ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [789]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  kati
kusalā kati akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [790]  Siyā kusalā siyā abyākatā siyā sukhāya vedanāya
sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  .  tisso
paṭisambhidā  siyā  vipākadhammadhammā  siyā  nevavipākanavipākadhammadhammā
atthapaṭisambhidā  siyā  vipākā  siyā  vipākadhammadhammā  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammā.
   {790.1} Tisso paṭisambhidā anupādinnupādāniyā atthapaṭisambhidā
siyā  anupādinnupādāniyā  siyā  anupādinnaanupādāniyā  . tisso
paṭisambhidā    asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā    atthapaṭisambhidā   siyā
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  .  tisso
paṭisambhidā  savitakkasavicārā  atthapaṭisambhidā  siyā  savitakkasavicārā
siyā  avitakkavicāramattā  siyā avitakkaavicārā . siyā pītisahagatā
siyā  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
   {790.2}  Tisso  paṭisambhidā  siyā  ācayagāmino  siyā
nevaācayagāminonaapacayagāmino     atthapaṭisambhidā     siyā
Ācayagāminī  siyā  apacayagāminī siyā nevaācayagāminīnaapacayagāminī .
Tisso    paṭisambhidā   nevasekkhānāsekkhā   atthapaṭisambhidā
siyā sekkhā siyā asekkhā siyā nevasekkhānāsekkhā.
   {790.3} Tisso paṭisambhidā parittā atthapaṭisambhidā siyā parittā
siyā appamāṇā . niruttipaṭisambhidā parittārammaṇā tisso paṭisambhidā
siyā parittārammaṇā siyā mahaggatārammaṇā siyā appamāṇārammaṇā .
Tisso paṭisambhidā majjhimā atthapaṭisambhidā siyā majjhimā siyā paṇītā.
   {790.4}  Tisso  paṭisambhidā  aniyatā  atthapaṭisambhidā siyā
sammattaniyatā  siyā  aniyatā  .  niruttipaṭisambhidā  na  vattabbā
maggārammaṇātipi   maggahetukātipi   maggādhipatinītipi  atthapaṭisambhidā
na  maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatinī siyā na
vattabbā  maggahetukātipi  maggādhipatinītipi  dve  paṭisambhidā  siyā
maggārammaṇā  na maggahetukā siyā maggādhipatino siyā na vattabbā
maggārammaṇātipi maggādhipatinotipi.
   {790.5} Tisso paṭisambhidā siyā uppannā siyā anuppannā na
vattabbā uppādinoti atthapaṭisambhidā siyā uppannā siyā anuppannā
siyā uppādinī . siyā atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā.
Niruttipaṭisambhidā   paccuppannārammaṇā   dve  paṭisambhidā  siyā
atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā
atthapaṭisambhidā  siyā  atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā
Paccuppannārammaṇā   siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi
anāgatārammaṇātipi  paccuppannārammaṇātipi  .  siyā  ajjhattā siyā
bahiddhā  siyā  ajjhattabahiddhā  .  niruttipaṭisambhidā  bahiddhārammaṇā
tisso  paṭisambhidā  siyā  ajjhattārammaṇā  siyā  bahiddhārammaṇā
siyā ajjhattabahiddhārammaṇā. Anidassanaappaṭighā.
   [791] Hetū sahetukā hetusampayuttā hetū ceva sahetukā ca
hetū  ceva  hetusampayuttā  ca na vattabbā na hetū sahetukātipi
na  hetū  ahetukātipi  . sappaccayā saṅkhatā anidassanā appaṭighā
arūpā  tisso  paṭisambhidā  lokiyā  atthapaṭisambhidā  siyā lokiyā
siyā lokuttarā kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [792] No āsavā . tisso paṭisambhidā sāsavā atthapaṭisambhidā
siyā  sāsavā  siyā  anāsavā  .  āsavavippayuttā  .  tisso
paṭisambhidā  na vattabbā āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva
no  ca  āsavā  atthapaṭisambhidā  na  vattabbā  āsavā  ceva
sāsavā cāti siyā sāsavā ceva no ca āsavā siya na vattabbā
sāsavā  ceva  no  ca  āsavāti . na vattabbā āsavā ceva
āsavasampayuttā  cātipi āsavasampayuttā ceva no ca āsavātipi .
Tisso  paṭisambhidā  āsavavippayuttasāsavā  atthapaṭisambhidā  siyā
āsavavippayuttasāsavā siyā āsavavippayuttaanāsavā.
   [793] No saññojanā .pe. no ganthā .pe. no oghā
.pe. no yogā .pe. no nīvaraṇā .pe. no parāmāsā .pe.
Sārammaṇā  no  cittā  cetasikā  cittasampayuttā  cittasaṃsaṭṭhā
cittasamuṭṭhānā  cittasahabhuno  cittānuparivattino  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
bāhirā nupādā anupādinnā. Nupādānā .pe. No kilesā .pe.
   [794]  Na  dassanena  pahātabbā  na  bhāvanāya pahātabbā
na  dassanena  pahātabbahetukā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā .
Tisso  paṭisambhidā  savitakkā  atthapaṭisambhidā  siyā  savitakkā
siyā  avitakkā  .  tisso  paṭisambhidā  savicārā  atthapaṭisambhidā
siyā  savicārā  siyā avicārā . siyā sappītikā siyā appītikā
siyā  pītisahagatā  siyā  na  pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā na
sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā .
Tisso  paṭisambhidā  kāmāvacarā  atthapaṭisambhidā  siyā  kāmāvacarā
siyā  na  kāmāvacarā . na rūpāvacarā na arūpāvacarā . tisso
paṭisambhidā  pariyāpannā  atthapaṭisambhidā  siyā  pariyāpannā  siyā
apariyāpannā  .  tisso  paṭisambhidā  aniyyānikā  atthapaṭisambhidā
siyā  niyyānikā  siyā  aniyyānikā . tisso paṭisambhidā aniyatā
atthapaṭisambhidā  siyā  niyatā  siyā  aniyatā . tisso paṭisambhidā
Sauttarā  atthapaṭisambhidā  siyā  sauttarā  siyā  anuttarā .
Araṇāti.
            Pañhāpucchakaṃ
         paṭisambhidāvibhaṅgo samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 415-419. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=8364              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=8364              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=789&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=61              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=789              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9954              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9954              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]