ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [246]  Kathaṃ  adhipatattā  paññā  saññāvivaṭṭe  ñāṇaṃ .
Nekkhammādhipatattā  paññā  kāmacchandato  saññāya  vivaṭṭatīti  1-
adhipatattā   paññā   saññāvivaṭṭe  ñāṇaṃ  abyāpādādhipatattā
paññā   byāpādato  saññāya  vivaṭṭatīti  adhipatattā  paññā
saññāvivaṭṭe   ñāṇaṃ  ālokasaññādhipatattā  paññā  thīnamiddhato
saññāya   vivaṭṭatīti  adhipatattā  paññā  saññāvivaṭṭe  ñāṇaṃ
avikkhepādhipatattā   paññā   uddhaccato   saññāya   vivaṭṭatīti
adhipatattā  paññā  saññāvivaṭṭe  ñāṇaṃ  dhammavavatthānādhipatattā
paññā    vicikicchāya    saññāya   vivaṭṭatīti   adhipatattā
paññā    saññāvivaṭṭe   ñāṇaṃ   ñāṇādhipatattā   paññā
avijjāya  saññāya  vivaṭṭatīti  adhipatattā  paññā  saññāvivaṭṭe
ñāṇaṃ  pāmujjādhipatattā  paññā  aratiyā  saññāya  vivaṭṭatīti
adhipatattā   paññā   saññāvivaṭṭe  ñāṇaṃ  paṭhamajjhānādhipatattā
paññā   nīvaraṇehi   saññāya   vivaṭṭatīti  adhipatattā  paññā
saññāvivaṭṭe   ñāṇaṃ   .pe.   arahattamaggādhipatattā   paññā
sabbakilesehi  saññāya  vivaṭṭatīti  adhipatattā  paññā  saññāvivaṭṭe
@Footnote: 1 Sī. sabbavāresu saññāvivatte vivattatīti.
Ñāṇaṃ  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ.
           --------
   [247]  Kathaṃ  nānatte  paññā  cetovivaṭṭe  ñāṇaṃ .
Kāmacchando  nānattaṃ  nekkhammaṃ  ekattaṃ  nekkhammekattaṃ  cetayato
kāmacchandato  cittaṃ  vivaṭṭatīti  nānatte  paññā  cetovivaṭṭe
ñāṇaṃ  byāpādo  nānattaṃ  abyāpādo  ekattaṃ  abyāpādekattaṃ
cetayato   byāpādato   cittaṃ  vivaṭṭatīti  nānatte  paññā
cetovivaṭṭe  ñāṇaṃ  thīnamiddhaṃ  nānattaṃ  ālokasaññā  ekattaṃ
ālokasaññekattaṃ  cetayato  thīnamiddhato  cittaṃ  vivaṭṭatīti  nānatte
paññā   cetovivaṭṭe   ñāṇaṃ  .pe.  sabbakilesā  nānattaṃ
arahattamaggo  ekattaṃ  arahattamaggekattaṃ  cetayato  sabbakilesehi
cittaṃ  vivaṭṭatīti  nānatte  paññā  cetovivaṭṭe  ñāṇaṃ  taṃ
ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  nānatte
paññā cetovivaṭṭe ñāṇaṃ.
   [248]  Kathaṃ  adhiṭṭhāne  paññā  cittavivaṭṭe  ñāṇaṃ .
Kāmacchandaṃ  pajahanto  nekkhammavasena  cittaṃ  adhiṭṭhātīti  adhiṭṭhāne
paññā  cittavivaṭṭe  ñāṇaṃ  byāpādaṃ  pajahanto  abyāpādavasena
cittaṃ   adhiṭṭhātīti   adhiṭṭhāne   paññā  cittavivaṭṭe  ñāṇaṃ
thīnamiddhaṃ  pajahanto  ālokasaññāvasena  cittaṃ  adhiṭṭhātīti adhiṭṭhāne
Paññā   cittavivaṭṭe   ñāṇaṃ  .pe.  sabbakilese  pajahanto
arahattamaggavasena  cittaṃ  adhiṭṭhātīti  adhiṭṭhāne  paññā cittavivaṭṭe
ñāṇaṃ   taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati adhiṭṭhāne paññā cittavivaṭṭe ñāṇaṃ.
            ---------
   [249]  Kathaṃ  suññate  paññā  ñāṇavivaṭṭe  ñāṇaṃ . cakkhuṃ
suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā  niccena  vā  dhuvena vā
sassatena vā avipariṇāmadhammena vāti yathābhūtaṃ pajānato 1- passato ca
kāmābhinivesato  2-  ñāṇaṃ  vivaṭṭatīti  suññate paññā ñāṇavivaṭṭe
ñāṇaṃ  sotaṃ  suññaṃ  .pe.  ghānaṃ  suññaṃ  jivhā  suññā
kāyo  suñño  mano  suñño attena vā attaniyena vā niccena
vā  dhuvena  vā  sassatena  vā  avipariṇāmadhammena vāti yathābhūtaṃ
pajānato  passato  ca kāmābhinivesato 3- ñāṇaṃ vivaṭṭatīti suññate
paññā   ñāṇavivaṭṭe   ñāṇaṃ   taṃ   ñātaṭṭhena   ñāṇaṃ
pajānanaṭṭhena   paññā   tena   vuccati   suññate   paññā
ñāṇavivaṭṭe ñāṇaṃ.
           ----------
   [250]  Kathaṃ  vossagge  paññā  vimokkhavivaṭṭe  ñāṇaṃ .
Nekkhammena  kāmacchandaṃ  vossajjatīti  4-  vossagge  paññā
@Footnote: 1 Ma. Yu. jānato. evamuparipi. 2 Ma. Yu. cakkhābhinivesato. 3 Ma. Yu.
@manābhinivesato. 4 Sī. vossajjatīti vossajatīti dve pāṭhā dissanti.
Vimokkhavivaṭṭe   ñāṇaṃ   abyāpādena   byāpādaṃ  vossajjatīti
vossagge   paññā   vimokkhavivaṭṭe   ñāṇaṃ   ālokasaññāya
thīnamiddhaṃ  vossajjatīti  vossagge  paññā  vimokkhavivaṭṭe  ñāṇaṃ
avikkhepena  uddhaccaṃ  vossajjatīti  vossagge paññā vimokkhavivaṭṭe
ñāṇaṃ  dhammavavatthānena  vicikicchaṃ  vossajjatīti  vossagge  paññā
vimokkhavivaṭṭe   ñāṇaṃ   .pe.   arahattamaggena   sabbakilese
vossajjatīti   vossagge   paññā  vimokkhavivaṭṭe  ñāṇaṃ  taṃ
ñātaṭṭhena   ñāṇaṃ   pajānanaṭṭhena   paññā   tena   vuccati
vossagge paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ.
            --------
   [251]  Kathaṃ  tathaṭṭhe  paññā saccavivaṭṭe ñāṇaṃ . dukkhassa
pīḷanaṭṭhaṃ  saṅkhataṭṭhaṃ  santāpaṭṭhaṃ  vipariṇāmaṭṭhaṃ  parijānanto  vivaṭṭatīti
tathaṭṭhe   paññā   saccavivaṭṭe  ñāṇaṃ  samudayassa  āyuhanaṭṭhaṃ
nidānaṭṭhaṃ  saññogaṭṭhaṃ  palibodhaṭṭhaṃ  pajahanto  vivaṭṭatīti  tathaṭṭhe
paññā   saccavivaṭṭe  ñāṇaṃ  nirodhassa  nissaraṇaṭṭhaṃ  vivekaṭṭhaṃ
asaṅkhataṭṭhaṃ  amataṭṭhaṃ  sacchikaronto  vivaṭṭatīti  tathaṭṭhe  paññā
saccavivaṭṭe   ñāṇaṃ  maggassa  niyyānaṭṭhaṃ  hetaṭṭhaṃ  dassanaṭṭhaṃ
ādhipateyyaṭṭhaṃ  bhāvento  vivaṭṭatīti  tathaṭṭhe  paññā  saccavivaṭṭe
ñāṇaṃ  saññāvivaṭṭo  1-  cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo  ñāṇavivaṭṭo
@Footnote: 1 Sī. saññāvivattotyādi pāṭho dissati.
Vimokkhavivaṭṭo  saccavivaṭṭo  sañjānanto  vivaṭṭatīti  saññāvivaṭṭo
cetayanto   vivaṭṭatīti   cetovivaṭṭo   vijānanto   vivaṭṭatīti
cittavivaṭṭo   ñāṇaṃ   karonto   vivaṭṭatīti   ñāṇavivaṭṭo
vossajjanto   vivaṭṭatīti   vimokkhavivaṭṭo   tathaṭṭhe  vivaṭṭatīti
saccavivaṭṭo.
   [252]  Yattha  saññāvivaṭṭo  tattha  cetovivaṭṭo  yattha
cetovivaṭṭo  tattha  saññāvivaṭṭo  yattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo
tattha   cittavivaṭṭo  yattha  cittavivaṭṭo  tattha  saññāvivaṭṭo
cetovivaṭṭo     yattha    saññāvivaṭṭo    cetovivaṭṭo
cittavivaṭṭo   tattha   ñāṇavivaṭṭo  yattha  ñāṇavivaṭṭo  tattha
saññāvivaṭṭo   cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo  yattha  saññāvivaṭṭo
cetovivaṭṭo   cittavivaṭṭo  ñāṇavivaṭṭo  tattha  vimokkhavivaṭṭo
yattha  vimokkhavivaṭṭo  tattha  saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo cittavivaṭṭo
ñāṇavivaṭṭo   yattha   saññāvivaṭṭo  cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo
ñāṇavivaṭṭo  vimokkhavivaṭṭo  tattha  saccavivaṭṭo  yattha  saccavivaṭṭo
tattha   saññāvivaṭṭo   cetovivaṭṭo  cittavivaṭṭo  ñāṇavivaṭṭo
vimokkhavivaṭṭo  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe ñāṇaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 158-162. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3144              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3144              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=246&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=246              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7809              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7809              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]