ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Pannavagge vipassanakatha
          savatthiparipunnanidanam
   [731] .pe. So vata bhikkhave bhikkhu kanci sankharam niccato
samanupassanto  anulomikaya  khantiya  samannagato  bhavissatiti  netam
thanam  vijjati  anulomikaya  khantiya  asamannagato  sammattaniyamam
okkamissatiti  netam  thanam  vijjati  sammattaniyamam  anokkamamano
sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam 1-
va sacchikarissatiti netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu sabbasankhare
aniccato   samanupassanto   anulomikaya   khantiya  samannagato
bhavissatiti  thanametam  vijjati  anulomikaya  khantiya  samannagato
sammattaniyamam   okkamissatiti   thanametam  vijjati  sammattaniyamam
okkamamano  sotapattiphalam  va  sakadagamiphalam  va  anagamiphalam
va arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati.
   [732] So vata bhikkhave bhikkhu kanci sankharam sukhato samanupassanto
anulomikaya  khantiya  samannagato  bhavissatiti  netam  thanam  vijjati
anulomikaya    khantiya    asamannagato    sammattaniyamam
@Footnote: 1 Ma. arahattam. evamuparipi.
Okkamissatiti  netam  thanam  vijjati  sammattaniyamam  anokkamamano
sotapattiphalam  va  sakadagamiphalam  va  anagamiphalam va arahattaphalam
va sacchikarissatiti netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu sabbasankhare
dukkhato   samanupassanto   anulomikaya   khantiya   samannagato
bhavissatiti  thanametam  vijjati  anulomikaya  khantiya  samannagato
sammattaniyamam   okkamissatiti   thanametam  vijjati  sammattaniyamam
okkamamano  sotapattiphalam  va  sakadagamiphalam  va  anagamiphalam
va arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati.
   [733] So vata bhikkhave bhikkhu kanci dhammam attato samanupassanto
anulomikaya  khantiya  samannagato  bhavissatiti  netam  thanam  vijjati
anulomikaya  khantiya  asamannagato  sammattaniyamam  okkamissatiti
netam  thanam  vijjati  sammattaniyamam  anokkamamano  sotapattiphalam
va sakadagamiphalam va anagamiphalam va arahattaphalam va sacchikarissatiti
netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu kanci dhammam 1- anattato
samanupassanto   anulomikaya   khantiya   samannagato  bhavissatiti
thanametam  vijjati  anulomikaya  khantiya  samannagato  sammattaniyamam
okkamissatiti   thanametam   vijjati  sammattaniyamam  okkamamano
sotapattiphalam   va   sakadagamiphalam   va  anagamiphalam  va
arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati.
   [734] So vata bhikkhave bhikkhu nibbanam dukkhato samanupassanto
@Footnote: 1 Ma. sabbadhamme.
Anulomikaya   khantiya   samannagato  bhavissatiti  netam  thanam
vijjati   anulomikaya   khantiya   asamannagato   sammattaniyamam
okkamissatiti  netam  thanam  vijjati  sammattaniyamam  anokkamamano
sotapattiphalam  va  sakadagamiphalam  va  anagamiphalam va arahattaphalam
va sacchikarissatiti netam thanam vijjati so vata bhikkhave bhikkhu nibbanam
sukhato   samanupassanto   anulomikaya   khantiya   samannagato
bhavissatiti  thanametam  vijjati  anulomikaya  khantiya  samannagato
sammattaniyamam   okkamissatiti   thanametam  vijjati  sammattaniyamam
okkamamano  sotapattiphalam  va  sakadagamiphalam  va  anagamiphalam
va arahattaphalam va sacchikarissatiti thanametam vijjati.
   [735]  Katihakarehi  anulomikam  khantim patilabhati katihakarehi
sammattaniyamam  okkamati  .  cattarisaya  akarehi  anulomikam
khantim patilabhati cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamati.
   {735.1}   Katamehi  cattarisaya akarehi anulomikam khantim
patilabhati  katamehi  cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamati .
Pancakkhandhe  aniccato  dukkhato  rogato  gandato  sallato aghato
abadhato  parato  palokato  itito  upaddavato bhayato upasaggato
calato  pabhangato  1- addhuvato attanato 2- alenato asaranato
@Footnote: 1 Si. Ma. pabhangutoti va pabhangatoti va likhitam. 2 Ma. Yu. atanato. evamuparipi.
Rittato  tucchato  sunnato  anattato  adinavato  viparinamadhammato
asarakato aghamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato maramisato
jatidhammato  jaradhammato  byadhidhammato  maranadhammato  sokadhammato
paridevadhammato   upayasadhammato   sankilesikadhammato  pancakkhandhe
aniccato   passanto   anulomikam   khantim   patilabhati  pancannam
khandhanam  nirodho  niccam  nibbananti  passanto  sammattaniyamam
okkamati   pancakkhandhe  dukkhato  passanto  anulomikam  khantim
patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  sukham  nibbananti  passanto
sammattaniyamam okkamati
   {735.2}  pancakkhandhe  rogato  passanto  anulomikam  khantim
patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  arogyam nibbananti passanto
sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  gandato  passanto  anulomikam
khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho nigando 1- nibbananti
passanto  sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  sallato  passanto
anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho nisallam 2- nibbananti
passanto  sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  aghato  passanto
anulomikam  khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anagho nibbananti
passanto  sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe abadhato passanto
anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  anabadho
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. agandam. 2 Ma. visallam.
Nibbananti   passanto   sammattaniyamam   okkamati  pancakkhandhe
parato  passanto  anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam
nirodho   aparappaccayam   nibbananti   passanto   sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe  palokato  passanto  anulomikam  khantim
patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  appalokadhammo  nibbananti
passanto  sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  itito  passanto
anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  anitikam
nibbananti   passanto   sammattaniyamam   okkamati  pancakkhandhe
upaddavato  passanto  anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam
nirodho anupaddavam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati
   {735.3} pancakkhandhe bhayato passanto anulomikam khantim patilabhati
pancannam  khandhanam  nirodho  abhayam nibbananti passanto sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe  upasaggato passanto anulomikam khantim patilabhati
pancannam   khandhanam  nirodho  anupasaggam  nibbananti  passanto
sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  calato  passanto  anulomikam
khantim  patilabhati  pancannam khandhanam nirodho acalam nibbananti passanto
sammattaniyamam   okkamati   pancakkhandhe   pabhangato   passanto
anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  appabhangam
nibbananti   passanto   sammattaniyamam   okkamati  pancakkhandhe
addhuvato   passanto   anulomikam   khantim   patilabhati  pancannam
Khandhanam   nirodho  dhuvam  nibbananti  passanto  sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe  attanato  passanto  anulomikam  khantim
patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  tanam  nibbananti  passanto
sammattaniyamam   okkamati   pancakkhandhe   alenato   passanto
anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  lenam
nibbananti   passanto   sammattaniyamam   okkamati  pancakkhandhe
asaranato  passanto  anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam
nirodho  saranam  nibbananti  passanto  sammattaniyamam  okkamati
pancakkhandhe rittato passanto anulomikam khantim patilabhati
   {735.4} pancannam khandhanam nirodho arittam nibbananti passanto
sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  tucchato  passanto  anulomikam
khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  atuccham  nibbananti
passanto   sammattaniyamam   okkamati   pancakkhandhe   sunnato
passanto  anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho
paramam   sunnam  nibbananti  passanto  sammattaniyamam  okkamati
pancakkhandhe   anattato  passanto  anulomikam  khantim  patilabhati
pancannam   khandhanam   nirodho  paramattham  nibbananti  passanto
sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  adinavato passanto anulomikam
khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  anadinavam  nibbananti
passanto  sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  viparinamadhammato
Passanto   anulomikam   khantim   patilabhati   pancannam   khandhanam
nirodho   aviparinamadhammam   nibbananti  passanto  sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe  asarakato  passanto  anulomikam  khantim
patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  saram  nibbananti  passanto
sammattaniyamam   okkamati   pancakkhandhe   aghamulato   passanto
anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  anaghamulam
nibbananti   passanto   sammattaniyamam   okkamati  pancakkhandhe
vadhakato  passanto  anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam
nirodho avadhakam nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati
   {735.5} pancakkhandhe vibhavato passanto anulomikam khantim patilabhati
pancannam  khandhanam  nirodho avibhavam nibbananti passanto sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe  sasavato  passanto anulomikam khantim patilabhati
pancannam  khandhanam nirodho anasavam nibbananti passanto sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe  sankhatato  passanto anulomikam khantim patilabhati
pancannam  khandhanam nirodho asankhatam nibbananti passanto sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe maramisato passanto anulomikam khantim patilabhati
pancannam  khandhanam nirodho niramisam nibbananti passanto sammattaniyamam
okkamati  pancakkhandhe  jatidhammato  passanto  anulomikam  khantim
patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  ajatam  nibbananti  passanto
Sammattaniyamam   okkamati   pancakkhandhe  jaradhammato  passanto
anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  ajaram
nibbananti   passanto   sammattaniyamam   okkamati  pancakkhandhe
byadhidhammato   passanto  anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam
khandhanam   nirodho   abyadhidhammam  1-  nibbananti  passanto
sammattaniyamam   okkamati   pancakkhandhe  maranadhammato  passanto
anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  amatam
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati
   {735.6}  pancakkhandhe  sokadhammato passanto anulomikam khantim
patilabhati  pancannam  khandhanam  nirodho  asokam  nibbananti  passanto
sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  paridevadhammato  passanto
anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho aparidevam nibbananti
passanto  sammattaniyamam  okkamati  pancakkhandhe  upayasadhammato
passanto anulomikam khantim patilabhati pancannam khandhanam nirodho anupayasam
nibbananti   passanto   sammattaniyamam   okkamati  pancakkhandhe
sankilesikadhammato  passanto  anulomikam  khantim  patilabhati  pancannam
khandhanam  nirodho  asankilittham  nibbananti  passanto  sammattaniyamam
okkamati.
   [736] Aniccatoti aniccanupassana.
           Dukkhatoti dukkhanupassana.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abyadhi.
           Rogatoti dukkhanupassana.
           Gandatoti dukkhanupassana.
           Sallatoti dukkhanupassana.
           Aghatoti dukkhanupassana.
           Abadhatoti dukkhanupassana.
           Paratoti anattanupassana.
           Palokatoti anattanupassana.
           Ititoti dukkhanupassana.
           Upaddavatoti dukkhanupassana.
           Bhayatoti dukkhanupassana.
           Upasaggatoti dukkhanupassana.
           Calatoti aniccanupassana.
           Pabhangatoti aniccanupassana.
           Addhuvatoti aniccanupassana.
           Attanatoti dukkhanupassana.
           Alenatoti dukkhanupassana.
           Asaranatoti dukkhanupassana.
           Rittatoti dukkhanupassana.
           Tucchatoti anattanupassana.
           Sunnatoti anattanupassana.
           Anattatoti anattanupassana.
           Adinavatoti dukkhanupassana.
           Viparinamadhammatoti aniccanupassana.
           Asarakatoti anattanupassana.
           Aghamulatoti dukkhanupassana.
           Vadhakatoti dukkhanupassana.
           Vibhavatoti aniccanupassana.
           Sasavatoti dukkhanupassana.
           Sankhatatoti aniccanupassana.
           Maramisatoti dukkhanupassana.
           Jatidhammatoti dukkhanupassana.
           Jaradhammatoti dukkhanupassana.
           Byadhidhammatoti dukkhanupassana.
           Maranadhammatoti aniccanupassana.
           Sokadhammatoti dukkhanupassana.
           Paridevadhammatoti dukkhanupassana.
           Upayasadhammatoti dukkhanupassana.
           Sankilesadhammatoti dukkhanupassana.
   {736.1} Imehi cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati
imehi cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamati.
   {736.2} Imehi cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhantassa
imehi  cattarisaya  akarehi  sammattaniyamam  okkamantassa  kati
aniccanupassana kati dukkhanupassana kati anattanupassana.
     Pancavisati anattanupassana   pannasam aniccanupassana
     satam pancavisatinceva yani   dukkhe pavuccareti.
          Vipassanakatha nitthita.
              -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 627-637. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12608&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12608&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=731&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=731              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8284              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8284              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]