ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [291]  Katame  dhamma  akusala  yasmim samaye akusalam cittam
uppannam  hoti  somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  ruparammanam  va
saddarammanam  va  gandharammanam  va rasarammanam va photthabbarammanam
va dhammarammanam va yam yam va panarabbha tasmim samaye avijjapaccaya
sankharo   sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam
namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccaya   upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [292]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi moho akusalamulam ayam vuccati avijja.
   [293]  Tattha  katamo  avijjapaccaya sankharo ya cetana
Sancetana sancetayitattam ayam vuccati avijjapaccaya sankharo.
   [294]  Tattha  katamam  sankharapaccaya vinnanam yam cittam mano
manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam
vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati sankharapaccaya
vinnanam.
   [295]  Tattha  katamam  vinnanapaccaya  namam  vedanakkhandho
sannakkhandho sankharakkhandho idam vuccati vinnanapaccaya namam.
   [296]  Tattha  katamam  namapaccaya chatthayatanam yam cittam mano
manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam
vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati  namapaccaya
chatthayatanam.
   [297]  Tattha  katamo  chatthayatanapaccaya  phasso yo phasso
phusana samphusana samphusitattam ayam vuccati chatthayatanapaccaya phasso.
   [298]  Tattha  katama phassapaccaya vedana yam cetasikam satam
cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam  sukham  vedayitam cetosamphassaja
sata sukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana.
   [299] Tattha katama vedanapaccaya tanha yo rago sarago
anunayo  anurodho  nandi  nandirago cittassa sarago ayam vuccati
vedanapaccaya tanha.
   [300]  Tattha  katamam  tanhapaccaya  upadanam  ya  ditthi
Ditthigatam  .pe. titthayatanam vipariyesaggaho idam vuccati tanhapaccaya
upadanam.
   [301] Tattha katamo upadanapaccaya bhavo thapetva upadanam
vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ayam
vuccati upadanapaccaya bhavo.
   [302]  Tattha  katama  bhavapaccaya  jati ya tesam dhammanam
jati  sanjati  nibbatti  abhinibbatti  patubhavo  ayam  vuccati
bhavapaccaya jati.
   [303]  Tattha  katamam jatipaccaya jaramaranam atthi jara atthi
maranam  .  tattha  katama  jara  ya tesam dhammanam jara jiranata
ayuno  samhani  ayam  vuccati  jara  .  tattha  katamam maranam yo
tesam  dhammanam  khayo  vayo  bhedo paribhedo aniccata antaradhanam
idam  vuccati  maranam  . iti ayanca jara idanca maranam idam vuccati
jatipaccaya jaramaranam.
   [304]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotiti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  sangati  hoti samagamo hoti
samodhanam  hoti patubhavo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [305]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam  vinnanapaccaya  namam  namapaccaya  phasso  phassapaccaya
Vedana   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccaya   upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [306]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam
ayam  vuccati  avijjapaccaya sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam . tattha katamam vinnanapaccaya
namam   vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   idam
vuccati  vinnanapaccaya  namam  .  namapaccaya  phassoti  tattha
katamam   namam  thapetva  phassam  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  vinnanakkhandho  idam  vuccati  namam . tattha katamo
namapaccaya  phasso  yo  phasso  phusana  samphusana  samphusitattam
ayam  vuccati  namapaccaya  phasso  .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [307]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namarupam  namarupapaccaya  chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
tanha  tanhapaccaya  upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya
Jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [308]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam  ayam  vuccati  avijja  .  tattha
katamo avijjapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam
ayam  vuccati  avijjapaccaya sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam . tattha katamam vinnanapaccaya
namarupam atthi namam atthi rupam.
   {308.1}  Tattha  katamam  namam  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  idam  vuccati namam . tattha katamam rupam cakkhayatanassa
upacayo  sotayatanassa  upacayo  ghanayatanassa upacayo jivhayatanassa
upacayo  kayayatanassa  upacayo yam va panannampi atthi rupam cittajam
cittahetukam  cittasamutthanam  idam  vuccati  rupam  . iti idanca namam
idanca  rupam  idam  vuccati vinnanapaccaya namarupam . namarupapaccaya
chatthayatananti atthi namam atthi rupam.
   {308.2}  Tattha  katamam  namam  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho idam vuccati namam . tattha katamam rupam yam rupam nissaya
manovinnanadhatu vattati idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca
rupam  idam  vuccati namarupam . tattha katamam namarupapaccaya chatthayatanam
Yam  cittam  mano  manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati
namarupapaccaya  chatthayatanam  . tattha katamo chatthayatanapaccaya phasso
yo phasso phusana samphusana samphusitattam ayam vuccati chatthayatanapaccaya
phasso  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [309]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namarupam   namarupapaccaya  salayatanam
salayatanapaccaya   phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
tanha   tanhapaccaya   upadanam   upadanapaccaya   bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [310]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam
ayam  vuccati  avijjapaccaya sankharo . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam . tattha katamam vinnanapaccaya
namarupam  atthi namam atthi rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho
sannakkhandho  sankharakkhandho  idam  vuccati  namam  .  tattha
katamam   rupam   cakkhayatanassa   upacayo  .pe.  kayayatanassa
Upacayo  yam  va  panannampi  atthi  rupam  cittajam  cittahetukam
cittasamutthanam  idam  vuccati  rupam  .  iti  idanca  namam  idanca
rupam  idam  vuccati  vinnanapaccaya  namarupam  .  namarupapaccaya
salayatananti  atthi  namam  atthi  rupam  .  tattha  katamam  namam
vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho idam vuccati namam.
   {310.1}  Tattha katamam rupam cattaro ca mahabhuta yanca rupam
nissaya  manovinnanadhatu  vattati  idam  vuccati rupam . iti idanca
namam idanca rupam idam vuccati namarupam . tattha katamam namarupapaccaya
salayatanam  cakkhayatanam  sotayatanam  ghanayatanam  jivhayatanam kayayatanam
manayatanam  idam  vuccati  namarupapaccaya  salayatanam  . tattha katamo
salayatanapaccaya  phasso  yo  phasso  phusana  samphusana samphusitattam
ayam  vuccati salayatanapaccaya phasso .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
           Paccayacatukkam.
   [311]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo avijjahetuko
sankharapaccaya   vinnanam   sankharahetukam  vinnanapaccaya  namam
vinnanahetukam  namapaccaya  chatthayatanam  namahetukam  chatthayatanapaccaya
phasso   chatthayatanahetuko   phassapaccaya  vedana  phassahetuka
vedanapaccaya  tanha  vedanahetuka  tanhapaccaya  upadanam
tanhahetukam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
Jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [312]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  avijjahetuko  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam vuccati avijjapaccaya sankharo avijjahetuko .
Tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam  sankharahetukam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam sankharahetukam.
   {312.1}  Tattha  katamam  vinnanapaccaya  namam  vinnanahetukam
vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho   idam   vuccati
vinnanapaccaya  namam  vinnanahetukam  .  tattha  katamam namapaccaya
chatthayatanam  namahetukam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja
manovinnanadhatu   idam   vuccati   namapaccaya   chatthayatanam
namahetukam   .   tattha   katamo   chatthayatanapaccaya  phasso
chatthayatanahetuko  yo  phasso  phusana  samphusana  samphusitattam
ayam vuccati chatthayatanapaccaya phasso chatthayatanahetuko.
   {312.2}  Tattha  katama phassapaccaya vedana phassahetuka yam
cetasikam  satam  cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam  sukham vedayitam
cetosamphassaja  sata  sukha  vedana  ayam  vuccati  phassapaccaya
vedana  phassahetuka  .  tattha  katama  vedanapaccaya  tanha
vedanahetuka  yo  rago  sarago  .pe.  cittassa  sarago
ayam  vuccati  vedanapaccaya  tanha  vedanahetuka . tattha katamam
Tanhapaccaya  upadanam  tanhahetukam  ya  ditthi ditthigatam ditthigahanam
ditthikantaro  ditthivisukayikam  ditthivipphanditam  ditthisannojanam  gaho
patiggaho  abhiniveso  paramaso  kummaggo  micchapatho  micchattam
titthayatanam  vipariyesaggaho  idam  vuccati  tanhapaccaya  upadanam
tanhahetukam  .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [313]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo avijjahetuko
sankharapaccaya   vinnanam   sankharahetukam  vinnanapaccaya  namam
vinnanahetukam   namapaccaya   phasso  namahetuko  phassapaccaya
vedana   phassahetuka   vedanapaccaya  tanha  vedanahetuka
tanhapaccaya   upadanam   tanhahetukam  upadanapaccaya  bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [314]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  avijjahetuko  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam vuccati avijjapaccaya sankharo avijjahetuko .
Tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam  sankharahetukam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam  sankharahetukam  .  tattha  katamam  vinnanapaccaya  namam
Vinnanahetukam  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  idam
vuccati  vinnanapaccaya  namam  vinnanahetukam  . namapaccaya phasso
namahetukoti  tattha  katamam  namam  thapetva  phassam  vedanakkhandho
sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  idam  vuccati namam .
Tattha  katamo  namapaccaya  phasso  namahetuko yo phasso phusana
samphusana  samphusitattam ayam vuccati namapaccaya phasso namahetuko .
.pe. Tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [315]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo avijjahetuko
sankharapaccaya  vinnanam  sankharahetukam  vinnanapaccaya  namarupam
vinnanahetukam    namarupapaccaya    chatthayatanam   namarupahetukam
chatthayatanapaccaya  phasso  chatthayatanahetuko  phassapaccaya  vedana
phassahetuka  vedanapaccaya  tanha  vedanahetuka  tanhapaccaya
upadanam  tanhahetukam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati
jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hoti.
   [316]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  avijjahetuko  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam vuccati avijjapaccaya sankharo avijjahetuko .
Tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam  sankharahetukam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam  sankharahetukam  .  tattha  katamam  vinnanapaccaya  namarupam
vinnanahetukam atthi namam atthi rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho
sannakkhandho sankharakkhandho idam vuccati namam .
   {316.1} Tattha katamam rupam cakkhayatanassa upacayo .pe. Kayayatanassa
upacayo yam va panannampi atthi rupam cittajam cittahetukam cittasamutthanam idam
vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam vuccati vinnanapaccaya
namarupam  vinnanahetukam  . namarupapaccaya chatthayatanam namarupahetukanti
atthi namam atthi rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho idam vuccati namam . tattha katamam rupam yam rupam nissaya
manovinnanadhatu vattati idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca
rupam idam vuccati namarupam.
   {316.2}  Tattha katamam namarupapaccaya chatthayatanam namarupahetukam
yam  cittam  mano  manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati
namarupapaccaya   chatthayatanam  namarupahetukam  .  tattha  katamo
chatthayatanapaccaya  phasso  chatthayatanahetuko  yo  phasso  phusana
samphusana  samphusitattam  ayam  vuccati  chatthayatanapaccaya  phasso
chatthayatanahetuko  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [317]  Tasmim  samaye avijjapaccaya sankharo avijjahetuko
Sankharapaccaya  vinnanam  sankharahetukam  vinnanapaccaya  namarupam
vinnanahetukam    namarupapaccaya    salayatanam    namarupahetukam
salayatanapaccaya  phasso  salayatanahetuko  phassapaccaya  vedana
phassahetuka  vedanapaccaya  tanha  vedanahetuka  tanhapaccaya
upadanam  tanhahetukam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati
jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hoti.
   [318]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  avijjahetuko  ya  cetana  sancetana
sancetayitattam  ayam vuccati avijjapaccaya sankharo avijjahetuko .
Tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam  sankharahetukam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam  sankharahetukam  .  tattha  katamam  vinnanapaccaya  namarupam
vinnanahetukam atthi namam atthi rupam.
   {318.1}  Tattha  katamam  namam  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  idam  vuccati namam . tattha katamam rupam cakkhayatanassa
upacayo  .pe.  kayayatanassa  upacayo  yam  va  panannampi atthi
rupam  cittajam  cittahetukam  cittasamutthanam  idam  vuccati  rupam . iti
idanca  namam  idanca  rupam  idam  vuccati  vinnanapaccaya  namarupam
vinnanahetukam   .   namarupapaccaya  salayatanam  namarupahetukanti
atthi  namam  atthi  rupam  .  tattha  katamam  namam  vedanakkhandho
Sannakkhandho  sankharakkhandho  idam  vuccati  namam  .  tattha katamam
rupam  cattaro  ca  mahabhuta  yanca  rupam nissaya manovinnanadhatu
vattati idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam vuccati
namarupam  .  tattha  katamam  namarupapaccaya  salayatanam  namarupahetukam
cakkhayatanam  .pe.  manayatanam  idam  vuccati namarupapaccaya salayatanam
namarupahetukam . tattha katamo salayatanapaccaya phasso salayatanahetuko
yo  phasso phusana samphusana samphusitattam ayam vuccati salayatanapaccaya
phasso  salayatanahetuko  .pe.  tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
            Hetucatukkam.
   [319] Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo avijjasampayutto
sankharapaccaya  vinnanam  sankharasampayuttam  vinnanapaccaya  namam
vinnanasampayuttam    namapaccaya    chatthayatanam   namasampayuttam
chatthayatanapaccaya  phasso  chatthayatanasampayutto  phassapaccaya  vedana
phassasampayutta    vedanapaccaya   tanha   vedanasampayutta
tanhapaccaya    upadanam   tanhasampayuttam   upadanapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [320]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
Avijjapaccaya  sankharo  avijjasampayutto  ya cetana sancetana
sancetayitattam ayam vuccati avijjapaccaya sankharo avijjasampayutto.
Tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam  sankharasampayuttam  yam  cittam
mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam   sankharasampayuttam   .  tattha  katamam  vinnanapaccaya
namam  vinnanasampayuttam  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho
idam vuccati vinnanapaccaya namam vinnanasampayuttam.
   {320.1}  Tattha  katamam  namapaccaya chatthayatanam namasampayuttam
yam  cittam  mano  manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati
namapaccaya chatthayatanam namasampayuttam . tattha katamo chatthayatanapaccaya
phasso  chatthayatanasampayutto  yo phasso phusana samphusana samphusitattam
ayam  vuccati  chatthayatanapaccaya  phasso  chatthayatanasampayutto .
Tattha  katama  phassapaccaya vedana phassasampayutta yam cetasikam satam
cetasikam sukham cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata
sukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana phassasampayutta. Tattha
katama  vedanapaccaya tanha vedanasampayutta yo rago sarago
.pe.  cittassa  sarago  ayam  vuccati  vedanapaccaya  tanha
vedanasampayutta   .  tattha  katamam  tanhapaccaya  upadanam
tanhasampayuttam   ya   ditthi   ditthigatam   .pe.  titthayatanam
vipariyesaggaho   idam   vuccati   tanhapaccaya   upadanam
Tanhasampayuttam  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [321] Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo avijjasampayutto
sankharapaccaya  vinnanam  sankharasampayuttam  vinnanapaccaya  namam
vinnanasampayuttam  namapaccaya  phasso  namasampayutto  phassapaccaya
vedana  phassasampayutta  vedanapaccaya  tanha  vedanasampayutta
tanhapaccaya    upadanam   tanhasampayuttam   upadanapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [322]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  avijjasampayutto  ya cetana sancetana
sancetayitattam ayam vuccati avijjapaccaya sankharo avijjasampayutto.
Tattha  katamam  sankharapaccaya vinnanam sankharasampayuttam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam  sankharasampayuttam  .  tattha  katamam  vinnanapaccaya  namam
vinnanasampayuttam   vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho
idam   vuccati   vinnanapaccaya   namam   vinnanasampayuttam  .
Namapaccaya  phasso  namasampayuttoti  tattha  katamam  namam thapetva
phassam    vedanakkhandho    sannakkhandho    sankharakkhandho
Vinnanakkhandho  idam  vuccati  namam  .  tattha  katamo namapaccaya
phasso   namasampayutto   yo   phasso   phusana   samphusana
samphusitattam  ayam  vuccati  namapaccaya  phasso  namasampayutto
.pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hotiti.
   [323] Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo avijjasampayutto
sankharapaccaya    vinnanam   sankharasampayuttam   vinnanapaccaya
namarupam   vinnanasampayuttam   namam   namarupapaccaya  chatthayatanam
namasampayuttam   chatthayatanapaccaya   phasso   chatthayatanasampayutto
phassapaccaya   vedana   phassasampayutta  vedanapaccaya  tanha
vedanasampayutta   tanhapaccaya   upadanam   tanhasampayuttam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [324]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam  ayam  vuccati  avijja  .  tattha
katamo  avijjapaccaya  sankharo  avijjasampayutto  ya  cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati  avijjapaccaya  sankharo
avijjasampayutto   .  tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam
sankharasampayuttam yam cittam mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati  sankharapaccaya  vinnanam  sankharasampayuttam  .  tattha
Katamam  vinnanapaccaya  namarupam  vinnanasampayuttam  namam  atthi
namam  atthi  rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho idam vuccati namam.
   {324.1} Tattha katamam rupam cakkhayatanassa upacayo .pe. Kayayatanassa
upacayo yam va panannampi atthi rupam cittajam cittahetukam cittasamutthanam
idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam vuccati vinnanapaccaya
namarupam  vinnanasampayuttam  namam  .  namarupapaccaya  chatthayatanam
namasampayuttanti  atthi  namam  atthi  rupam  .  tattha  katamam namam
vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho idam vuccati namam.
   {324.2}  Tattha  katamam rupam yam rupam nissaya manovinnanadhatu
vattati idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam vuccati
namarupam  .  tattha  katamam  namarupapaccaya  chatthayatanam namasampayuttam
yam  cittam  mano  manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati
namarupapaccaya   chatthayatanam  namasampayuttam  .  tattha  katamo
chatthayatanapaccaya  phasso  chatthayatanasampayutto  yo  phasso  phusana
samphusana  samphusitattam  ayam  vuccati  chatthayatanapaccaya  phasso
chatthayatanasampayutto  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [325] Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo avijjasampayutto
sankharapaccaya    vinnanam   sankharasampayuttam   vinnanapaccaya
namarupam   vinnanasampayuttam   namam   namarupapaccaya   salayatanam
Namasampayuttam  salayatanapaccaya  phasso salayatanasampayutto phassapaccaya
vedana  phassasampayutta  vedanapaccaya  tanha  vedanasampayutta
tanhapaccaya    upadanam   tanhasampayuttam   upadanapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [326]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  avijjasampayutto  ya cetana sancetana
sancetayitattam ayam vuccati avijjapaccaya sankharo avijjasampayutto.
Tattha  katamam  sankharapaccaya  vinnanam  sankharasampayuttam  yam  cittam
mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam sankharasampayuttam.
   {326.1}  Tattha katamam vinnanapaccaya namarupam vinnanasampayuttam
namam  atthi  namam  atthi rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho
sannakkhandho  sankharakkhandho  idam vuccati namam . tattha katamam rupam
cakkhayatanassa upacayo .pe. kayayatanassa upacayo yam va panannampi
atthi rupam cittajam cittahetukam cittasamutthanam idam vuccati rupam . iti
idanca  namam  idanca  rupam  idam  vuccati  vinnanapaccaya  namarupam
vinnanasampayuttam  namam  .  namarupapaccaya salayatanam namasampayuttanti
atthi namam atthi rupam.
   {326.2}  Tattha  katamam  namam  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho idam vuccati namam . Tattha katamam rupam cattaro ca mahabhuta
yanca  rupam  nissaya  manovinnanadhatu  vattati  idam vuccati rupam .
Iti  idanca  namam  idanca  rupam  idam  vuccati  namarupam . tattha
katamam  namarupapaccaya  salayatanam  namasampayuttam  cakkhayatanam  .pe.
Manayatanam  idam  vuccati  namarupapaccaya  salayatanam  namasampayuttam .
Tattha  katamo  salayatanapaccaya  phasso  salayatanasampayutto  yo
phasso  phusana  samphusana  samphusitattam  ayam  vuccati salayatanapaccaya
phasso  salayatanasampayutto .pe. tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
           Sampayuttacatukkam.
   [327]  Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccayapi
avijja   sankharapaccaya   vinnanam  vinnanapaccayapi  sankharo
vinnanapaccaya   namam   namapaccayapi   vinnanam   namapaccaya
chatthayatanam  chatthayatanapaccayapi  namam  chatthayatanapaccaya  phasso
phassapaccayapi  chatthayatanam  phassapaccaya  vedana  vedanapaccayapi
phasso  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccayapi vedana tanhapaccaya
upadanam   upadanapaccayapi   tanha   upadanapaccaya  bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [328]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi moho akusalamulam ayam vuccati avijja.
   [329]  Tattha  katamo  avijjapaccaya sankharo ya cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati  avijjapaccaya sankharo .
Tattha  katama  sankharapaccayapi  avijja  yam  annanam  adassanam
.pe.  avijjalangi  moho  akusalamulam  ayam vuccati sankharapaccayapi
avijja.
   [330]  Tattha  katamam  sankharapaccaya vinnanam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam  .  tattha  katamo  vinnanapaccayapi sankharo ya cetana
sancetana sancetayitattam ayam vuccati vinnanapaccayapi sankharo.
   [331]  Tattha  katamam  vinnanapaccaya  namam  vedanakkhandho
sannakkhandho   sankharakkhandho   idam   vuccati   vinnanapaccaya
namam  .  tattha katamam namapaccayapi vinnanam yam cittam mano manasam
.pe. Tajja manovinnanadhatu idam vuccati namapaccayapi vinnanam.
   [332]  Tattha  katamam  namapaccaya chatthayatanam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati  namapaccaya
chatthayatanam  .  tattha  katamam chatthayatanapaccayapi namam vedanakkhandho
Sannakkhandho   sankharakkhandho  idam  vuccati  chatthayatanapaccayapi
namam.
   [333]  Tattha  katamo  chatthayatanapaccaya  phasso yo phasso
phusana  samphusana  samphusitattam  ayam  vuccati  chatthayatanapaccaya
phasso  .  tattha  katamam  phassapaccayapi  chatthayatanam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  mano vinnanadhatu idam vuccati phassapaccayapi
chatthayatanam.
   [334]  Tattha  katama phassapaccaya vedana yam cetasikam satam
cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam  sukham  vedayitam cetosamphassaja
sata  sukha  vedana  ayam  vuccati phassapaccaya vedana . tattha
katamo  vedanapaccayapi  phasso  yo  phasso  phusana  samphusana
samphusitattam ayam vuccati vedanapaccayapi phasso.
   [335] Tattha katama vedanapaccaya tanha yo rago sarago
.pe.  cittassa  sarago  ayam  vuccati  vedanapaccaya tanha .
Tattha  katama tanhapaccayapi vedana yam cetasikam satam cetasikam sukham
cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha vedana
ayam vuccati tanhapaccayapi vedana.
   [336] Tattha katamam tanhapaccaya upadanam ya ditthi ditthigatam
.pe.  titthayatanam  vipariyesaggaho  idam  vuccati  tanhapaccaya
upadanam . tattha katama upadanapaccayapi tanha yo rago sarago
.pe. Cittassa sarago ayam vuccati upadanapaccayapi tanha.
   [337] Tattha katamo upadanapaccaya bhavo thapetva upadanam
vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ayam
vuccati upadanapaccaya bhavo.
   [338] Tattha katama bhavapaccaya jati ya tesam dhammanam jati
sanjati nibbatti abhinibbatti patubhavo ayam vuccati bhavapaccaya jati.
   [339]  Tattha  katamam jatipaccaya jaramaranam atthi jara atthi
maranam . tattha katama jara ya tesam dhammanam jara jiranata ayuno
samhani  ayam  vuccati jara . tattha katamam maranam yo tesam dhammanam
khayo vayo bhedo paribhedo aniccata antaradhanam idam vuccati maranam.
Iti ayanca jara idanca maranam idam vuccati jatipaccaya jaramaranam.
   [340]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotiti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  sangati  hoti samagamo hoti
samodhanam  hoti patubhavo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [341]  Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccayapi
avijja   sankharapaccaya   vinnanam  vinnanapaccayapi  sankharo
vinnanapaccaya  namam  namapaccayapi  vinnanam  namapaccaya  phasso
phassapaccayapi  namam  phassapaccaya  vedana  vedanapaccayapi  phasso
vedanapaccaya   tanha  tanhapaccayapi  vedana  tanhapaccaya
Upadanam   upadanapaccayapi   tanha   upadanapaccaya  bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [342]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  ya cetana sancetana sancetayitattam ayam
vuccati  avijjapaccaya  sankharo  .  tattha katama sankharapaccayapi
avijja  yam  annanam  adassanam .pe. avijjalangi moho akusalamulam
ayam  vuccati  sankharapaccayapi avijja . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam vuccati sankharapaccaya vinnanam.
   {342.1} Tattha katamo vinnanapaccayapi sankharo ya cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati vinnanapaccayapi sankharo .
Tattha  katamam  vinnanapaccaya  namam  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  idam  vuccati  vinnanapaccaya  namam  . tattha katamam
namapaccayapi  vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja
manovinnanadhatu  idam  vuccati  namapaccayapi vinnanam . namapaccaya
phassoti tattha katamam namam thapetva phassam vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho vinnanakkhandho idam vuccati namam. Tattha katamo namapaccaya
phasso yo phasso phusana samphusana samphusitattam ayam vuccati namapaccaya
Phasso . tattha katamam phassapaccayapi namam vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho   vinnanakkhandho   idam   vuccati   phassapaccayapi
namam  .pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hotiti.
   [343]  Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccayapi
avijja   sankharapaccaya   vinnanam  vinnanapaccayapi  sankharo
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccayapi  vinnanam  namarupapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccayapi   namarupam   chatthayatanapaccaya
phasso  phassapaccayapi chatthayatanam phassapaccaya vedana vedanapaccayapi
phasso   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccayapi   vedana
tanhapaccaya  upadanam  upadanapaccayapi  tanha  upadanapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [344]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam
ayam  vuccati  avijjapaccaya  sankharo tattha katama sankharapaccayapi
avijja  yam  annanam  adassanam .pe. avijjalangi moho akusalamulam
ayam  vuccati  sankharapaccayapi avijja . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
Idam  vuccati sankharapaccaya vinnanam . tattha katamo vinnanapaccayapi
sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati
vinnanapaccayapi sankharo.
   {344.1} Tattha katamam vinnanapaccaya namarupam atthi namam atthi
rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho
idam  vuccati namam . tattha katamam rupam cakkhayatanassa upacayo .pe.
Kayayatanassa upacayo yam va panannampi atthi rupam cittajam cittahetukam
cittasamutthanam idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam
vuccati  vinnanapaccaya  namarupam  .  namarupapaccayapi  vinnananti
atthi namam atthi rupam tattha katamam namam vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho idam vuccati namam.
   {344.2}  Tattha  katamam rupam yam rupam nissaya manovinnanadhatu
vattati idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam vuccati
namarupam  .  tattha  katamam  namarupapaccayapi vinnanam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu idam vuccati namarupapaccayapi
vinnanam  .  namarupapaccaya chatthayatananti atthi namam atthi rupam .
Tattha  katamam  namam  vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho idam
vuccati namam.
   {344.3}  Tattha  katamam rupam yam rupam nissaya manovinnanadhatu
vattati  idam  vuccati  rupam  .  iti idanca namam idanca rupam idam
vuccati  namarupam  .  tattha  katamam  namarupapaccaya  chatthayatanam
yam   cittam  mano  manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu
Idam   vuccati  namarupapaccaya  chatthayatanam  .  tattha  katamam
chatthayatanapaccayapi  namarupam  atthi  namam  atthi  rupam  .  tattha
katamam   namam   vedanakkhandho   sannakkhandho   sankharakkhandho
idam vuccati namam.
   {344.4} Tattha katamam rupam cakkhayatanassa upacayo .pe. Kayayatanassa
upacayo yam va panannampi atthi rupam cittajam cittahetukam cittasamutthanam
idam  vuccati  rupam  .  iti  idanca namam idanca rupam idam vuccati
chatthayatanapaccayapi  namarupam  .  tattha  katamo  chatthayatanapaccaya
phasso  yo  phasso  phusana  samphusana  samphusitattam  ayam  vuccati
chatthayatanapaccaya   phasso   .   tattha  katamam  phassapaccayapi
chatthayatanam  yam  cittam  mano  manasam .pe. tajja manovinnanadhatu
idam vuccati phassapaccayapi chatthayatanam .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
   [345]  Tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccayapi
avijja   sankharapaccaya   vinnanam  vinnanapaccayapi  sankharo
vinnanapaccaya  namarupam  namarupaccayapi  vinnanam  namarupapaccaya
salayatanam   salayatanapaccayapi  namarupam  salayatanapaccaya  phasso
phassapaccayapi  salayatanam  phassapaccaya vedana vedanapaccayapi phasso
vedanapaccaya   tanha  tanhapaccayapi  vedana  tanhapaccaya
upadanam   upadanapaccayapi   tanha   upadanapaccaya  bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
Dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [346]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam
ayam vuccati avijjapaccaya sankharo . tattha katama sankharapaccayapi
avijja  yam  annanam  adassanam .pe. avijjalangi moho akusalamulam
ayam  vuccati  sankharapaccayapi avijja . tattha katamam sankharapaccaya
vinnanam  yam  cittam  mano  manasam  .pe.  tajja manovinnanadhatu
idam  vuccati sankharapaccaya vinnanam . tattha katamo vinnanapaccayapi
sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati
vinnanapaccayapi sankharo.
   {346.1}  Tattha  katamam  vinnanapaccaya  namarupam atthi namam
atthi  rupam  .  tattha  katamam  namam  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho  idam  vuccati namam . tattha katamam rupam cakkhayatanassa
upacayo .pe. kayayatanassa upacayo yam va panannampi atthi rupam cittajam
cittahetukam cittasamutthanam idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca
rupam idam vuccati vinnanapaccaya namarupam . namarupapaccayapi vinnananti
atthi namam atthi rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho idam vuccati namam . tattha katamam rupam yam rupam nissaya
manovinnanadhatu vattati idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam
Idam  vuccati  namarupam  .  tattha katamam namarupapaccayapi vinnanam yam
cittam  mano  manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati
namarupapaccayapi  vinnanam  .  namarupapaccaya  salayatananti  atthi
namam  atthi  rupam . tattha katamam namam vedanakkhandho sannakkhandho
sankharakkhandho  idam  vuccati namam . tattha katamam rupam cattaro ca
mahabhuta  yanca  rupam  nissaya  manovinnanadhatu  vattati  idam
vuccati rupam. Iti idanca namam idanca rupam idam vuccati namarupam.
   {346.2} Tattha katamam namarupapaccaya salayatanam cakkhayatanam .pe.
Manayatanam  idam  vuccati  namarupapaccaya  salayatanam  .  tattha katamam
salayatanapaccayapi namarupam atthi namam atthi rupam . tattha katamam namam
vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  idam  vuccati namam .
Tattha  katamam rupam cakkhayatanassa upacayo .pe. kayayatanassa upacayo
yam  va  panannampi  atthi rupam cittajam cittahetukam cittasamutthanam idam
vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam vuccati salayatanapaccayapi
namarupam  . tattha katamo salayatanapaccaya phasso yo phasso phusana
samphusana  samphusitattam  ayam  vuccati salayatanapaccaya phasso . tattha
katamam  phassapaccayapi  salayatanam  cakkhayatanam  .pe.  manayatanam  idam
vuccati  phassapaccayapi  salayatanam  .pe.  tena  vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
           Annamannacatukkam.
   [347]  Katame  dhamma  akusala  yasmim samaye akusalam cittam
uppannam   hoti   somanassasahagatam  ditthigatasampayuttam  sasankharena
.pe.  somanassasahagatam  ditthigatavippayuttam  .pe.  somanassasahagatam
ditthigatavippayuttam  sasankharena ruparammanam va .pe. dhammarammanam va
yam yam va panarabbha tasmim samaye avijjapaccaya sankharo sankharapaccaya
vinnanam   vinnanapaccaya   namam   namapaccaya   chatthayatanam
chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya
tanha   tanhapaccaya   adhimokkho   adhimokkhapaccaya   bhavo
bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [348]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katamo
avijjapaccaya  sankharo  ya  cetana  sancetana  sancetayitattam
ayam  vuccati  avijjapaccaya  sankharo  .pe. tattha katamo tanha
paccaya  adhimokkho  yo cittassa adhimokkho adhimuccana tadadhimuttata
ayam vuccati tanhapaccaya adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya
bhavo  thapetva adhimokkham vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho
vinnanakkhandho  ayam  vuccati  adhimokkhapaccaya  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti .pe.
   [349]  Katame  dhamma  akusala  yasmim samaye akusalam cittam
uppannam  hoti  upekkhasahagatam  ditthigatasampayuttam  ruparammanam  va
.pe. dhammarammanam va yam yam va panarabbha tasmim samaye avijjapaccaya
sankharo   sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam
namapaccaya  chatthayatanam  chatthayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccaya   upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [350]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam  ayam  vuccati  avijja .pe. tattha
katama  phassapaccaya  vedana  yam  cetasikam  neva  satam  nasatam
cetosamphassajam  adukkhamasukham  vedayitam  cetosamphassaja  adukkhamasukha
vedana  ayam  vuccati  phassapaccaya  vedana  .pe.  tena vuccati
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti .pe.
   [351]  Katame  dhamma  akusala  yasmim samaye akusalam cittam
uppannam   hoti   upekkhasahagatam  ditthigatasampayuttam  sasankharena
.pe.  upekkhasahagatam  ditthigatavippayuttam  .pe.  upekkhasahagatam
ditthigatavippayuttam  sasankharena  ruparammanam  va  .pe.  dhammarammanam
va  yam  yam  va  panarabbha tasmim samaye avijjapaccaya sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
Chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti .pe.
   [352]  Katame  dhamma  akusala  yasmim samaye akusalam cittam
uppannam   hoti   domanassasahagatam   patighasampayuttam   .pe.
Domanassasahagatam   patighasampayuttam   sasankharena   ruparammanam  va
.pe.  dhammarammanam  va  yam  yam  va  panarabbha  tasmim  samaye
avijjapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya   patigham   patighapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [353]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam  ayam  vuccati  avijja .pe. tattha
katama  phassapaccaya  vedana  yam  cetasikam  asatam  cetasikam dukkham
cetosamphassajam  asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata dukkha
vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana . tattha katamam vedanapaccaya
patigham  yo  cittassa  aghato  patighato  .pe.  candikkam
assuropo  anattamanata  cittassa  idam  vuccati  vedanapaccaya
Patigham  .  tattha  katamo  patighapaccaya  adhimokkho  yo  cittassa
adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati  patighapaccaya
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham
vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ayam
vuccati  adhimokkhapaccaya  bhavo  .pe.  tena  vuccati  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti .pe.
   [354]  Katame  dhamma  akusala  yasmim samaye akusalam cittam
uppannam   hoti   upekkhasahagatam  vicikicchasampayuttam  ruparammanam
va  .pe.  dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye
avijjapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  vicikiccha  vicikicchapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [355]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi  moho  akusalamulam  ayam  vuccati  avijja .pe. tattha
katama  phassapaccaya  vedana  yam  cetasikam  neva  satam  nasatam
cetosamphassajam  adukkhamasukham  vedayitam  cetosamphassaja  adukkhamasukha
vedana  ayam  vuccati  phassapaccaya  vedana  .  tattha  katama
vedanapaccaya  vicikiccha  ya  kankha kankhayana kankhayitattam vimati
Vicikiccha  dvelhakam  dvedhapatho  samsayo  anekamsagaho  asappana
parisappana  apariyogahana  thambhitattam  cittassa  manovilekho  ayam
vuccati vedanapaccaya vicikiccha . tattha katamo vicikicchapaccaya bhavo
thapetva  vicikiccham  vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho
vinnanakkhandho  ayam  vuccati  vicikicchapaccaya  bhavo  .pe.  tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti .pe.
   [356]  Katame  dhamma  akusala  yasmim  samaye akusalam cittam
uppannam  hoti  upekkhasahagatam  uddhaccasampayuttam  ruparammanam  va
.pe.  dhammarammanam  va  yam  yam  va  panarabbha  tasmim  samaye
avijjapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya   vedana  vedanapaccaya  uddhaccam  uddhaccapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [357]  Tattha  katama  avijja  yam annanam adassanam .pe.
Avijjalangi moho akusalamulam ayam vuccati avijja .pe. tattha katama
phassapaccaya  vedana yam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam
adukkhamasukham   vedayitam   cetosamphassaja   adukkhamasukha  vedana
ayam  vuccati  phassapaccaya  vedana  .  tattha katamam vedanapaccaya
uddhaccam  yam  cittassa  uddhaccam avupasamo cetaso vikkhepo bhantattam
Cittassa  idam  vuccati  vedanapaccaya  uddhaccam  .  tattha  katamo
uddhaccapaccaya  adhimokkho  yo  cittassa  adhimokkho  adhimuccana
tadadhimuttata  ayam  vuccati  uddhaccapaccaya  adhimokkho  .  tattha
katamo  adhimokkhapaccaya  bhavo  thapetva  adhimokkham  vedanakkhandho
sannakkhandho   sankharakkhandho   vinnanakkhandho   ayam   vuccati
adhimokkhapaccaya  bhavo  .pe.  tena  vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti .pe.
           Akusalaniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 192-225. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3903&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3903&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=291&items=67              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=291              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5289              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5289              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]