ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [780]  Katame  dhammā  upādānā  cattāri  upādānāni
kāmupādānaṃ diṭṭhupādānaṃ sīlabbatupādānaṃ attavādupādānaṃ.
   [781]  Tattha  katamaṃ  kāmupādānaṃ  yo kāmesu kāmacchando
kāmarāgo  kāmanandī kāmataṇhā kāmasineho kāmapariḷāho kāmamucchā
kāmajjhosānaṃ idaṃ vuccati kāmupādānaṃ.
   [782]  Tattha  katamaṃ  diṭṭhupādānaṃ  natthi  dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ
natthi  hutaṃ  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalavipāko  natthi  ayaṃ
loko  natthi  paro  loko  natthi  mātā  natthi  pitā  natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ
diṭṭhikantāro    diṭṭhivisūkāyikaṃ   diṭṭhivipphanditaṃ   diṭṭhisaññojanaṃ
gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho
Micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  idaṃ  vuccati  diṭṭhupādānaṃ .
Ṭhapetvā  sīlabbatupādānañca  attavādupādānañca  sabbāpi  micchādiṭṭhi
diṭṭhupādānaṃ.
   [783] Tattha katamaṃ sīlabbatupādānaṃ ito bahiddhā samaṇabrāhmaṇānaṃ
sīlena   suddhi   vatena   suddhi   sīlabbatena  suddhīti  yā
evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ
diṭṭhivipphanditaṃ   diṭṭhisaññojanaṃ   gāho   paṭiggāho  abhiniveso
parāmāso  kummaggo  micchāpatho micchattaṃ titthāyatanaṃ vipariyesaggāho
idaṃ vuccati sīlabbatupādānaṃ.
   [784]  Tattha  katamaṃ attavādupādānaṃ idha assutavā puthujjano
ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto sappurisānaṃ
adassāvī   sappurisadhammassa   akovido   sappurisadhamme  avinīto
rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani vā rūpaṃ
rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ  attato  samanupassati  vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  attani  vā  vedanaṃ  vedanāya  vā attānaṃ saññaṃ
attato  samanupassati  saññāvantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā saññaṃ
saññāya  vā  attānaṃ  saṅkhāre  attato  samanupassati saṅkhāravantaṃ
vā  attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu vā attānaṃ viññāṇaṃ
attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā
viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  yā  evarūpā  diṭṭhi diṭṭhigataṃ
Diṭṭhigahanaṃ    diṭṭhikantāro    diṭṭhivisūkāyikaṃ    diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  idaṃ  vuccati
attavādupādānaṃ.
         Ime dhammā upādānā.
   [785] Katame dhammā noupādānā te dhamme ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā noupādānā.
   [786] Katame dhammā upādāniyā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. Viññāṇakkhandho
ime  dhammā  upādāniyā  .  katame  dhammā  anupādāniyā
apariyāpannā   maggā   ca  maggaphalāni  ca  asaṅkhatā  ca
dhātu ime dhammā anupādāniyā.
   [787]  Katame  dhammā upādānasampayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
dhammā  upādānasampayuttā  .  katame  dhammā  upādānavippayuttā
tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  vedanākkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime  dhammā
upādānavippayuttā.
   [788]  Katame  dhammā  upādānācevaupādāniyāca  tāneva
upādānāni   upādānācevaupādāniyāca   .   katame  dhammā
upādāniyācevanocaupādānā  tehi  dhammehi ye dhammā upādāniyā
te  dhamme  ṭhapetvā avasesā sāsavā kusalākusalābyākatā dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime dhammā upādāniyācevanocaupādānā.
   [789]   Katame  dhammā  upādānācevaupādānasampayuttāca
diṭṭhupādānaṃ    kāmupādānena   upādānañcevaupādānasampayuttañca
kāmupādānaṃ    diṭṭhupādānena   upādānañcevaupādānasampayuttañca
sīlabbatupādānaṃ   kāmupādānena   upādānañcevaupādānasampayuttañca
kāmupādānaṃ   sīlabbatupādānena   upādānañcevaupādānasampayuttañca
attavādupādānaṃ   kāmupādānena   upādānañcevaupādānasampayuttañca
kāmupādānaṃ   attavādupādānena   upādānañcevaupādānasampayuttañca
ime   dhammā   upādānācevaupādānasampayuttāca   .  katame
dhammā  upādānasampayuttācevanocaupādānā  tehi  dhammehi  ye
dhammā  sampayuttā  te  dhamme  ṭhapetvā  vedanākkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho ime dhammā upādānasampayuttācevanocaupādānā.
   [790]  Katame  dhammā  upādānavippayuttā upādāniyā tehi
dhammehi  ye  dhammā vippayuttā sāsavā kusalākusalābyākatā dhammā
Kāmāvacarā  rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime dhammā upādānavippayuttā upādāniyā . Katame dhammā upādāna-
vippayuttā  anupādāniyā  apariyāpannā  maggā  ca maggaphalāni ca
asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā upādānavippayuttā anupādāniyā.
               ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 306-310. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=6143              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=6143              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=780&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=62              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=780              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11010              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11010              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com