ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [472]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  .pe.  sotaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ  .pe.  ghānaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
dukkhasahagataṃ  phoṭṭhabbārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā
hoti  saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  dukkhaṃ  hoti
cittassekaggatā  hoti manindriyaṃ hoti dukkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [473]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
Katamā  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti  yaṃ  tasmiṃ  samaye
Tajjākāyaviññāṇadhātusamphassajaṃ kāyikaṃ asātaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ kāyasamphassajaṃ
asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā asātā dukkhā vedanā ayaṃ
tasmiṃ  samaye  vedanā hoti .pe. katamaṃ tasmiṃ samaye dukkhaṃ hoti
yaṃ  tasmiṃ  samaye  kāyikaṃ asātaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ kāyasamphassajaṃ asātaṃ
dukkhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  asātā  dukkhā vedanā idaṃ tasmiṃ
samaye  dukkhaṃ  hoti  .pe.  katamaṃ  tasmiṃ samaye dukkhindriyaṃ hoti
yaṃ  tasmiṃ  samaye  kāyikaṃ asātaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ kāyasamphassajaṃ asātaṃ
dukkhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  asātā  dukkhā vedanā idaṃ tasmiṃ
samaye  dukkhindriyaṃ hoti .pe. ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā abyākatā.
   [474] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā kāyaviññāṇadhātu hoti
ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [475] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
Saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [476]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manodhātu  uppannā  hoti
upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā  vā
yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye phasso hoti vedanā hoti
saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti vitakko hoti vicāro
hoti  upekkhā  hoti  cittassekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti
upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
abyākatā .pe.
   [477] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā manodhātu hoti ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [478]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  jīvitindriyaṃ  ye  vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino
dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā
Viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.
Ime dhammā abyākatā.
   [479]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu  uppannā
hoti  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  dhammārammaṇā
vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye phasso hoti vedanā hoti
saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti vitakko hoti vicāro
hoti  upekkhā  hoti  cittassekaggatā  hoti  manindriyaṃ  hoti
upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
abyākatā .pe.
   [480] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti tīṇindriyāni
honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekā manoviññāṇadhātu hoti
ekaṃ  dhammāyatanaṃ  hoti ekā dhammadhātu hoti ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā abyākatā .pe.
   [481]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro cittassekaggatā jīvitindriyaṃ ye vā pana
tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ṭhapetvā
Vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
         Akusalavipākā abyākatā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 173-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=3471              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=3471              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=472&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=472              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=8747              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=8747              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่