viññāṇā  asmīti
vadāmi  apica  me  āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti
adhigataṃ ayamahamasmīti na ca samanupassāmi.
   {229.2}  Kiñcāpi  āvuso  ariyasāvakassa  pañcorambhāgiyāni
saññojanāni  pahīnāni  bhavanti  atha  khvassa hoti yeva 1- pañcasu
upādānakkhandhesu  anusahagato  asmīti  māno  asmīti chando asmīti
anusayo  asamūhato . so aparena samayena pañcasu upādānakkhandhesu
udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo iti vedanā . iti saññā . Iti saṅkhārā. Iti viññāṇaṃ
iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti .
Tassimesu  pañcasu  upādānakkhandhesu  udayabbayānupassino  viharato
yopissa  hoti  pañcasu  upādānakkhandhesu  anusahagato asmīti māno
asmīti chando asmīti anusayo asamūhato sopi samugghātaṃ gacchati.
   {229.3} Seyyathāpi āvuso vatthaṃ saṅkiliṭṭhaṃ malaggahitaṃ tamenaṃ
sāmikā  rajakassa  anuppadajjuṃ  2- tamenaṃ rajako ūse vā khāre
vā  gomaye  vā  saṃmadditvā  acche  udake vikkhāleti kiñcāpi
taṃ  hoti  vatthaṃ  parisuddhaṃ  pariyodātaṃ  atha  khvassa hoti yo ca
anusahagato  ūsagandho vā khāragandho vā gomayagandho vā asamūhato
tamenaṃ  rajako  sāmikānaṃ  deti  tamenaṃ  sāmikā  gandhaparibhāvite
karaṇḍake   nikkhipanti   yopissa  hoti  anusahagato  ūsagandho
@Footnote: 1 Ma. yo ca . 2 Po. anupadatthuṃ.
Vā  khāragandho  vā  gomayagandho  vā  asamūhato sopi samugghātaṃ
gacchati  .  evameva  kho  āvuso  kiñcāpi  ariyasāvakassa
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  bhavanti  atha  khvassa
hotiyeva  pañcasu  upadānakkhandhesu  anusahagato  asmīti  māno
asmīti  chando  asmīti  anusayo  asamūhato  so  aparena samayena
pañcasu  upādānakkhandhesu  udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ
iti  rūpassa  samudayo  iti rūpassa atthaṅgamo iti vedanā . iti
saññā  .  iti  saṅkhārā  .  iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa
samudayo iti viññāṇassa atthaṅgamoti.
   {229.4} Tassimesu pañcasu upādānakkhandhesu udayabbayānupassino
viharato  yopissa  hoti  pañcasu upādānakkhandhesu anusahagato asmīti
māno asmīti chando asmīti anusayo asamūhato sopi samugghātaṃ gacchatīti.
   [230] Evaṃ vutte therā bhikkhū āyasmantaṃ khemakaṃ etadavocuṃ
na kho [1]- mayaṃ āyasmantaṃ khemakaṃ vihesāpekkhā apucchimhā 2- api
cāyasmā khemako pahoti 3- tassa bhagavato sāsanaṃ vitthārena ācikkhituṃ
desetuṃ  paññapetuṃ  4-  paṭṭhapetuṃ vivarituṃ vibhajituṃ uttānīkātuṃ yadidaṃ
āyasmatā  khemakena  tassa  bhagavato  sāsanaṃ  vitthārena ācikkhitaṃ
desitaṃ paññapitaṃ paṭṭhapitaṃ vivaritaṃ vibhajitaṃ uttānīkatanti.
  Idamavoca  āyasmā  khemako  .  attamanā  therā  bhikkhū
āyasmato  khemakassa  bhāsitaṃ  abhinanduṃ  .  imasmiñca  pana
@Footnote: 1 Yu. panasaddo dissati . 2 Ma. Yu. pucchimha . 3 Ma. pahosi.
@4 Ma. Yu. paññāpetuṃ.
Veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne  saṭṭhīmattānaṃ  therānaṃ  bhikkhūnaṃ anupādāya
āsavehi cittāni vimucciṃsu āyasmato ca 1- khemakassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 154-162. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=3157              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=3157              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=225&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=225              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7610              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7610              Contents of The Tipitaka Volume 17 https://84000.org/tipitaka/read/?index_17 https://84000.org/tipitaka/english/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]