ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [275]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti  viriyindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti
somanassindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti micchādiṭṭhi hoti micchāsaṅkappo
hoti   micchāvāyāmo   hoti   micchāsamādhi  hoti  viriyabalaṃ
hoti  samādhibalaṃ  hoti  ahirikabalaṃ  hoti anottappabalaṃ hoti lobho
hoti  moho  hoti  abhijjhā  hoti  micchādiṭṭhi  hoti  ahirikaṃ
hoti  anottappaṃ  hoti  samatho  hoti  paggāho hoti avikkhepo
Hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā akusalā.
   [276]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [277]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [278]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [279]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [280]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  cittaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye cittaṃ hoti.
   [281]  Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
Micchāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   [282]  Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye
cāro vicāro anuvicāro upavicāro cittassa anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [283]  Katamā  tasmiṃ  samaye  pīti hoti yā tasmiṃ samaye
pīti  pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā hāso pahāso vitti odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ tasmiṃ samaye pīti hoti.
   [284] Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   [285]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  micchāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [286] Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   micchāvāyāmo
idaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti.
   [287] Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
Cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   micchāsamādhi   idaṃ  tasmiṃ
samaye samādhindriyaṃ hoti.
   [288]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [289]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye somanassindriyaṃ
hoti.
   [290] Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [291] Katamā tasmiṃ samaye micchādiṭṭhi hoti yā tasmiṃ samaye
diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkāyikaṃ diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  ayaṃ tasmiṃ samaye
micchādiṭṭhi hoti.
   [292]  Katamo  tasmiṃ samaye micchāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ
Samaye  takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā  cetaso
abhiniropanā  micchāsaṅkappo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  micchāsaṅkappo
hoti.
   [293]  Katamo  tasmiṃ samaye micchāvāyāmo hoti yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ micchāvāyāmo
ayaṃ tasmiṃ samaye micchāvāyāmo hoti.
   [294]  Katamo  tasmiṃ  samaye  micchāsamādhi hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  micchāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye micchāsamādhi hoti.
   [295]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   micchāvāyāmo
idaṃ tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti.
   [296]  Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho    samādhindriyaṃ    samādhibalaṃ    micchāsamādhi   idaṃ
Tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti.
   [297]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye ahirikabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
na  hiriyati  hiriyitabbena  na  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ahirikabalaṃ hoti.
   [298] Katamaṃ tasmiṃ samaye anottappabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
na  ottappati  ottappitabbena  na  ottappati pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye anottappabalaṃ hoti.
   [299]  Katamo  tasmiṃ samaye lobho hoti yo tasmiṃ samaye
lobho  lubbhanā  lubbhitattaṃ sārāgo sārajjanā sārajjitattaṃ abhijjhā
lobho akusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye lobho hoti.
   [300]  Katamo  tasmiṃ  samaye moho hoti yaṃ tasmiṃ samaye
aññāṇaṃ  adassanaṃ  anabhisamayo  ananubodho  asambodho  appaṭivedho
asaṅgāhanā apariyogāhanā asamapekkhanā appaccavekkhaṇā appaccakkhakammaṃ
dummejjhaṃ   bālyaṃ   asampajaññaṃ   moho  pamoho  sammoho
avijjā  avijjogho  avijjāyogo  avijjānusayo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye moho hoti.
   [301]  Katamā tasmiṃ samaye abhijjhā hoti yo tasmiṃ samaye
lobho  lubbhanā  lubbhitattaṃ sārāgo sārajjanā sārajjitattaṃ abhijjhā
lobho akusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye abhijjhā hoti.
   [302]  Katamā  tasmiṃ  samaye  micchādiṭṭhi  hoti yā tasmiṃ
Samaye  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ
diṭṭhivipphanditaṃ  diṭṭhisaññojanaṃ  gāho paṭiggāho abhiniveso parāmāso
kummaggo   micchāpatho   micchattaṃ   titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho
ayaṃ tasmiṃ samaye micchādiṭṭhi hoti.
   [303]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  ahirikaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
na  hiriyati  hiriyitabbena  na  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ahirikaṃ hoti.
   [304]  Katamaṃ tasmiṃ samaye anottappaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
na  ottappati  ottappitabbena  na  ottappati pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye anottappaṃ hoti.
   [305]  Katamo  tasmiṃ samaye samatho hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   micchāsamādhi   ayaṃ  tasmiṃ
samaye samatho hoti.
   [306]  Katamo  tasmiṃ  samaye  paggāho  hoti  yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ micchāvāyāmo
ayaṃ tasmiṃ samaye paggāho hoti.
   [307]  Katamo  tasmiṃ  samaye  avikkhepo  hoti yā tasmiṃ
Samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  micchāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye avikkhepo hoti.
   [308] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā akusalā.
   [309] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti pañcindriyāni
honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko  maggo  hoti cattāri
balāni  honti dve hetū honti eko phasso hoti .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
akusalā .pe.
   [310] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  viriyindriyaṃ  samādhindriyaṃ
jīvitindriyaṃ  micchādiṭṭhi  micchāsaṅkappo  micchāvāyāmo  micchāsamādhi
viriyabalaṃ  samādhibalaṃ  ahirikabalaṃ  anottappabalaṃ  lobho moho abhijjhā
micchādiṭṭhi  ahirikaṃ  anottappaṃ  samatho  paggāho  avikkhepo
ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā
arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ
ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti
.pe. Ime dhammā akusalā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 108-116. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2174              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2174              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=275&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=275              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=7606              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=7606              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่