ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Pannarasamo attadandasuttaniddeso
   [788] Attadanda bhayam jatam    janam passatha medhagam
        samvegam kittayissami     yatha samvijitam maya.
   [789]  Attadanda  bhayam  jatanti  dandati  tayo  danda
kayadando  vacidando  manodando  .  tividham kayaduccaritam kayadando
catubbidham  vaciduccaritam  vacidando  tividham  manoduccaritam  manodando .
Bhayanti  dve  bhayani  ditthadhammikanca  bhayam  samparayikanca  bhayam .
Katamam  ditthadhammikam bhayam . idhekacco kayena duccaritam carati vacaya
duccaritam  carati  manasa  duccaritam  carati  panampi  hanati  adinnampi
adiyati  sandhimpi  chindati  nillopampi  harati  ekagarikampi karoti
paripanthepi titthati paradarampi gacchati musapi bhanati.
   {789.1} Tamenam gahetva ranno dassenti ayam deva coro
agucari  imassa  yam  icchasi  tam dandam panehiti . tamenam raja
paribhasati . so paribhasapaccayapi [1]- dukkhadomanassam patisamvedeti.
Etam  bhayam  dukkhadomanassam kuto tassa . attadandato jatam sanjatam
nibbattam abhinibbattam patubhutam. Ettakenapi raja na tussati.
   {789.2} Tamenam raja bandhapeti andubandhanena va rajjubandhanena
va  sankhalikabandhanena  va  vettabandhanena  va  latabandhanena va
pekkhabandhanena   va   parikkhepabandhanena   va   gamabandhanena
@Footnote: 1 Ma. bhayampi uppadeti.
Va  [1]-  nagarabandhanena  va  ratthabandhanena  va janapadabandhanena
va antamaso savacaniyampi karoti na te labbha ito pakkamitunti .
So  bandhanapaccayapi  dukkhadomanassam  patisamvedeti  .  etam  bhayam
dukkhadomanassam  kuto  tassa  .  attadandato jatam sanjatam nibbattam
abhinibbattam patubhutam. Ettakenapi raja na tussati.
   {789.3} Tamenam raja tassa dhanam aharapeti satam va sahassam va
satasahassam  va . so dhanajanipaccayapi dukkhadomanassam patisamvedeti .
Etam  bhayam  dukkhadomanassam kuto tassa . attadandato jatam sanjatam
nibbattam abhinibbattam patubhutam. Ettakenapi raja na tussati.
   {789.4} Tamenam raja vividha kammakarana karapeti kasahipi
taleti  vettehipi  taleti addhadandakehipi taleti hatthampi chindati
padampi  chindati  hatthapadampi  chindati  kannampi  chindati  nasampi
chindati  kannanasampi  chindati  vilangathalakampi  karoti  sankhamundakampi
karoti  rahumukhampi  karoti  jotimalikampi  karoti  hatthapajjotikampi
karoti  erakavattikampi  karoti  cirakavasikampi  karoti  eneyyakampi
karoti  balisamamsikampi  karoti  kahapanikampi  karoti  kharapatacchikampi
karoti palighaparivattikampi karoti palalapithakampi karoti tattenapi telena
osincati sunakhehipi khadapeti jivantampi sule uttaseti asinapi sisam
chindati . so kammakaranapaccayapi dukkhadomanassam patisamvedeti. Etam bhayam
@Footnote: 1 Ma. nigamabandhanena va.
Dukkhadomanassam  kuto  tassa  .  attadandato jatam sanjatam nibbattam
abhinibbattam  patubhutam  .  raja imesam catunnam dandanam issaro .
So  sakena  kammena  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim
vinipatam nirayam upapajjati.
   {789.5}  Tamenam  nirayapala pancavidhabandhanam nama kammakaranam
karenti tattam ayokhilam hatthe gamenti tattam ayokhilam dutiye hatthe
gamenti  tattam ayokhilam pade gamenti tattam ayokhilam dutiye pade
gamenti  tattam  ayokhilam  majjheurasmim gamenti . so tattha dukkha
tippa [1]- katuka vedana vedeti na ca tava kalam karoti yava na
tam  papakammam byantihoti . etam bhayam dukkhadomanassam kuto tassa .
Attadandato jatam sanjatam nibbattam abhinibbattam patubhutam.
   {789.6} Tamenam nirayapala samvesitva 2- kudharihi 3- tacchenti.
So tattha dukkha tippa katuka vedana vedeti na ca tava kalam karoti
yava  na  tam  papakammam byantihoti . tamenam nirayapala uddhampadam
adhosiram gahetva vasihi tacchenti . Tamenam nirayapala rathe yojetva
adittaya  pathaviya  sampajjalitaya sanjotibhutaya 4- sarentipi 5-
paccasarentipi 6- .pe. Tamenam nirayapala mahantam angarapabbatam adittam
sampajjalitam sanjotibhutam aropentipi oropentipi .pe. Tamenam nirayapala
@Footnote: 1 Po. khara. idisatthane sabbattha idisameva. 2 Ma. samvesetva. 3 Ma. Si.
@kutharihi. 4 sajjotibhutayatipi sajotibhutayatipi patho. 5 Si. harentipi.
@6 paccaharentipi.
Uddhampadam adhosiram gahetva tattaya lohakumbhiya pakkhipanti adittaya
sampajjalitaya sanjotibhutaya . so tattha phenuddehakam paccati. So tattha
phenuddehakam paccamano sakimpi uddham gacchati sakimpi adho gacchati sakimpi
tiriyam gacchati . so tattha dukkha tippa katuka vedana vedeti na ca tava
kalam karoti yava na tam papakammam byantihoti. Etam bhayam dukkhadomanassam
kuto tassa . attadandato jatam sanjatam nibbattam abhinibbattam patubhutam.
Tamenam nirayapala mahaniraye pakkhipanti. So kho pana mahanirayo
     catukkanno catudvaro    vibhatto bhagaso mito
     ayopakarapariyatto      ayasa patikujjito.
     Tassa ayomaya bhumi       jalita tejasa yuta
     samanta yojanasatam       pharitva titthati sabbada.
     Kadariya tapana ghora     accimanto durasada 1-
     lomahamsanarupa ca         bhisma patibhaya dukkha.
     Puratthimaya ca bhittiya     accikkhandho samutthito
     dahanto papakammante    pacchimaya patihannati.
     Pacchimaya ca bhittiya      accikkhandho samutthito
     dahanto papakammante    puratthimaya patihannati.
@Footnote: 1 Si. khara sada.
     Uttaraya ca bhittiya      accikkhandho samutthito
     dahanto papakammante    dakkhinaya patihannati.
     Dakkhinaya ca bhittiya     accikkhandho samutthito
     dahanto papakammante    uttaraya patihannati.
     Hetthito ca samutthaya     accikkhandho bhayanako
     dahanto papakammante    chadanasmim patihannati.
     Chadanamha samutthaya      accikkhandho bhayanako
     dahanto papakammante    bhumiyam patihannati.
     Ayokapalam adittam      santattam jalitam yatha
     evam avicinirayo          hettha upari passato.
     Tattha satta mahaludda   mahakibbisakarino
     accantapapakammanta    paccanti na ca miyyare.
     Jatavedasamo kayo       tesam nirayavasinam
     passa kammanam 1- dalhattam na bhasma honti 2- napi masi.
     Puratthimenapi dhavanti      tato dhavanti pacchato 3-
     uttarenapi dhavanti       tato dhavanti dakkhinam.
     Yam yam disampi dhavanti 4-    tam tam dvaram pithiyati
     abhinikkhamitasa te       satta mokkham 5- gavesino.
     Na te tato nikkhamitum       labhanti kammapaccaya
     tesanca papakammantam     avipakkam katam bahunti.
@Footnote: 1 Po. kammana. 2 Ma. hoti. 3 Ma. pacchimam. 4 Ma. disam padhavanti.
@5 Yu. pamokkham.
   {789.7} Etam bhayam dukkhadomanassam kuto tassa . Attadandato
jatam  sanjatam  nibbattam  abhinibbattam  patubhutam  .  yani  ca
nerayikani  dukkhani  yani  ca  tiracchanayonikani dukkhani yani ca
pittivisayikani  dukkhani yani ca manusakani 1- dukkhani tani kuto
jatani  kuto  sanjatani  kuto  nibbattani  kuto  abhinibbattani
kuto  patubhutani  .  attadandato  jatani  sanjatani nibbattani
abhinibbattani patubhutaniti attadanda bhayam jatam.
   [790]  Janam  passatha medhaganti jananti khattiya ca brahmana
ca vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa
ca  .  medhaganti 2- medhagam janam kalaham janam viruddham janam pativiruddham
janam  ahatajanam  paccahatajanam  aghatitajanam  paccaghatitajanam  passatha
dakkhatha oloketha nijjhayetha upaparikkhathati janam passatha medhagam.
   [791] Samvegam kittayissamiti samvegam ubbegam utrasam bhayam pilanam
ghattanam   upaddavam   upasaggam  kittayissami  3-  pakittayissami
acikkhissami  desissami  pannapissami  patthapissami  vivarissami
vibhajissami uttanikarissami pakasissamiti samvegam kittayissami.
   [792] Yatha samvijitam mayati yatha maya attanayeva [4]- samvejito
ubbejito samvegamapaditoti yatha samvijitam maya. Tenaha bhagava
     attadanda bhayam jatam    janam passatha medhagam
     samvegam kittayissami      yatha samvijitam mayati.
@Footnote: 1 Po. Ma. manusikani. 2 Po. Ma. ayam patho natthi. 3 Ma. kittayissamiti
@4 Po. Ma. attanam.
   [793] Phandamanam pajam disva    macche appodake yatha
     annamannehi byaruddhe   disva mam bhayamavisi.
   [794]  Phandamanam  pajam  disvati pajati sattadhivacanam . pajam
tanhaphandanaya  phandamanam  ditthiphandanaya  phandamanam  kilesaphandanaya
phandamanam  duccaritaphandanaya  phandamanam  payogaphandanaya  phandamanam
vipakaphandanaya   phandamanam  rattaragena  phandamanam  dutthadosena
phandamanam   mulhamohena   phandamanam   vinibandhamanena  phandamanam
paramatthaditthiya   phandamanam   vikkhepagatauddhaccena   phandamanam
anitthangatavicikicchaya   phandamanam   thamagataanusayehi   phandamanam
labhena  phandamanam  alabhena  phandamanam  yasena  phandamanam ayasena
phandamanam  pasamsaya  phandamanam  nindaya  phandamanam  sukhena phandamanam
dukkhena  phandamanam  jatiya  phandamanam  jaraya  phandamanam byadhina
phandamanam   maranena   phandamanam  sokaparidevadukkhadomanassupayasehi
phandamanam  nerayikena  dukkhena  phandamanam  tiracchanayonikena dukkhena
phandamanam  pittivisayikena  1-  dukkhena phandamanam manusakena dukkhena
phandamanam  gabbhokkantimulakena  dukkhena  gabbhatthitimulakena  dukkhena
gabbhavutthanamulakena  dukkhena  jatassupanibandhikena  dukkhena  jatassa
paradheyyakena  dukkhena  attupakkamena  dukkhena parupakkamena dukkhena
dukkhadukkhena  sankharadukkhena  viparinamadukkhena  cakkhurogena  dukkhena
@Footnote: 1 Ma. pettivisayikena. sabbattha evam natabbam.
Sotarogena  ghanarogena  jivharogena  kayarogena  sisarogena
kannarogena  mukharogena  dantarogena kasena sasena pinasena 1-
dahena  jarena  kucchirogena  mucchaya  pakkhandikaya sulaya visucikaya
kutthena  gandena  kilasena  sosena  apamarena  dadduya kanduya
kacchuya  rakhasaya  vitacchikaya  lohitena  pittena madhumehena amsaya
pilakaya  bhagandalaya  pittasamutthanehi  abadhehi  semhasamutthanehi
abadhehi  vatasamutthanehi  abadhehi  sannipatikehi  abadhehi
utuparinamajehi  abadhehi  visamapariharajehi  abadhehi opakkamikehi
abadhehi  kammavipakajehi  abadhehi  sitena  unhena  jighacchaya
pipasaya  uccarena passavena damsamakasavatatapasirimsapasamphassena [2]-
matumaranena  dukkhena  pitumaranena  dukkhena  bhatumaranena  dukkhena
bhaginimaranena  dukkhena  puttamaranena  dukkhena 3- dhitumaranena dukkhena
natimaranena  dukkhena  bhogabyasanena  dukkhena  rogabyasanena dukkhena
silabyasanena  dukkhena  ditthibyasanena  dukkhena  phandamanam samphandamanam
vipphandamanam vedhamanam pavedhamanam sampavedhamanam. Disvati [4]- passitva
tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katvati phandamanam pajam disva.
   [795]  Macche  appodake  yathati  yatha maccha appodake
parittodake  udakapariyadane  kakehi  va  kulalehi va balakahi
@Footnote: 1 Po. pipasena. 2 Po. Ma. dukkhena. 3 Po. Yu. ayam patho natthi.
@4 Ma. disva.
Va  paripatiyamana  ukkhipiyamana  khajjamana  phandanti  samphandanti
vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhenti  evameva  paja
tanhaphandanaya  phandanti  .pe.  ditthibyasanena  dukkhena  phandanti
samphandanti  vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhentiti macche
appodake yatha.
   [796]  Annamannehi  byaruddheti  annamannam  satta viruddha
pativiruddha  ahata  paccahata  aghatita paccaghatita rajanopi
rajuhi   vivadanti  khattiyapi  khattiyehi  vivadanti  brahmanapi
brahmanehi   vivadanti   gahapatipi  gahapatihi  vivadanti  matapi
puttena  vivadati  puttopi  matara  vivadati  pitapi puttena vivadati
puttopi  pitara  vivadati  bhatapi  bhatara  vivadati bhaginipi bhaginiya
vivadati 1- bhatapi bhaginiya vivadati bhaginipi bhatara vivadati sahayopi
sahayena  vivadati  .  te  tattha  kalahaviggahavivadapanna annamannam
panihipi  upakkamanti  ledduhipi  upakkamanti  dandehipi  upakkamanti
satthehipi upakkamanti . te tattha maranampi gacchanti 2- maranamattampi
dukkhanti annamannehi byaruddhe.
   [797]  Disva  mam  bhayamavisiti  disvati  disva  passitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  bhayam pilanam ghattanam
upaddavo upasaggo avisatiti 3- disva mam bhayamavisi. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Po. Yu. ime patha natthi. 2 Ma. nigacchanti. 3 Po. Ma. avisiti.
     Phandamanam pajam disva       macche appodake yatha
     annamannehi byaruddhe   disva mam bhayamavisiti.
   [798] Samantamasaro loko     disa sabba samerita
     iccham bhavanamattano         naddasasim anositam.
   [799]  Samantamasaro  lokoti  nirayaloko tiracchanayoniloko
pittivisayaloko  manussaloko  devaloko  khandhaloko  dhatuloko
ayatanaloko ayam loko paro loko sabrahmaloko 1- sadevaloko 2-
ayam  vuccati  loko  . nirayaloko assaro nissaro sarapagato
niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena
va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. Tiracchanayoniloko
pittivisayaloko  manussaloko  devaloko  khandhaloko  dhatuloko
ayatanaloko  ayam  loko  paro  loko sabrahmaloko sadevaloko
assaro  nissaro  sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena
va  attasarasarena  va  niccena va dhuvena va sassatena va
aviparinamadhammena va.
   {799.1} Yatha [3]- nalo assaro nissaro sarapagato yatha
erando  assaro  nissaro sarapagato yatha udumbaro assaro
nissaro sarapagato yatha setagaccho assaro nissaro sarapagato
yatha  palibhaddako  assaro nissaro sarapagato yatha phenupindo
assaro  nissaro  sarapagato  yatha  pubbulakam  assaram nissaram
@Footnote: 1-2 Ma. brahmaloko devaloko. 3 Ma. pana.
Sarapagatam  yatha  marici  assara  nissara  sarapagata  yatha
kaddalikkhandho  assaro nissaro sarapagato yatha maya assara
nissara  sarapagata  evameva  nirayaloko  assaro  nissaro
sarapagato  niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena
va  niccena  va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va
tiracchanayoniloko  pittivisayaloko  manussaloko  .pe.  sadevaloko
assaro  nissaro  sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena
va  attasarasarena  va  niccena  va  dhuvena  va  sassatena
va aviparinamadhammena vati samantamasaro loko.
   [800]  Disa  sabba  sameritati  ye  puratthimaya  disaya
sankhara  tepi  erita  samerita  calita  ghattita  aniccataya
jatiya  anugata  jaraya  anusata  byadhina  abhibhuta  maranena
abbhahata   dukkhe   patitthita   atana  alena  asarana
asaranibhuta  .  ye  pacchimaya  disaya  sankhara  ye  uttaraya
disaya  sankhara  ye  dakkhinaya  disaya sankhara ye puratthimaya
anudisaya  sankhara ye pacchimaya anudisaya sankhara ye uttaraya
anudisaya  sankhara  ye  dakkhinaya  anudisaya  sankhara  ye
hetthimaya  disaya  sankhara  ye  uparimaya disaya sankhara ye
dasadisasu  sankhara  tepi  erita  samerita  calita  ghattita
aniccataya  jatiya  anugata  jaraya  anusata  byadhina  abhibhuta
Maranena  abbhahata  dukkhe  patitthita  atana  alena  asarana
asaranibhuta. Bhasitampi cetam
        kincapi cetam jalati vimanam
        obhasayam uttariyam disaya
        rupe ranam disva sada pavedhitam
        tasma na rupe ramati sumedho
     maccunabbhahato loko     jaraya parivarito
     tanhasallena otinno   icchadhumayiko 1- sada
     sabbo adipito loko     sabbo loko pajopito 2-
     sabbo pajjalito loko     sabbo loko pakampitoti.
Disa sabba samerita.
   [801] Iccham bhavanamattanoti attano bhavam 3- tanam lenam saranam
gatim  parayanam icchanto sadiyanto patthayanto pihayanto abhijappantoti
iccham bhavanamattano.
   [802]  Naddasasim  anositanti  anajjhositam  na  addasam
ajjhositanneva  addasam  .  sabbam  yobbannam  jaraya  ositam sabbam
arogyam  byadhina  ositam  sabbam  jivitam  maranena  ositam  sabbam
labham  alabhena  ositam  sabbam  yasam  ayasena  ositam sabbam pasamsam
nindaya ositam sabbam sukham dukkhena ositam.
@Footnote: 1 Ma. icchadhumayito. 2 Ma. padhupito. 3 Po. Ma. bhavanam.
        Labho alabho yaso ayaso ca
        ninda ca pasamsa ca sukhadukkhanca
        ete anicca manujesu dhamma
        asassata viparinamadhammati.
Naddasasim anositam. Tenaha bhagava
       samantamasaro loko     disa sabba samerita
       iccham bhavanamattano      naddasasim anositanti.
   [803] Osanetveva byaruddhe  disva me arati ahu
        athettha sallam addakkhim   duddasam hadayassitam.
   [804]  Osanetveva  byaruddheti  osanetvevati  sabbam
yobbannam  jara  osapeti  sabbam  arogyam  byadhi  osapeti
sabbam  jivitam  maranam  osapeti  sabbam  labham  alabho  osapeti
sabbam  yasam  ayaso  osapeti sabbam pasamsam ninda osapeti sabbam
sukham  dukkham osapetiti osanetveva . byaruddheti yobbannakama
satta  jaraya  pativiruddha  arogyakama  satta  byadhina
pativiruddha  jivitukama  satta  maranena  pativiruddha  labhakama
satta  alabhena  pativiruddha  yasakama  satta ayasena pativiruddha
pasamsakama  satta  nindaya  pativiruddha  sukhakama  satta dukkhena
viruddha  pativiruddha  ahata  paccahata  aghatita paccaghatitati
osanetveva byaruddhe.
   [805]  Disva  me  arati  ahuti disvati disva passitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katvati  disva  . me
aratiti  ya arati ya anabhirati ya anabhiramana ya ukkanthiya 1-
ya paritasita ahuti disva me arati ahu.
   [806]  Athettha  sallam  addakkhinti  athati  padasandhi .pe.
Padanupubbatametam  athati  .  etthati  sattesu . sallanti satta
sallani  ragasallam  dosasallam  mohasallam  manasallam  ditthisallam
sokasallam  kathamkathasallam  .  addakkhinti  addasam  addakkhim  apassim
pativijjhinti athettha sallam addakkhim.
   [807]  Duddasam  hadayassitanti  duddasanti  duddasam  duddakkham
duppassam  dubbujjham  duranubujjham  duppativijjham  .  hadayassitanti  hadayam
vuccati  cittam  yam  cittam mano manasam hadayam pandaram mano manayatanam
manindriyam  vinnanam  vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu .
Hadayassitanti  hadayanissitam  cittanissitam  cittasannissitam  cittena  sahagatam
sahajatam  samsattham  sampayuttam  ekuppadam  ekanirodham  ekavatthukam
ekarammananti duddasam hadayassitam. Tenaha bhagava
       osanetveva byaruddhe  disva me arati ahu
       athettha sallam addakkhim   duddasam hadayassitanti.
   [808] Yena sallena otinno  disa sabba vidhavati
        tameva sallam abbuyha    na dhavati na sidati.
@Footnote: 1 Ma. ukkanthita.
   [809]  Yena  sallena  otinno  disa  sabba  vidhavatiti
sallanti  satta  sallani  ragasallam  dosasallam  mohasallam  manasallam
ditthisallam sokasallam kathamkathasallam.
   {809.1} Katamam ragasallam. Yo rago sarago anunayo anurodho
nandi  nandirago cittassa sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam
idam ragasallam.
   {809.2} Katamam dosasallam . anattham me acariti aghato jayati
anattham  me caratiti aghato jayati anattham me carissatiti aghato
jayati  .pe.  candikkam  assuropo  anattamanata  cittassa  idam
dosasallam.
   {809.3} Katamam mohasallam. Dukkhe ananam .pe. Dukkhanirodhagaminiya
patipadaya  ananam  pubbante ananam aparante ananam pubbantaparante
ananam  idappaccayatapaticcasamuppannesu  dhammesu  ananam  yam  evarupam
adassanam  anabhisamayo  ananubodho  asambodho appativedho asangahata
apariyogahata 1- asamapekkhata 2- apaccavekkhata 3- apaccakkhakammam
dummejjham balyam moho pamoho sammoho avijja avijjogho avijjayogo
avijjanusayo  avijjapariyutthanam  avijjalangi  moho  akusalamulam idam
mohasallam.
   {809.4} Katamam manasallam . Seyyohamasmiti mano sadisohamasmiti
mano  hinohamasmiti  mano  yo  evarupo  mano  mannana
@Footnote:1-2-3 Ma. apariyogahana asamapekkhana apaccavekkhana.
Mannitattam   unnati  unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata
cittassa idam manasallam.
   {809.5} Katamam ditthisallam . Visativatthuka sakkayaditthi dasavatthuka
micchaditthi  dasavatthuka  antaggahika  ditthi  ya  evarupa  ditthi
ditthigatam  ditthigahanam  ditthikantaro  ditthivisukayikam  ditthivipphanditam
ditthisamyojanam  gaho  patiggaho  abhiniveso  paramaso  kummaggo
micchapatho  micchattam  titthayatanam  vipariyesaggaho  viparitaggaho
vipallasaggaho  micchagaho  ayathavakasmim  yathavakanti  gaho
yavata dvasatthi ditthigatani idam ditthisallam.
   {809.6} Katamam sokasallam. Natibyasanena va phutthassa bhogabyasanena
va  phutthassa  rogabyasanena  va phutthassa silabyasanena va phutthassa
ditthibyasanena  va  phutthassa  annatarannatarena  va  byasanena
samannagatassa  annatarannatarena  va  dukkhadhammena  phutthassa  soko
socana   socitattam   antosoko  antoparisoko  antodaho
antoparidaho cetaso parijjhayana domanassam idam sokasallam.
   {809.7} Katamam kathamkathasallam . Dukkhe kankha dukkhasamudaye kankha
dukkhanirodhe  kankha  dukkhanirodhagaminiya  patipadaya  kankha pubbante
kankha  aparante  kankha  pubbantaparante  kankha  idappaccata-
paticcasamuppannesu  dhammesu  kankha ya evarupa kankha kankhayana
kankhayitattam  vimati  vicikiccha  dvelhakam  dvedhapatho  samsayo
Anekamsaggaho  asappana  parisappana  apariyogahana  chambhitattam
cittassa manovilekho idam kathamkathasallam.
   [810]  Yena  sallena  otinno  disa  sabba  vidhavatiti
ragasallena   otinno   viddho  phuttho  pareto  samohito
samannagato  kayena  duccaritam  carati vacaya duccaritam carati manasa
duccaritam  carati  panampi  hanati  adinnampi  adiyati  sandhimpi
chindati  nillopampi  harati  ekagarikampi  karoti  paripanthepi
titthati  paradarampi  gacchati  musapi  bhanati  . evampi ragasallena
otinno   viddho   phuttho  pareto  samohito  samannagato
dhavati vidhavati sandhavati samsarati.
   {810.1} Athava ragasallena otinno viddho phuttho pareto
samohito  samannagato  bhoge  pariyesanto  navaya  mahasamuddam
pakkhandati  sitassa  purakkhato  unhassa  purakkhato  damsamakasavatatapa-
sirimsapasamphassehi  rissamano  1-  khuppipasaya  piliyamano  2-
gumbam  3-  gacchati  takkolam gacchati takkasilam gacchati kalamukham gacchati
maranaparam  4-  gacchati vesungam gacchati verapatham gacchati javam gacchati
tambalingam  5- gacchati vankam gacchati elavaddhanam 6- gacchati suvannakutam
gacchati  suvannabhumim  gacchati  tambapannim  gacchati  supparam  7- gacchati
bharukam 8- gacchati suraddham 9- gacchati anganekam 10- gacchati ganganam 11-
gacchati paramaganganam 12- gacchati yonam gacchati [13]- pinakam 14- gacchati
allasandam  15-  gacchati  marukantaram  gacchati jannupatham gacchati ajapatham
@Footnote: 1 Ma. piliyamano. 2 Po. Ma. Yu. miyyamano. 3 Ma. tigumbam. 4 Ma. purapuram.
@5 Yu. tamalingam. 6 Po. Ma. elabandhanam. 7 Ma. supparakam. 8 Ma. Yu. bharukaccham.
@9 Ma. surattham. 10 Ma. bhangalokam. 11 Po. Ma. bhanganam. 12 Ma. paramabhanganam.
@13 paramayonam gacchati. 14 Ma. vinakam. 15 mulapadam.
Gacchati mendapatham gacchati sankupatham gacchati chattapatham gacchati vamsapatham gacchati
sakunapatham gacchati musikapatham gacchati daripatham gacchati vettadharam gacchati.
Pariyesanto  na  labhati  alabhamulakampi  dukkhadomanassam patisamvedeti .
Pariyesanto  labhati  laddha  arakkhamulakampi dukkhadomanassam patisamvedeti
kinti me bhoge neva rajano hareyyum na cora hareyyum na aggi daheyya na
udakam  vaheyya  na  appiya  dayada  hareyyunti . tassa evam
arakkhato gopayato te bhoga vippalujjanti . so vippayogamulakampi
dukkhadomanassam patisamvedeti.
   {810.2} Evampi ragasallena otinno viddho phuttho pareto
samohito samannagato dhavati vidhavati sandhavati samsarati . Dosasallena
mohasallena  manasallena  otinno viddho phuttho pareto samohito
samannagato  kayena  duccaritam  carati vacaya duccaritam carati manasa
duccaritam  carati  panampi  hanati  adinnampi  adiyati sandhimpi chindati
nillopampi  harati  ekagarikampi  karoti  paripanthepi  titthati
paradarampi  gacchati  musapi  bhanati  .  evam manasallena otinno
viddho  phuttho  pareto  samohito  samannagato  dhavati  vidhavati
sandhavati samsarati.
   {810.3} Ditthisallena otinno viddho phuttho pareto samohito
samannagato  acelako  hoti  muttacaro  hatthavalekhano  1- na
@Footnote: 1 Ma. hatthapalekhano.
Ehibhadantiko  na  titthabhadantiko  nabhihatam  na  uddissa  katam  na
nimantanam  sadiyati  .  so  na  kumbhimukha  patigganhati  na
kalopimukha  patigganhati  na  elakamantaram  na  dandamantaram  na
musalamantaram  na  dvinnam  bhunjamananam  na  gabbhiniya na payamanaya
na  purisantaragataya  na  sankittisu na yattha sa upatthito hoti na
yattha  makkhika  sandasandacarini  na maccham na mamsam [1]- na merayam
na  thusodakam  pivati  .  so ekagariko va hoti ekalopiko
dvagariko  va  hoti dvalopiko .pe. sattagariko va hoti
sattalopiko  ekissapi  dattiya  2- yapeti dvihipi dattihi 3-
yapeti  .pe.  sattahipi  dattihi  yapeti  ekahikampi  aharam
ahareti  dvihikampi aharam ahareti .pe. sattahikampi aharam
ahareti   iti  evarupam  addhamasikampi  pariyayabhattabhojananu-
yogamanuyutto viharati.
   {810.4} Evampi ditthisallena otinno viddho phuttho pareto
samohito  samannagato  dhavati  vidhavati sandhavati samsarati . athava
ditthisallena  otinno  viddho phuttho pareto samohito samannagato
so sakabhakkho va hoti samakabhakkho va hoti nivarabhakkho va hoti
daddulabhakkho va hoti hatabhakkho va hoti [4]- acamabhakkho va hoti
pinnakabhakkho va hoti [5]- tinabhakkho va hoti gomayabhakkho va hoti
vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji 6- . so sananipi dhareti
@Footnote: 1 ma na suram. 2 Ma. bhattiya. 3 Ma. bhattihi. 4 Ma. kanabhakkho va hoti.
@5 Ma. tilabhakkho va hoti. 6 Po. Ma. pavattaphalabhojano.
Masananipi  dhareti  chavadussanipi  dhareti  tiritanipi  dhareti
ajinanipi  dhareti  pamsukulanipi  dhareti  ajinakkhipampi  dhareti
kusacirampi  dhareti  vakacirampi  dhareti  phalakacirampi  dhareti
kesakambalampi  dhareti  ulukapakkhampi  dhareti  kesamassulocakopi
hoti  kesamassulocananuyogamanuyutto  viharati  ubbhatthakopi  hoti
asanapatikkhitto   ukkutikopi   hoti   ukkutikappadhanamanuyutto
kantakapassayikopi  hoti  kantakapassaye seyyam kappeti phalakaseyyampi
kappeti   thandilaseyyampi   kappeti   ekapassayikopi   hoti
rajojalladharo abbhokasikopi hoti yathasanthatikopi hoti vikatikopi 1-
hoti vikatabhojananuyogamanuyutto apanakopi hoti apanabhattamanuyutto 2-
sayatatiyakampi  udakorohananuyogamanuyutto  viharati  iti  evarupam
anekavihitam  kayassa  atapanaparitapananuyogamanuyutto  viharati .
Evampi  ditthisallena  otinno  viddho  phuttho  pareto samohito
samannagato dhavati vidhavati sandhavati samsarati.
   {810.5} Sokasallena otinno viddho phuttho pareto samohito
samannagato  socati  kilamati  paridevati  urattalim  kandati  sammoham
apajjati  .  vuttam  hetam  bhagavata bhutapubbam brahmana imissayeva
savatthiya  annatarissa  itthiya  mata kalamakasi . sa tassa
kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiya 3- rathiyam singhatakena singhatakam
upasankamitva  evamaha  api  me mataram addasatha api me mataram
@Footnote: 1 Ma. vekatikopi. 2 Ma. apanakatthamanuyutto. 3 Ma. rathiyaya.
Addasathati   .  bhutapubbam  brahmana  imissayeva  savatthiya
annatarissa   itthiya  pita  kalamakasi  bhata  kalamakasi
bhagini  kalamakasi  putto  kalamakasi  dhita  kalamakasi  samiko
kalamakasi  .  sa  tassa  kalakiriyaya  ummattika  khittacitta
rathiya  rathiyam  singhatakena  singhatakam  upasankamitva  evamaha
api  me  samikam  addasatha api me samikam addasathati . bhutapubbam
brahmana  imissayeva  savatthiya  annatarassa  purisassa  mata
kalamakasi  .  so  tassa  kalakiriyaya  ummattako  khittacitto
rathiya  rathiyam  singhatakena  singhatakam  upasankamitva  evamaha
api me mataram addasatha api me mataram addasathati.
   {810.6} Bhutapubbam brahmana imissayeva savatthiya annatarassa
purisassa  pita kalamakasi bhata kalamakasi bhagini kalamakasi putto
kalamakasi  dhita  kalamakasi  pajapati  kalamakasi  . so tassa
kalakiriyaya  ummattako  khittacitto  rathiya  rathiyam  singhatakena
singhatakam  upasankamitva  evamaha  api  me  pajapatim  addasatha
api  me  pajapatim  addasathati  .  bhutapubbam brahmana imissayeva
savatthiya  annatara  itthi  natikulam  agamasi  .  tassa  te
nataka  samikam  acchinditva  annassa  datukama  . sa ca nam
na icchati . athakho sa itthi samikam etadavoca ime mam ayyaputta
nataka  tam  1-  acchinditva  annassa  datukama  ubho
@Footnote: 1 Ma. tava.
Mayam  marissamati  .  athakho so puriso tam itthim dvidha chetva
attanam opatesi 1- ubho pecca bhavissamati . Evam sokasallena
otinno  viddho  phuttho  pareto  samohito  samannagato  dhavati
vidhavati sandhavati samsarati.
   {810.7}  Kathamkathasallena  otinno  viddho phuttho pareto
samohito   samannagato   samsayapakkhanno   hoti   vimatipakkhanno
dvelhakajato  ahosim  nu kho aham atitamaddhanam na nu kho ahosim
atitamaddhanam  kim  nu  kho  ahosim atitamaddhanam katham nu kho ahosim
atitamaddhanam kim hutva kim ahosim nu kho aham atitamaddhanam bhavissami
nu  kho aham anagatamaddhanam na nu kho bhavissami anagatamaddhanam kim
nu kho bhavissami anagatamaddhanam katham nu kho bhavissami anagatamaddhanam
kim hutva kim bhavissami nu kho aham anagatamaddhananti.
   {810.8}  Etarahi  paccuppannamaddhanam  ajjhattam kathamkathi hoti
aham nukhosmi no nukhosmi kim nukhosmim katham nukhosmi [2]- satto kuto
agato  so kuhim gami bhavissatiti . evam kathamkathasallena otinno
viddho  phuttho  pareto  samohito  samannagato  dhavati  vidhavati
sandhavati samsarati . te ca salle abhisankharoti te salle abhisankharonto
sallabhisankharavasena   puratthimadisam   dhavati   pacchimadisam   dhavati
uttaradisam  dhavati  dakkhinadisam  dhavati  .  te  sallabhisankhara
appahina  sallabhisankharanam  appahinatta  gatiya  dhavati  niraye
@Footnote: 1 Ma. opateti. 2 ma ayam nu kho.
Dhavati  tiracchanayoniya  dhavati  pittivisaye  dhavati  manussaloke
dhavati  devaloke  dhavati  gatiya  gatim  upapattiya  upapattim
patisandhiya  patisandhim  bhavena  bhavam  samsarena  samsaram  vattena
vattam  dhavati  vidhavati  sandhavati  samsaratiti yena sallena otinno
disa sabba vidhavati.
   [811]  Tameva  sallam  abbuyha na dhavati na sidatiti tameva
ragasallam  dosasallam  mohasallam  manasallam  ditthisallam  sokasallam
kathamkathasallam   abbuyha   abbuhitva   uddharitva   samuddharitva
uppadayitva  samuppadayitva  pajahitva  vinoditva  byantikaritva
anabhavangamitva  neva  puratthimadisam  dhavati  na pacchimadisam dhavati na
uttaradisam  dhavati  na  dakkhinadisam  dhavati  .  te sallabhisankhara
pahina  sallabhisankharanam  pahinatta  gatiya  na  dhavati  niraye
na  dhavati  tiracchanayoniya  na  dhavati  pittivisaye  na  dhavati
manussaloke  na  dhavati  devaloke  na  dhavati  na  gatiya gatim
na  upapattiya  upapattim  na  patisandhiya  patisandhim  na  bhavena
bhavam  na  samsarena  samsaram  na  vattena  vattam  dhavati  vidhavati
sandhavati  samsaratiti  tameva  sallam  abbuyha  na  dhavati  .  na
sidatiti  kamoghe  na  sidati  bhavoghe  na  sidati  ditthoghe  na
sidati avijjoghe na sidati na samsidati na osidati na avasidati [1]-
na  avagacchatiti  tameva  sallam  abbuyha  na  dhavati  na sidati .
@Footnote: 1 Ma. na gacchati.
Tenaha bhagava
       yena sallena otinno   disa sabba vidhavati
       tameva sallam abbuyha     na dhavati na sidatiti.
   [812] Tattha sikkhanugiyanti     ... ... ... ... ...
       (yani loke gadhitani)    na tesu pasuto siya
       nibbijjhe sabbaso kame sikkhe nibbanamattano.
   [813]  Tattha  sikkhanugiyanti  yani loke gadhitaniti sikkhati
hatthisikkha  assasikkha  rathasikkha  dhanusikkha  salakiyam  sallakattiyam
kayatikiccham bhutiyam komaratikiccham 1- . giyantiti 2- giyanti kathiyanti 3-
bhaniyanti  dipiyanti vohariyanti . athava giyanti ganhiyanti ugganhiyanti
dhariyanti  upadhariyanti upalakkhiyanti gadhitapatilabhaya . gadhita vuccanti
pancakamaguna  cakkhuvinneyya  rupa  ittha kanta manapa piyarupa
kamupasamhita  rajaniya  . kimkarana gadhita vuccanti pancakamaguna .
Yebhuyyena  devamanussa  pancakamagune  icchanti  sadiyanti  pihayanti
abhijappanti  tamkarana  gadhita  vuccanti  pancakamaguna  .  loketi
manussaloketi tattha sikkhanugiyanti yani loke gadhitani.
   [814] Na tesu pasuto siyati tasu va sikkhasu tesu va
pancakamagunesu  na  pasuto  siya  na tanninno assa na tappono
na tappabbharo na tadadhimutto na tadadhipateyyoti na tesu pasuto siya.
@Footnote: 1 Ma. komarabhaccam. 2 Ma. anugiyantiti. 3 Ma. niggiyanti kathiyanti ...
@vohariyanti.
   [815]  Nibbijjha  sabbaso  kameti  nibbijjhati  pativijjhitva
sabbe  sankhara  aniccati  pativijjhitva  sabbe sankhara dukkhati
.pe.  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti pativijjhitva .
Sabbasoti sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam 1-
sabbasoti . kamati uddanato dve kama vatthukama ca kilesakama
ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe. ime vuccanti kilesakamati
nibbijjha sabbaso kame.
   [816] Sikkhe nibbanamattanoti sikkhati tisso sikkha adhisilasikkha
adhicittasikkha  adhipannasikkha  .pe.  ayam  adhipannasikkha .
Nibbanamattanoti attano ragassa nibbanaya 2- dosassa nibbanaya 3-
mohassa  nibbanaya  4-  .pe.  sabbakusalabhisankharanam  samaya
upasamaya   vupasamaya  nibbanaya  patinissaggaya  patippassaddhiya
adhisilampi  sikkheyya  adhicittampi  sikkheyya  adhipannampi sikkheyya .
Ima tisso sikkha avajjento sikkheyya jananto sikkheyya .pe.
Sacchikatabbam  sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya samadaya
vatteyyati sikkhe nibbanamattano. Tenaha bhagava
     tattha sikkhanugiyanti    ... ... ... ... ...
     (yani loke gadhitani)     na tesu pasuto siya
     nibbijjha sabbaso kame   sikkhe nibbanamattanoti.
@Footnote: 1 pariyadiyanametam. 2-3-4 po Ma. nibbapanaya.
   [817] Sacco siya appagabbho   amayo rittapesuno
       akkodhano lobhapapakam 1-  veviccham vitare muni.
   [818]  Sacco  siya appagabbhoti sacco siyati saccavacaya
samannagato  siya  sammaditthiya  samannagato  siya  ariyena
atthangikena  maggena  samannagato  siyati  sacco  siya .
Appagabbhoti  tini  pagabbhiyani  kayikam  pagabbhiyam vacasikam pagabbhiyam
cetasikam  pagabbhiyam  .pe.  idam  cetasikam  pagabbhiyam  . yassimani
tini  pagabbhiyani  pahinani  samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani
abhabbuppattikani  nanaggina  daddhani  so  vuccati  appagabbhoti
sacco siya appagabbho.
   [819]  Amayo  rittapesunoti  maya  vuccati  vancanika
cariya  .  idhekacco  kayena  duccaritam caritva vacaya duccaritam
caritva  manasa  duccaritam  caritva  tassa  paticchadanahetu  papikam
iccham  panidahati  ma  mam  jannati  icchati  ma  mam  jannati
sankappeti  ma  mam  jannati  vacam  bhasati  ma  mam  jannati
kayena  parakkamati  .  ya  evarupa maya mayavita accasara
vancana  nikati  nikirana  niharana  pariharana  guhana  pariguhana
chadana   paricchadana   anuttanikammam  anavikammam  vocchadana
papakiriya ayam vuccati maya . yassesa maya pahina samucchinna
vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so
@Footnote: 1 Ma. lobhapapam.
Vuccati  amayo  .  rittapesunoti pesunnanti idhekacco pisunavaco
hoti  .pe.  evam  bhedadhippayo  pesunnam upasamharati . yassetam
pesunnam  pahinam  samucchinnam  vupasantam  patippassaddham  abhabbuppattikam
nanaggina  daddham  so  vuccati  rittapesuno  vigatapesunoti  1-
amayo rittapesuno.
   [820] Akkodhano lobhapapakam veviccham vitare muniti akkodhanoti
hi  kho  vuttam  .  apica kodho tava vattabbo . dasahakarehi
kodho  jayati  .pe. yasseso kodho pahino samucchinno vupasanto
patippassaddho   abhabbuppattiko   nanaggina   daddho   so
vuccati  akkodhano  .  kodhassa  pahinatta  akkodhano kodhavatthussa
parinnatatta  akkodhano  kodhahetussa  ucchinnatta  akkodhano .
Lobhoti  yo  lobho  lubbhana  lubbhitattam  .pe.  abhijjha lobho
akusalamulam  . veviccham vuccati panca macchariyani avasamacchariyam .pe.
Gaho vuccati macchariyam.
   {820.1}  Muniti  monam  vuccati nanam ya panna pajanana
.pe.  sangajalamaticca  so muniti . akkodhano lobhapapakam veviccham
vitare  muniti  muni  lobhapapakanca  vevicchanca  atari uttari pattari
samatikkami  vitikkami  vitivattayiti  akkodhano  lobhapapakam  veviccham
vitare muni 2-. Tenaha bhagava
     sacco siya appagabbho   amayo rittapesuno
     akkodhano lobhapapakam    veviccham vitare muniti.
@Footnote: 1 Ma. vivittapeno pavivisuttapesuno 2 Po. Yu. muniti.
   [821] Niddam tandim sahe thinam    pamadena na samvase
        atimane na tittheyya   nibbanamanaso naro.
   [822]  Niddam  tandim  sahe  thinanti  niddati  ya kayassa
akalyata  akammannata  onaho  pariyonaho  anto  samorodho
middham  soppam  1- capalayika supina supitattam . tanditi ya tandi
tandiyana  [2]-  tandimanakata alasiyam alasayana alasayitattam .
Thinanti  ya  cittassa  akalyata  akammannata  oliyana  salliyana
linam  liyana  liyitattam  thinam thiyana thiyitattam cittassa . niddam tandim
sahe  thinanti  niddanca  tandinca  thinanca [3]- saheyya parisaheyya
abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyadiyeyya  maddeyyati  niddam  tandim
sahe thinam.
   [823] Pamadena na samvaseti pamado vattabbo. Kayaduccaritena
va  vaciduccaritena  va  manoduccaritena va pancakamagunesu cittassa
vossaggo  vossagganuppadanam  4-  va  kusalanam  va  dhammanam
bhavanaya   asakkaccakiriyata   asataccakiriyata   anatthitakiriyata
olinavuttita  nikkhittacchandata  nikkhittadhurata  anasevana  abhavana
abahulikammam  anadhitthanam  ananuyogo  pamado  yo evarupo pamado
pamajjana  pamajjitattam  ayam vuccati pamado . pamadena na samvaseti
pamadena na 5- samvaseyya na avaseyya na parivaseyya pamadam pajaheyya
vinodeyya   byantikareyya   anabhavangameyya  pamada  arato
@Footnote: 1 Ma. suppam. 2 Ma. tandiyitattam. 3 sahe. 4 Ma. vossagganuppadanam.
@5 Ma. na vaseyya.
Assa  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho vippamutto visannutto
vimariyadikatena cetasa vihareyyati pamadena na samvase.
   [824]  Atimane  na tittheyyati atimanoti idhekacco param
atimannati  jatiya  va  gottena  va  .pe.  annatarannatarena
va  vatthuna  .  yo  evarupo mano mannana mannitattam unnati
unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam  vuccati
atimano  .  atimane  na  tittheyyati  atimane  na tittheyya
na  santittheyya  atimanam  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya
anabhavangameyya  atimana  arato assa virato pativirato nikkhanto
nissattho   vippamutto   visannutto   vimariyadikatena   cetasa
vihareyyati atimane na tittheyya.
   [825]  Nibbanamanaso  naroti  idhekacco danam dento silam
samadiyanto  uposathakammam  karonto  paniyam paribhojaniyam upatthapento
parivenam   sammajjanto  cetiyam  vandanto  cetiye  gandhamalam
aropento  cetiyam  padakkhinam  karonto  yankinci  tedhatukam
kusalabhisankharam  abhisankharonto  na  gatihetu  na  upapattihetu  na
patisandhihetu  na  bhavahetu  na  samsarahetu  na  vattahetu  sabbantam
visamyogadhippayo   nibbananinno   nibbanapono  nibbanapabbharo
abhisankharotiti evampi nibbanamanaso naro . athava sabbasankharadhatuya
cittam  pativapetva  amataya  dhatuya  cittam  upasamharati  etam
Santam  etam  panitam  yadidam  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago  nirodho  nibbananti  evampi  nibbanamanaso
naro.
        Na pandita upadhisukhassa hetu
        dadanti danani punabbhavaya
        kamanca te upadhiparikkhayaya
        dadanti danam apunabbhavaya.
        Na pandita upadhisukhassa hetu
        bhaventi jhanani punabbhavaya
        kamanca te upadhiparikkhayaya
        bhaventi jhanani apunabbhavaya.
        Te nibbutim abhimana 1- dadanti
        tanninnacitta tadadhimuttata 2-
        najjo yatha sagaramajjhagata 3-
        bhavanti nibbanaparayana teti.
Nibbanamanaso naro. Tenaha bhagava
       niddam tandim sahe thinam    pamadena na samvase
       atimane na tittheyya   nibbanamanaso naroti.
   [826] Mosavajjena niyyetha    rupe sneham na kubbaye
        mananca parijaneyya   sahasa virato care.
@Footnote: 1 Ma. asisamanasa. 2 Ma. tadadhimutta. 3 Ma. sagaramajjhupeta.
   [827] Mosavajjena niyyethati mosavajjam vuccati musavado .
Idhekacco  sabhaggato  va  parisaggato  va  natimajjhagato  va
pugamajjhagato  va  rajakulamajjhagato  va  abhinito  sakkhiputtho
ehi bho purisa yam janasi tam vadehiti so ajanam va aha janamiti
janam  va  aha  na  janamiti apassam va aha passamiti passam
va aha na passamiti iti attahetu va parahetu va amisakincikkhahetu
va  sampajanamusa bhasita 1- hoti idam 2- vuccati mosavajjam .
Apica   tihakarehi  catupancachasattaatthahakarehi  .pe.  imehi
atthahakarehi  musavado  hoti  .  mosavajjena  niyyethati
mosavajjena na yayeyya [3]- na vuyheyya 4- na samhareyya mosavajjam
pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyya  mosavajja
arato  assa  virato  pativirato  nikkhanto  nissattho  vippamutto
visannutto vimariyadikatena cetasa vihareyyati mosavajjena niyyetha.
   [828] Rupe sneham na kubbayeti rupanti cattaro ca mahabhuta
catunnanca  mahabhutanam  upadayarupam  .  rupe  sneham na kubbayeti
rupe sneham na kareyya chandam na kareyya pemam na kareyya ragam na
kareyya na janeyya na sanjaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyyati
rupe sneham na kubbaye.
   [829]  Mananca  parijaneyyati  manoti  ekavidhena mano
@Footnote: 1 Po. Yu. bhasitati. 2 Po. Yu. iti. 3 Ma. na niyyayeyya. 4 Ma. na vaheyya.
[1]-  Cittassa  unnati  .  duvidhena  mano  attukkamsanamano
paravambhanamano . tividhena mano seyyohamasmiti mano sadisohamasmiti
mano  hinohamasmiti  mano  .  catubbidhena  mano labhena manam
janeti  yasena  manam  janeti  pasamsaya  manam janeti sukhena manam
janeti  .  pancavidhena  mano  labhimhi  manapikanam  rupananti
manam  janeti  [2]-  manapikanam  saddanam  gandhanam  rasanam
photthabbananti  manam  janeti  .  chabbidhena  mano  cakkhusampadaya
manam   janeti   sotasampadaya   ghanasampadaya   jivhasampadaya
kayasampadaya manosampadaya manam janeti.
   {829.1}  Sattavidhena  mano mano atimano manatimano
omano  [3]-  adhimano  asmimano  micchamano . atthavidhena
mano  labhena manam janeti alabhena omanam janeti yasena manam
janeti  ayasena  omanam  janeti  pasamsaya  manam  janeti nindaya
omanam janeti sukhena manam janeti dukkhena omanam janeti. Navavidhena
mano  seyyassa  seyyohamasmiti  mano  seyyassa  sadisohamasmiti
mano  seyyassa  hinohamasmiti  mano  sadisassa  seyyohamasmiti
mano  sadisassa  sadisohamasmiti  mano  sadisassa  hinohamasmiti
mano  hinassa  seyyohamasmiti  mano  hinassa sadisohamasmiti mano
hinassa hinohamasmiti mano . dasavidhena mano idhekacco manam janeti
jatiya  va  gottena  va  .pe. annatarannatarena va vatthuna
@Footnote: 1 Ma. ya. 2 Ma. labhimhi. 3 Po. Ma. sadisamano.
Yo  evarupo  mano  mannana  mannitattam  unnati  unnamo
dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati mano.
   {829.2}  Mananca  parijaneyyati  manam  tihi  parinnahi
parijaneyya   nataparinnaya   tiranaparinnaya  pahanaparinnaya  .
Katama nataparinna . manam janati ayam ekavidhena mano cittassa
unnati  ayam  duvidhena  mano  attukkamsanamano  paravambhanamano
.pe.  ayam  dasavidhena mano idhekacco manam janeti jatiya va
gottena  va  .pe.  annatarannatarena  va  vatthunati  janati
passati  ayam  nataparinna  .  katama  tiranaparinna  .  evam
natva 1- manam tireti aniccato dukkhato .pe. anissaranato tireti
ayam  tiranaparinna  . katama pahanaparinna . evam tiretva manam
pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti ayam pahanaparinna .
Mananca  parijaneyyati  manam  imahi tihi parinnahi parijaneyyati
mananca parijaneyya.
   [830] Sahasa virato careti katama sahasacariya . Rattassa
ragacariya  sahasacariya  dutthassa  dosacariya sahasacariya mulhassa
mohacariya  sahasacariya  vinibandhassa  manacariya  sahasacariya
paramatthassa  ditthicariya  sahasacariya  vikkhepagatassa  uddhaccacariya
sahasacariya   anitthangatassa   vicikicchacariya   sahasacariya
thamagatassa  anusayacariya  sahasacariya ayam sahasacariya . sahasa
@Footnote: 1 Po. etam katva. Ma. etam nattam katva.
Virato careti sahasacariyaya arato assa virato pativirato nikkhanto
nissattho   vippamutto   visannutto   vimariyadikatena   cetasa
vihareyya  careyya  vicareyya  iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya
yapeyyati sahasa virato care. Tenaha bhagava
        mosavajjena niyyetha    rupe sneham na kubbaye
        mananca parijaneyya   sahasa virato careti.
   [831] Puranam nabhinandeyya  nave khantimakubbaye
        hiyamane na soceyya   akassam 1- na sito siya.
   [832]  Puranam  nabhinandeyyati  purana  vuccanti  atita
rupa  vedana sanna sankhara vinnanam [2]- . atite sankhare
tanhavasena  ditthivasena  nabhinandeyya  nabhivadeyya  na ajjhoseyya
abhinandanam  abhivadanam  ajjhosanam  gaham  paramasam abhinivesam pajaheyya
vinodeyya byantikareyya anabhavangameyyati puranam nabhinandeyya.
   [833]  Nave khantimakubbayeti nava vuccanti paccuppanna rupa
vedana  sanna  sankhara  vinnanam  .  paccuppanne  sankhare
tanhavasena  ditthivasena  khantim  na  kareyya  chandam  na  kareyya
pemam  na  kareyya ragam na kareyya na janeyya na sanjaneyya na
nibbatteyya nabhinibbatteyyati nave khantimakubbaye.
   [834]  Hiyamane  na  soceyyati  hiyamane  hayamane
@Footnote: 1 Ma. Yu. akasam. 2 Ma. puranam vuccati.
Parihayamane  vemane vigacchamane antaradhayamane na soceyya na
kilameyya  na  paramaseyya  na  parideveyya na urattalim kandeyya
na  sammoham  apajjeyya cakkhusmim hiyamane hayamane parihayamane
vemane  vigacchamane  antaradhayamane  sotasmim  ghanasmim  jivhaya
kayasmim  rupasmim  saddasmim  gandhasmim  rasasmim  photthabbasmim  kulasmim
ganasmim  avasasmim  labhasmim  yasasmim  pasamsaya  sukhasmim  civarasmim
pindapatasmim     senasanasmim     gilanapaccayabhesajjaparikkharasmim
hiyamane   hayamane   parihayamane   vemane  vigacchamane
antaradhayamane  na  soceyya  na  kilameyya  na  paramaseyya na
parideveyya  na  urattalim  kandeyya  na  sammoham  apajjeyyati
hiyamane na soceyya.
   [835]  Akassam na sito siyati akassam vuccati tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam . kimkarana
akassam  vuccati  tanha  .  yaya  tanhaya  rupam  akassati
samakassati   ganhati   paramasati   abhinivisati   vedanam  sannam
sankhare  vinnanam  gatim  upapattim  patisandhim  bhavam  samsaram  vattam
akassati   samakassati    ganhati   paramasati   abhinivisati
tamkarana  akassam  vuccati  tanha  .  akassam na sito siyati
tanham  na sito siya 1- tanham pajaheyya  vinodeyya byantikareyya
anabhavangameyya  tanhaya  arato assa  virato pativirato nikkhanto
@Footnote: 1 Ma. tanha nissito na siya.
Nissattho   vippamutto   visannutto   vimariyadikatena   cetasa
vihareyyati akassam na sito siya. Tenaha bhagava
        puranam nabhinandeyya   nave khantimakubbaye
        hiyamane na soceyya   akassam na sito siyati.
   [836] Gedham brumi mahoghoti    acamam 1- brumi jappanam
        arammanam pakappanam    kamapanko duraccayo.
   [837]  Gedham brumi mahoghoti 2- gedho vuccati tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  . mahogho
vuccati  tanha  yo  rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho
akusalamulam  . gedham brumi mahoghoti gedham mahoghoti brumi acikkhami
desemi  pannapemi  patthapemi  vivarami  vibhajami  uttanikaromi
pakasemiti gedham brumi mahoghoti.
   [838]  Acamam  brumi  jappananti acama vuccati tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam . jappanapi
vuccati tanha yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam.
Acamam  brumi  jappananti  acamam jappanati brumi acikkhami desemi
pannapemi  patthapemi  vivarami  vibhajami  uttanikaromi  pakasemiti
acamam brumi jappanam.
   [839]  Arammanam  pakappananti  arammana 3- vuccati tanha
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajavam. 2 Ma. Yu. mahoghotiti. 3 Ma. arammanampi.
Yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . pakappanapi
vuccati tanha yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulanti
arammanam pakappanam.
   [840] Kamapanko duraccayoti kamapanko kamakaddamo kamakileso
kamapalipo   kamapalibodho   duraccayo   durativatto   duttaro
duppataro  dussamatikkamo  dubbitivattoti  kamapanko  duraccayo .
Tenaha bhagava
        gedham brumi mahoghoti    acamam brumi jappanam
        arammanam pakappanam    kamapanko duraccayoti.
   [841] Sacca avokkamam muni    thale titthati brahmano
        sabbam so patinissajja   save santoti vuccati.
   [842]  Sacca  avokkamam  muniti  saccavacaya  avokkamanto
sammaditthiya   avokkamanto   ariya   atthangika   magga
avokkamanto  .  muniti  monam  vuccati nanam ya panna pajanana
.pe. Sangajalamaticca so muniti sacca avokkamam muni.
   [843]  Thale  titthati brahmanoti thalam vuccati amatam nibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho  nibbanam  .  brahmanoti  sattannam  dhammanam  vahitatta
brahmano  .pe.  anissito  tadi  pavuccate  sa  brahma .
Thale  titthati  brahmanoti  brahmano  thale  titthati dipe titthati
Tane  titthati  lene  titthati  sarane  titthati  abhaye  titthati
accute  titthati  amate  titthati  nibbane  titthatiti  thale titthati
brahmano.
   [844]  Sabbam so patinissajjati sabbam vuccati dvadasayatanani
cakkhunceva rupa ca .pe. manoceva dhamma ca. Yato ajjhattikabahiresu
ayatanesu  chandarago  pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato
anabhavangato   ayatim   anuppadadhammo   ettavatapi   sabbam
cattam  hoti  vantam  muttam  pahinam  patinissattham  . yato tanha ca
ditthi  ca  mano  ca  pahina  honti  ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  1-  ayatim  anuppadadhamma ettavatapi sabbam cattam
hoti  vantam  muttam  pahinam  patinissattham  .  yato  punnabhisankharo
ca  apunnabhisankharo  ca  anenjabhisankharo  ca  pahina  honti
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma
ettavatapi  sabbam  cattam  hoti  vantam  muttam pahinam patinissatthanti
sabbam so patinissajja.
   [845] Save santoti vuccatiti so santo upasanto vupasanto
nibbuto  patippassaddhoti  vuccati  kathiyati  bhaniyati  dipiyati vohariyatiti
save santoti vuccati. Tenaha bhagava
        sacca avokkamam muni    thale titthati brahmano
        sabbam so patinissajja   save santoti vuccatiti.
@Footnote: 1 Ma. anabhavankata. Po. Yu. abhavangata.
   [846] Sa ve viddha 1- sa vedagu  natva dhammam anissito
        samma so loke iriyano nappihetidha kassaci.
   [847] Sa ve viddha sa vedaguti viddhati viddha vijjagato
nani  buddhima vibhavi medhavi . vedaguti vedo vuccati 2- catusu
maggesu  nanam  .pe.  sabbavedanasu  vitarago  sabbavedamaticca
vedagu soti sa ve viddha sa vedagu.
   [848] Natva dhammam anissitoti [3]- natva janitva tulayitva
tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  sabbe  sankhara  aniccati
natva  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva
sabbe  sankhara  dukkhati  .pe.  yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti  natva  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva
vibhutam  katva  .  anissitoti  dve  nissaya  tanhanissayo  ca
ditthinissayo ca .pe. ayam tanhanissayo .pe. ayam ditthinissayo .
Tanhanissayam  pahaya  ditthinissayam  patinissajjitva  cakkhum  anissito
sotam  anissito  ghanam  anissito  .pe.  ditthasutamutavinnatabbe
dhamme  anissito  anallino  anupagato  anajjhosito  anadhimutto
nikkhanto   nissattho   vippamutto   visannutto  vimariyadikatena
cetasa viharatiti natva dhammam anissito.
   [849]  Samma so loke iriyanoti yato ajjhattikabahiresu
ayatanesu  chandarago  pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato
@Footnote: 1 Ma. Yu. vidva. 2 Ma. veda vuccanti. Yu. veda vuccati. 3 Ma. natvati.
Anabhavangato  ayatim  anuppadadhammo  ettavatapi  samma  so
loke carati viharati iriyati vattati paleti yapeti yapeti . yato
punnabhisankharo  ca  apunnabhisankharo  ca  anenjabhisankharo
ca  pahina  honti  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata
ayatim  anuppadadhamma ettavatapi samma so loke carati viharati
iriyati vattati paleti yapeti yapetiti samma so loke iriyano.
   [850]  Nappihetidha  kassaciti  piha vuccati tanha yo rago
sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  .  yassesa piha
tanha  pahina  samucchinna  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina  daddha  so  kassaci  nappiheti   khattiyassa  va
brahmanassa  va  vessassa  va  suddassa  va  gahatthassa  va
pabbajitassa  va  devassa  va  manussassa  vati  nappihetidha
kassaci. Tenaha bhagava
       sa ve viddha sa vedagu     natva dhammam anissito
       samma so loke iriyano nappihetidha kassaciti.
   [851] Yo ca 1- kame accatari   sangam loke duraccayam
        na so socati najjheti   chinnasoto abandhano.
   [852] Yo ca kame accatari sangam loke duraccayanti yoti
yo  yadiso  yathayutto  yathavihito  yathapakaro  yanthanappatto
@Footnote: 1 Ma. yodha.
Yamdhammasamannagato  khattiyo  va brahmano va vesso va suddo
va gahattho va pabbajito va devo va manusso va . Kamati
uddanato  dve  kama  vatthukama  ca  kilesakama  ca .pe.
Ime  vuccanti  vatthukama  .pe.  ime  vuccanti kilesakama .
Sangati  satta  sanga  ragasango dosasango mohasango manasango
ditthisango  kilesasango  duccaritasango  .  loketi  apayaloke
manussaloke  devaloke  khandhaloke  dhatuloke  ayatanaloke .
Duraccayanti  yo  kame  ca sange ca loke duraccaye durativatte
duttare  duppatare  dussamatikkame  dubbitivatte  attari  uttari
pattari  samatikkami  vitivattayiti  yo  ca  kame  accatari  sangam
loke duraccayam.
   [853]  Na  so  socati  najjhetiti viparinatam va vatthum na
socati  viparinatasmim  va  vatthusmim  na socati cakkhu me viparinatanti
na socati sotam me ghanam me jivha me kayo me rupa me sadda
me  gandha  me  rasa  me photthabba me kulam me gano me
avaso me labho me yaso me pasamsa me sukham me civaram me
pindapato   me   senasanam  me  gilanapaccayabhesajjaparikkhara
me mata me pita me bhata me bhagini me putto me dhita
me  mitta  me  amacca  me  natisalohita  me  viparinatati
na  socati  na  kilamati  na  paridevati  na  urattalim  kandati
Na  sammoham  apajjatiti  na  socati  .  najjhetiti najjheti na
ajjheti  na  upanijjhayati  na  nijjhayati  na  pajjhayati . athava
na jayati na jiyati na miyati na cavati na upapajjatiti [1]- na so
socati najjheti.
   [854]  Chinnasoto  abandhanoti  sota  vuccati  tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam . yassesa
sota   tanha  pahina  samucchinna  vupasanta  patippassaddha
abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so  vuccati  chinnasoto .
Abandhanoti  satta  bandhanani  ragabandhanam  dosabandhanam  mohabandhanam
manabandhanam  ditthibandhanam  kilesabandhanam  duccaritabandhanam  .  yassetani
bandhanani   pahinani   samucchinnani   vupasantani  patippassaddhani
abhabbuppattikani  nanaggina  daddhani  so  vuccati  abandhanoti
chinnasoto abandhano. Tenaha bhagava
       yo ca kame accatari     sangam loke duraccayam
        na so socati najjheti   chinnasoto abandhanoti.
   [855] Yam pubbe tam visosehi    paccha te mahu kincanam
        majjhe ce no gahessasi  upasanto carissasi.
   [856] Yam pubbe tam visosehiti atite sankhare arabbha ye
kilesa uppajjeyyum te kilese sosehi visosehi sukkhapehi [2]-
pajahehi  vinodehi  byantikarohi  anabhavangamehiti evampi yam pubbe
@Footnote: 1 Ma. najjhetiti. 2 Ma. visukkhapehi abijam karohi.
Tam  visosehi  . athava ye atita kammabhisankhara avipakkavipaka
te  kammabhisankhare  sosehi  visosehi  sukkhapehi  abijam karohi
pajahehi  vinodehi  byantikarohi  anabhavangamehiti  evampi  yam
pubbe tam visosehi.
   [857] Paccha te mahu kincananti paccha vuccati anagatam .
Anagate  sankhare arabbha yani uppajjeyyum ragakincanam dosakincanam
mohakincanam   manakincanam  ditthikincanam  kilesakincanam  duccaritakincanam
imani  kincanani  tuyham  ma ahu ma patumakasi ma janesi ma
sanjanesi  ma  nibbattesi  ma  abhinibbattesi  pajahehi  vinodehi
byantikarohi anabhavangamehiti paccha te mahu kincanam.
   [858] Majjhe ce no gahessasiti majjham vuccanti paccuppanna
rupa  vedana  sanna  sankhara  vinnanam  1-  .  paccuppanne
sankhare  tanhavasena  ditthivasena  na gahessasi na uggahessasi na
ganhissasi  na  paramasissasi  nabhinandissasi  nabhivadissasi  2-  na
ajjhosissasi  abhinandanam  abhivadanam ajjhosanam gaham paramasam abhinivesam
pajahissasi   vinodissasi  byantikarissasi  anabhavangamissasiti  majjhe
ce no gahessasi.
   [859] Upasanto carissasiti ragassa santatta santo 3- dosassa
santatta  santo  4-  .pe.  sabbakusalabhisankharanam  santatta
samitatta  [5]-  vupasamitatta  vijjhatatta  nibbutatta  vigatatta
@Footnote: 1 Ma. majnam vuccati paccuppanna rupavedana .. vinnana. 2 Ma. nabhicarissasi.
@3-4 Ma. samitatta upasamitatta. 5 Ma. upasamitatta.
Patippassaddhatta  santo  upasanto  vupasanto  nibbuto patippassaddho
carissasi viharissasi iriyissasi vattissasi palissasi yapissasi yapissasiti
upasanto carissasi. Tenaha bhagava
        yam pubbe tam visosehi    paccha te mahu kincanam
        majjhe ce no gahessasi  upasanto carissasiti.
   [860] Sabbaso namarupasmim    yassa natthi mamayitam
        asata ca na socati      sa ve loke na jiyyati.
   [861]  Sabbaso  namarupasmim yassa natthi mamayitanti sabbasoti
sabbena  sabbam  sabbatha  sabbam  asesam  nissesam pariyadayavacanametam
sabbasoti . namanti cattaro arupino khandha . rupanti cattaro ca
mahabhuta  catunnanca  mahabhutanam  upadayarupam  .  yassati arahato
khinasavassa   .   mamattanti   dve  mamatta  tanhamamattanca
ditthimamattanca  .pe.  idam  tanhamamattam  .pe. idam ditthimamattam .
Sabbaso  namarupasmim  yassa  natthi  mamayitanti  sabbaso  namarupasmim
mamatta  yassa  natthi  [1]-  na  samvijjanti  nupalabbhanti  pahina
samucchinna    vupasanta    patippassaddha    abhabbuppattika
nanaggina daddhati sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam.
   [862]  Asata ca na socatiti viparinatam va vatthum na socati
viparinatasmim  va  vatthusmim  na  socati  cakkhu  me  viparinatanti na
socati  sotam  me  ghanam  me jivha me kayo me rupa me
@Footnote: 1 Ma. na santi.
Sadda me gandha me rasa me photthabba me kulam me gano me
avaso  me  labho  me  .pe. natisalohita me viparinatati
na  socati na kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham
apajjatiti  evampi  asata  ca  na  socati  . athava asataya
dukkhaya  vedanaya  phuttho  pareto  samohito  samannagato  na
socati  na  kilamati  na  paridevati na urattalim kandati na sammoham
apajjatiti  evampi  asata  ca  na socati . athava cakkhurogena
phuttho    pareto    .pe.   damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi
phuttho  pareto  samohito  samannagato  na  socati na kilamati na
paridevati  na  urattalim  kandati  na  sammoham  apajjatiti evampi
asata ca na socati . athava asante asamvijjamane anupalabbhiyamane
ahu vata me tam vata me natthi siya vata me tam vataham na labhamiti
na  socati na kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham
apajjatiti evampi asata ca na socati.
   [863] Sa ve loke na jiyyatiti yassa mayham va idam paresam
va  idanti  kinci  rupagatam  vedanagatam  sannagatam  sankharagatam
vinnanagatam   gahitam   paramattham  abhinivittham  ajjhositam  adhimuttam
atthi tassa jani atthi. Bhasitampi hetam
        jinno rathassamanikundale 1- ca
        putte ca dare ca tatheva jinno
@Footnote: 1 Ma. rathassam manikundale.
        Sabbesu bhogesu asevitesu
        kasma na santappasi sokakale.
        Pubbeva maccam vijahanti bhoga
        maccova ne pubbataram jahati 1-
        assaka 2- bhogino 3- kamakami
        tasma na socamaham sokakale.
        Udeti apurati veti cando
        attham gametvana paleti suriyo 4-
        vidita maya attha 5- lokadhamma
        tasma na socamaham sokakaleti.
   {863.1} Yassa mayham va idam paresam va idanti kinci rupagatam
vedanagatam  sannagatam  sankharagatam  vinnanagatam  gahitam  paramattham
abhinivittham  ajjhositam  adhimuttam  natthi tassa jani natthi . bhasitampi
hetam  nandasi  samanati  kim  laddha avusoti tenahi samana socasiti
kim  jiyittha  avusoti  tenahi  samana  neva  nandasi  na  socasiti
evamavusoti.
        Cirassam vata passama    brahmanam parinibbutam
        anandim anigham bhikkhum     tinnam loke visattikanti.
Sa ve loke na jiyyati. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. jahasi. 2 Ma. Yu. asassata. 3 Ma. bhavino. 4 Ma. andham tapetvana
@paleti suriyo. 5 Ma. Yu. sattuka. idam alapanam.
        Sabbaso namarupasmim   yassa natthi mamayitam
        asata ca na socati     sa ve loke na jiyyatiti.
   [864] Yassa natthi idam meti   paresam vapi kincanam
        mamattam so asamvindam    natthi meti na socati.
   [865] Yassa natthi idam meti paresam vapi kincananti yassati
arahato khinasavassa . yassa mayham va idam paresam va idanti kinci
rupagatam   vedanagatam  sannagatam  sankharagatam  vinnanagatam  gahitam
paramattham  abhinivittham  ajjhositam  adhimuttam  natthi  [1]- na samvijjati
nupalabbhati  pahinam  samucchinnam  vupasantam  patippassaddham  abhabbuppattikam
nanaggina  daddhanti  evampi  yassa  natthi idam meti paresam vapi
kincanam.
   {865.1} Vuttam hetam bhagavata nayam bhikkhave kayo tumhakam napi
annesam   puranamidam  bhikkhave  kammam  abhisankhatam  abhisancetayitam
vedaniyam datthabbam tatra bhikkhave sutava ariyasavako paticcasamuppadamyeva
sadhukam  yoniso manasikaroti iti imasmim sati idam hoti imassuppada
idam uppajjati imasmim asati idam na hoti imassa nirodha idam nirujjhati
yadidam  avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam  .pe.
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti avijjayatveva
asesaviraganirodha  sankharanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hotiti  .  evampi yassa natthi idam meti
paresam vapi kincanam.
@Footnote: 1 Po. Ma. na santi.
   {865.2} Vuttam hetam bhagavata
     sunnato lokam avekkhassu  mogharaja sada sato
     attanuditthim uhacca      evam maccuttaro siya
     evam lokam avekkhantam      maccuraja na passatiti.
Evampi [1]- yassa natthi idam me paresam vapi kincanam.
   {865.3} Vuttam hetam bhagavata yam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha
tam  vo  pahinam  digharattam hitaya sukhaya bhavissatiti . kinca bhikkhave
na  tumhakam  rupam  bhikkhave  na  tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam
digharattam  hitaya  sukhaya  bhavissati  vedana  sanna  sankhara
vinnanam  na  tumhakam  tam  pajahatha  tam  vo pahinam digharattam hitaya
sukhaya  bhavissati  tam  kim  mannatha  bhikkhave  yam  imasmim  jetavane
tinakatthasakhapalasam  tam  jano  hareyya  va  daheyya  va
yathapaccayam  va  kareyya  apinu  tumhakam  evamassa  amhe jano
harati va dahati va yathapaccayam va karotiti . nohetam bhante .
Tam  kissa  hetu  . na hi no etam bhante atta va attaniyam
va  . evam 2- kho bhikkhave yam na tumhakam tam pajahatha tam vo
pahinam  digharattam  hitaya  sukhaya  bhavissatiti  .  kinca  bhikkhave na
tumhakam  rupam  bhikkhave  na  tumhakam  tam  pajahatha  tam  vo pahinam
digharattam  hitaya  sukhaya  bhavissati  vedana  sanna  sankhara
vinnanam  na  tumhakam  tam  pajahatha  tam  vo pahinam digharattam hitaya
@Footnote: 1 Po. bhikkhave. 2 Ma. Yu. evameva.
Sukhaya  bhavissatiti  .  evampi yassa natthi idam meti paresam vapi
kincanam.
   {865.4} Bhasitampi hetam
     suddhagamasamuppadam        suddhasankharasantatim
     passantassa yathabhutam       na bhayam hoti gamani
     tinakatthasamam lokam         yada pannaya passati
     nannam patthayate kinci    annatra appatisandhiyati.
   [1]- Vajira bhikkhuni maram papimantam etadavoca
     kannu sattoti paccesi      mara ditthigatam nu te
     suddhasankharapunjoyam       nayidha sattupalabbhati
     yathapi 2- angasambhara    hoti saddo ratho iti
     evam khandhesu santesu       hoti sattoti sammati
     dukkhameva hi sambhoti       dukkham titthati veti ca
     nannatra dukkha sambhoti   nannam dukkha nirujjhatiti.
Evampi yassa natthi idam meti paresam vapi kincanam.
   {865.5} Evameva kho bhikkhave bhikkhu rupam samannesati yavata
rupassa  gati  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam samannesati yavata
vinnanassa  gati  tassa  rupam  samannesato  yavata  rupassa
gati  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  samannesato  yavata
vinnanassa  gati  yampi  3-  yassa  hoti ahanti va mamanti va
@Footnote: 1 Po. Ma. evampi yassa natthi idam meti paresam vapi kincanam. 2 Ma. yathahi.
@3 Ma. yampissa.
Asmiti  va  tampi  tassa  na hotiti . evampi yassa natthi idam
meti paresam vapi kincanam.
   {865.6} Ayasma anando bhagavantam etadavoca sunno loko
sunno lokoti bhante vuccati kittavata nu kho bhante sunno lokoti
vuccatiti  .  yasma  kho  ananda  sunnam attena va attaniyena
va  tasma  sunno  lokoti  vuccatiti  .  kincananda  sunnam
attena  va  attaniyena  va  cakkhu  kho ananda sunnam attena
va   attaniyena   va  rupa  sunna  cakkhuvinnanam  sunnam
cakkhusamphasso   sunno   yadidam   cakkhusamphassapaccaya   uppajjati
vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham va tampi sunnam sotam
sunnam   saddam   sunnam  ghanam  sunnam  gandham  sunnam  jivha
sunna   rasa  sunna  kayo  sunno  photthabba  sunna
mano   sunno   dhammo   sunno   manovinnanam   sunnam
manosamphasso   sunno   yadidam   manosamphassapaccaya   uppajjati
vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va tampi sunnam attena va
attaniyena  va  yasma kho ananda sunnam attena va attaniyena
va  tasma  sunno  lokoti  vuccatiti  .  evampi  yassa natthi
idam meti paresam vapi kincanam.
   [866]  Mamattam  so  asamvindanti  mamattati  dve  mamatta
tanhamamattanca  ditthimamattanca  .pe.  idam  tanhamamattam  .pe.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati.
Idam   ditthimamattam   .   tanhamamattam   pahaya   ditthimamattam
patinissajjitva   mamattam  avindanto  asamvindanto  anadhigacchanto
appatilabhantoti mamattam so asamvindam.
   [867] Natthi meti na socatiti viparinatam va vatthum na socati
viparinatasmim  va  vatthusmim  na  socati  cakkhu  me  viparinatanti na
socati  sotam  me  .pe.  salohita  me viparinatati na socati
na  kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham apajjatiti
natthi meti na socati. Tenaha bhagava
        yassa natthi idam meti   paresam vapi kincanam
        mamattam so asamvindam    natthi meti na socatiti.
   [868] Anitthuri ananugiddho   anejo sabbadhi samo
        tamanisamsam pabrumi     pucchito avikampinam.
   [869] Anitthuri ananugiddhoti 1- katamam nitthuriyam . Idhekacco
nitthuri  hoti  paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu  issati ussuyati
issam  bandhati  yam  evarupam  nitthuriyam nitthuriyakammam issa issayana
issayitattam ussuya ussuyana ussuyitattam idam vuccati nitthuriyam .
Yassetam   nitthuriyam   pahinam   samucchinnam  vupasantam  patippassaddham
abhabbuppattikam  nanaggina  daddham  so  vuccati anitthuriti anitthuri .
Ananugiddhoti  gedho  vuccati  tanha  yo rago sarago .pe.
Abhijjha  lobho  akusalamulam  .  yasseso gedho pahino samucchinno
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ... samoti.
Vupasanto   patippassaddho   abhabbuppattiko   nanaggina  daddho
so  vuccati ananugiddho . so rupe agiddho .pe. dittha sutamuta
vinnatabbesu  dhammesu  agiddho  agadhito  amucchito  anajjhopanno
vitagedho  vigatagedho  cattagedho  vantagedho  muttagedho pahinagedho
patinissatthagedho   vitarago  vigatarago  cattarago  vantarago
muttarago  pahinarago  patinissattharago  nicchato  nibbuto sitibhuto
sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharatiti anitthuri ananugiddho.
   [870] Anejo sabbadhi samoti eja vuccati tanha yo rago
sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  . yassesa eja
tanha    pahina   samucchinna   vupasanta   patippassaddha
abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so vuccati anejo . ejaya
pahinatta  anejo  so  labhepi  na  injati alabhepi na injati
yasepi  na  injati  ayasepi  na  injati  pasamsayapi  na  injati
nindayapi  na  injati  sukhepi  na  injati  dukkhepi  na  injati
na  calati  na vedhati nappavedhati na sampavedhatiti anejo . sabbadhi
samoti  sabbam  vuccati  dvadasayatanani cakkhu ceva rupa ca .pe.
Mano  ceva  dhamma  ca  .  yato  ajjhattikabahiresu  ayatanesu
chandarago  pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato anabhavangato
ayatim  anuppadadhammo  so  vuccati  sabbattha  samo sabbattha tadi
sabbattha majjhatto sabbattha upekkhakoti anejo sabbadhi samo.
   [871]  Tamanisamsam  pabrumi  pucchito  avikampinanti  avikampinam
puggalanam  1-  puttho  pucchito yacito ajjhesito pasadito ime
cattaro  anisamse  pabrumi  yo so anitthuri ananugiddho anejo
sabbadhi  samoti  brumi  acikkhami  .pe.  pakasemiti  tamanisamsam
pabrumi pucchito avikampinam. Tenaha bhagava
        anitthuri ananugiddho   anejo sabbadhi samo
        tamanisamsam pabrumi      pucchito avikampinanti.
   [872] Anejassa vijanato     natthi kaci nisankhiti 2-
        virato so viyarambha 3-  khemam passati sabbadhi.
   [873] Anejassa vijanatoti eja vuccati tanha yo rago
sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . yassesa eja tanha
pahina   samucchinna   vupasanta   patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina  daddha  so  vuccati  anejo  .  ejaya  pahinatta
anejo  so  labhepi  na  injati  alabhepi  na  injati yasepi
na   injati  ayasepi  na  injati  pasamsayapi  na  injati
nindayapi  na  injati  sukhepi  na  injati  dukkhepi  na  injati
na  calati  na  vedhati  nappavedhati  na  sampavedhatiti  anejassa .
Vijanatoti  janato  ajanato  vijanato  pativijanato  pativijjhato
sabbe  sankhara aniccati janato ajanato vijanato pativijanato
pativijjhato  sabbe  sankhara  dukkhati  .pe.  yankinci samudayadhammam
@Footnote: 1 Ma. puggalam . 2 Ma. nisankhati . 3 Ma. viyarabbha.
Sabbantam  nirodhadhammanti  janato  ajanato  vijanato  pativijanato
pativijjhatoti anejassa vijanato.
   [874] Natthi kaci nisankhititi nisankhitiyo vuccanti punnabhisankharo
apunnabhisankharo  anenjabhisankharo  .  yato  punnabhisankharo
ca  apunnabhisankharo  ca  anenjabhisankharo  ca  pahina  honti
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma
ettavata  nisankhitiyo  natthi  na  samvijjanti  nupalabbhanti  pahina
samucchinna    vupasanta    patippassaddha    abhabbuppattika
nanaggina daddhati natthi kaci nisankhiti.
   [875] Virato so viyarambhati viyarambho vuccati punnabhisankharo
apunnabhisankharo  anenjabhisankharo  .  yato  punnabhisankharo
ca  apunnabhisankharo  ca  anenjabhisankharo  ca  pahina  honti
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma
ettavata  viyarambha  arato  assa  virato pativirato nikkhanto
nissattho   vippamutto   visannutto   vimariyadikatena   cetasa
viharatiti 1- virato so viyarambha.
   [876]  Khemam passati sabbadhiti bhayakaro rago bhayakaro doso
bhayakaro  moho  .pe.  bhayakara  kilesa  .  bhayakarassa ragassa
pahinatta  .pe.  bhayakaranam  kilesanam  pahinatta  sabbattha  khemam
passati   sabbattha   abhayam  passati  sabbattha  anitikam  passati
@Footnote: 1 Yu. vihareyyati.
Sabbattha  anupaddavam  passati  sabbattha  anupasaggam  passati  sabbattha
passaddham 1- passatiti khemam passati sabbadhi. Tenaha bhagava
        anejassa vijanato     natthi kaci nisankhiti
        virato so viyarambha    khemam passati sabbadhiti.
   [877] Na samesu na omesu     na ussesu vadate muni
        santo so vitamaccharo   nadeti na nirassatiti (bhagava).
   [878] Na samesu na omesu na ussesu vadate muniti [2]- monam
vuccati  nanam  ya  panna  pajanana  .pe.  sangajalamaticca so
muniti  .  muni  seyyohamasmiti  va sadisohamasmiti va hinohamasmiti
va na vadati na katheti na bhanati na dipayati na voharatiti na samesu na
omesu na ussesu vadate muni.
   [879] Santo so vitamaccharoti santoti ragassa santatta 3-
santo  dosassa  mohassa  .pe.  sabbakusalabhisankharanam  santatta
samitatta   vupasamitatta   vijjhatatta   nibbutatta   vigatatta
patippassaddhatta  santo  upasanto  vupasanto nibbuto patippassaddhoti
santo  so  . vitamaccharoti panca macchariyani avasamacchariyam .pe.
Gaho  idam  vuccati  macchariyam  . yassetam macchariyam pahinam samucchinnam
vupasantam   patippassaddham  abhabbuppattikam  nanaggina  daddham  so
vuccati  vitamaccharo  vigatamaccharo cattamaccharo vantamaccharo muttamaccharo
pahinamaccharo patinissatthamaccharoti santo so vitamaccharo.
@Footnote: 1 Ma. anupasatthattam. 2 Ma. muniti. 3 Po. Ma. samitatta.
   [880] Nadeti na nirassatiti bhagavati nadetiti rupam nadeti 1-
nadiyati  na  upadiyati  na  ganhati  na  paramasati  nabhinivisati
vedanam   sannam  sankhare  vinnanam  gatim  upapattim  patisandhim
bhavam  samsaram  vattam  nadeti 2- nadiyati na upadiyati na ganhati
na  paramasati  nabhinivisatiti  nadeti  .  na  nirassatiti  rupam  na
pajahati  na  vinodeti  na  byantikaroti  na  anabhavangameti vedanam
sannam   sankhare   vinnanam   gatim  upapattim  patisandhim  bhavam
samsaram  vattam  na  pajahati  na  vinodeti  na  byantikaroti  na
anabhavangametiti  na  nirassati  .  bhagavati  garavadhivacanam  .pe.
Sacchika pannatti yadidam bhagavati. Tenaha bhagava
        na samesu na omesu     na ussesu vadate muni
        santo so vitamaccharo   nadeti na nirassatiti (bhagava).
      Pannarasamo attadandasuttaniddeso nitthito.
              --------------------
@Footnote: 1-2 Ma. ayam patho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 488-543. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=9863&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=9863&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=788&items=93              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=788              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=9860              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=9860              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]