ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [165]  Kathaṃ  cariyāvavatthāne paññā cariyānānatte ñāṇaṃ .
Cariyāti tisso cariyāyo viññāṇacariyā aññāṇacariyā ñāṇacariyā.
   {165.1}  Katamā viññāṇacariyā rūpesu dassanatthāya āvajjana-
kiriyābyākatā  viññāṇacariyā  rūpesu  dassanattho  cakkhuviññāṇaṃ
viññāṇacariyā rūpesu diṭṭhattā abhiropanavipākamanodhātu 1- viññāṇacariyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiniropana .... evamuparipi.
Rūpesu   abhiropitattā   vipākamanoviññāṇadhātu   viññāṇacariyā
saddesu   savanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā
saddesu   savanattho   sotaviññāṇaṃ   viññāṇacariyā   saddesu
sutattā    abhiropanavipākamanodhātu    viññāṇacariyā   saddesu
abhiropitattā   vipākamanoviññāṇadhātu   viññāṇacariyā   gandhesu
ghāyanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā   gandhesu
ghāyanattho   ghānaviññāṇaṃ   viññāṇacariyā   gandhesu  ghāyitattā
abhiropanavipākamanodhātu   viññāṇacariyā   gandhesu   abhiropitattā
vipākamanoviññāṇadhātu viññāṇacariyā
   {165.2}   rasesu   sāyanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā
viññāṇacariyā   rasesu  sāyanattho  jivhāviññāṇaṃ  viññāṇacariyā
rasesu  sāyitattā  abhiropanavipākamanodhātu  viññāṇacariyā  rasesu
abhiropitattā   vipākamanoviññāṇadhātu   viññāṇacariyā   [1]-
phoṭṭhabbesu   phusanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā
phoṭṭhabbesu  phusanattho  kāyaviññāṇaṃ  viññāṇacariyā  phoṭṭhabbesu
phuṭṭhattā   abhiropanavipākamanodhātu   viññāṇacariyā   phoṭṭhabbesu
abhiropitattā   vipākamanoviññāṇadhātu   viññāṇacariyā   [2]-
dhammesu   vijānanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā
dhammesu   vijānanattho   manoviññāṇaṃ   viññāṇacariyā   dhammesu
viññātattā   abhiropanavipākamanodhātu   viññāṇacariyā   dhammesu
abhiropitattā vipākamanoviññāṇadhātu viññāṇacariyā.
@Footnote: 1-2 Ma. rasesu phusanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā. ... phoṭṭhabbesu
@vijānanatthāya āvajjana ... viññāṇacariyā.
   [166]   Viññāṇacariyāti   kenatthena  viññāṇacariyā  .
Nirāgā  caratīti  viññāṇacariyā  niddosā  caratīti  viññāṇacariyā
nimmohā  caratīti  viññāṇacariyā  nimmānā  caratīti  viññāṇacariyā
niddiṭṭhi  caratīti  viññāṇacariyā  niuddhaccā  caratīti  viññāṇacariyā
nibbicikicchā   caratīti   viññāṇacariyā   nānusayā   caratīti
viññāṇacariyā    rāgavippayuttā    caratīti    viññāṇacariyā
dosavippayuttā   caratīti   viññāṇacariyā  mohavippayuttā  caratīti
viññāṇacariyā    mānavippayuttā    caratīti    viññāṇacariyā
diṭṭhivippayuttā  caratīti  viññāṇacariyā  uddhaccavippayuttā  caratīti
viññāṇacariyā    vicikicchāvippayuttā    caratīti   viññāṇacariyā
anusayavippayuttā caratīti viññāṇacariyā
   {166.1} kusalehi kammehi vippayuttā 1- caratīti viññāṇacariyā
akusalehi  kammehi  vippayuttā  caratīti  viññāṇacariyā  sāvajjehi
kammehi  vippayuttā  caratīti  viññāṇacariyā  anavajjehi  kammehi
vippayuttā  2-  caratīti  viññāṇacariyā  kaṇhehi kammehi vippayuttā
caratīti  viññāṇacariyā  sukkehi  kammehi  vippayuttā  3-  caratīti
viññāṇacariyā  sukhudrayehi  4-  kammehi  vippayuttā  5-  caratīti
viññāṇacariyā  dukkhudrayehi  6-  kammehi  vippayuttā  caratīti
viññāṇacariyā   sukhavipākehi   kammehi   vippayuttā   7-
@Footnote:1-2-3-5-7 Ma. sampayuttā. 4 Sī. sukhindriyehi. 6 Sī. dukkhindriyehi.
Caratīti   viññāṇacariyā   dukkhavipākehi   kammehi   vippayuttā
caratīti   viññāṇacariyā  viññāte  1-  caratīti  viññāṇacariyā
viññāṇassa  evarūpā  cariyā  hotīti  viññāṇacariyā  pakatiparisuddhamidaṃ
cittaṃ nikkilesaṭṭhenāti 2- viññāṇacariyā ayaṃ viññāṇacariyā.
   [167]  Katamā  aññāṇacariyā  manāpiyesu  rūpesu  rāgassa
javanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā   rāgassa
javanā  aññāṇacariyā  amanāpiyesu  rūpesu  dosassa  javanatthāya
āvajjanakiriyābyākatā    viññāṇacariyā    dosassa    javanā
aññāṇacariyā   tadubhayena   asamapekkhaṇasmiṃ   vatthusmiṃ   mohassa
javanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā   mohassa
javanā   aññāṇacariyā   vinibandhassa   mānassa   javanatthāya
āvajjanakiriyābyākatā    viññāṇacariyā    mānassa    javanā
aññāṇacariyā   parāmaṭṭhāya   diṭṭhiyā   javanatthāya  āvajjana-
kiriyābyākatā   viññāṇacariyā  diṭṭhiyā  javanā  aññāṇacariyā
vikkhepagatassa   uddhaccassa   javanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā
viññāṇacariyā  uddhaccassa  javanā  aññāṇacariyā  aniṭṭhāgatāya 3-
vicikicchāya   javanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā
vicikicchāya   javanā   aññāṇacariyā   thāmagatassa   anusayassa
javanatthāya      āvajjanakiriyābyākatā      viññāṇacariyā
@Footnote: 1 Yu. viññāṇe. 2 nikkhesaṭṭhenātītipi pāṭho. 3 Ma. Yu. aniṭṭhaṃ gatāya.
@evamuparipi.
Anusayassa  javanā  aññāṇacariyā  manāpiyesu  saddesu  .pe.
Manāpiyesu  gandhesu  manāpiyesu  rasesu  manāpiyesu  phoṭṭhabbesu
manāpiyesu  dhammesu  rāgassa  javanatthāya  āvajjanakiriyābyākatā
viññāṇacariyā   rāgassa   javanā   aññāṇacariyā   amanāpiyesu
dhammesu  dosassa  javanatthāya  āvajjanakiriyābyākatā  viññāṇacariyā
dosassa   javanā   aññāṇacariyā   tadubhayena   asamapekkhaṇasmiṃ
vatthusmiṃ    mohassa    javanatthāya    āvajjanakiriyābyākatā
viññāṇacariyā  mohassa  javanā  aññāṇacariyā  parāmaṭṭhāya  diṭṭhiyā
javanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā   diṭṭhiyā
javanā   aññāṇacariyā   vikkhepagatassa   uddhaccassa  javanatthāya
āvajjanakiriyābyākatā    viññāṇacariyā   uddhaccassa   javanā
aññāṇacariyā   aniṭṭhāgatāya   vicikicchāya  āvajjanakiriyābyākatā
viññāṇacariyā   vicikicchāya   javanā   aññāṇacariyā  thāmagatassa
anusayassa   javanatthāya   āvajjanakiriyābyākatā   viññāṇacariyā
anusayassa javanā aññāṇacariyā.
   [168]   Aññāṇacariyāti   kenatthena  aññāṇacariyā  .
Sarāgā  caratīti  aññāṇacariyā  sadosā  caratīti  aññāṇacariyā
samohā  caratīti  aññāṇacariyā  samānā  caratīti  aññāṇacariyā
sadiṭṭhi  caratīti  aññāṇacariyā  sauddhaccā  caratīti  aññāṇacariyā
savicikicchā  caratīti  aññāṇacariyā  sānusayā  caratīti  aññāṇacariyā
Rāgasampayuttā    caratīti    aññāṇacariyā    dosasampayuttā
caratīti   aññāṇacariyā   mohasampayuttā   caratīti  aññāṇacariyā
mānasampayuttā   caratīti   aññāṇacariyā  diṭṭhisampayuttā  caratīti
aññāṇacariyā    uddhaccasampayuttā    caratīti    aññāṇacariyā
vicikicchāsampayuttā   caratīti   aññāṇacariyā   anusayasampayuttā
caratīti   aññāṇacariyā  kusalehi  kammehi  vippayuttā  caratīti
aññāṇacariyā  akusalehi  kammehi  sampayuttā  caratīti  aññāṇacariyā
sāvajjehi   kammehi   sampayuttā   caratīti   aññāṇacariyā
anavajjehi  kammehi  vippayuttā  caratīti  aññāṇacariyā  kaṇhehi
kammehi  sampayuttā  caratīti  aññāṇacariyā  sukkehi  kammehi
vippayuttā  caratīti  aññāṇacariyā  sukhudrayehi  kammehi  vippayuttā
caratīti   aññāṇacariyā   dukkhudrayehi   kammehi   sampayuttā
caratīti  aññāṇacariyā  sukhavipākehi  kammehi  vippayuttā  caratīti
aññāṇacariyā   dukkhavipākehi   kammehi   sampayuttā   caratīti
aññāṇacariyā   aññāte   caratīti   aññāṇacariyā   aññāṇassa
evarūpā cariyā hotīti aññāṇacariyā ayaṃ aññāṇacariyā.
   [169] Katamā ñāṇacariyā aniccānupassanatthāya āvajjanakiriyābyākatā
viññāṇacariyā   aniccānupassanā   ñāṇacariyā   dukkhānupassanatthāya
āvajjanakiriyābyākatā     viññāṇacariyā     dukkhānupassanā
ñāṇacariyā     anattānupassanatthāya     āvajjanakiriyābyākatā
Viññāṇacariyā   anattānupassanā   ñāṇacariyā  nibbidānupassanatthāya
.pe.      virāgānupassanatthāya      nirodhānupassanatthāya
paṭinissaggānupassanatthāya    khayānupassanatthāya    vayānupassanatthāya
vipariṇāmānupassanatthāya animittānupassanatthāya
appaṇihitānupassanatthāya suññatānupassanatthāya
adhipaññadhammānupassanatthāya yathābhūtañāṇadassanatthāya
ādīnavānupassanatthāya   paṭisaṅkhānupassanatthāya  āvajjanakiriyābyākatā
viññāṇacariyā   paṭisaṅkhānupassanā   ñāṇacariyā   vivaṭṭanānupassanā
ñāṇacariyā   sotāpattimaggo   ñāṇacariyā   sotāpattiphalasamāpatti
ñāṇacariyā   sakadāgāmimaggo   ñāṇacariyā   sakadāgāmiphalasamāpatti
ñāṇacariyā   anāgāmimaggo   ñāṇacariyā   anāgāmiphalasamāpatti
ñāṇacariyā arahattamaggo ñāṇacariyā arahattaphalasamāpatti ñāṇacariyā.
   [170]  Ñāṇacariyāti  kenatthena  ñāṇacariyā  .  nirāgā
caratīti  ñāṇacariyā  niddosā  caratīti  ñāṇacariyā  .pe. nānusayā
caratīti   ñāṇacariyā   rāgavippayuttā   caratīti   ñāṇacariyā
dosavippayuttā   caratīti   ñāṇacariyā   mohavippayuttā   caratīti
ñāṇacariyā  mānavippayuttā  .pe.  diṭṭhivippayuttā  uddhaccavippayuttā
vicikicchāvippayuttā    anusayavippayuttā    kusalehi    kammehi
sampayuttā  akusalehi  kammehi  vippayuttā  sāvajjehi  kammehi
vippayuttā   anavajjehi   kammehi   sampayuttā   kaṇhehi
Kammehi  vippayuttā  sukkehi  kammehi  sampayuttā  sukhudrayehi
kammehi  sampayuttā  dukkhudrayehi  kammehi  vippayuttā  sukhavipākehi
kammehi   sampayuttā   caratīti   ñāṇacariyā   dukkhavipākehi
kammehi  vippayuttā caratīti ñāṇacariyā ñāṇe 1- caratīti ñāṇacariyā
ñāṇassa  evarūpā  cariyā  hotīti  ñāṇacariyā  ayaṃ  ñāṇacariyā
viññāṇacariyā  aññāṇacariyā  ñāṇacariyā  2-  taṃ  ñātaṭṭhena
ñāṇaṃ   pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  cariyāvavatthāne
paññā cariyānānatte ñāṇaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 115-122. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2290              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2290              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=165&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=165              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=6862              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=6862              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]