ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [634]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādā  upādinnaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ vā panaññampi
atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ  rūpaṃ  upādā upādinnaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādā anupādinnaṃ
saddāyatanaṃ   kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa
mudutā  rūpassa  kammaññatā  rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ
vā  panaññampi  atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā anupādinnaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā
upādinnaṃ   kammassa   katattā   phoṭṭhabbāyatanaṃ   āpodhātu
Idantaṃ  rūpaṃ  noupādā  upādinnaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  noupādā
anupādinnaṃ  na  kammassa  katattā  phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu
idantaṃ rūpaṃ noupādā anupādinnaṃ.
   [635]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādā  upādinnupādāniyaṃ cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ  vā
panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati kabaḷiṃkāro
āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  upādā  upādinnupādāniyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ
upādā  anupādinnupādāniyaṃ  saddāyatanaṃ  kāyaviññatti  vacīviññatti
rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā  rūpassa jaratā
rūpassa  aniccatā  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  na  kammassa
katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  ākāsadhātu  rūpassa
upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā
anupādinnupādāniyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  noupādā  upādinnupādāniyaṃ
kammassa  katattā  phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā
upādinnupādāniyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  noupādā  anupādinnupādāniyaṃ
na  kammassa  katattā  phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu  idantaṃ  rūpaṃ
noupādā anupādinnupādāniyaṃ.
   [636]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādā  sappaṭighaṃ  cakkhāyatanaṃ .pe.
Rasāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  upādā  sappaṭighaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
Upādā  appaṭighaṃ  itthindriyaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro idantaṃ
rūpaṃ upādā appaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā sappaṭighaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ
idantaṃ   rūpaṃ   noupādā   sappaṭighaṃ   .   katamantaṃ  rūpaṃ
noupādā appaṭighaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā appaṭighaṃ.
   [637]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādā  oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Rasāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  upādā oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādā
sukhumaṃ  itthindriyaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā
sukhumaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ noupādā oḷārikaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ
rūpaṃ noupādā oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā sukhumaṃ āpodhātu
idantaṃ rūpaṃ noupādā sukhumaṃ.
   [638]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādā  dūre  itthindriyaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  upādā dūre . katamantaṃ rūpaṃ
upādā  santike  cakkhāyatanaṃ  .pe.  rasāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
upādā  santike  .  katamantaṃ  rūpaṃ  noupādā  dūre āpodhātu
idantaṃ  rūpaṃ  noupādā  dūre . katamantaṃ rūpaṃ noupādā santike
phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ noupādā santike.
   [639]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ  sanidassanaṃ kammassa katattā
rūpāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ  sanidassanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
upādinnaṃ  anidassanaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ
purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa
Katattā  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu
rūpassa   upacayo   rūpassa   santati   kabaḷiṃkāro   āhāro
idantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ  anidassanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ
sanidassanaṃ  na  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ
sanidassanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ  anidassanaṃ  saddāyatanaṃ
kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa
kammaññatā  rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ  vā  panaññampi
atthi  rūpaṃ  na kammassa katattā gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ
ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa santati kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ anidassanaṃ.
   [640]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ  sappaṭighaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  yaṃ  vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sappaṭighaṃ .
Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ appaṭighaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ
yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu
rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro idantaṃ rūpaṃ
upādinnaṃ  appaṭighaṃ  .  katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sappaṭighaṃ saddāyatanaṃ
yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  na  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ
sappaṭighaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ  appaṭighaṃ  kāyaviññatti
Vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā
rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na
kammassa  katattā  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo rūpassa
santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ appaṭighaṃ.
   [641]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ  mahābhūtaṃ  kammassa katattā
phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu  idantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ  mahābhūtaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ  namahābhūtaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ
itthindriyaṃ  purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ
kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  ākāsadhātu
rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ
rūpaṃ upādinnaṃ namahābhūtaṃ.
   {641.1} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ mahābhūtaṃ na kammassa katattā
phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ mahābhūtaṃ.
   {641.2}  Katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ  namahābhūtaṃ  saddāyatanaṃ
kāyaviññatti   vacīviññatti   rūpassa   lahutā   rūpassa  mudutā
rūpassa  kammaññatā  rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ  vā
panaññampi  atthi  rūpaṃ  na  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ namahābhūtaṃ.
   [642]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā
Rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ
oḷārikaṃ  . katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sukhumaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā
ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa santati kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sukhumaṃ.
   {642.1} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ oḷārikaṃ saddāyatanaṃ yaṃ vā
panaññampi  atthi  rūpaṃ  na  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ oḷārikaṃ.
   {642.2}  Katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ  sukhumaṃ  kāyaviññatti
vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā
rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na
kammassa  katattā  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo rūpassa
santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sukhumaṃ.
   [643]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnaṃ dūre itthindriyaṃ purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu
āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ
rūpaṃ  upādinnaṃ  dūre . katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ santike cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  yaṃ  vā  panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā
rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
upādinnaṃ   santike   .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ  dūre
Kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa
kammaññatā  rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ  vā  panaññampi
atthi  rūpaṃ  na  kammassa  katattā  ākāsadhātu  āpodhātu rūpassa
upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
anupādinnaṃ  dūre  .  katamantaṃ  rūpaṃ anupādinnaṃ santike saddāyatanaṃ
yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ santike.
   [644]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  sanidassanaṃ  kammassa
katattā  rūpāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  sanidassanaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  anidassanaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ vā panaññampi
atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ
ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa santati kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ anidassanaṃ.
   {644.1} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sanidassanaṃ na kammassa
katattā rūpāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sanidassanaṃ.
   {644.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ anidassanaṃ saddāyatanaṃ
kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā
rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa
katattā  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu
Rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro idantaṃ rūpaṃ
anupādinnupādāniyaṃ anidassanaṃ.
   [645]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  sappaṭighaṃ cakkhāyatanaṃ
.pe. kāyāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ
sappaṭighaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  appaṭighaṃ  itthindriyaṃ
purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā
ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ appaṭighaṃ.
   {645.1}  Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sappaṭighaṃ saddāyatanaṃ
yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sappaṭighaṃ.
   {645.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ appaṭighaṃ kāyaviññatti
vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa
jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā
ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ appaṭighaṃ.
   [646]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  mahābhūtaṃ  kammassa
katattā  phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu  idantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ
Mahābhūtaṃ.
   {646.1}  Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ namahābhūtaṃ cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ  vā
panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ namahābhūtaṃ.
   {646.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ mahābhūtaṃ na kammassa
katattā  phoṭṭhabbāyatanaṃ  āpodhātu  idantaṃ  rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ
mahābhūtaṃ.
   {646.3}   Katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  namahābhūtaṃ
saddāyatanaṃ  kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa mudutā
rūpassa  kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi
atthi  rūpaṃ  na  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ namahābhūtaṃ.
   [647]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ
.pe.  kāyāyatanaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa
katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ
rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  oḷārikaṃ  . katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ
sukhumaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ  vā  panaññampi
atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa
upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
Upādinnupādāniyaṃ  sukhumaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ
oḷārikaṃ  saddāyatanaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ na kammassa
katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ
anupādinnupādāniyaṃ  oḷārikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ
sukhumaṃ  kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā
rūpassa  kammaññatā  rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ  vā
panaññampi  atthi  rūpaṃ  na  kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu
rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro  āhāro idantaṃ rūpaṃ
anupādinnupādāniyaṃ sukhumaṃ.
   [648]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  dūre  itthindriyaṃ
purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa
katattā  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati
kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  dūre .
Katamantaṃ  rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ santike cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ
yaṃ  vā  panaññampi  atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ
santike  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  dūre  kāyaviññatti
vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa  mudutā  rūpassa  kammaññatā
rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na
kammassa  katattā  ākāsadhātu  āpodhātu  rūpassa  upacayo rūpassa
Santati  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ
dūre  .  katamantaṃ  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ santike saddāyatanaṃ yaṃ
vā  panaññampi  atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ santike.
   [649]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sappaṭighaṃ  indriyaṃ  cakkhundriyaṃ .pe.
Kāyindriyaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  sappaṭighaṃ  indriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
sappaṭighaṃ  naindriyaṃ  rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ
sappaṭighaṃ  naindriyaṃ  . katamantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ indriyaṃ itthindriyaṃ
purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ indriyaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  appaṭighaṃ  naindriyaṃ  kāyaviññatti  .pe.  kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ naindriyaṃ.
   [650]  Katamantaṃ  rūpaṃ  sappaṭighaṃ  mahābhūtaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  sappaṭighaṃ  mahābhūtaṃ  . katamantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ namahābhūtaṃ
cakkhāyatanaṃ  .pe.  rasāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  sappaṭighaṃ  namahābhūtaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  appaṭighaṃ  mahābhūtaṃ  āpodhātu  idantaṃ  rūpaṃ appaṭighaṃ
mahābhūtaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  appaṭighaṃ  namahābhūtaṃ  itthindriyaṃ .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ namahābhūtaṃ.
   [651]  Katamantaṃ  rūpaṃ  indriyaṃ  oḷārikaṃ cakkhundriyaṃ .pe.
Kāyindriyaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  indriyaṃ  oḷārikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ
indriyaṃ sukhumaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ
Indriyaṃ  sukhumaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  naindriyaṃ  oḷārikaṃ  rūpāyatanaṃ
.pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ naindriyaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ
rūpaṃ  naindriyaṃ  sukhumaṃ  kāyaviññatti  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro
idantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ sukhumaṃ.
   [652]  Katamantaṃ  rūpaṃ  indriyaṃ  dūre itthindriyaṃ purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ  idantaṃ  rūpaṃ indriyaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ indriyaṃ
santike  cakkhundriyaṃ  .pe.  kāyindriyaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  indriyaṃ
santike  .  katamantaṃ  rūpaṃ  naindriyaṃ  dūre  kāyaviññatti  .pe.
Kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  naindriyaṃ  dūre  .  katamantaṃ
rūpaṃ  naindriyaṃ  santike  rūpāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ
rūpaṃ naindriyaṃ santike.
   [653]  Katamantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  oḷārikaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  oḷārikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ mahābhūtaṃ sukhumaṃ
āpodhātu  idantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  sukhumaṃ . katamantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ
oḷārikaṃ  cakkhāyatanaṃ  .pe.  rasāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  namahābhūtaṃ
oḷārikaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  namahābhūtaṃ  sukhumaṃ  itthindriyaṃ  .pe.
Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ sukhumaṃ.
   [654]  Katamantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ dūre āpodhātu idantaṃ rūpaṃ
mahābhūtaṃ  dūre  .  katamantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ santike phoṭṭhabbāyatanaṃ
idantaṃ  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  santike  .  katamantaṃ  rūpaṃ namahābhūtaṃ dūre
Itthindriyaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  namahābhūtaṃ
dūre  .  katamantaṃ  rūpaṃ  namahābhūtaṃ  santike  cakkhāyatanaṃ  .pe.
Rasāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ santike.
   [655]  Rūpāyatanaṃ  diṭṭhaṃ saddāyatanaṃ sutaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ mutaṃ sabbaṃ rūpaṃ manasā viññātaṃ rūpaṃ.
         Evaṃ catubbidhena rūpasaṅgaho.
            Catukkaṃ.
   [656]  Katamantaṃ  rūpaṃ  paṭhavīdhātu yaṃ kakkhaḷaṃ kharagataṃ kakkhaḷattaṃ
kakkhaḷabhāvo  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā upādinnaṃ vā anupādinnaṃ
vā  idantaṃ  rūpaṃ  paṭhavīdhātu . katamantaṃ rūpaṃ āpodhātu yaṃ āpo
āpogataṃ  sineho  sinehagataṃ bandhanattaṃ rūpassa ajjhattaṃ vā bahiddhā
vā  upādinnaṃ  vā  anupādinnaṃ  vā  idantaṃ  rūpaṃ āpodhātu .
Katamantaṃ  rūpaṃ tejodhātu yaṃ tejo tejogataṃ usmā usmāgataṃ usumaṃ
usumagataṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā vā upādinnaṃ vā anupādinnaṃ vā
idantaṃ  rūpaṃ  tejodhātu  .  katamantaṃ  rūpaṃ  vāyodhātu yaṃ vāyo
vāyogataṃ  thambhitattaṃ  rūpassa  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā vā upādinnaṃ
vā  anupādinnaṃ  vā  idantaṃ  rūpaṃ  vāyodhātu  .  katamantaṃ rūpaṃ
upādā  cakkhāyatanaṃ  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ
upādā. Evaṃ pañcavidhena rūpasaṅgaho.
            Pañcakaṃ.
   [657]  Rūpāyatanaṃ  cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ  gandhāyatanaṃ  ghānaviññeyyaṃ  rūpaṃ  rasāyatanaṃ  jivhāviññeyyaṃ
rūpaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññeyyaṃ   rūpaṃ   sabbaṃ   rūpaṃ
manoviññeyyaṃ rūpaṃ. Evaṃ chabbidhena rūpasaṅgaho.
             Chakkaṃ.
   [658]  Rūpāyatanaṃ  cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ  gandhāyatanaṃ  ghānaviññeyyaṃ  rūpaṃ  rasāyatanaṃ  jivhāviññeyyaṃ
rūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññeyyaṃ  rūpaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sabbaṃ
rūpaṃ manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ rūpaṃ. Evaṃ sattavidhena rūpasaṅgaho.
            Sattakaṃ.
   [659]  Rūpāyatanaṃ  cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ  gandhāyatanaṃ  ghānaviññeyyaṃ  rūpaṃ  rasāyatanaṃ  jivhāviññeyyaṃ rūpaṃ
manāpiyo  phoṭṭhabbo  sukhasamphasso  kāyaviññeyyaṃ  rūpaṃ  amanāpiyo
phoṭṭhabbo  dukkhasamphasso  kāyaviññeyyaṃ  rūpaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ
gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sabbaṃ
rūpaṃ manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ rūpaṃ. Evaṃ aṭṭhavidhena rūpasaṅgaho.
            Aṭṭhakaṃ.
   [660]  Katamantaṃ  rūpaṃ cakkhundriyaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
Cakkhundriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  sotindriyaṃ .pe. ghānindriyaṃ .pe.
Jivhindriyaṃ   .pe.   kāyindriyaṃ  .pe.  itthindriyaṃ  .pe.
Purisindriyaṃ  .pe.  jīvitindriyaṃ  yo tesaṃ rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu ṭhiti
yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ
jīvitindriyaṃ  . katamantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ. Evaṃ navavidhena rūpasaṅgaho.
             Navakaṃ.
   [661]  Katamantaṃ  rūpaṃ cakkhundriyaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
cakkhundriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  sotindriyaṃ .pe. ghānindriyaṃ .pe.
Jivhindriyaṃ  .pe. kāyindriyaṃ .pe. itthindriyaṃ .pe. purisindriyaṃ
.pe.  jīvitindriyaṃ  yo  tesaṃ  rūpīnaṃ  dhammānaṃ  āyu ṭhiti yapanā
yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanā  jīvitaṃ  jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ
jīvitindriyaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ na indriyaṃ sappaṭighaṃ rūpāyatanaṃ .pe.
Phoṭṭhabbāyatanaṃ  idantaṃ  rūpaṃ  na  indriyaṃ sappaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ
na  indriyaṃ  appaṭighaṃ  kāyaviññatti  .pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro
idantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ appaṭighaṃ. Evaṃ dasavidhena rūpasaṅgaho.
             Dasakaṃ.
   [662]  Katamantaṃ  rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idantaṃ  rūpaṃ
Cakkhāyatanaṃ  .  katamantaṃ  rūpaṃ  sotāyatanaṃ .pe. ghānāyatanaṃ .pe.
Jivhāyatanaṃ  .pe.  kāyāyatanaṃ  .pe.  rūpāyatanaṃ .pe. saddāyatanaṃ
.pe.  gandhāyatanaṃ  .pe.  rasāyatanaṃ  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
paṭhavīdhātu  .pe.  phoṭṭhabbadhātupesā  idantaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ .
Katamantaṃ  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ  itthindriyaṃ
.pe.  kabaḷiṃkāro  āhāro  idantaṃ  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ
dhammāyatanapariyāpannaṃ. Evaṃ ekādasavidhena rūpasaṅgaho.
             Ekādasakaṃ.
             Rūpavibhatti.
          Aṭṭhamaṃ bhāṇavāraṃ 1-.
               --------
@Footnote: 1 rūpakaṇḍe dutiyaṃ bhavitabbaṃ. atirekachabhāṇavāraṃ cittuppādakaṇḍaṃ
@atirekadvibhāṇavāraṃ rūpakaṇḍaṃ timattabhāṇavāraṃ nikkhepakaṇḍaṃ dvimattabhāṇavāraṃ
@atthuddhārakaṇḍaṃ iti atirekaterasamattabhāṇavāraṃ sakalaṃ dhammasaṅgaṇippakaraṇaṃ
@vitthāriyamānaṃ anantaparimāṇaṃ hotīti aṭṭhasāliniyaṃ nayo. iminā pana nayena
@kusaladhamme dve akusaladhamme dveabyākate cittasaṅgahe dveti
@cittuppādakaṇḍe cha idha dveti aṭṭha bhāṇavārā daṭṭhabbā. iti cittuppādakaṇḍe
@bhāṇavārato sambandhagaṇanāya idheva aṭṭhamaṃ hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 243-258. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=4893              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=4893              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=634&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=634              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=9876              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=9876              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่