ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

          Vaggāsaṅgahitā suttantā
   [251]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgatena  bhikkhunā
upasampādetabbaṃ  katamehi  pañcahi  idha  bhikkhave  bhikkhu  asekhena
sīlakkhandhena   samannāgato   hoti   asekhena   samādhikkhandhena
samannāgato   hoti   asekhena   paññākkhandhena   samannāgato
hoti  asekhena  vimuttikkhandhena  samannāgato  hoti  asekhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena   samannāgato   hoti   imehi   kho
bhikkhave    pañcahi    dhammehi    samannāgatena   bhikkhunā
upasampādetabbanti.
   [252] Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgatena bhikkhunā nissayo
dātabbo  katamehi  pañcahi idha bhikkhave bhikkhu asekhena sīlakkhandhena
samannāgato   hoti  .pe.  asekhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato hoti imehi kho .pe.
   [253]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgatena  bhikkhunā
sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  katamehi  pañcahi  idha  bhikkhave  bhikkhu
asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti  .pe.  asekhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti imehi kho .pe.
   [254]  Pañcimāni  bhikkhave  macchariyāni  katamāni  pañca
āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ
Imāni  kho  bhikkhave pañca macchariyāni imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ
macchariyānaṃ etaṃ patikkiṭṭhaṃ 1- yadidaṃ dhammamacchariyanti.
   [255]  Pañcannaṃ  bhikkhave  macchariyānaṃ  pahānāya samucchedāya
brahmacariyaṃ  vussati  katamesaṃ  pañcannaṃ  āvāsamacchariyassa  pahānāya
samucchedāya brahmacariyaṃ vussati kulamacchariyassa ... lābhamacchariyassa ...
Vaṇṇamacchariyassa  ... dhammamacchariyassa pahānāya samucchedāya brahmacariyaṃ
vussati  imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  macchariyānaṃ  pahānāya
samucchedāya brahmacariyaṃ vussatīti.
   [256] Pañca 2- bhikkhave dhamme appahāya abhabbo paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharituṃ  katame  pañca  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ
lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ  ime  kho  bhikkhave  pañca
dhamme appahāya abhabbo paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharituṃ . pañca 2-
bhikkhave  dhamme  pahāya  bhabbo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharituṃ
katame  pañca  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ
dhammamacchariyaṃ  ime  kho  bhikkhave pañca dhamme pahāya bhabbo paṭhamaṃ
jhānaṃ upasampajja viharitunti.
   [257]  Pañca  2-  bhikkhave dhamme appahāya abhabbo dutiyaṃ
jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ ... sotāpattiphalaṃ ...
Sakadāgāmiphalaṃ ... anāgāmiphalaṃ ... arahattaṃ 3- sacchikātuṃ katame pañca
@Footnote: 1 Ma. paṭikkuṭṭhaṃ . 2 Ma. Yu. pañcime . 3 Po. arahattaphalaṃ. Yu. arahattapphalaṃ.
Āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ
ime kho bhikkhave pañca dhamme appahāya abhabbo arahattaṃ 1- sacchikātuṃ.
Pañca bhikkhave dhamme pahāya bhabbo arahattaṃ 1- sacchikātuṃ katame pañca
āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ
ime kho bhikkhave pañca dhamme pahāya bhabbo arahattaṃ 1- sacchikātunti.
   [258] Pañca 2- bhikkhave dhamme appahāya abhabbo paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharituṃ  katame  pañca  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ
lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ  akataññutaṃ  akataveditaṃ  ime kho bhikkhave
pañca  dhamme  appahāya  abhabbo paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharituṃ .
Pañca 2- bhikkhave dhamme pahāya bhabbo paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharituṃ
katame  pañca  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ
akataññutaṃ  akataveditaṃ  ime  kho  bhikkhave  pañca  dhamme  pahāya
bhabbo paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharitunti.
   [259] Pañca 2- bhikkhave dhamme appahāya abhabbo dutiyaṃ jhānaṃ ...
Tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ ... Sotāpattiphalaṃ ... Sakadāgāmiphalaṃ ...
Anāgāmiphalaṃ  ...  arahattaṃ  sacchikātuṃ  katame pañca āvāsamacchariyaṃ
kulamacchariyaṃ   lābhamacchariyaṃ   vaṇṇamacchariyaṃ   akataññutaṃ  akataveditaṃ
ime  kho  bhikkhave  pañca  dhamme  appahāya  abhabbo  arahattaṃ
sacchikātuṃ  . pañca bhikkhave dhamme pahāya bhabbo arahattaṃ sacchikātuṃ
@Footnote: 1 Yu. arahattapphalaṃ . 2 Ma. Yu. pañcime.
Katame  pañca  āvāsamacchariyaṃ  kulamacchariyaṃ  lābhamacchariyaṃ  vaṇṇamacchariyaṃ
akataññutaṃ  akataveditaṃ  ime  kho  bhikkhave  pañca  dhamme  pahāya
bhabbo arahattaṃ sacchikātunti.
   [260]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato bhattuddesako
na  sammannitabbo  katamehi  pañcahi  chandāgatiṃ  gacchati  dosāgatiṃ
gacchati   mohāgatiṃ  gacchati  bhayāgatiṃ  gacchati  uddiṭṭhānuddiṭṭhaṃ
na  jānāti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi  dhammehi  samannāgato
bhattuddesako na sammannitabbo . pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato
bhattuddesako   sammannitabbo  katamehi  pañcahi  na  chandāgatiṃ
gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na bhayāgatiṃ
gacchati  uddiṭṭhānuddiṭṭhaṃ  jānāti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi
dhammehi samannāgato bhattuddesako sammannitabboti.
   [261]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato bhattuddesako
na  sammannitabbo  1-  sammatopi  na  pesetabbo .pe. sammato
pesetabbo .pe. bālo veditabbo .pe. paṇḍito veditabbo .pe.
Khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  .pe.  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ
pariharati  .pe.  yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . .pe. yathābhataṃ
nikkhitto  evaṃ  sagge  katamehi  pañcahi  na  chandāgatiṃ  gacchati
na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ  gacchati  na  bhayāgatiṃ gacchati
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Uddiṭṭhānuddiṭṭhaṃ  jānāti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi  dhammehi
samannāgato bhattuddesako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [262] Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato senāsanapaññāpako
na sammannitabbo ... Paññattāpaññattaṃ na jānāti ... Senāsanapaññāpako
sammannitabbo   ...   paññattāpaññattaṃ   jānāti   ...
Senāsanagāhāpako na sammannitabbo ... paññattāpaññattaṃ na jānāti
...  senāsanagāhāpako sammannitabbo ... paññattāpaññattaṃ jānāti
... bhaṇḍāgāriko na sammannitabbo ... guttāguttaṃ na jānāti ...
Bhaṇḍāgāriko sammannitabbo ... Guttāguttaṃ jānāti ... Cīvarapaṭiggāhako
na  sammannitabbo ... gahitāgahitaṃ na jānāti ... cīvarapaṭiggāhako
sammannitabbo ... gahitāgahitaṃ jānāti ... Cīvarabhājako na sammannitabbo
... bhājitābhājitaṃ na jānāti ... cīvarabhājako  sammannitabbo ...
Bhājitābhājitaṃ jānāti ... Yāgubhājako na sammannitabbo ... Yāgubhājako
sammannitabbo  ...  phalabhājako  na  sammannitabbo ... phalabhājako
sammannitabbo ... khajjakabhājako na sammannitabbo ... Bhājitābhājitaṃ na
jānāti ... khajjakabhājako sammannitabbo ... Bhājitābhājitaṃ jānāti ...
Appamattakavissajjako  na  sammannitabbo  ...  vissajjitāvissajjitaṃ na
jānāti ... appamattakavissajjako sammannitabbo ... Vissajjitāvissajjitaṃ
jānāti  ... sāṭiyagāhāpako na sammannitabbo ... gahitāgahitaṃ na
Jānāti ... sāṭiyagāhāpako sammannitabbo ... gahitāgahitaṃ jānāti
...  pattaggāhāpako na sammannitabbo ... gahitāgahitaṃ na jānāti
... Pattaggāhāpako sammannitabbo ... Gahitāgahitaṃ jānāti ... Ārāmika-
pesako na sammannitabbo ... Pesitāpesitaṃ na jānāti ... Ārāmika-
pesako sammannitabbo ... pesitāpesitaṃ jānāti ... Sāmaṇerapesako
na sammannitabbo ... sāmaṇerapesako sammannitabbo ... Sammatopi na
pesetabbo ... Sammato pesetabbo ... Bālo veditabbo ... Paṇḍito
veditabbo  ... khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati ... akkhataṃ anupahataṃ
attānaṃ pariharati ... yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye ... Pesitāpesitaṃ
na  jānāti  ...  yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge katamehi pañcahi
na  chandāgatiṃ  gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na mohāgatiṃ gacchati
na  bhayāgatiṃ  gacchati  pesitāpesitaṃ  jānāti  imehi  kho bhikkhave
pañcahi  dhammehi  samannāgato  sāmaṇerapesako  yathābhataṃ  nikkhitto
evaṃ saggeti.
   [263]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu yathābhataṃ
nikkhitto  evaṃ  niraye  katamehi  pañcahi  pāṇātipātī  hoti
adinnādāyī   hoti   abrahmacārī   hoti   musāvādī  hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī   hoti   imehi   kho   bhikkhave
pañcahi   dhammehi   samannāgato   bhikkhu   yathābhataṃ  nikkhitto
evaṃ   niraye  .  pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato
bhikkhu   yathābhataṃ   nikkhitto   evaṃ   sagge   katamehi
Pañcahi  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato
hoti  abrahmacariyā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato  hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  hoti  imehi  kho  bhikkhave
pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [264] Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgatā bhikkhunī ... Sikkhamānā
... sāmaṇero 1- ... Sāmaṇerī ... Upāsako ... Upāsikā yathābhataṃ
nikkhittā  evaṃ  niraye  katamehi  pañcahi  pāṇātipātinī  hoti
adinnādāyinī  hoti  kāmesu  micchācārinī  hoti  musāvādinī hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyinī  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi
dhammehi  samannāgatā  upāsikā  yathābhataṃ nikkhittā evaṃ niraye .
Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgatā  upāsikā yathābhataṃ nikkhittā
evaṃ sagge katamehi pañcahi pāṇātipātā paṭiviratā hoti adinnādānā
paṭiviratā  hoti  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā  hoti musāvādā
paṭiviratā  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  hoti imehi
kho  bhikkhave  pañcahi  dhammehi  samannāgatā  upāsikā  yathābhataṃ
nikkhittā evaṃ saggeti.
   [265]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  ājīvako
yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  katamehi  pañcahi  pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  abrahmacārī  hoti  musāvādī  hoti
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi
@Footnote: 1 Yu. sāmaṇerā.
Samannāgato ājīvako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ nirayeti.
   [266]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato nigaṇṭho ...
Muṇḍasāvako  ... jaṭilako ... paribbājako ... māgaṇḍiko ...
Tedaṇḍiko ... āruddhako 1- ... Gotamako ... Devadhammiko yathābhataṃ
nikkhitto evaṃ niraye katamehi pañcahi pāṇātipātī hoti adinnādāyī
hoti  abrahmacārī  hoti  musāvādī  hoti surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi  dhammehi  samannāgato
devadhammiko yathābhataṃ nikkhitto evaṃ nirayeti.
   [267]  Rāgassa  bhikkhave abhiññāya pañca dhammā bhāvetabbā
katame  pañca  asubhasaññā  maraṇasaññā  ādīnavasaññā  āhāre
paṭikkūlasaññā   sabbaloke   anabhiratasaññā   rāgassa   bhikkhave
abhiññāya ime pañca dhammā bhāvetabbāti.
   [268]  Rāgassa  bhikkhave abhiññāya pañca dhammā bhāvetabbā
katame  pañca  aniccasaññā  anicce  dukkhasaññā dukkhe anattasaññā
pahānasaññā   virāgasaññā   rāgassa   bhikkhave   abhiññāya
ime pañca dhammā bhāvetabbāti.
   [269]  Rāgassa  bhikkhave abhiññāya pañca dhammā bhāvetabbā
katame  pañca  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ  rāgassa  bhikkhave  abhiññāya  ime  pañca  dhammā
bhāvetabbāti.
@Footnote: 1 Po. Yu. aviruddhako.
   [270]  Rāgassa  bhikkhave abhiññāya pañca dhammā bhāvetabbā
katame  pañca  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ
rāgassa bhikkhave abhiññāya ime pañca dhammā bhāvetabbāti.
   [271]  Rāgassa  bhikkhave  pariññāya  .pe.  parikkhayāya
pahānāya khayāya vayāya virāgāya nirodhāya cāgāya paṭinissaggāya pañca dhammā
bhāvetabbā .pe. dosassa ... mohassa ... Kodhassa ... Upanāhassa
makkhassa ... paḷāsassa ... Issāya ... Macchariyassa ... Māyāya ...
Sātheyyassa ... thambhassa ... Sārambhassa ... Mānassa ... Atimānassa
... madassa ... pamādassa ... abhiññāya .pe. Pariññāya parikkhayāya
pahānāya  khayāya  vayāya  virāgāya nirodhāya cāgāya paṭinissaggāya
ime pañca dhammā bhāvetabbāti.
         Pañcakanipāto 1- niṭṭhito.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu.        tassuddānaṃ
@   abhiññāya pariññāya parikkhayāya  pahānāya khayāya vayena ca
@   virāganirodhā cāgañca          paṭinissaggo ime dasāti.
@          tatridaṃ vagguddānaṃ
@   sekhabalaṃ basañceva        pañcaṅgikañca sumanaṃ
@   muṇḍanīvaraṇaṃ saññañca    yodhājīvañca aṭṭhamaṃ
@   theraṃ kakudhaphāsuñca        andhakavindadvādasaṃ
@   gilānarājatikaṇḍaṃ       saddhammā ghātupāsakaṃ
@   araññabrāhmaṇañceva    kimilakkosakaṃ tathā
@   dīghacārāvāsikañca       duccaritūpasampadanti.
@Footnote:      ******************************
@      *   hanṛ´ā 310 nīṛ´์ m‡mīkhṛ´amūla   *
@      ******************************             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 301-310. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=6340              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6340              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=251&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=251              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=251              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2087              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2087              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]