ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [358]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
kusalamūlapaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā
adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [359] Tattha katame kusalamūlā alobho adoso amoho. Tattha
katamo  alobho  yo  alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo
asārajjanā  asārajjitattaṃ  anabhijjhā  alobho  kusalamūlaṃ ayaṃ vuccati
alobho  .  tattha  katamo adoso yo adoso adūsanā adūsitattaṃ
Abyāpādo  abyāpajjo  adoso  kusalamūlaṃ ayaṃ vuccati adoso .
Tattha katamo amoho yā paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati  amoho  .  ime vuccanti kusalamūlā .
Tattha  katamo  kusalamūlapaccayā  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā
sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  kusalamūlapaccayā  saṅkhāro  .pe. tattha
katamā  phassapaccayā  vedanā  yaṃ  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ
cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā sukhā
vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā.
   {359.1}  Tattha  katamo  vedanāpaccayā pasādo yā saddhā
saddahanā  okappanā  abhippasādo  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā
pasādo  .  tattha  katamo  pasādapaccayā  adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  pasādapaccayā
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccayā bhavo ṭhapetvā adhimokkhaṃ
vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho
ayaṃ  vuccati  adhimokkhapaccayā bhavo .pe. tena vuccati evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [360] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.
Somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā
panārabbha  tasmiṃ  samaye  kusalamūlapaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā
Viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
pasādo   pasādapaccayā   adhimokkho   adhimokkhapaccayā   bhavo
bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [361] Tattha katame kusalamūlā alobho adoso . Tattha katamo
alobho  yo  alobho  alubbhanā alubbhitattaṃ asārāgo asārajjanā
asārajjitattaṃ  anabhijjhā  alobho  kusalamūlaṃ  ayaṃ vuccati alobho .
Tattha  katamo  adoso  yo adoso adūsanā adūsitattaṃ abyāpādo
abyāpajjo  adoso kusalamūlaṃ ayaṃ vuccati adoso . ime vuccanti
kusalamūlā  .  tattha  katamo  kusalamūlapaccayā saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati kusalamūlapaccayā saṅkhāro .pe.
Tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [362]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ   uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  .pe.
Upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.
Dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye kusalamūlapaccayā
saṅkhāro   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ
nāmapaccayā  chaṭṭhāyatanaṃ  chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   pasādo   pasādapaccayā  adhimokkho
Adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [363] Tattha katame kusalamūlā alobho adoso amoho .pe.
Ime  vuccanti  kusalamūlā  . tattha katamo kusalamūlapaccayā saṅkhāro
yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati kusalamūlapaccayā
saṅkhāro  .pe.  tattha  katamā  phassapaccayā  vedanā yaṃ cetasikaṃ
neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ adukkhamasukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā .pe. tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [364]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ   uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  .pe.
Upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena  rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.
Dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye kusalamūlapaccayā
saṅkhāro  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā nāmaṃ nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [365]  Tattha katame kusalamūlā alobho adoso .pe. ime
Vuccanti  kusalamūlā  .  tattha  katamo kusalamūlapaccayā saṅkhāro yā
cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  kusalamūlapaccayā
saṅkhāro  .pe.  tena  vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [366]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  kusalamūlapaccayā  saṅkhāro  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ   nāmapaccayā   chaṭṭhāyatanaṃ
chaṭṭhāyatanapaccayā  phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā pasādo
pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [367] Tattha katame kusalamūlā alobho adoso amoho .pe.
Ime  vuccanti  kusalamūlā  . tattha katamo kusalamūlapaccayā saṅkhāro
yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati kusalamūlapaccayā
saṅkhāro  .pe.  tena  vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotīti.
   [368] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti   sabbaso   ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ
Upasampajja   viharati  tasmiṃ  samaye  kusalamūlapaccayā  saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  pasādo  pasādapaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [369] Tattha katame kusalamūlā alobho adoso amoho .pe.
Ime  vuccanti  kusalamūlā  . tattha katamo kusalamūlapaccayā saṅkhāro
yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ vuccati kusalamūlapaccayā
saṅkhāro .pe. tattha katamā phassapaccayā vedanā yaṃ cetasikaṃ neva
sātaṃ  nāsātaṃ  cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ cetosamphassajā
adukkhamasukhā  vedanā  ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā .pe. tena
vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
   [370]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  kusalamūlapaccayā  saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ chaṭṭhāyatanapaccayā phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā
pasādo   pasādapaccayā   adhimokkho   adhimokkhapaccayā   bhavo
Bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  evametesaṃ  dhammānaṃ
samudayo hoti.
   [371] Tattha katame kusalamūlā alobho adoso amoho .pe.
Tattha katamo amoho yā paññā pajānanā .pe. amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi   dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ
ayaṃ  vuccati  amoho  . ime vuccanti kusalamūlā . tattha katamo
kusalamūlapaccayā  saṅkhāro  yā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ vuccati kusalamūlapaccayā saṅkhāro .pe. tattha katamā phassapaccayā
vedanā  yaṃ  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ
sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā ayaṃ vuccati
phassapaccayā vedanā .
   {371.1}  Tattha  katamo  vedanāpaccayā pasādo yā saddhā
saddahanā  okappanā  abhippasādo  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā
pasādo  .  tattha  katamo  pasādapaccayā  adhimokkho yo cittassa
adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  pasādapaccayā
adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccayā bhavo ṭhapetvā adhimokkhaṃ
vedanākkhandho   saññākkhandho   saṅkhārakkhandho   viññāṇakkhandho
ayaṃ vuccati adhimokkhapaccayā bhavo .pe. evametesaṃ dhammānaṃ samudayo
hotīti  evametesaṃ  dhammānaṃ saṅgati hoti samāgamo hoti samodhānaṃ
hoti pātubhāvo hoti tena vuccati evametesaṃ dhammānaṃ samudayo hotīti.
           Kusalaniddeso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 225-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=4568              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=4568              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=358&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=358              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5357              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5357              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]