ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [422] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  aññindriyaṃ  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [423] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
animittaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  aññindriyaṃ  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [424] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  paññindriyaṃ  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [425] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññanti  kusalaṃ .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññatanti  vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  animittanti
vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   appaṇihitanti   vipāko   tasmiṃ   samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [426] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññanti  kusalaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññatanti  vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  animittanti
vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññanti  kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  appaṇihitanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
           Suddhikapaṭipadā.
   [427] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime  dhammā  kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā
bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [428] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime  dhammā  kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā
bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
Viharati  animittaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [429] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime  dhammā  kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā
bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [430] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  suññatanti  kusalaṃ  .pe.  suññatanti
vipāko  .pe.  suññatanti  kusalaṃ  .pe.  animittanti  vipāko
.pe.  suññatanti  kusalaṃ  .pe.  appaṇihitanti  vipāko  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
abyākatā.
           Suddhikasuññataṃ.
   [431] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā abyākatā.
   [432] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  animittaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [433] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
Pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [434] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññatanti
kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññatanti  vipāko  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññatanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  animittanti  vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññatanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitanti
vipāko  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā abyākatā.
   [435] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
Pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññataṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  .pe.  dutiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ
jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   suññatanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
suññatanti  vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññatanti
kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  animittanti  vipāko  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññatanti  kusalaṃ   .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  appaṇihitanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
           Suññatapaṭipadā.
   [436]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [437]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  animittaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [438]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva lokuttarassa kusalassa
jhānassa  katattā  bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [439] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  appaṇihitanti  kusalaṃ  .pe.
Appaṇihitanti  vipāko  .pe.  appaṇihitanti  kusalaṃ .pe. animittanti
vipāko  .pe.  appaṇihitanti  kusalaṃ  .pe.  suññatanti  vipāko
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā abyākatā.
           Suddhikaappaṇihitaṃ.
   [440] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā  tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [441] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
Kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
animittaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā abyākatā.
   [442]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [443]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ
.pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ
.pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appaṇihitanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitanti
vipāko  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitanti  kusalaṃ
.pe.  Dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  animittanti  vipāko  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitanti  kusalaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  suññatanti  vipāko  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [444]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ
.pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitanti  kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  appaṇihitanti  vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
appaṇihitanti    kusalaṃ    .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
animittanti  vipāko  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitanti
kusalaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññatanti  vipāko  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
abyākatā.
           Appaṇihitapaṭipadā.
   [445]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye lokuttaraṃ
maggaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ satipaṭṭhānaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ
sammappadhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  iddhipādaṃ  bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  indriyaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ balaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  bojjhaṅgaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ saccaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  samathaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  dhammaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  khandhaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āyatanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  dhātuṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āhāraṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  phassaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ vedanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  saññaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ cetanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  cittaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .pe.  avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva
lokuttarassa  kusalassa  cittassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  suññataṃ  .pe.  animittaṃ  .pe.  appaṇihitaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
abyākatā .pe.
           Vīsati mahānayā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 146-158. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2942              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2942              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=422&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=422              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=8668              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=8668              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่