ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [258]  Kathaṃ  catusaṭṭhiyā  ākārehi  tiṇṇannaṃ  indriyānaṃ
vasībhāvatāpaññā āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ.
   {258.1} Katamesaṃ tiṇṇannaṃ indriyānaṃ anaññātaññassāmītindriyassa
aññindriyassa aññātāvindriyassa.
   {258.2}   Anaññātaññassāmītindriyaṃ  katiṭṭhānāni  gacchati
aññindriyaṃ   katiṭṭhānāni  gacchati  aññātāvindriyaṃ  katiṭṭhānāni
gacchati   .   anaññātaññassāmītindriyaṃ   ekaṃ  ṭhānaṃ  gacchati
sotāpattimaggaṃ  aññindriyaṃ  cha  ṭhānāni  gacchati  sotāpattiphalaṃ
Sakadāgāmimaggaṃ    sakadāgāmiphalaṃ   anāgāmimaggaṃ   anāgāmiphalaṃ
arahattamaggaṃ aññātāvindriyaṃ ekaṃ ṭhānaṃ gacchati arahattaphalaṃ.
   [259]   Sotāpattimaggakkhaṇe   anaññātaññassāmītindriyassa
saddhindriyaṃ   adhimokkhaparivāraṃ   hoti  viriyindriyaṃ  paggahaparivāraṃ
hoti  satindriyaṃ  upaṭṭhānaparivāraṃ  hoti samādhindriyaṃ avikkhepaparivāraṃ
hoti  paññindriyaṃ  dassanaparivāraṃ  hoti  manindriyaṃ  vijānanaparivāraṃ
hoti  somanassindriyaṃ  abhinandanaparivāraṃ  1-  hoti  jīvitindriyaṃ
pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ     hoti     sotāpattimaggakkhaṇe
jātā   dhammā   ṭhapetvā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   sabbeva
kusalā  honti  sabbeva  anāsavā  honti  sabbeva  niyyānikā
honti   sabbeva  apacayagāmino  honti  sabbeva  lokuttarā
honti   sabbeva  nibbānārammaṇā  honti  sotāpattimaggakkhaṇe
anaññātaññassāmītindriyassa      imāni      aṭṭhindriyāni
sahajātaparivārā  honti  aññamaññaparivārā  honti  nissayaparivārā
honti  sampayuttaparivārā  honti  sahagatā  honti  sahajātā
honti   saṃsaṭṭhā   honti   sampayuttā   honti   teva
tassa ākārā ceva honti parivārā ca.
   [260]   Sotāpattiphalakkhaṇe   aññindriyassa   saddhindriyaṃ
adhimokkhaparivāraṃ  hoti  viriyindriyaṃ  paggahaparivāraṃ  hoti  satindriyaṃ
upaṭṭhānaparivāraṃ   hoti   samādhindriyaṃ   avikkhepaparivāraṃ  hoti
@Footnote: 1 Ma. abhisandanaparivāraṃ. evamuparipi.
Paññindriyaṃ  dassanaparivāraṃ  hoti  manindriyaṃ  vijānanaparivāraṃ  hoti
somanassindriyaṃ    abhinandanaparivāraṃ    hoti    jīvitindriyaṃ
pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ   hoti   sotāpattiphalakkhaṇe   jātā
dhammā  sabbeva  abyākatā  honti  ṭhapetvā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
sabbeva  anāsavā  honti  sabbeva  lokuttarā  honti  sabbeva
nibbānārammaṇā   honti   sotāpattiphalakkhaṇe   aññindriyassa
imāni  aṭṭhindriyāni  sahajātaparivārā  honti  aññamaññaparivārā
honti  nissayaparivārā  honti  sampayuttaparivārā  honti  sahagatā
honti  sahajātā  honti  saṃsaṭṭhā  honti  sampayuttā  honti
teva tassa ākārā ceva honti parivārā ca.
   [261]   Sakadāgāmimaggakkhaṇe   .pe.  sakadāgāmiphalakkhaṇe
.pe. Anāgāmimaggakkhaṇe .pe. Anāgāmiphalakkhaṇe .pe.
   {261.1}   Arahattamaggakkhaṇe   aññindriyassa   saddhindriyaṃ
adhimokkhaparivāraṃ  hoti  .pe. jīvitindriyaṃ pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ
hoti  arahattamaggakkhaṇe  jātā  dhammā ṭhapetvā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
sabbeva  kusalā honti sabbeva anāsavā honti sabbeva niyyānikā
honti  sabbeva  apacayagāmino  honti  sabbeva  lokuttarā honti
sabbeva    nibbānārammaṇā    honti    arahattamaggakkhaṇe
aññindriyassa    imāni    aṭṭhindriyāni    sahajātaparivārā
honti   aññamaññaparivārā   honti   nissayaparivārā   honti
Sampayuttaparivārā  honti  sahagatā  honti  sahajātā  honti
saṃsaṭṭhā  honti  sampayuttā  honti  teva  tassa  ākārā ceva
honti parivārā ca.
   [262]   Arahattaphalakkhaṇe   aññātāvindriyassa  saddhindriyaṃ
adhimokkhaparivāraṃ  hoti  viriyindriyaṃ  paggahaparivāraṃ  hoti  satindriyaṃ
upaṭṭhānaparivāraṃ   hoti   samādhindriyaṃ   avikkhepaparivāraṃ  hoti
paññindriyaṃ  dassanaparivāraṃ  hoti  manindriyaṃ  vijānanaparivāraṃ  hoti
somanassindriyaṃ    abhinandanaparivāraṃ    hoti    jīvitindriyaṃ
pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ  hoti  arahattaphalakkhaṇe  jātā  dhammā
sabbeva  abyākatā  honti  ṭhapetvā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ sabbeva
anāsavā  honti sabbeva lokuttarā honti sabbeva nibbānārammaṇā
honti    arahattaphalakkhaṇe    aññātāvindriyassa    imāni
aṭṭhindriyāni    sahajātaparivārā   honti   aññamaññaparivārā
honti  nissayaparivārā  honti  sampayuttaparivārā  honti  sahagatā
honti  sahajātā  honti  saṃsaṭṭhā  honti  sampayuttā  honti
teva  tassa  ākārā  ceva  honti  parivārā  ca  iti imāni
aṭṭhaṭṭhakāni catusaṭṭhī honti.
   [263]   Āsavāti  katame  te  āsavā  kāmāsavo
bhavāsavo  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  . katthete āsavā khīyanti .
Sotāpattimaggena   anavaseso  diṭṭhāsavo  khīyati  apāyagamanīyo
Kāmāsavo  khīyati  apāyagamanīyo  bhavāsavo  khīyati  apāyagamanīyo
avijjāsavo  khīyati  etthete  āsavā  khīyanti  sakadāgāmimaggena
oḷāriko  kāmāsavo  khīyati  tadekaṭṭho bhavāsavo khīyati tadekaṭṭho
avijjāsavo  khīyati  etthete  āsavā  khīyanti  anāgāmimaggena
anavaseso   kāmāsavo   khīyati  tadekaṭṭho  bhavāsavo  khīyati
tadekaṭṭho   avijjāsavo  khīyati  etthete  āsavā  khīyanti
arahattamaggena  anavaseso  bhavāsavo khīyati [1]- avijjāsavo khīyati
etthete  āsavā  khīyanti  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena
paññā   tena   vuccati   catusaṭṭhiyā   ākārehi   tiṇṇannaṃ
indriyānaṃ vasībhāvatāpaññā āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 169-173. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3377              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3377              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=258&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=258              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=8828              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=8828              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]