ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Satipaṭṭhānavibhaṅgo
   [431]  Cattāro  satipaṭṭhānā . idha bhikkhu ajjhattaṃ kāye
kāyānupassī  viharati  bahiddhā  kāye  kāyānupassī viharati ajjhatta-
bahiddhā  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ . ajjhattaṃ vedanāsu vedanānupassī
viharati  bahiddhā  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā
vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  .  ajjhattaṃ  citte  cittānupassī  viharati
bahiddhā  citte  cittānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  ajjhattaṃ  dhammesu  dhammānupassī viharati bahiddhā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  dhammesu  dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [432]  Kathañca  bhikkhu  ajjhattaṃ  kāye  kāyānupassī viharati
idha  bhikkhu  ajjhattaṃ  kāyaṃ uddhaṃpādatalā adhokesamatthakā tacapariyantaṃ
pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye
kesā  lomā  nakhā  dantā  taco  maṃsaṃ  nhārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ
vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ
udariyaṃ  karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo  lohitaṃ  sedo medo assu
vasā  kheḷo siṃghāṇikā lasikā muttanti . so taṃ nimittaṃ āsevati
bhāveti  bahulīkaroti svavatthitaṃ avatthapeti so taṃ nimittaṃ āsevitvā
bhāvetvā  bahulīkaritvā svavatthitaṃ avatthapetvā bahiddhā kāye cittaṃ
upasaṃharati.
   [433]  Kathañca  bhikkhu  bahiddhā  kāye  kāyānupassī viharati
idha  bhikkhu  bahiddhā  kāyaṃ uddhaṃpādatalā adhokesamatthakā tacapariyantaṃ
pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthissa  kāye  kesā
lomā  nakhā  dantā  taco  maṃsaṃ  nhārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ
hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ karīsaṃ
pittaṃ  semhaṃ  pubbo  lohitaṃ  sedo  medo  assu vasā kheḷo
siṃghāṇikā  lasikā  muttanti  .  so  taṃ nimittaṃ āsevati bhāveti
bahulīkaroti  svavatthitaṃ  avatthapeti  so  taṃ  nimittaṃ  āsevitvā
bhāvetvā  bahulīkaritvā  svavatthitaṃ  avatthapetvā  ajjhattabahiddhā
kāye cittaṃ upasaṃharati.
   [434] Kathañca bhikkhu ajjhattabahiddhā kāye kāyānupassī viharati
idha  bhikkhu  ajjhattabahiddhā  kāyaṃ  uddhaṃpādatalā  adhokesamatthakā
tacapariyantaṃ  pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  kāye
kesā  lomā  nakhā  dantā  taco  maṃsaṃ  nhārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ
vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ
udariyaṃ  karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo  lohitaṃ  sedo medo assu
vasā  kheḷo  siṃghāṇikā  lasikā muttanti evaṃ bhikkhu ajjhattabahiddhā
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ.
   [435]  Anupassīti  tattha  katamā  anupassanā  yā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
anupassanā  imāya  anupassanāya  upeto  hoti samupeto upāgato
samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato  tena  vuccati
anupassīti.
   [436]  Viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati
viharati tena vuccati viharatīti.
   [437]  Ātāpīti  tattha  katamaṃ  ātappaṃ  yo  cetasiko
viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  idaṃ  vuccati  ātappaṃ  iminā
ātappena  upeto  hoti  samupeto upāgato samupāgato upapanno
samupapanno samannāgato tena vuccati ātāpīti.
   [438]  Sampajānoti  tattha  katamaṃ  sampajaññaṃ  yā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati
sampajaññaṃ  iminā  sampajaññena  upeto  hoti  samupeto upāgato
samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato  tena  vuccati
sampajānoti.
   [439]  Satimāti  tattha  katamā  sati  yā  sati  anussati
.pe.  sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  imāya satiyā upeto hoti
samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato
tena vuccati satimāti.
   [440] Vineyya loke abhijjhādomanassanti . Tattha katamo loko
sveva  kāyo  loko  pañcapi  upādānakkhandhā loko ayaṃ vuccati
loko  .  tattha  katamā  abhijjhā  yo  rāgo sārāgo .pe.
Cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  abhijjhā . tattha katamaṃ domanassaṃ
yaṃ  cetasikaṃ  asātaṃ  cetasikaṃ  dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā  idaṃ  vuccati
domanassaṃ  .  iti  ayañca  abhijjhā  idañca  domanassaṃ  imamhi
loke  vinītā  honti paṭivinītā santā samitā vūpasantā atthaṅgatā
abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā
tena vuccati vineyya loke abhijjhādomanassasanti.
         Kāyānupassanāniddeso.
   [441]  Kathañca  bhikkhu ajjhattaṃ vedanāsu vedanānupassī viharati
idha  bhikkhu sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno sukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānāti
dukkhaṃ vedanaṃ vedayamāno dukkhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānāti adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vedayamāno  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ vedayāmīti pajānāti sāmisaṃ
vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno sāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānāti
nirāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vedayamāno nirāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti  sāmisaṃ  vā  dukkhaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  sāmisaṃ  dukkhaṃ
vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti nirāmisaṃ vā dukkhaṃ vedanaṃ vedayamāno
nirāmisaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti pajānāti sāmisaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vedayamāno  sāmisaṃ  adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānāti
nirāmisaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  . so taṃ nimittaṃ āsevati bhāveti
bahulīkaroti svavatthitaṃ avatthapeti so taṃ nimittaṃ āsevitvā bhāvetvā
bahulīkaritvā   svavatthitaṃ  avatthapetvā  bahiddhā  vedanāsu  cittaṃ
upasaṃharati.
   [442]  Kathañca  bhikkhu bahiddhā vedanāsu vedanānupassī viharati
idha  bhikkhu  sukhaṃ  vedanaṃ vedayamānaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayatīti pajānāti
dukkhaṃ  vedanaṃ vedayamānaṃ dukkhaṃ vedanaṃ vedayatīti pajānāti adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vedayamānaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vedayatīti  pajānāti sāmisaṃ
vā  sukhaṃ  vedanaṃ vedayamānaṃ sāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayatīti pajānāti
Nirāmisaṃ  vā  sukhaṃ vedanaṃ vedayamānaṃ nirāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ vedayatīti
pajānāti  sāmisaṃ  vā dukkhaṃ vedanaṃ vedayamānaṃ sāmisaṃ dukkhaṃ vedanaṃ
vedayatīti  pajānāti  nirāmisaṃ  vā dukkhaṃ vedanaṃ vedayamānaṃ nirāmisaṃ
dukkhaṃ  vedanaṃ  vedayatīti  pajānāti  sāmisaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
vedayamānaṃ  sāmisaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vedayatīti pajānāti nirāmisaṃ
vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayamānaṃ nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vedayatīti
pajānāti  . so taṃ nimittaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti svavatthitaṃ
avatthapeti  so  taṃ  nimittaṃ  āsevitvā  bhāvetvā  bahulīkaritvā
svavatthitaṃ avatthapetvā ajjhattabahiddhā vedanāsu cittaṃ upasaṃharati.
   [443]  Kathañca  bhikkhu  ajjhattabahiddhā vedanāsu vedanānupassī
viharati  idha  bhikkhu  sukhaṃ  vedanaṃ  sukhā  vedanāti pajānāti dukkhaṃ
vedanaṃ  dukkhā  vedanāti  pajānāti  adukkhamasukhaṃ vedanaṃ adukkhamasukhā
vedanāti  pajānāti  sāmisaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ  sāmisā sukhā vedanāti
pajānāti  nirāmisaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ nirāmisā sukhā vedanāti pajānāti
sāmisaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ  sāmisā  dukkhā vedanāti pajānāti nirāmisaṃ
dukkhaṃ  vedanaṃ nirāmisā dukkhā vedanāti pajānāti sāmisaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  sāmisā  adukkhamasukhā vedanāti pajānāti nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  nirāmisā  adukkhamasukhā  vedanāti  pajānāti  evaṃ  bhikkhu
ajjhattabahiddhā  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [444]  Anupassīti  .pe.  viharatīti  .pe. ātāpīti .pe.
Sampajānoti  .pe.  satimāti  .pe.  vineyya  loke  abhijjhā-
domanassanti . tattha katamo loko sāyeva vedanā loko pañcapi
upādānakkhandhā  loko  ayaṃ  vuccati  loko  .  tattha  katamā
abhijjhā  yo  rāgo  sārāgo  .pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ
vuccati  abhijjhā  .  tattha  katamaṃ  domanassaṃ  yaṃ  cetasikaṃ asātaṃ
cetasikaṃ  dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
asātā  dukkhā  vedanā  idaṃ  vuccati  domanassaṃ  . iti ayañca
abhijjhā  idañca  domanassaṃ  imamhi  loke vinītā honti paṭivinītā
santā  samitā  vūpasantā  atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  appitā
byappitā  sositā  visositā  byantīkatā  tena  vuccati  vineyya
loke abhijjhādomanassanti.
         Vedanānupassanāniddeso.
   [445]  Kathañca  bhikkhu  ajjhattaṃ  citte  cittānupassī viharati
idha  bhikkhu sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ me cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vā  cittaṃ vītarāgaṃ me cittanti pajānāti sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ
me  cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā cittaṃ vītadosaṃ me cittanti
pajānāti  samohaṃ  vā cittaṃ samohaṃ me cittanti pajānāti vītamohaṃ
vā  cittaṃ  vītamohaṃ  me  cittanti  pajānāti  saṅkhittaṃ vā cittaṃ
saṅkhittaṃ  me  cittanti  pajānāti  vikkhittaṃ vā cittaṃ vikkhittaṃ me
Cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  me  cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  me cittanti pajānāti
sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ  me cittanti pajānāti anuttaraṃ vā
cittaṃ  anuttaraṃ  me  cittanti pajānāti samāhitaṃ vā cittaṃ samāhitaṃ
me  cittanti  pajānāti asamāhitaṃ vā cittaṃ asamāhitaṃ me cittanti
pajānāti  vimuttaṃ  vā cittaṃ vimuttaṃ me cittanti pajānāti avimuttaṃ
vā cittaṃ avimuttaṃ me cittanti pajānāti . so taṃ nimittaṃ āsevati
bhāveti  bahulīkaroti svavatthitaṃ avatthapeti so taṃ nimittaṃ āsevitvā
bhāvetvā  bahulīkaritvā  svavatthitaṃ  avatthapetvā  bahiddhā  citte
cittaṃ upasaṃharati.
   [446]  Kathañca  bhikkhu  bahiddhā  citte  cittānupassī viharati
idha  bhikkhu sarāgaṃ vāssa cittaṃ sarāgassa cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vāssa  cittaṃ  vītarāgassa  cittanti  pajānāti  sadosaṃ vāssa cittaṃ
sadosassa  cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vāssa  cittaṃ  vītadosassa
cittanti  pajānāti  samohaṃ vāssa cittaṃ samohassa cittanti pajānāti
vītamohaṃ  vāssa  cittaṃ vītamohassa cittanti pajānāti saṅkhittaṃ vāssa
cittaṃ saṅkhittassa cittanti pajānāti vikkhittaṃ vāssa cittaṃ vikkhittassa
cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vāssa  cittaṃ  mahaggatassa  cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vāssa  cittaṃ  amahaggatassa  cittanti pajānāti
sauttaraṃ  vāssa  cittaṃ  sauttarassa  cittanti  pajānāti  anuttaraṃ
Vāssa  cittaṃ  anuttarassa  cittanti  pajānāti samāhitaṃ vāssa cittaṃ
samāhitassa  cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vāssa cittaṃ asamāhitassa
cittanti  pajānāti  vimuttaṃ  vāssa  cittaṃ  vimuttassa  cittanti
pajānāti  avimuttaṃ  vāssa  cittaṃ  avimuttassa cittanti pajānāti .
So  taṃ  nimittaṃ  āsevati bhāveti bahulīkaroti svavatthitaṃ avatthapeti
so  taṃ  nimittaṃ  āsevitvā  bhāvetvā  bahulīkaritvā  svavatthitaṃ
avatthapetvā ajjhattabahiddhā citte cittaṃ upasaṃharati.
   [447] Kathañca bhikkhu ajjhattabahiddhā citte cittānupassī viharati
idha  bhikkhu  sarāgaṃ  vā  cittaṃ  sarāgaṃ cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ
cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ vītadosaṃ cittanti pajānāti
samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajānāti vītamohaṃ vā cittaṃ
vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ saṅkhittaṃ cittanti
pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ cittanti pajānāti mahaggataṃ
vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajānāti  amahaggataṃ  vā  cittaṃ
amahaggataṃ  cittanti  pajānāti  sauttaraṃ  vā cittaṃ sauttaraṃ cittanti
pajānāti  anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ cittanti pajānāti samāhitaṃ
vā  cittaṃ  samāhitaṃ  cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ
asamāhitaṃ  cittanti  pajānāti  vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ cittanti
pajānāti  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti  pajānāti evaṃ
Bhikkhu   ajjhattabahiddhā  citte  cittānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [448]  Anupassīti  .pe.  viharatīti  .pe. ātāpīti .pe.
Sampajānoti  .pe.  satimāti  .pe.  vineyya  loke  abhijjhā-
domanassanti  .  tattha  katamo loko taṃyeva cittaṃ loko pañcapi
upādānakkhandhā  loko ayaṃ vuccati loko . tattha katamā abhijjhā
yo rāgo sārāgo .pe. cittassa sārāgo ayaṃ vuccati abhijjhā.
Tattha katamaṃ domanassaṃ yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ cetosamphassajaṃ
asātaṃ  dukkhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā
idaṃ  vuccati  domanassaṃ  .  iti  ayañca abhijjhā idañca domanassaṃ
imamhi  loke  vinītā  honti  paṭivinītā  santā samitā vūpasantā
atthaṅgatā  abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā  visositā
byantīkatā tena vuccati vineyya loke abhijjhādomanassanti.
         Cittānupassanāniddeso.
   [449]  Kathañca  bhikkhu  ajjhattaṃ  dhammesu dhammānupassī viharati
idha  bhikkhu  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  kāmacchandaṃ  atthi  me ajjhattaṃ
kāmacchandoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  kāmacchandaṃ  natthi
me  ajjhattaṃ  kāmacchandoti  pajānāti  yathā  ca  anuppannassa
kāmacchandassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca
Uppannassa  kāmacchandassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti yathā ca
pahīnassa  kāmacchandassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti  tañca  pajānāti
santaṃ  vā  ajjhattaṃ  byāpādaṃ  .pe. santaṃ vā ajjhattaṃ thīnamiddhaṃ
.pe.  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccaṃ  .pe.  santaṃ  vā
ajjhattaṃ  vicikicchaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  vicikicchāti  pajānāti
asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  vicikicchaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  vicikicchāti
pajānāti  yathā  ca  anuppannāya  vicikicchāya uppādo hoti tañca
pajānāti  yathā  ca  uppannāya  vicikicchāya  pahānaṃ  hoti  tañca
pajānāti  yathā  ca  pahīnāya  vicikicchāya  āyatiṃ anuppādo hoti
tañca pajānāti.
   {449.1}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgaṃ  atthi  me
ajjhattaṃ   satisambojjhaṅgoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ
satisambojjhaṅgaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgoti  pajānāti
yathā  ca  anuppannassa  satisambojjhaṅgassa  uppādo  hoti  tañca
pajānāti  yathā  ca  uppannassa  satisambojjhaṅgassa  bhāvanāpāripūri
hoti  tañca  pajānāti  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
.pe. santaṃ vā ajjhattaṃ viriyasambojjhaṅgaṃ .pe. santaṃ vā ajjhattaṃ
pītisambojjhaṅgaṃ  .pe.  santaṃ  vā  ajjhattaṃ  passaddhisambojjhaṅgaṃ
.pe. santaṃ vā ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgaṃ .pe. santaṃ vā ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgoti
pajānāti   asantaṃ   vā   ajjhattaṃ   upekkhāsambojjhaṅgaṃ
Natthi  me  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgoti  pajānāti  yathā  ca
anuppannassa    upekkhāsambojjhaṅgassa    uppādo    hoti
tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannassa  upekkhāsambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri  hoti  tañca  pajānāti . so taṃ nimittaṃ āsevati
bhāveti  bahulīkaroti svavatthitaṃ avatthapeti so taṃ nimittaṃ āsevitvā
bhāvetvā  bahulīkaritvā  svavatthitaṃ  avatthapetvā  bahiddhā  dhammesu
cittaṃ upasaṃharati.
   [450]  Kathañca  bhikkhu  bahiddhā  dhammesu dhammānupassī viharati
idha  bhikkhu  santaṃ vāssa kāmacchandaṃ atthissa kāmacchandoti pajānāti
asantaṃ  vāssa  kāmacchandaṃ  natthissa  kāmacchandoti  pajānāti yathā
ca  anuppannassa  kāmacchandassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti
yathā  ca  uppannassa  kāmacchandassa  pahānaṃ  hoti tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  kāmacchandassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti tañca
pajānāti  santaṃ  vāssa  byāpādaṃ  .pe.  santaṃ  vāssa thīnamiddhaṃ
.pe.  santaṃ  vāssa  uddhaccakukkuccaṃ  .pe. santaṃ vāssa vicikicchaṃ
atthissa  vicikicchāti  pajānāti  asantaṃ  vāssa  vicikicchaṃ  natthissa
vicikicchāti  pajānāti  yathā  ca  anuppannāya  vicikicchāya uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannāya  vicikicchāya  pahānaṃ
hoti tañca pajānāti yathā ca pahīnāya vicikicchāya āyatiṃ anuppādo
hoti tañca pajānāti.
   {450.1}   Santaṃ   vāssa   satisambojjhaṅgaṃ   atthissa
Satisambojjhaṅgoti   pajānāti   asantaṃ   vāssa  satisambojjhaṅgaṃ
natthissa  satisambojjhaṅgoti  pajānāti  yathā  ca  anuppannassa
satisambojjhaṅgassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca
uppannassa   satisambojjhaṅgassa   bhāvanāpāripūri   hoti   tañca
pajānāti  santaṃ  vāssa  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  .pe.  santaṃ vāssa
viriyasambojjhaṅgaṃ  .pe.  santaṃ  vāssa  pītisambojjhaṅgaṃ .pe. santaṃ
vāssa  passaddhisambojjhaṅgaṃ  .pe.  santaṃ  vāssa  samādhisambojjhaṅgaṃ
.pe.  santaṃ  vāssa  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  atthissa  upekkhā-
sambojjhaṅgoti  pajānāti  asantaṃ  vāssa  upekkhāsambojjhaṅgaṃ
natthissa  upekkhāsambojjhaṅgoti  pajānāti  yathā  ca  anuppannassa
upekkhāsambojjhaṅgassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā
ca   uppannassa   upekkhāsambojjhaṅgassa  bhāvanāpāripūri  hoti
tañca pajānāti.
   {450.2} So taṃ nimittaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti svavatthitaṃ
avatthapeti so taṃ nimittaṃ āsevitvā bhāvetvā bahulīkaritvā svavatthitaṃ
avatthapetvā ajjhattabahiddhā dhammesu cittaṃ upasaṃharati.
   [451]  Kathañca  bhikkhu  ajjhattabahiddhā  dhammesu  dhammānupassī
viharati  idha  bhikkhu  santaṃ  vā  kāmacchandaṃ  atthi  kāmacchandoti
pajānāti  asantaṃ  vā  kāmacchandaṃ  natthi  kāmacchandoti  pajānāti
yathā  ca  anuppannassa  kāmacchandassa  uppādo  hoti  tañca
pajānāti  yathā  ca  uppannassa  kāmacchandassa  pahānaṃ hoti tañca
Pajānāti  yathā  ca  pahīnassa  kāmacchandassa  āyatiṃ  anuppādo
hoti  tañca  pajānāti  santaṃ  vā  byāpādaṃ  .pe.  santaṃ vā
thīnamiddhaṃ  .pe.  santaṃ  vā  uddhaccakukkuccaṃ  .pe.  santaṃ  vā
vicikicchaṃ  atthi  vicikicchāti  pajānāti  asantaṃ  vā  vicikicchaṃ natthi
vicikicchāti  pajānāti  yathā  ca  anuppannāya  vicikicchāya uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannāya  vicikicchāya  pahānaṃ
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnāya  vicikicchāya  āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {451.1}  Santaṃ  vā  satisambojjhaṅgaṃ atthi satisambojjhaṅgoti
pajānāti  asantaṃ  vā  satisambojjhaṅgaṃ  natthi  satisambojjhaṅgoti
pajānāti  yathā  ca  anuppannassa  satisambojjhaṅgassa uppādo hoti
tañca  pajānāti yathā ca uppannassa satisambojjhaṅgassa bhāvanāpāripūri
hoti  tañca  pajānāti  santaṃ vā dhammavicayasambojjhaṅgaṃ .pe. santaṃ
vā  viriyasambojjhaṅgaṃ  .pe. santaṃ vā pītisambojjhaṅgaṃ .pe. santaṃ
vā passaddhisambojjhaṅgaṃ .pe. santaṃ  vā samādhisambojjhaṅgaṃ .pe. Santaṃ
vā  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  atthi  upekkhāsambojjhaṅgoti  pajānāti
asantaṃ  vā  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  natthi  upekkhāsambojjhaṅgoti
pajānāti  yathā  ca  anuppannassa  upekkhāsambojjhaṅgassa  uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca uppannassa upekkhāsambojjhaṅgassa
bhāvanāpāripūri   hoti   tañca  pajānāti  .  evaṃ  bhikkhu
Ajjhattabahiddhā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [452]  Anupassīti  tattha  katamā  anupassanā  yā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  vuccati
anupassanā  imāya  anupassanāya  upeto  hoti samupeto upāgato
samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato  tena  vuccati
anupassīti.
   [453]  Viharatīti iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti carati
viharati tena vuccati viharatīti.
   [454] Ātāpīti tattha katamaṃ ātappaṃ yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  idaṃ  vuccati  ātappaṃ  iminā  ātappena
upeto hoti .pe. Samannāgato tena vuccati ātāpīti.
   [455]  Sampajānoti  tattha  katamaṃ  sampajaññaṃ  yā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  vuccati
sampajaññaṃ  iminā  sampajaññena  upeto  hoti  .pe. samannāgato
tena vuccati sampajānoti.
   [456]  Satimāti  tattha katamā sati yā sati anussati .pe.
Sammāsati  ayaṃ  vuccati  sati  imāya  satiyā upeto hoti .pe.
Samannāgato tena vuccati satimāti.
   [457]  Vineyya  loke  abhijjhādomanassanti . tattha katamo
loko  teva  dhammā  loko  pañcapi  upādānakkhandhā loko ayaṃ
vuccati  loko  .  tattha  katamā  abhijjhā  yo rāgo sārāgo
.pe.  cittassa  sārāgo  ayaṃ  vuccati  abhijjhā  . tattha katamaṃ
domanassaṃ  yaṃ  cetasikaṃ  asātaṃ cetasikaṃ dukkhaṃ cetosamphassajaṃ asātaṃ
dukkhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā asātā dukkhā vedanā idaṃ vuccati
domanassaṃ  .  iti  ayañca  abhijjhā  idañca  domanassaṃ  imamhi
loke  vinītā  honti paṭivinītā santā samitā vūpasantā atthaṅgatā
abbhatthaṅgatā  appitā  byappitā  sositā  visositā  byantīkatā
tena vuccati vineyya loke abhijjhādomanassanti.
          Dhammānupassanāniddeso.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 257-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5208              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5208              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=431&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=431              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5445              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5445              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]